ZAKON
O POTVRĐIVANJU MARAKEŠKOG UGOVORA ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLEPA, SLABOVIDA ILI NA DRUGI NAČIN ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2020)

ČLAN 1

Potvrđuje se Marakeški ugovor za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale, sačinjen u Marakešu, 27. juna 2013. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

MARAKEŠKI UGOVOR
ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLEPA, SLABOVIDA ILI NA DRUGI NAČIN ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI SAZVANOJ RADI ZAKLJUČIVANJA UGOVORA ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLABOVIDA I LICA KOJA SU ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE, U MARAKEŠU, 27. JUNA 2013

SADRŽAJ

Preambula

Član 1: Odnos prema drugim konvencijama i ugovorima

Član 2: Definicije

Član 3: Korisnici

Član 4: Ograničenja i izuzeci u nacionalnom zakonu koja se odnose na primerke dela u prilagođenim formatima

Član 5: Prekogranična razmena primeraka dela u prilagođenim formatima

Član 6: Uvoz primeraka dela u prilagođenim formatima

Član 7: Obaveze koje se odnose na tehnološke mere

Član 8: Poštovanje privatnosti

Član 9: Saradnja u cilju omogućavanja prekogranične razmene

Član 10: Opšti principi primene

Član 11: Opšte obaveze koje se odnose na ograničenja i izuzetke

Član 12: Druga ograničenja i izuzeci

Član 13: Skupština

Član 14: Međunarodni biro

Član 15: Uslovi da se postane ugovorna strana

Član 16: Prava i obaveze na osnovu Ugovora

Član 17: Potpis ugovora

Član 18: Stupanje na snagu ugovora

Član 19: Datum kada se postaje članica ugovora

Član 20: Otkaz ugovora

Član 21: Jezici ugovora

Član 22: Depozitar

Preambula

Ugovorne strane,

Pozivajući se na principe nediskriminacije, jednakih mogućnosti, pristupačnosti i potpunog i efikasnog učešća i uklapanja u društvo, koji su proklamovani u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima ličnosti sa hendikepom,

Svesni izazova koji su štetni za ukupan razvoj slabovidih lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala, koji ograničavaju njihovu slobodu izražavanja uključujući slobodu da traže, prime i dele informacije i ideje svih vrsta na jednakoj osnovi sa drugima, uključujući sve oblike komunikacije koje izaberu, njihovo uživanje prava na obrazovanje i mogućnost da vrše istraživanje,

Naglašavajući značaj zaštite autorskog prava kao podsticaja i nagrade za književne i umetničke kreacije i unapređenje mogućnosti za svakoga uključujući i slabovida lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala, da učestvuju u kulturnom životu zajednice, da uživaju u umetnosti i imaju udeo u naučnom napretku i koristima koje on donosi,

Svesni prepreka sa kojima se susreću slabovida lica i lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala da pristupe objavljenim delima da bi postigli jednake mogućnosti u društvu i svesni potrebe da se proširi broj dela u pristupačnom formatu kao i da se unapredi promet takvih dela,

Uzimajući u obzir da većina slabovidih lica i lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala živi u zemljama u razvoju i u najmanje razvijenim zemljama,

Uzimajući u obzir da uprkos razlikama u nacionalnim zakonima o autorskom pravu, pozitivan uticaj novih informacionih i komunikacionih tehnologija na živote slabovidih lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala može biti pojačan unapređenjem pravnog okvira na međunarodnom nivou,

Uzimajući u obzir da su mnoge ugovorne strane predvidele izuzetke i ograničenja u njihovim nacionalnim zakonima o autorskom pravu za slabovida lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala, stalno postoji nedostatak dostupnih dela u prilagođenom formatu za takva lica zbog čega su neophodni značajni resursi da se dela učine dostupnim tim licima i postoji nedostatak mogućnosti prekogranične razmene primeraka dela u prilagođenom formatu zbog čega imamo neophodnost da se dupliraju ovi napori,

Uzimajući u obzir kako značaj uloge nosilaca prava u prilagođavanju njihovih dela potrebama slabovidih lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala, tako i značaj odgovarajućih ograničenja i izuzetaka neophodnih da se ta dela učine prilagođenim potrebama tih lica, posebno u slučaju kada tržište nije u stanju da omogući takvo prilagođavanje,

Priznajući potrebu da se održi balans između efikasne zaštite prava autora i još važnijeg javnog interesa, posebno u obrazovanju, istraživanju i pristupu informacijama, kao i to da takav balans mora da olakša efikasan i blagovremen pristup delima koja koriste slabovidim licima ili licima sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala.

Ponovo potvrđujući obaveze Ugovornih strana na osnovu postojećih međunarodnih ugovora o zaštiti autorskog prava i značaju i fleksibilnosti trostepenog testa za ograničenja i izuzetke utvrđene članom 9(2) Bernske konvencije i drugim međunarodnim instrumentima,

Imajući u vidu značaj preporuka iz Razvojne agende, koje su usvojene 2007. godine od strane Generalne Skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) sa ciljem da obezbedi da pretpostavke o razvoju postanu integralni deo rada Organizacije,

Priznajući značaj međunarodnog sistema o autorskom pravu i težeći harmonizaciji izuzetaka i ograničenja sa ciljem da se olakša pristup i iskorišćavanje dela od strane slabovidih lica ili lica sa teškoćama u korišćenju štampanih materijala.

Saglasni smo u sledećem:

Član 1

Odnos prema drugim konvencijama i ugovorima

Ništa u ovom ugovoru neće umanjiti bilo koju obavezu koju ugovorna strana ima prema drugoj ugovornoj strani na osnovu drugih sporazuma, niti će štetiti pravima koja ugovorna strana ima na osnovu drugih sporazuma.

Član 2

Definicije

Za potrebe ovog ugovora:

(a) "delo" znači književno i umetničko delo u smislu člana 2.1 Bernske konvencije o zaštiti književnih i umetničkih dela, u formi teksta, notacije i/ili povezanih slika, bilo da je objavljeno ili na drugi način stavljeno na uvid javnosti na bilo kom mediju1;

(b) "primerak u prilagođenom formatu" znači primerak dela koji na alternativan način i u alternativnom formatu omogućava da korisnik pristupi delu, uključujući i to da omogućava licu da ima pristup delu na izvodljiv i udoban način kao i lice koje nije slabovido niti ima teškoće u korišćenju štampanih materijala. Primerak u prilagođenom formatu se koristi isključivo od strane korisnika i mora biti takav da se njime poštuje integritet originalnog dela, s tim da su prihvatljive samo one izmene koje su neophodne da se delo učini pristupačnim u alternativnom formatu, kao i one koje su uslovljene potrebama korisnika da pristupi takvom delu;

(v) "ovlašćeni organ" znači organ koji je ovlašćen ili priznat od strane vlade da na neprofitnoj osnovi obezbedi obrazovanje, nastavnu obuku, prilagođeno čitanje ili pristup informacijama licima koja su korisnici. To takođe uključuje vladine institucije ili neprofitne organizacije koje pružaju iste usluge korisnicima kao svoje osnovne aktivnosti ili institucionalne obaveze2.

Ovlašćeni organ ustanovljava i sprovodi svoje poslove sa ciljem:

i) da utvrdi da su lica kojima pruža usluge korisnici;

ii) da distribuciju i stavljanje na raspolaganje primeraka dela u prilagođenom formatu ograniči na korisnike i/ili ovlašćene organe;

iii) da onemogući umnožavanje, stavljanje u promet i činjenje dostupnim neovlašćeno načinjenih primeraka dela; i

iv) da vodi brigu o upotrebi primeraka dela, kao i da vodi njihov registar, uz poštovanje privatnosti korisnika u skladu sa članom 8.

_____________
1 Dogovorena izjava u vezi sa članom 2(a): Za potrebe ovog ugovora podrazumeva se da ova definicija uključuje takva dela i u audio formatu, kao što su audio knjige.
2 Dogovorena izjava u vezi sa članom 2(v): Za potrebe ovog ugovora podrazumeva se da "organi priznati od Vlade" mogu podrazumevati one koji primaju finansijsku podršku Vlade radi obezbeđivanja obrazovanja, nastavne obuke, prilagođenog čitanja ili pristupa informacijama korisnicima na neprofitnoj osnovi.

Član 3

Korisnici

Korisnik je lice koje:

(a) je slepo;

(b) ima oštećenje vida ili ima hendikep u pogledu svojih opažajnih moći ili mogućnosti čitanja, što se ne može unaprediti do mere da njegov vid bude suštinski isti kao vid osobe koja nema takvo oštećenje ili hendikep, zbog čega nije u stanju da čita štampane materijale u istom obimu u kojem bi to moglo lice bez oštećenja vida ili hendikepa; ili3

(v) iz drugih razloga nije u stanju, zbog fizičkog hendikepa, da drži ili koristi knjigu ili da fokusira pogled ili da pokreće oči u meri koja bi bila normalno potrebna za čitanje;

bez obzira na bilo koje druge hendikepe.

____________
3 Dogovorena izjava u vezi sa članom 3(b): Formulacija "ne može unaprediti do mere" ne znači da korisnik mora da iskoristi sve moguće medicinske dijagnostičke procedure i tretmane.

Član 4

Ograničenja i izuzeci u nacionalnim zakonima koja se odnose na dela u prilagođenim formatima

1. (a) Ugovorne strane predvideće u svom nacionalnom zakonu o autorskom pravu izuzetke ili ograničenja na pravo umnožavanja, pravo stavljanja u promet i pravo činjenja dela dostupnim javnosti onako kako je definisano u WIPO Ugovoru o autorskom pravu (WCT), kako bi obezbedile da korisnicima budu dostupni primerci dela u prilagođenom formatu. Ograničenja ili izuzeci predviđeni u nacionalnom zakonu trebalo bi da omoguće izmene koje su neophodne da bi se delo učinilo pristupačnim u alternativnom formatu.

(b) Ugovorne strane mogu takođe da predvide izuzetak ili ograničenje prava na javno izvođenje da bi olakšale pristup delima od strane korisnika.

2. Ugovorne strane mogu da ispune član 4(1) za sva prava koja su tu propisana, predviđajući izuzetke ili ograničenja u nacionalnom zakonu o autorskom pravu kao što su:

(a) Ovlašćenim organima biće dozvoljeno da bez dozvole nosioca autorskog prava načine primerak dela u prilagođenom formatu, da pribave od drugog ovlašćenog organa primerak dela u prilagođenom formatu i da snabdeju takvim primercima korisnike na bilo koji način, uključujući i putem nekomercijalnog davanja na poslugu ili putem elektronskog saopštavanja dela žičnim ili bežičnim putem, kao i da preduzmu svaki drugi korak kako bi ovi ciljevi bili postignuti, pošto prethodno budu ispunjeni sledeći uslovi:

(i) ovlašćeni organ koji želi da preduzme pomenute aktivnosti ima zakonit pristup tom delu ili primerku tog dela;

(ii) delo je konvertovano u primerak u prilagođenom formatu, što uključuje bilo koje sredstvo potrebno da se urede informacije u prilagođenom formatu, ali ne podrazumeva druge izmene dela osim onih potrebnih da se delo učini dostupnim korisniku;

(iii) primerci dela u prilagođenom formatu su načinjeni isključivo da ih koriste korisnici, i

(iv) aktivnost je preduzeta na neprofitnoj osnovi,

i

(b) Korisnik ili neko ko postupa u njegovo ili njeno ime, uključujući i staratelja ili negovatelja, može da napravi kopije dela u prilagođenom formatu za ličnu upotrebu od strane korisnika ili može na drugi način da pomogne korisniku da napravi i koristi primerke dela u prilagođenom formatu, u slučaju kada korisnik ima zakonit pristup tom delu ili primerku tog dela.

3. Ugovorna strana može da ispuni član 4(1) tako što će predvideti druga ograničenja ili izuzetke u nacionalnom zakonu o autorskom pravu na osnovu čl. 10. i 114.

4. Ugovorna strana može da svede ograničenja i izuzetke na osnovu ovog člana na dela koja se u posebno prilagođenom formatu ne mogu na tržištu nabaviti pod komercijalno razumnim uslovima za korisnike. Ugovorna strana koja bude koristila ovu pogodnost treba to da saopšti kroz obaveštenje deponovano kod Generalnog direktora WIPO-a u vreme ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja ugovoru ili u bilo koje drugo vreme nakon toga5.

5. Nacionalnim zakonom će se odrediti da li su izuzeci ili ograničenja navedeni u ovom članu predmet naknade.

______________
4 Dogovorena izjava u vezi sa članom 4(3): Podrazumeva se da ovaj stav niti umanjuje niti proširuje obim primene ograničenja i izuzetaka dozvoljenih Bernskom konvencijom u pogledu prava prevođenja, uz poštovanje osoba sa oštećenjem vida ili drugim poteškoćama u čitanju.
5 Dogovorena izjava u vezi sa članom 4(4): Podrazumeva se da dostupnost po komercijalnim uslovima ne prejudicira da li su ograničenja i izuzeci u smislu ovog člana saglasni sa trostepenim testom.

Član 5

Prekogranična razmena primeraka u prilagođenom formatu

1. Ugovorne strane će obezbediti da ako primerak dela u prilagođenom formatu bude napravljen na osnovu izuzetaka ili ograničenja ili po sili zakona, takav primerak može da bude distribuiran ili stavljen na raspolaganje korisniku ili ovlašćenom organu u drugoj ugovornoj strani6.

2. Ugovorna strana može da ispuni član 5(1) predviđajući izuzetke ili ograničenja u nacionalnom zakonu o autorskom pravu tako što će:

(a) Ovlašćenim organima biti dopušteno da, bez dozvole nosioca prava, distribuiraju ili učine dostupnim dela ovlašćenom organu u drugoj ugovornoj strani u prilagođenom formatu za isključivu upotrebu korisnika; i

(b) Ovlašćenim organima biti dopušteno da, bez dozvole nosioca prava, na osnovu člana 2(v), distribuiraju ili učine dostupnim dela u prilagođenom formatu korisniku u drugoj ugovornoj strani;

pod uslovom da pre stavljanja u promet ili činjenja dela dostupnim javnosti ovlašćeni organ od koga to potiče nije znao niti je imao razumnog osnova da zna da bi delo u prilagođenom formatu bilo korišćeno u bilo koje druge svrhe izuzev za korisnike7.

3. Ugovorna strana može da ispuni član 5(1) predviđajući i druga ograničenja i izuzetke u svom nacionalnom zakonu o autorskom pravu saglasno čl. 5(4), 10. i 11.

4. (a) Kada ovlašćeni organ u ugovornoj strani primi delo u prilagođenom formatu u skladu sa članom 5(1), a ta ugovorna strana nema obaveze saglasno članu 9. Bernske konvencije, obezbediće, saglasno svom pravnom sistemu i svojoj praksi, da primerci dela u prilagođenom formatu budu umnoženi, stavljeni u promet i učinjeni dostupnim samo u interesu korisnika u pravnom sistemu te ugovorne strane.

(b) Stavljanje u promet i činjenje dostupnim primeraka dela u prilagođenom formatu od strane ovlašćenog organa u skladu sa članom 5(1) biće ograničeno na pravni sistem te ugovorne strane, osim ako je ta ugovorna strana takođe i članica WIPO ugovora o autorskom pravu, ili na neki drugi način ograničava ograničenja i izuzetke koje primenjuje na osnovu ovog ugovora na pravo na stavljanje u promet i pravo na činjenje dela dostupnim javnosti u određenim specijalnim slučajevima koji nisu u sukobu sa normalnim iskorišćavanjem autorskog dela niti na nerazuman način vređaju legitimne interese nosioca prava8, 9.

(v) Ništa u ovom članu ne utiče na određenje šta čini akt stavljanja u promet ili akt činjenja dostupnim javnosti.

5. Ništa se u ovom ugovoru ne odnosi na pitanje iscrpljenja prava.

______________
6 Dogovorena izjava u vezi sa članom 5(1): Nadalje se podrazumeva da ništa u ovom Ugovoru ne umanjuje niti uvećava obim isključivih prava priznatih bilo kojim drugim sporazumom.
7 Dogovorena izjava u vezi sa članom 5(2): Podrazumeva se da bi pri distribuciji ili činjenju dostupnim primerka dela u prilagođenom formatu korisniku druge Ugovorne strane, bilo primereno da ovlašćeni organ primeni i druge mere kako bi se uverio da je osoba kojoj obezbeđuje usluge korisnik, kao i da sledi sopstvenu praksu opisanu u članu 2(v).
8 Dogovorena izjava u vezi sa članom 5(4)(b) Podrazumeva se da ništa u ovom Ugovoru ne zahteva niti podrazumeva da Ugovorna strana prihvata ili primenjuje trostepeni test izvan svojih obaveza u okviru ovog instrumenta ili u okviru drugih međunarodnih sporazuma.
9 Dogovorena izjava u vezi sa članom 5(4)(b) Podrazumeva se da ništa u ovom Ugovoru ne stvara bilo kakve obaveze Ugovornim stranama da ratifikuju ili pristaju na Ugovor o autorskom pravu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu ili da se pridržavaju bilo koje od njegovih odredbi i ništa u ovom Ugovoru ne podrazumeva bilo kakva prava, ograničenja ili izuzetke sadržane u Ugovoru o autorskim pravima.

Član 6

Uvoz primeraka dela u prilagođenom formatu

U meri u kojoj nacionalni zakon ugovorne strane dopušta korisniku, nekome ko nastupa u njegovo ili njeno ime, ili ovlašćenom organu, da napravi primerak dela u prilagođenom formatu, nacionalni zakon te ugovorne strane će takođe i dopustiti tim licima da uvezu primerak dela u prilagođenom formatu u interesu korisnika, bez dozvole nosioca prava10.

_____________
10 Dogovorena izjava u vezi sa članom 6: Podrazumeva se da pri primeni obaveza utvrđenih članom 6, Ugovorna strana ima iste fleksibilnosti predviđene članom 4.

Član 7

Obaveze u vezi tehnoloških mera

Ugovorne strane će preduzeti odgovarajuće mere, kada to bude neophodno, da osiguraju da kada one obezbede adekvatnu pravnu zaštitu i efikasne pravne lekove protiv zaobilaženja efikasnih tehnoloških mera, ova zakonska zaštita ne sprečava korisnike da uživaju ograničenja i izuzetke predviđene ovim ugovorom11.

_______________
11 Dogovorena izjava u vezi sa članom 7: Podrazumeva se da ovlašćeni organi, u različitim okolnostima, izaberu da primene tehnološke mere u stvaranju, stavljanju u promet i činjenju dostupnim primeraka dela u prilagođenom formatu i ništa ovde ne sprečava takvu praksu onda kada je usaglašena sa nacionalnim zakonom.

Član 8

Poštovanje privatnosti

U primeni izuzetaka i ograničenja predviđenih ovim ugovorom, ugovorne strane će nastojati da zaštite privatnost korisnika jednako kao i svih drugih lica.

Član 9

Saradnja da se olakša prekogranična razmena

1. Ugovorne strane će preduzeti svaki napor da podstiču prekograničnu razmenu primeraka dela u prilagođenom formatu

ohrabrujući dobrovoljnu razmenu informacija radi pomoći ovlašćenim organima da identifikuju jedni druge. Međunarodni biro WIPO-a će osnovati organizacionu jedinicu sa tim ciljem.

2. Ugovorne strane se obavezuju da pomažu svojim ovlašćenim organima koji su uključeni u aktivnosti koje uređuje član 5. da učine dostupnim informacije koje se odnose na njihovu praksu u skladu sa članom 2(c), kako kroz razmenu tih informacija između ovlašćenih organa, tako i kroz činjenje dostupnim informacija o njihovim politikama i praksi, uključujući i one koje se odnose na prekograničnu razmenu primeraka dela u prilagođenim formatima, zainteresovanim licima i članovima javnosti na primeren način.

3. Međunarodni biro WIPO je pozvan da razmenjuje informacije, tamo gde su dostupne, koje se odnose na sprovođenje ovog ugovora.

4. Ugovorne strane razumeju značaj međunarodne saradnje i njenog unapređivanja u podršci nacionalnim naporima za ostvarivanje svrhe i ciljeva ovog ugovora12.

_______________
12 Dogovorena izjava u vezi sa članom 9: Podrazumeva se da član 9. ne nameće obaveznu registraciju ovlašćenih organa, niti predstavlja uslov da ovlašćeni organi budu uključeni u aktivnosti priznate ovim Ugovorom; ali obezbeđuje mogućnost razmene informacija radi lakše prekogranične razmene primeraka dela u prilagođenim formatima.

Član 10

Opšti principi primene

1. Ugovorne strane preuzimaju obavezu da usvoje mere neophodne da se obezbedi primena ovog ugovora.

2. Ništa neće sprečavati ugovorne strane da odrede odgovarajući metod primene odredaba ovog ugovora u okviru svog sopstvenog pravnog sistema i prakse13.

3. Ugovorne strane mogu da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze na osnovu ovog ugovora kroz ograničenja i izuzetke koji se odnose isključivo na korisnike, kroz druga ograničenja i izuzetke, njihovu kombinaciju, sve u okviru njihovog pravnog sistema ili prakse. To može da obuhvati sudske, administrativne ili zakonodavne akte donete u korist korisnika, kao što su pravično postupanje, poslovi i korišćenja sa ciljem da zadovolje njihove potrebe koje su u skladu sa pravima i obavezama ugovorne strane preuzetim na osnovu Bernske konvencije, drugih međunarodnih ugovora i člana 11.

_______________
13 Dogovorena izjava u vezi sa članom 10(2): Podrazumeva se da se, kada je delo određeno u smislu člana 2(a), uključujući takva dela u zvučnom formatu, ograničenja i izuzeci obezbeđeni ovim Sporazumom primenjuju se mutatis mutandis sa srodnim pravima neophodnim za stvaranje primerka u pristupačnom formatu, njegove distribucije i činjenja dostupnim povlašćenim korisnicima.

Član 11

Opšte obaveze koje se odnose na ograničenja i izuzetke

U usvajanju mera koje su neophodne da se obezbedi primena ovog ugovora, ugovorna strana može da ostvaruje prava, dok će svoje obaveze preuzete na osnovu Bernske konvencije, Ugovora o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine i WIPO ugovora o autorskom pravu, uključujući tu i sve sporazume kojima se tumače ti ugovori, ispunjavati tako što:

(a) u skladu sa članom 9(2) Bernske konvencije, Ugovorna strana može da dozvoli umnožavanje dela u posebnim specijalnim slučajevima pod uslovom da takvo umnožavanje nije u sukobu sa normalnim iskorišćavanjem dela i ne šteti na nerazuman način legitimnim interesima autora;

(b) u skladu sa članom 13. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, ugovorna strana može da svede ograničenja i izuzetke isključivih prava na određene posebne slučajeve koji nisu u sukobu sa normalnim iskorišćavanjem dela i ne vređaju na nerazuman način legitimne interese autora;

(v) u skladu sa članom 10 (1) WIPO ugovora o autorskom pravu, ugovorna strana može da predvidi izuzetke i ograničenja onih prava koja su priznata autorima na osnovu WIPO ugovora o autorskom pravu u određenim specijalnim slučajevima, koji nisu u sukobu sa normalnim iskorišćavanjem dela i ne vređaju na nerazuman način legitimne interese autora;

(g) u skladu sa članom 10 (2) WIPO ugovora o autorskom pravu, ugovorna strana će ograničiti, kada primenjuje Bernsku konvenciju, svako ograničenje i svaki izuzetak u odnosu na određena prava, na određene specijalne slučajeve koji nisu u suprotnosti sa normalnim iskorišćavanjem autorskog dela i koji ne vređaju na nerazuman način legitimne interese autora.

Član 12

Druga ograničenja i izuzeci

1. Ugovorne strane prihvataju da svaka od njih može da primeni u svom nacionalnom zakonu druga ograničenja i izuzetke autorskog prava u korist korisnika, različita od onih koja su priznata u ovom ugovoru uzimajući u obzir ekonomsku situaciju te države ugovornice, njene društvene i kulturne potrebe, u skladu sa međunarodnim pravima i obavezama te države ugovornice, i u slučaju najmanje razvijenih zemalja uzimajući u obzir njihove specijalne potrebe i njihova posebna međunarodna prava i obaveze i fleksibilnost koja se na to odnosi.

2. Ovaj ugovor nema uticaja na druga ograničenja i izuzetke koja se odnose na lica sa hendikepom i koja su predviđena u nacionalnom zakonu.

Član 13

Skupština

1. (a) Ugovorne strane će imati skupštinu.

(b) Svaka ugovorna strana biće predstavljena u skupštini preko jednog delegata koji može da bude pomognut od strane drugih delegata, savetnika i eksperata.

(v) Troškovi svake delegacije biće na teret ugovorne strane koja je imenovala delegaciju. Skupština može da postavi pitanje WIPO-u da pruži finansijsku pomoć da bi se omogućilo učešće na zasedanju delegacija koje dolaze iz zemalja koje se smatraju za zemlje u razvoju, u skladu sa usvojenom praksom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ili ako dolaze iz zemalja u tranziciji prema tržišnoj privredi.

2. (a) Skupština će se baviti pitanjima koja se odnose na očuvanje i razvoj ovog ugovora i primenu i funkcionisanje ovog ugovora.

(b) Skupština će imati nadležnost koja joj je dodeljena članom 15. u odnosu na prijem određenih međuvladinih organizacija da postanu potpisnice ovog ugovora.

(v) Skupština će odlučivati o održavanju diplomatskih konferencija za reviziju ovog ugovora i davati neophodne instrukcije generalnom direktoru WIPO za pripremu takve konferencije.

3. (a) Svaka Ugovorna strana koja je država će imati jedan glas i glasaće u svoje ime.

(b) Svaka ugovorna strana koja je međuvladina organizacija može da učestvuje u glasanju, umesto svojih država članica, sa brojem glasova koji je jednak broju njenih država članica koje su članice ovog ugovora. Nijedna takva međuvladina organizacija neće učestvovati u glasanju ako bilo koja njena država članica ostvari svoje pravo glasa i obrnuto.

4. Skupština će se sastati na poziv Generalnog direktora i, u odsustvu izuzetnih okolnosti, u istom periodu i na istom mestu na kojem se sastaje i Generalna skupština WIPO.

5. Skupština će uložiti napor da donese svoje odluke putem konsenzusa i ustanoviće svoja sopstvena pravila i procedure, uključujući održavanje vanrednih zasedanja, zahtev za kvorumom i, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, neophodnu većinu za različite vrste odluka.

Član 14

Međunarodni biro

Međunarodni biro WIPO će obavljati administrativne poslove koji se odnose na ovaj ugovor.

Član 15

Uslovi da se postane ugovorna strana

1. Svaka država članica WIPO može da postane ugovorna strana ovog ugovora.

2. Skupština može da odluči da prihvati bilo koju međuvladinu organizaciju da postane članica ovog ugovora koja da izjavu da je sposobna da se bavi pitanjima koja uređuje ovaj ugovor, koja ima svoju sopstvenu legislativu koja obavezuje sve njene članice i koja je ovlašćena, u skladu sa svojim internim procedurama, da postane članica ovog ugovora.

3. Evropska unija, pošto je dala izjavu na koju upućuje prethodni stav na Diplomatskoj konferenciji na kojoj je usvojen ovaj ugovor, može da postane članica ovog ugovora.

Član 16

Prava i obaveze na osnovu ovog ugovora

Ukoliko određene odredbe ovog ugovora ne propisuju suprotno, svaka ugovorna strana će uživati sva prava i preuzeti sve obaveze na osnovu ovog ugovora.

Član 17

Potpis ugovora

Ovaj ugovor biće otvoren za potpis na Diplomatskoj konferenciji u Marakešu i nakon toga u sedištu WIPO-a za svaku stranu koja može da postane ugovornica u roku od jedne godine od dana njegovog usvajanja.

Član 18

Stupanje na snagu ugovora

Ovaj ugovor će stupiti na snagu tri meseca nakon što 20 strana koje mogu da postanu ugovornice saglasno članu 15. deponuju njihove instrumente ratifikacije i pristupanja.

Član 19

Datum kada se postaje ugovorna strana ovog ugovora

Ovaj ugovor će obavezivati:

(a) 20 ugovornih strana na koje upućuje član 18, od datuma kada ovaj ugovor stupi na snagu;

(b) svaku drugu ugovornicu na koju upućuje član 15, od isteka tri meseca od dana kada je ta ugovornica deponovala svoje instrumente ratifikacije ili pristupanja kod generalnog direktora WIPO-a.

Član 20

Otkaz ugovora

Ovaj ugovor može da bude otkazan od strane bilo koje ugovorne strane putem obaveštenja upućenog Generalnom direktoru WIPO. Svako otkazivanje ugovora imaće pravni efekat jednu godinu od datuma kada je Generalni direktor WIPO primio obaveštenje.

Član 21

Jezici ugovora

1. Ovaj ugovor je potpisan u jednom originalnom primerku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, čije su verzije jednako autentične.

2. Zvaničan tekst na bilo kom jeziku različitom od jezika koji su navedeni u članu 21(1) biće ustanovljen od strane generalnog direktora WIPO-a na zahtev zainteresovane strane, nakon konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. Za potrebe ovog stava, "zainteresovana strana" znači bilo koju državu članicu WIPO čiji je zvanični jezik, ili jedan od zvaničnih jezika uključen i Evropska unija, i bilo koja druga međuvladina organizacija koja može da postane članica ovog ugovora, ako je jedan od njenih zvaničnih jezika uključen.

Član 22

Depozitar

Generalni direktor WIPO je depozitar ovog ugovora.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".