ODLUKA

O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ

("Sl. list grada Niša", br. 92/2006, 92/2016, 100/2019 i 17/2020)

Član 1

Grad Niš osniva zdravstvenu ustanovu Apotekarska ustanova Niš za obavljanje apotekarske delatnosti za teritoriju Grada Niša i opština Aleksinac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj i Svrljig.

Član 2

Naziv ustanove je Apotekarska ustanova Niš.

Sedište Apotekarske ustanove je u Nišu, Bulevar dr. Zorana Đinđića br. 6.

Član 3

Apotekarska ustanova Niš je pravno lice sa svojstvom ustanove.

Član 4

U Apotekarskoj ustanovi Niš se obavlja apotekarska delatnost koja obuhvata:

1) snabdevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica lekovima i medicinskim sredstvima, u skladu sa zakonom;

2) sprovođenje preventivnih mera za očuvanje, zaštitu i unapređenje zdravlja stanovništva, odnosno promociju zdravlja, prevenciju bolesti i zdravstveno vaspitanje;

3) izdavanje lekova i medicinskih sredstava, uz davanje saveta o njihovom čuvanju, roku upotrebe primeni, neželjenim reakcijama i interakcijama, pravilnoj upotrebi i odlaganju;

4) unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj primeni lekova i medicinskih sredstava i pružanje informacija opštoj i stručnoj javnosti o lekovima i medicinskim sredstvima u skladu sa zakonom;

5) učešće u izradi i sprovođenju farmakoterapijskih protokola;

6) prijavljivanje neželjenih događaja i neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva, odnosno falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva;

7) praćenje ishoda terapije, u cilju optimalizacije terapije i poboljšanja ishoda lečenja, praćenjem određenih parametara;

8) ukazivanje na moguće interakcije lekova sa drugim lekovima, hranom i dr., kao i izbegavanje neželjenog terapijskog dupliranja primene lekova;

9) izradu i izdavanje magistralnih, odnosno galenskih lekova;

10) povlačenje, odnosno povraćaj lekova i medicinskih sredstava iz prometa na malo u skladu sa zakonom i smernicama dobre prakse u distribuciji;

11) upravljanje farmaceutskim otpadom, u skladu sa propisima kojima se uređuju upravljanje otpadom;

12) saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima u vezi sa primenom lekova i medicinskih sredstava;

13) druge farmaceutske usluge i poslove apotekarske delatnosti, u skladu sa zakonom.

Pored prometa lekova i medicinskih sredstava na malo, apoteka može vršiti promet i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlja, kao i predmetima opšte upotrebe u skladu sa zakonom.

Član 5

(Brisan)

Član 6

Sredstva za osnivanje i rad Apotekarske ustanove Niš su u javnoj svojini.

Član 7

Apotekarska ustanova Niš će sve radnje oko usklađivanja opštih akata, organizacije i obaveza koje proizilaze iz člana 263. Zakona o zdravstvenoj zaštiti izvršiti u rokovima i u skladu sa postupkom propisanim Zakonom.

Član 8

Organi Apotekarske ustanove Niš su: direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Direktora, predsednika i članove upravnog odbora i predsednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Član 9

Direktora imenuje i razrešava osnivač.

Direktor Apotekarske ustanove Niš imenuje se na četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sve uslove propisane Zakonom i Statutom Apotekarske ustanove Niš.

Član 10

Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Apotekarsku ustanovu Niš i odgovoran je za zakonitost rada Apotekarske ustanove Niš, u skladu sa zakonom.

Direktor podnosi upravnom i nadzornom odboru pismeni tromesečni izveštaj o preuzetim finansijskim obavezama i izvršenju finansijskog plana.

Direktor podnosi upravnom odboru pismeni šestomesečni izveštaj o poslovanju Apotekarske ustanove Niš, predlaže plan i program rada Apotekarske ustanove Niš i preduzima mere za njihovo sprovođenje, donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Apotekarske ustanove Niš.

Direktor prisustvuje sednicama i učestvuje u radu upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Član 11

Upravni odbor Apotekarske ustanove Niš imenuje i razrešava osnivač.

Upravni odbor Apotekarske ustanove Niš ima tri člana od kojih je jedan član iz Apotekarske ustanove Niš a dva člana su predstavnici osnivača.

Upravni odbor Apotekarske ustanove Niš imenuje se na period od četiri godine.

Mandat svih članova upravnog odbora prestaje istekom mandata upravnog odbora, bez obzira na promene pojedinih članova upravnog odbora.

Lice može biti član upravnog odbora najviše u dva mandata.

Član 12

Upravni odbor Apotekarske ustanove Niš:

1) donosi statut, uz saglasnost osnivača;

2) donosi druge opšte akte, u skladu sa zakonom;

3) odlučuje o poslovanju;

4) donosi program rada i razvoja;

5) donosi finansijski plan;

6) usvaja godišnji finansijski izveštaj, u skladu sa zakonom;

7) usvaja godišnji izveštaj o popisu imovine i obaveza;

8) daje saglasnost na završni račun;

9) usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju;

10) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

11) u slučaju gubitka u poslovanju bez odlaganja obaveštava osnivača;

12) raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za direktora;

13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 12a

Suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima Apotekarske ustanove Niš utvrđuje se i raspoređuje u skladu sa zakonom, drugim propisom koji uređuje raspodelu suficita i pokriće deficita, Statutom, programom rada/ poslovanja i godišnjim finansijskim izveštajem Apotekarske ustanove Niš.

Odluku o raspodeli suficita, odnosno viška prihoda nad rashodima donosi Upravni odbor Apotekarske ustanove Niš, uz saglasnost osnivača.

Apotekarska ustanova Niš je dužna da deo ostvarenog suficita odnosno, viška prihoda nad rashodima uplati u budžet osnivača, po završnom računu za prethodnu godinu.

Dinamika, visina i rok za uplatu dela suficita, odnosno viška prihoda nad rashodima iz stava 3. ovog člana utvrđuje se Odlukom o raspodeli suficita.

Član 13

Nadzorni odbor Apotekarske ustanove Niš imenuje i razrešava osnivač.

Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih je jedan član iz Apotekarske ustanove Niš, a dva člana su predstavnici osnivača.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Mandat svih članova nadzornog odbora prestaje istekom mandata nadzornog odbora, bez obzira na promene pojedinih članova nadzornog odbora.

Lice može biti član nadzornog odbora najviše u dva mandata.

Član 14

Nadzorni odbor Apotekarske ustanove Niš obavlja nadzor nad poslovanjem Apotekarske ustanove Niš.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. Nadzorni odbor podnosi osnivaču izveštaj o svom radu, najmanje dva puta godišnje.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana obuhvata, između ostalog, izveštaj o nadzoru nad radom direktora i upravnog odbora Apotekarske ustanove Niš, koji uključuje realizaciju finansijskog plana na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja Apotekarske ustanove Niš, završni račun Apotekarske ustanove Niš, godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Niš, izveštaj o korišćenju sredstava Apotekarske ustanove Niš u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja koja su od značaja za finansijsku održivost Apotekarske ustanove Niš.

Čl. 15-17

(Brisani)

Član 18

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Niša".

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o osnivanju Apoteke Niš

("Sl. list grada Niša", br. 92/2016)

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Niša".

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o osnivanju Apoteke Niš

("Sl. list grada Niša", br. 17/2020)

Član 11

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Niša".