UREDBA
O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "KALENIĆ"

("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)

Član 1

Područje šume Kalenić između Juhora i Gledićkih planina u centralnoj Srbiji, stavlja se pod zaštitu kao Strogi rezervat prirode "Kalenić", koje se svrstava u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja (u daljem tekstu: Strogi rezervat prirode "Kalenić").

Član 2

Strogi rezervat prirode "Kalenić" stavlja se pod zaštitu radi očuvanja biološke raznovrsnosti, retke i jedinstvene klimatogene šumske zajednice sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) starosti oko 100 godina, koja predstavlja i značajno stanište strogo zaštićenih vrsta faune ptica kao što su mišar, šumska sova, veliki šareni detlić, kos, drozd imelaš, velika i obična siva senica, brgljez i dr.

Član 3

Strogi rezervat prirode "Kalenić" ukupne površine 2 ha nalazi se na teritoriji opštine Rekovac.

Opis granice i grafički prikaz Strogog rezervata prirode "Kalenić" dati su u Prilogu - Opis granice i grafički prikaz Strogog rezervata prirode "Kalenić", koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Na području Strogog rezervata prirode "Kalenić" uspostavlja se režim zaštite I stepena.

Režim zaštite I stepena celokupno je u državnom vlasništvu.

Član 5

Režim zaštite I stepena zabranjuje korišćenje prirodnih resursa, izgradnju objekata i izvođenje bilo kakvih radova i aktivnosti.

Na celom području radovi i aktivnosti se ograničavaju na:

1) naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

2) kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe koje nisu u suprotnosti sa ciljevima očuvanja prirodnih vrednosti;

3) obeležavanje granica;

4) sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, prirodnih nepogoda, udesa, rekonstrukcije, sanacija i održavanja postojećih objekata od posebnog značaja, kao što su visokonaponski dalekovodi, bolesti i prenamnoženja određenih biljnih i životinjskih vrsta.

Član 6

Strogi rezervat prirode "Kalenić" poverava se na upravljanje JP "Srbijašume" iz Beograda (u daljem tekstu: Upravljač).

Član 7

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je dužan naročito da:

1) upravlja zaštićenim područjem na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja;

2) vrši obeležavanje zaštićenog područja;

3) donese desetogodišnji plan upravljanja i godišnji program upravljanja;

4) obezbedi čuvarsku službu;

5) donese akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

6) u slučaju nastalih promena koje mogu uništiti ili narušiti osnovnu vrednost zaštićenog područja obaveštava Zavod za zaštitu prirode Srbije;

7) obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;

8) obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom;

9) se obraća nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda;

10) učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja;

11) izdaje saglasnosti i odobrenja;

12) prati stanje i vodi evidenciju o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8

Očuvanje, unapređenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Strogog rezervata prirode "Kalenić" sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži ciljeve i prioritetne zadatke očuvanja povoljnog stanja kao i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja Upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, nauke, prosvete, kulture, rudarstva, energetike, privrede, građevine, saobraćaja, prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Plan upravljanja ostvaruje se godišnjim programom upravljanja, koji sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata, organizacionih i materijalnih uslova za izvršenje programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 9

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Strogog rezervata prirode "Kalenić".

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 10

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Strogi rezervat prirode "Kalenić", njegovu spoljnu granicu, odnosno granice režima zaštite, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11

Upravljač će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi softversko rešenje o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Strogim rezervatom prirode "Kalenić".

Član 12

Zabrane i ograničenja propisana ovom uredbom, ne odnose se na vojne objekte i komplekse, kao i na aktivnosti koje Vojska Srbije izvodi ili će izvoditi za potrebe odbrane Republike Srbije.

Član 13

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 14

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Strogi rezervat prirode "Kalenić" usaglasiće se sa Prostornim planom Republikom Srbije, Planom upravljanja i režimom zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ STROGOG REZERVATA PRIRODE "KALENIĆ"

Granica Strogog rezervata prirode "Kalenić" obuhvata delove katastarskih parcela 670/1 i 670/2, KO Kalenićki Prnjavor, opština Rekovac i određena je prelomnim tačkama sa koordinatama: Y=7499009,30 X=4848810,46; Y=7499011,28 X=4848785,78; Y=7499018,19 X=4848764,06; Y=7499026,09 X=4848742,34; Y=7499036,95 X=4848723,58; Y=7499054,72 X=4848704,82; Y=7499068,54 X=4848698,90; Y=7499087,30 X=4848688,04; Y=7499104,08 X=4848679,15; Y=7499103,09 X=4848664,34; Y=7499085,21 X=4848654,72; Y=7499056,69 X=4848647,56; Y=7499032,88 X=4848638,82; Y=7499005,12 X=4848627,25; Y=7498981,66 X=4848619,92; Y=7498965,86 X=4848620,90; Y=7498962,03 X=4848626,68; Y=7498951,91 X=4848631,59; Y=7498938,90 X=4848657,04; Y=7498931,31 X=4848676,19; Y=7498925,38 X=4848693,96; Y=7498927,05 X=4848704,17; Y=7498932,29 X=4848714,70; Y=7498942,17 X=4848737,40; Y=7498947,29 X=4848748,12; Y=7498942,08 X=4848762,29; Y=7498942,66 X=4848774,14; Y=7498955,67 X=4848784,26; Y=7498967,84 X=4848786,77; Y=7498980,67 X=4848806,51; Y=7498994,71 X=4848818,96, odnosno prati granicu šumskog odseka d unutar odeljenja 26, GJ "Kalenić".