UREDBA

O USLOVIMA ZA PLOVIDBU I PRAVILIMA PLOVIDBE NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2014 i 111/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi za plovidbu i pravila plovidbe na unutrašnjim vodama, obaveze učesnika u plovidbi, obeležavanje brodova i plovnih puteva, kao i način upotrebe zvučnih signala, navigacione i komunikacione opreme na brodu.

Član 2

Odredbe ove uredbe primenjuju se na plovidbu svih plovila na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putevima Republike Srbije, kao i na drugim unutrašnjim vodama.

Značenje pojmova

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) ADN je Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/10);

2) bezbedna brzina plovila je brzina pri kojoj plovilo ili sastav može bezbedno da plovi, manevriše i da se zaustavi na udaljenosti koju zahtevaju lokalne prilike i uslovi na plovnom putu;

3) boje svetala su: "belo svetlo", "crveno svetlo", "zeleno svetlo", "žuto svetlo" i "plavo svetlo" u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju tehnička pravila za brodove unutrašnje plovidbe;

4) bočna svetla su jasno zeleno svetlo na desnom boku i jasno crveno svetlo na levom boku plovila, pri čemu svako od tih svetala isijava neprekidnu svetlost u čitavom luku horizonta od 112° 30' i koja su postavljena tako da se njihova svetlost vidi iz smera pramca, po osi plovila, do ugla od 22° 30' po poprečnoj ravni boka plovila ka krmi;

5) bočni sastav je sastav plovila koja su čvrsto povezana bok uz bok, osim čamaca, od kojih nijedno nije postavljeno ispred plovila koje pokreće sastav;

6) brod sa sopstvenim pogonom je brod koji ima sopstveni mašinski uređaj za pogon;

7) brod velike brzine je brod sa sopstvenim pogonom koji može da postigne brzinu preko 40 km/h u odnosu na vodu;

8) visina je visina iznad oznaka ravni najvećeg gaza ili za plovila koja nemaju oznaku najvećeg gaza - iznad ravni oznake gaza, koji odgovara maksimalnom gazu;

9) vodni put je deo unutrašnjih voda na kome se obavlja plovidba, kategorisan i otvoren za plovidbu;

10) dan je vremenski period između izlaska i zalaska sunca;

11) desna i leva obala su desna i leva obala reke gledajući od izvora prema ušću;

12) Inland ECDIS je elektronski prikaz plovidbenih karata i informacioni sistem za unutrašnju plovidbu koji prikazuje odobrene informacije iz Sistema elektronskih plovidbenih karata za unutrašnju plovidbu (Inland SENC), i po izboru informacije prikupljene drugim plovidbenim senzorima;

13) jarbolno svetlo je snažno belo svetlo, koje neprekidno isijava svetlost po čitavom luku horizonta od 225° i koje je postavljeno tako da bude vidljivo iz smera pramca do 22° 30' po poprečnoj ravni, na oba boka plovila ka krmi;

14) jačine svetala su: snažno svetlo, jasno svetlo i obično svetlo čije su jačine u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju tehnička pravila za brodove unutrašnje plovidbe;

15) jedrilica je plovilo koje plovi isključivo uz pomoć jedara. Plovilo koje plovi uz pomoć jedara i istovremeno koristi sopstveni mašinski uređaj za pogon smatra se plovilom sa sopstvenim pogonom;

16) kratak zvuk je zvuk sa dužinom trajanja od oko jedne sekunde;

17) dugi zvuk je zvuk sa dužinom trajanja od oko četiri sekunde, s tim što razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde;

18) krmeno svetlo je jasno ili obično belo svetlo, koje isijava neprekidnu svetlost u čitavom luku horizonta od 135° i koje je postavljeno tako da se njegova svetlost vidi iz smera krme po osi plovila, do ugla od 67° 30' na oba boka plovila;

19) noć je vremenski period između zalaska i izlaska sunca;

20) niz vrlo kratkih zvukova je niz od najmanje šest zvukova čije pojedinačno trajanje iznosi oko 1/4 sekunde, a razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko 1/4 sekunde;

21) niz udaraca je dvostruki udarac u zvono;

22) ograničena vidljivost su uslovi u kojima je vidljivost ograničena zbog uticaja magle, vejavice, pljuska ili iz drugih razloga;

23) plovilo je brod, tehnički plovni objekt, jahta, čamac, ploveće telo, plutajući objekat, plovilo koje obavlja ribolov i drugi objekat koji je osposobljen za plovidbu i koji učestvuje u plovidbi;

24) ploveće telo je splav ili druga konstrukcija, objekat ili spojena struktura sposobna za plovidbu, koja nije brod, tehnički plovni objekt, čamac ili plutajući objekat;

25) plovidba pomoću radara je plovidba u uslovima ograničene vidljivosti uz pomoć radara;

26) plovilo stoji znači da je plovilo posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu;

27) plovilo se kreće znači da plovilo nije posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu, odnosno nasukano. Za plovilo koje se kreće izraz "zaustaviti se" znači stati u odnosu na obalu;

28) plovilo koje obavlja ribolov je plovilo koje je namenjeno za ribolov uz pomoć mreže, uzica, ribarske koče ili drugih ribolovnih sprava koje ograničavaju sposobnost manevrisanja, osim plovila koje je namenjeno za ribolov vučenjem udice ili drugim ribolovnim spravama koje ne ograničavaju sposobnost manevrisanja;

29) plovni put je deo vodnog puta propisane dubine, širine i drugih tehničkih karakteristika, koji je uređen, obeležen i bezbedan za plovidbu;

30) plutajući objekat je plovilo bez sopstvenog pogona koje po pravilu nije predviđeno za premeštanje niti za obavljanje posebnih radova na unutrašnjim vodama (kupatilo, hangar, vodenica, ribarska tikvara, kuća za odmor, ponton, pontonski most, stambena lađa, ugostiteljski objekat, splav kućica, plutajuća radionica i slično);

31) putnički brod je brod registrovan za prevoz za više od 12 putnika;

32) potiskivani sastav je čvrsto povezani sastav plovila, osim čamaca, od kojih je najmanje jedan postavljen ispred potiskivača;

33) potisnica je teretni brod bez sopstvenog pogona i bez sopstvenog kormilarskog uređaja;

34) potisnica pomorskog broda je potisnica konstruisana da se nosi na pomorskim brodovima i da plovi na vodnim putevima;

35) premor je stanje člana posade nastalo kao rezultat nedostatka odmora ili bolesti i ogleda se u odstupanju od normalnog ponašanja i brzine reagovanja;

36) preticanje je kada plovilo (plovilo koje vrši preticanje) prilazi drugom plovilu (plovilo koje je preticano) iz pravca koji se nalazi iza krme preticanog plovila i pod uglom većim od 22,5° iza poprečne ose i prestigne ga;

37) presecanje pravaca kretanja znači da dva plovila idu pravcima koji se presecaju tako da može doći do sudara;

38) sastav je tegljeni, potiskivani ili bočni sastav;

39) skela je plovilo namenjeno za prevoz lica, robe i životinja sa jedne na drugu obalu unutrašnjih voda;

40) skuter je vrsta čamca koji koristi sopstveni pogonski uređaj, koji se koristi za skijanje na vodi ili izvođenje figura (vodeni skuter, džet bicikl, džet ski i slično);

41) svetlo vidljivo sa svih strana je svetlo koje isijava neprekidno svetlost po celom luku horizonta od 360°;

42) stanje opijenosti je stanje člana posade kod kojeg je lekarskim pregledom i drugim metodama i aparatima, analizom krvi i/ili urina utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu merenjem količine alkohola u litru izdahnutog vazduha, kao i kod kojeg je lekarskim pregledom, upotrebom odgovarajućih sredstava ili uređaja, ili analizom krvi i/ili urina utvrđeno prisustvo u organizmu opojnih droga ili drugih materija koje menjaju stanje svesti;

43) susretanje znači da dva plovila plove u pravcima koji su direktno ili gotovo direktno suprotni;

44) tegljeni sastav je sastav od jednog ili više plovila, osim čamaca, koje tegli jedan ili više tegljača;

45) tegljenica je teretni brod bez sopstvenog pogona koji ima sopstveni kormilarski uređaj;

46) tehnički plovni objekat je objekat opremljen mehaničkim uređajem za obavljanje tehničkih radova na unutrašnjim vodama sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem ili bez njega (ploveća naprava, bager, mehanički pobijač pilona, elevator, dizalica, ploveća kosačica, platforma i slično);

47) trepćuće svetlo i brzo trepćuće svetlo je ujednačeno ritmičko svetlo sa 40-60 blesaka u minuti i 100-120 blesaka u minuti;

48) tritonski zvučni signal je tri puta ponovljeni signal, sastavljen od tri zvuka različitih visina bez razmaka, čije trajanje iznosi oko dve sekunde. Frekvencija poslatih zvukova kreće se između 165 i 297 Hz i mora postojati razmak od barem dve cele note od najvišeg do najnižeg zvuka. Svaki niz od tri zvuka treba da započne najnižom, a da se završi najvišom notom;

49) uzvodno je pravac prema izvoru reke, koji na kanalima određuje nadležna lučka kapetanija;

50) čamac je plovilo, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njegovu dužinu i zapreminu, registrovano za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 20 m i čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza manji od zapremine od 100 m3, a koje prevozi najviše 12 lica.

II USLOVI ZA PLOVIDBU I OBAVEZE UČESNIKA U PLOVIDBI

Osnovne obaveze zapovednika i drugih članova posade

Član 4

Zapovednik i drugi članovi posade moraju da vrše poslove na brodu u skladu sa pravilima plovidbe koja su propisana ovom uredbom, na način kojim se obezbeđuje bezbednost plovidbe, ne oštećuje brod ili teret na njemu i ne ugrožava bezbednost putnika na brodu ili ostalih članova posade i životna sredina zagađivanjem štetnim predmetima ili materijama sa broda.

Zapovednik broda, odnosno sastava

Član 5

Brod, izuzev broda u potiskivanom sastavu osim potiskivača, mora da ima zapovednika koji ima odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti (u daljem tekstu: zapovednik).

Zapovednik koji ima odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti upravlja svakim sastavom, i to:

1) kada se u sastavu nalazi samo jedan brod sa sopstvenim pogonom, zapovednik sastava je zapovednik broda sa sopstvenim pogonom;

2) kada se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više brodova sa sopstvenim pogonom u liniji brazde, tada je zapovednik prvog broda zapovednik sastava, osim u slučaju kada se prvi brod privremeno pridodaje radi ispomoći kada je zapovednik drugog broda zapovednik sastava;

3) kada se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji ne plove u liniji brazde, a od kojih jedan brod osigurava glavnu vuču, zapovednik sastava je zapovednik onog broda koji osigurava glavnu vuču;

4) kada se u potiskivanom sastavu nalaze dva potiskivača koja pokreću sastav, a vezani su bokom uz bok, zapovednik sastava je zapovednik potiskivača koji obezbeđuje glavni potisak;

5) u svim ostalim slučajevima, zapovednik na vreme mora da bude određen.

Za vreme plovidbe zapovednik domaćeg i stranog broda mora da se nalazi na brodu, dok zapovednik tehničkog plovnog objekta uvek mora da bude na plovilu dok tehnički plovni objekat obavlja radove.

Zapovednik je na svom brodu, odnosno sastavu odgovoran za primenu odredaba ove uredbe.

U tegljenom sastavu zapovednici tegljenih brodova moraju da izvršavaju naredbe zapovednika sastava, kao i da preduzimaju sve mere koje zahtevaju okolnosti u cilju bezbednog upravljanja brodovima.

Odredbe ovog člana odnose se i na zapovednike brodova u bočnom sastavu koji nisu zapovednici sastava.

Svaki plutajući objekat koji se koristi za privredne svrhe mora da bude pod nadzorom jednog ovlašćenog lica koje je zajedno sa vlasnikom ili brodarom odgovorno za primenu odredaba ove uredbe.

U slučaju privezanih ili usidrenih plovila ili plovila koja nemaju zapovednika, brodar ili vlasnik plovila, kao i lice zaduženo za stražu i nadzor, odgovorni su za primenu odredaba ove uredbe.

Obaveze posade i drugih lica koja se nalaze na brodu

Član 6

Članovi posade pri izvršavanju svojih dužnosti na brodu moraju da izvršavaju naređenja kojaim izdaje zapovednik.

Sva druga lica koja se nalaze na brodu moraju da izvršavaju naređenja koja im izdaje zapovednik u cilju bezbednosti plovidbe i održavanja reda na brodu.

Pored lica iz st. 1. i 2. ovog člana, članovi posade koji samostalno u smeni upravljaju brodom (određuju pravac i brzinu broda i druge poslove) moraju da postupaju u skladu sa odredbama ove uredbe.

Stanja premora ili opijenosti

Član 7

Sposobnost zapovednika, kao i drugih članova posade za vreme plovidbe ne može da bude umanjena kao rezultat stanja premora ili opijenosti.

Zapovednik i drugi članovi posade moraju da se podvrgnu ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar i slično) radi provere da li se nalaze u stanju opijenosti ili pregledu radi provere postojanja stanja premora na zahtev nadležnog organa.

Opšta obaveza opreznosti

Član 8

Tokom plovidbe plovilo mora sve vreme da plovi bezbednom brzinom, a zapovednik je dužan da preduzme sve mere opreza koje zahteva opšta obaveza primene dužne pažnje i dobra plovidbena praksa u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na lica pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti.

Preduzimanje mera radi izbegavanja neposredne opasnosti

Član 9

Radi izbegavanja neposredne opasnosti, zapovednici plovila i zapovednici sastava moraju da preduzmu sve mere koje nalažu konkretne okolnosti, čak i kada bi zbog toga moralo da se odstupi od primene odredaba ove uredbe.

Prilagođavanje dimenzija plovila karakteristikama plovnog puta

Član 10

Zapovednici brodova i sastava dužni su da prilagode dužinu, širinu, visinu, gaz i brzinu brodova i sastava i plovećih tela prema karakteristikama (gabaritima) plovnog puta i građevinama koje se nalaze na plovnom putu.

Dozvoljeni gaz, ukrcavanje tereta i stabilitet broda

Član 11

Ukrcavanje broda je dozvoljeno samo do oznake najvećeg dozvoljenog gaza.

Teret ili nagib ne može da ograničava direktan pogled na udaljenosti većoj od 350 m ispred broda ili sastava u plovidbi.

Ako je direktna vidljivost po krmi ili bočna vidljivost ograničena tokom plovidbe taj nedostatak vidljivosti može da bude otklonjen upotrebom radara.

Teret mora da bude ukrcan, složen, raspoređen i obezbeđen tako da ne dovede u opasnost stabilitet ili čvrstoću trupa broda.

Stabilitet broda za prevoz kontejnera mora da se proveri pre isplovljavanja, a brod mora da ima knjigu stabiliteta u sledećim slučajevima:

za brod čija je širina manja od 9,5 m, kada su kontejneri ukrcani u više od jednog reda u visinu;

2) za brod širine od 9,5 m ali manje od 11 m, kada su kontejneri ukrcani u više od dva reda u visinu;

3) za brod širine 11 m i više, kada su kontejneri ukrcani u više od tri reda u visinu ili širinu;

4) za brod širine 15 m i više, kada su kontejneri ukrcani u više od tri reda u visinu.

Na putnički brod može da se ukrca broj putnika koji je naznačen u svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu.

Na brod velike brzine koji prevozi putnike može da se ukrca broj putnika koliko ima raspoloživih sedišta na brodu.

Konstrukcija, opremanje i posada brodova

Član 12

Brod mora da bude konstruisan i opremljen u skladu sa odredbama ove uredbe, pravilnika kojim se uređuju tehnička pravila za plovila unutrašnje plovidbe i drugih propisa kojim se uređuje unutrašnja plovidba.

Brod, izuzev plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, mora da ima najmanji broj članova posade u skladu sa propisom kojim se uređuje najmanji broj članova posade brodova, kojim se garantuje bezbednost lica i tereta na brodu, kao i bezbednost plovidbe.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, brodovi u bočnim sastavima bez sopstvenog pogona i tegljeni brodovi u čvrsto povezanom sastavu ne moraju da imaju posadu ako je posada broda koji pokreće bočni sastav ili čvrsto povezani tegljeni sastav ili može da ih održava zaustavljene na bezbedan način, dovoljno brojna i kvalifikovana da garantuje bezbednost ukrcanih lica i tereta, kao i bezbednost plovidbe.

Brod ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana ako ima svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu koje je izdato u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama, kao i kada konstrukcija i oprema broda odgovara podacima iz tog svedočanstva.

Oprema za spasavanje putnika navedena u svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu mora da bude dostupna na brodu. Oprema mora da bude raspoloživa za raspodelu putnicima i njen broj mora da odgovara broju ukrcanih odraslih lica i dece.

Krmarenje

Član 13

Za vreme plovidbe, brodom mora da krmari najmanje jedno lice starije od 16 godina sa odgovarajućim ovlašćenjem o osposobljenosti.

Da bi se obezbedila pravilna kontrola broda, krmar mora da bude u mogućnosti da prima i daje sve informacije i naredbe iz kormilarnice, kao i da bude u stanju da čuje zvučne signale i da ima jasan pregled u svim pravcima.

Kada posebne okolnosti to zahtevaju, na brodu mora da se postavi osmatračnica ili punkt za osluškivanje radi izveštavanja zapovednika i krmara.

Osim broda velike brzine, brodom mora da krmari jedno lice koje ima najmanje 21 godinu, koje ima odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti zapovednika iz člana 5. stav 1. ove uredbe i ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom uz pomoć radara.

U kormilarnici, osim za vreme manevra privezivanja i odvezivanja, kao i u prevodnicama i u njihovim pretpristaništima, mora da se nalazi još jedno lice sa istim ovlašćenjem.

Brodske isprave i ostala dokumenta

Član 14

Na brodu moraju da se nalaze sledeće isprave i knjige:

1) svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu;

2) svedočanstvo o baždarenju, ako je primenjivo;

3) popis posade;

4) brodski dnevnik;

5) ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika, kao i ovlašćenja drugih članove posade i brodarske knjižice;

6) ostale brodske isprave i knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje unutrašnja plovidba i međunarodnim sporazumima.

Svedočanstvo o baždarenju i svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu ne moraju da se nalaze na potisnicama na kojima se nalazi metalna ploča koja sadrži:

1) jedinstveni evropski identifikacioni broj (ENI broj);

2) broj svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu;

3) naziv organa koji je izdao svedočanstvo;

4) datum isteka svedočanstva.

Podaci iz stava 2. ovog člana moraju da budu ugravirani ili utisnuti vidljivim znakovima visokim najmanje 6 mm. Metalna ploča mora da bude najmanje 60 mm visoka i 120 mm dugačka, i mora da bude učvršćena na vidljivom mestu na desnoj strani prema krmi broda.

Istovetnost podataka sa ploče iz stava 2. ovog člana sa podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu overava organ nadležan za utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu države čiju državnu pripadnost ima taj brod, čiji pečat mora da bude utisnut na ploči.

Isprave iz stava 2. ovog člana čuva vlasnik brodaili brodar.

Obaveza da se na brodu nalazi primerak uredbe

Član 15

Na svim plovilima državne pripadnosti Republike Srbije, izuzev plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, čamca bez kabine i plovećeg tela, mora da se nalazi jedan primerak ove uredbe sa naknadnim izmenama i dopunama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na svimplovilima državne pripadnosti Republike Srbije, izuzev plovilapotiskivanog sastava osim potiskivača, čamca bez kabine i plovećegtela, može da bude omogućen pristup elektronskom izdanju ove uredbe pod uslovom da se taj pristup može ostvariti u razumnom roku.

Opasni predmeti na plovilu,gubitak predmeta,prepreke

Član 16

Predmeti koji se nalaze na plovilu ne mogu da budu tako postavljeni da izlaze izvan gabarita plovila tako da ugrožavaju bezbednost broda, plutajućih objekata, plovećih tela ili instalacija na vodnom putu ili u njegovoj blizini.

Sidra moraju da budu potpuno u podignutom položaju kada nisu u upotrebi.

Bacanje predmeta i ispuštanja materija u vodni put

Član 17

Sa plovila ne mogu da se izbacuju, izlivaju ili ispuštaju u vodni put bilo kakvi predmeti ili materije koje mogu da prouzrokuju smetnje ili opasnost za plovidbu ili za druge korisnike vodnog puta.

U vodni put ne može da se izbacuje, izliva ili ispušta bilo koji oblik naftnog otpada ili smesetakvog otpada sa vodom.

U slučaju nenamernog ispuštanja materija iz st. 1. i 2. ovog člana ili bilo kakve opasnosti od takvog ispuštanja, zapovednik mora odmah o tome da obavesti najbližu lučku kapetaniju i da joj dostavi tačan opis vrste i mesta ispuštanja.

Spasavanje i pružanje pomoći

Član 18

U slučaju plovidbene nezgode koja ugrožava lica koja se nalaze na plovilu, zapovednik mora da preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju u cilju spasavanja.

Zapovednik na plovilu koje se nađe u blizini plovila koje je pretrpelo plovidbenu nezgodu koja ugrožava ljudske živote ili kada postoji opasnost od zaprečavanja plovnog puta, dužan je da im pruži neposrednu pomoć, ako time ne dovodi u opasnost svoje plovilo.

Nasukana ili potopljena plovila

Član 19

Zapovednik nasukanog, potopljenog ili neispravnog plovila mora o tome da obavesti najbližu lučku kapetanijušto je pre moguće. Zapovednik ili član posade nasukanog,potopljenog i neispravnog plovilamora da ostane na plovilu ili u blizini mesta plovidbene nezgode dok mu nadležna lučka kapetanija ne dopusti odlazak.

Ako se na plovnom putu ili u njegovoj blizini nasuče ili potopi neko plovilo, zapovednik tog plovila dužan je da, osim kad je to očigledno nepotrebno, u najkraćem roku pridržavajući se obaveze isticanja znakova iz člana 51. ove uredbe, o tom događaju obavesti plovila koja se približavaju i to na pogodnom mestu i na dovoljnoj udaljenosti od mesta plovidbene nezgode, kako bi dolazeća plovila mogla blagovremeno da preduzmu sve potrebne mere.

Ako se plovidbena nezgoda dogodi prilikom prolaska plovila kroz prevodnicu, zapovednik mora odmah o tome da obavesti organ nadležan za upravljanje prevodnicom u kojoj se plovidbena nezgoda dogodila.

Obaveza oslobađanja plovnog puta

Član 20

Ako nasukano ili potopljeno plovilo ili neki objekat izgubljen sa plovila zatvara ili preti potpunim ili delimičnim zatvaranjem plovnog puta, zapovednik plovila ili plovećeg tela, dužan je da preduzme sve moguće mere i radnjeda se plovni put oslobodi u najkraćem roku.

Obavezu iz stava 1. ovog člana ima i zapovednik plovila kojem preti opasnost od potapanja ili sa kojim nije moguće manevrisati.

Ako je plovilo iz st. 1. i 2. ovog člana uključeno u tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, onda se odredbe ovog člana odnose i na zapovednika sastava.

Naredbe lučkih kapetanija

Član 21

Zapovednici i lica pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti, dužni su da se pridržavaju naredbi koje im daju lučke kapetanije u cilju omogućavanja bezbedne plovidbe, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama.

Omogućavanje pristupa plovilu nadležnim organima

Član 22

Zapovednici i lica pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti, dužni su da omoguće bez odlaganja pristup na plovilo nadležnim organima u cilju vršenja nadzora nad sprovođenjem odredaba ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuje unutrašnja plovidba.

Zapovednici i lica pod čijim nadzorom se nalaze plutajući objekti dužni su da pored pravila plovidbe propisanih ovom uredbom poštuju i lokalna pravila plovidbe određena od strane nadležne lučke kapetanije za određene sektore vodnog puta, kao i naredbe objavljene putem saopštenja brodarstvu.

Posebni prevozi

Član 23

Posebnim prevozom na unutrašnjim vodnim putevima smatra se premeštanje plovila, i to:

1) kretanje plovila ili sastava, osim plovila ili sastava iz čl. 10. i 12. ove uredbe;

2) premeštanje plutajućih objekata ili plovećih tela, osim ako je očigledno da njihovo kretanje ne predstavlja nikakvu smetnju ili opasnost za plovidbu, niti da mogu da prouzrokujubilo kakvo oštećenje na stalnim građevinama.

Prevozi iz stava 1. ovog člana dozvoljeni su samo uz posebno odobrenje nadležne lučke kapetanije za sektor ili sektore kojima se namerava ploviti.

Prilikom prevoza iz stava 1. ovog člana lice koje obavlja poseban prevoz mora da se pridržava uslova koje odredi nadležna lučka kapetanijaza svaki pojedinačni slučaj.

Za poseban prevoz iz stava 1. ovog člana mora da se odredi zapovednik, u skladu sa članom 5. ove uredbe.

Pre izdavanja odobrenja za poseban prevoz Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu izvršiće pregled i proveru sposobnosti za premeštanje plovila.

III OBELEŽAVANJE BRODOVA

Oznake za identifikaciju brodova

Član 24

Brod mora na trupu ili na trajno pričvršćenim tablama ili pločama da ima sledeće oznake za identifikaciju:

1) ime ili oznaku, pri čemu se ime broda sa sopstvenim pogonom ispisuje sa obe strane pramca, krmi, kao i na nadgrađu broda, dok oznaka broda bez sopstvenog pogona (potisnice ili tegljenice) i tehničkog plovnog objekta mora da bude istaknuta na vidljivom mestu na spoljašnjem delu ovih plovila. Ako su u bočnom ili potiskivanom sastavu jedan ili nekoliko natpisa sa imenom broda koji pokreće sastav zaklonjeni, ime tog broda treba da se ponovi na tablama postavljenim tako da budu jasno vidljive iz pravaca iz kojih su ovi natpisi zaklonjeni. Ako brod nema ime ili oznaku, na njemu se ispisuje naziv (ili skraćeni naziv) vlasnika broda i, kada je to odgovarajuće, broj ili registarska oznaka broda i slovo ili slova koja označavaju luku upisa ili pripadnosti broda koja su predviđena za tu zemlju koja su data u Prilogu 1. - Karakteristična slova ili grupe slova države luke upisa ili pripadnosti brodova, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) luku upisa ili pripadnosti, pri čemu se ime luke upisa ili pripadnosti ispisuje na oba boka broda ili na njegovoj krmi, a iza njih sledi slovo ili slova predviđena za državu u kojoj se nalazi luka upisa ili pripadnosti;

3) evropski identifikacioni broj broda (ENI broj);

4) brod za prevoz robe mora da ima i oznaku nosivosti u tonama ispisanu na obe strane broda, na trupu ili na trajno pričvršćenim tablama;

5) putnički brod mora da ima oznaku najvećeg dozvoljenog broja putnika istaknutu na dobro vidljivom mestu na brodu.

Oznake za identifikaciju iz stava 1. ovog člana moraju da budu lako čitljive i napisane neizbrisivim latiničnim slovima. Natpisi uljanom bojom smatraju se neizbrisivim. Visina znakova mora da bude najmanje 20 cm za ime, a za druge oznake najmanje 15 cm. Širina znakova i debljina linija moraju da budu u skladu sa visinom. Znakovi moraju da budu svetle boje na tamnoj podlozi ili tamne boje na svetloj podlozi.

Za vreme plovidbe tokom dana brod mora na krmi da vije zastavu svoje državne pripadnosti. Brod velike brzine može umesto zastave državne pripadnosti da postavi tablu koja odgovara zastavi u pogledu oblika i boja.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na pomorske brodove i čamce.

Oznake za identifikaciju čamaca

Član 25

Čamac mora da ima registarski broj za identifikaciju.

Registarski broj za identifikaciju iz stava 1. ovog člana mora da bude istaknut na obe strane pramca čamca lako čitljivim i neizbrisivim latiničnim slovima, čija je visina najmanje 10 cm, pri čemu se neizbrisivim smatra natpis napravljen uljanom bojom.

Ime i prebivalište vlasnika čamca ispisuju se na vidljivom mestu sa unutrašnje ili spoljne strane čamca.

Brodski čamac mora da ima sa unutrašnje ili spoljne strane ime broda kome pripada i bilo koji drugi podatak potreban da se identifikuje vlasnik.

Oznake gaza i lestvice gaza

Član 26

Brod, osim čamca, mora da ima oznake koje pokazuju nivo najvećeg dozvoljenog gaza. Za brodove unutrašnje plovidbe, način, odnosno postupak utvrđivanja nivoa najvećeg dozvoljenog gaza, kao i uslovi koji moraju da budu ispunjeni prilikom postavljanja oznaka gaza moraju da budu u skladu sa odredbama pravilnika kojim se uređuju tehnička pravila za brodove unutrašnje plovidbe, kao i Direktive 2006/87/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o tehničkim pravilima za plovila unutrašnje plovidbe, kojom se zamenjuje Direktiva Saveta 82/714/EEZ, sa naknadnim izmenama i dopunama.

Brod, osim čamca, čiji gaz može da dostigne jedan metar mora na trupu da ima označene lestvice gaza.

Uslovi za postavljanje lestvice gaza na brodovima unutrašnje plovidbe dati su u Prilogu 2 - Lestvice gaza na brodovima unutrašnje plovidbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Oznake za obeležavanje sidra

Član 27

Sidra na brodu moraju da imaju neizbrisive oznake za identifikaciju.

Ako se neko sidro upotrebljava na nekom drugom brodu istog vlasnika, prvobitne oznake za identifikaciju se ne menjaju.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na čamce i pomorske brodove.

Svetla

Član 28

Ako uslovi vidljivosti zahtevaju optički znaci koji su ovom uredbom propisani za noć moraju da se pokazuju i tokom dana.

Svetla na plovilima propisana ovom uredbom moraju da daju neprekidnu i ravnomernu svetlost, ako nije drugačije propisano ovom uredbom.

Crteži znakova za obeležavanje brodova koji su propisani ovom uredbom dati su u Prilogu 3 - Obeležavanje plovila, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Table, zastave i plamenci

Član 29

Zastave i table moraju da budu pravougaonog oblika, ako odredbama ove uredbe nije drugačije propisano.

Boje zastava, tabli i plamenaca ne mogu da budu izbledele i prljave.

Dimenzije zastava i tabli moraju da budu dovoljno velike da se dobro vide što će se smatrati ispunjenim:

1) za zastave i table ako dužina i širina tabli i zastava iznosi najmanje 1 m ili 0,6 m kod čamaca;

2) za plamence ako dužina iznosi najmanje 1 m, a širina kod jarbola najmanje 0,5 m.

Odredbe stava 3. tačka 1) ovog člana ne primenjuje se na table iz čl. 57. i 58. ove uredbe.

Cilindri, baloni, konusi i dvostruki konusi

Član 30

Cilindri, baloni, konusi i dvostruki konusi propisani ovom uredbom mogu da se zamene telima koja na udaljenosti imaju isti izgled.

Boje cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa, kao i tela koja ih zamenjuju ne mogu da budu izbledele i prljave.

Dimenzije cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa moraju da budu dovoljno velike da omoguće dobru vidljivost, i to se smatra da je ispunjeno:

1) za cilindre ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a prečnik najmanje 0,50 m;

2) za balone ako prečnik iznosi najmanje 0,60 m;

3) za konuse ako visina iznosi najmanje 0,60 m, a prečnik baze najmanje 0,60 m;

4) za dvostruke konuse ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a prečnik baze najmanje 0,50 m.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, čamcima je dozvoljena upotreba signalnih tela manjih dimenzija, ako su ta tela dovoljno velika da budu lako vidljiva.

Zabranjena svetla i znaci

Član 31

Svetla i znakovi ne mogu da se koriste na način koji nije u skladu sa odredbama ove uredbe.

Za međusobno sporazumevanje brodova ili između brodova i obale dozvoljeno je korišćenje drugih svetala i znakova, pod uslovom da se ne prihvataju kao svetla ili znaci propisani ovom uredbom.

Svetla u slučaju nužde

Član 32

Kada svetla koja su propisana ovom uredbom prestanu da funkcionišu, moraju bez odlaganja da se zamene rezervnim svetlima. U tom slučaju, kada je propisano da svetlo mora da bude snažno, rezervno svetlo može da bude jasno, a kada je propisano da svetlo mora da bude jasno, rezervno svetlo može da bude obično.

Svetla propisane jačine moraju da se osposobe u najkraćem mogućem roku.

Zabrana korišćenja svetiljki, reflektora, tabli, zastava

Član 33

Svetiljke, reflektori, table, zastave ili drugi predmeti ne mogu da se koriste ako bi njihova upotreba mogla da bude pogrešno prihvaćena kao svetla ili znakovi koji su propisani ovom uredbom, kao i ako smanjuju vidljivost ili otežavaju prepoznavanje svetala i znakova propisanih ovom uredbom.

Svetiljke i reflektori ne mogu da se koriste ako bi njihova upotreba mogla da prouzrokuje zaslepljivanje i time opasnost ili smetnje za plovidbu ili za saobraćaj na obali.

Obeležavanje za vreme plovidbe pojedinačnih brodova sa sopstvenim pogonom

Član 34

Brod sa sopstvenim pogonom za vreme plovidbe tokom noći mora da ima:

1) jarbolno svetlo, postavljeno na pramčanom delu u uzdužnoj osi broda, na visini od najmanje 5 m, a za brod koji je kraći od 40 m visina može da bude smanjena do 4 m;

2) bočna svetla, postavljena na istoj visini i u istoj vertikalnoj ravni u odnosu na uzdužnu osu broda, najmanje 1 m niže od jarbolnog svetla i najmanje 1 m iza njega na spoljnoj strani najšireg dela broda. Bočna svetla moraju da budu zaklonjena sa unutrašnje strane broda tako da zeleno svetlo ne može da se vidi sa levog boka, a crveno svetlo sa desnog boka;

3) krmeno svetlo postavljeno na zadnjem delu broda.

Pored svetala iz stava 1. ovog člana, brod sa sopstvenim pogonom može da ima još jedno jarbolno svetlo postavljeno na krmenom delu broda, po njegovoj uzdužnoj osi, najmanje 3 m iznad prednjeg jarbolnog svetla, tako da horizontalno rastojanje između ovih svetala bude najmanje tri puta veće od njihove vertikalne udaljenosti.

Brod sa sopstvenim pogonom čija je dužina veća od 110 m mora da ima svetlo iz stava 2. ovog člana.

Brod sa sopstvenim pogonom koji privremeno plovi iza broda sa sopstvenim pogonom koji je na ispomoći, mora da zadrži svetla iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, brod velike brzine za vreme plovidbe mora da ima danju i noću dva jaka žuta brzo trepćuća svetla koja moraju da budu postavljena jedno iznad drugog na udaljenosti od oko 1 m, na odgovarajućem mestu i dovoljno visoko da budu vidljiva sa svih strana.

Prilikom prolaska ispod otvora nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, odnosno za vreme prolaska kroz brodske prevodnice, brod može da ima jarbolna svetla iz st. 1. i 2. ovog člana, postavljena na manjoj visini, tako da takav prolaz može da se obavi bez smetnji.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na čamce i skele.

Obeležavanje tegljenih sastava za vreme plovidbe

Član 35

Brod sa sopstvenim pogonom koji se nalazi na čelu tegljenog sastava i brod sa sopstvenim pogonom koji se nalazi na ispomoći koji plovi ispred drugog broda sa sopstvenim pogonom, potiskivanog ili bočnog sastava, za vreme plovidbe tokom noći mora da ima:

1) dva jarbolna svetla postavljena jedno iznad drugoga na razmaku od oko 1 m, na pramčanom delu po uzdužnoj osi broda, pri čemu gornje svetlo mora da bude postavljeno na visini od najmanje 5 m, a donje svetlo, ako je to moguće, najmanje 1 m više od bočnih svetala;

2) bočna svetla iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

3) žuto krmeno svetlo, umesto belog, postavljeno po uzdužnoj osi broda i na dovoljnoj visini da se dobro vide sa tegljenog sastava koji ide iza broda ili broda sa sopstvenim pogonom, potiskivanog sastava ili bočnog sastava ispred kojeg ide brod na ispomoći.

Brod iz stava 1. ovog člana za vreme plovidbe tokom dana mora da imažuti cilindar sa dve linije crne i bele boje sa gornje i donje strane, tako da se bele linije nalaze na krajevima cilindara. Cilindar mora da bude postavljen vertikalno na pramčanom delu broda, na dovoljnoj visini da može da se vidi sa svih strana.

Ako se na čelu tegljenog sastava nalazi više brodova sa sopstvenim pogonom, ili ako se ispred broda sa sopstvenim pogonom, potiskivanog sastava ili bočnog sastava nalazi više povezanih ili nepovezanih brodova sa sopstvenim pogonom kao ispomoć, koji plove bok uz bok, svaki od tih brodova mora da ima:

1) za vreme plovidbe tokom noći, na pramčanom delu i po uzdužnoj osi broda, umesto dva jarbolna svetla iz stava 1. tačka 1) ovog člana, tri jarbolna svetla postavljena jedno iznad drugog na rastojanju od oko 1 m, pri čemu gornje i donje svetlo mora da bude postavljeno na visinu od 5 m;

2) za vreme plovidbe tokom dana cilindar iz stava 2. ovog člana.

Ako se brod, plutajući objekat ili tehnički plovni objekt premešta sa više brodova sa sopstvenim pogonom, odredbe stava 3. ovog člana primenjuju se na svaki brod sa sopstvenim pogonom.

Brodovi u tegljenom sastavu koji su tegljeni od strane brodova iz st. 1. i 3. ovog člana, moraju da imaju:

1) za vreme plovidbe tokom noći, jasno belo svetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na visinu od najmanje 5 m;

2) za vreme plovidbe tokom dana, žuti balon postavljen na takvom mestu i na takvoj visini da bude vidljiv sa svih strana.

Izuzetno od odredaba stava 5. tač. 1) i 2) ovog člana, ako jebrod u tegljenom sastavu duži od 110 m, taj brod mora da ima dva takva svetla, jedno na prednjem i jedno na zadnjem delu, a ako se deo tegljenog sastava sastoji od reda brodova u kome su bok uz bok čvrsto povezana više od dva broda, samo dva spoljna broda moraju da imaju takva svetla ili balon.

Oznake na svim tegljenim brodovima u sastavu moraju da budu, koliko je to moguće, na istoj visini iznad površine vode.

Brod ili brodovi koji se nalaze na kraju tegljenog sastava, moraju noću da imaju krmeno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 3) ove uredbe, a u slučaju da se u zadnjem redu sastava nalazi tri ili više brodova vezanih bok uz bok, samo dva spoljna broda moraju da imaju ovo svetlo.

Prilikom prolaska ispod otvora nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, odnosno za vreme prolaska kroz brodske prevodnice, brodovi mogu da imaju svetla iz stava 1. tačka 1), kao i st. 3, 5. i 6. ovog člana, postavljena na manjoj visini kako bi prolazak mogao da se izvrši bez smetnji.

Pomorski brodovi koji plove unutrašnjim vodnim putevima neposredno posle plovidbe morem ili radi uplovljenja u morske vode moraju za vreme plovidbe tokom noći umesto belog svetla da imaju svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe, dok za vreme plovidbe tokom dana moraju da imaju žuti balon.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na čamce koji samo vuku druge čamce, kao ni na vučene čamce.

Obeležavanje potiskivanih sastava za vreme plovidbe

Član 36

Potiskivani sastavi moraju za vreme plovidbe tokom noći da budu obeleženi sledećim svetlima:

1) jarbolnim svetlima, i to:

(1) sa tri jarbolna svetla na pramcu broda koji se nalazi na čelu sastava ili na brodu koji se nalazi na čelu sastava na njegovoj uzdužnoj osi. Ova svetla postavljaju se u obliku jednakostraničnog trougla sa horizontalnom osnovom u ravni vertikalnoj na uzdužnu osu sastava. Gornje svetlo mora da bude postavljeno na visini od najmanje 5 m, a dva donja svetla na rastojanju od 1,25 m jedno od drugoga i 1,10 m ispod gornjeg svetla,

(2) jednim jarbolnim svetlom na pramcu svakog broda čija se puna širina vidi sa prednje strane sastava. Ovo svetlo mora, ako je to moguće, da bude postavljeno oko 3 m ispod gornjeg jarbolnog svetla iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana;

2) bočnim svetlima iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe, koja moraju da budu postavljena na najširem delu sastava, što bliže potiskivaču, najviše 1 m udaljena od bokova sastava i na visinu od najmanje 2 m;

3) krmenim svetlima, i to:

(1) sa tri krmena svetla iz člana 34. stav 1. tačka 3) ove uredbe, postavljena u liniji vertikalnoj na uzdužnu osu potiskivača, udaljena oko 1,25 m jedno od drugog i dovoljno visoko da ne budu zaklonjena drugim brodom iz sastava,

(2) jednim krmenim svetlom na svakom brodu čija se puna širina vidi sa krmene strane sastava. Izuzetno, kada su više od dva broda, osim potiskivača, vidljiva sa krmene strane, ovo svetlo moraju da imaju samo dva spoljna broda u sastavu.

Jarboli koji nose jarbolna svetla iz stava 1. tačka 1) ovog člana, moraju da budu postavljeni u uzdužnoj osi broda na kojem se nalaze.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na potiskivane sastave pred kojima se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć, ali u tom slučaju svetla iz stava 1. tačka 3) podtačka (1) ovog člana moraju da budu žuta umesto bela.

Kada se danju ispred potiskivanog sastava nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć, potiskivač mora da ima žuti balon iz člana 35. st. 5. i 6. ove uredbe.

Prilikom prolaska ispod otvora nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, odnosno za vreme prolaska kroz brodske prevodnice, jarbolna svetla iz stava 1. tačka 1) ovog člana mogu da budu postavljena na manju visinu, kako bi se prolaz izvršio bez smetnji.

Kod potiskivanih sastava sa dva potiskivača vezana bok uz bok, tokom plovidbe noću potiskivač koji obezbeđuje glavni potisak mora da ima svetla iz stava 1. tačka 3) podtačka (1) ovog člana, dok drugi potiskivač mora da ima krmeno svetlo iz stava 1. tačka 3) podtačka (2) ovog člana.

U smislu odredaba čl. 28-64. ove uredbe, potiskivani sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 12 m širine smatraju se pojedinačnim brodovima sa sopstvenim pogonom.

Obeležavanje bočnih sastava za vreme plovidbe

Član 37

Bočni sastavi moraju za vreme plovidbe tokom noći da imaju:

1) jarbolno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe, na svakom brodu. Međutim, svaki brod bez sopstvenog pogona može umesto jarbolnog svetla da ima belo svetlo iz člana 35. st. 5. i 6. ove uredbe, vidljivo sa svih strana i na pogodnom položaju ali ne na visini većoj od jarbolnog svetla na brodu ili brodovima sa sopstvenim pogonom;

2) bočna svetla iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe, koja moraju da budu postavljena na spoljnu stranu sastava, po mogućnosti na istu visinu i najmanje 1 m niže od najnižeg jarbolnog svetla;

3) krmeno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 3) ove uredbe na svakom brodu.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na bočne sastave ispred kojih se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć.

Kada se danju ispred bočnog sastava nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć, svaki brod u sastavu mora da ima žuti balon iz člana 35. st. 5. i 6. ove uredbe.

Prilikom prolaska bočnog sastava ispod otvora nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, odnosno za vreme prolaska kroz brodske prevodnice, jarbolna svetla iz stava 1. tačka 1) ovog člana mogu da budu postavljena na manjoj visini, kako bi se prolaz izvršio bez smetnji.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na čamce koji prevlače uz bok samo druge čamce i na čamce koji se premeštaju na taj način.

Obeležavanje jedrilica za vreme plovidbe

Član 38

Jedrilica mora za vreme plovidbe tokom noći da ima sledeća svetla:

1) bočna svetla iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe, koja mogu da budu obična umesto jasnih;

2) krmeno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

Osim svetala iz stava 1. ovog člana, jedrilica može za vreme plovidbe tokom noći da ima dva obična ili jasna svetla jedno iznad drugog i vidljiva sa svih strana, pri čemu je gornje svetlo crvene boje, a donje zelene boje, postavljeno na pogodno mesto na vrh ili na gornji deo jarbola, na rastojanju od najmanje 1 m jedno od drugoga.

Plovilo koje plovi pomoću jedara, a istovremeno koristi i sopstveni pogon, moradanju da ima crni konus okrenut vrhom prema dole, postavljen na najvišu tačku i na mesto gde može najlakše da se uoči.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na čamce, a odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na plovila iz člana 61. ove uredbe.

Obeležavanje čamaca za vreme plovidbe

Član 39

Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno mora za vreme plovidbe tokom noći da ima svetla, i to:

1) jarbolno svetlo postavljeno u uzdužnoj osi čamca najmanje 1 m iznad bočnih svetala, s tim što ovo svetlo ne mora da bude snažno već je dovoljno da bude jasno;

2) bočna svetla, koja mogu da budu obična umesto jasna i moraju da se postave:

(1) na način iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe ili

(2) jedno pored drugog ili u istu svetiljku po uzdužnoj osi čamca, na pramac ili blizu njega;

3) krmeno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 3) ove uredbe. Navedeno svetlo ne mora da se postavi, ali tada jarbolno svetlo navedeno u stavu 1. tačka 1) ovog člana, mora da se zameni jasnim belim svetlom vidljivim sa svih strana.

Čamac sa sopstvenim pogonom koji noću plovi samostalno i čija dužina ne prelazi 7 m, može umesto svetala iz stava 1. ovog člana da ima samo jedno obično belo svetlo na pogodnom mestu i na visini na kojoj je vidljivo sa svih strana.

Kada čamac tegli iliprevlači bok uz bok drugi čamac, noću mora da ima svetla iz stava 1. ovog člana.

Tegljeni čamci ili čamci koje se prevlače bok uz bok moraju noću da imaju obično belo svetlo, vidljivo sa svih strana.

Odredba stava 4. ovog člana ne primenjuje se na brodske čamce.

Jedrilica koja se kreće pomoću jedara za vreme plovidbe tokom noći mora da ima:

1) bočna svetla i krmeno svetlo, pri čemu bočna svetla moraju da budu postavljena jedno pored drugoga ili u istu svetiljku po uzdužnoj osi plovila na pramcu ili blizu pramca, a krmeno svetlo postavljeno na zadnjem delu plovila. Ova svetla mogu da budu i obična svetla; ili

2) bočna svetla i jedno krmeno svetlo objedinjena u istoj svetiljci postavljenoj na odgovarajuće mesto na vrhu ili na gornjem delu jarbola. Navedena svetla mogu da budu i obična svetla; ili

3) kod jedrilica kraćih od 7 m, obično belo svetlo vidljivo sa svih strana, pri čemu prilikom približavanja drugih plovila ova plovila moraju da pokažu još jedno dopunsko obično belo svetlo.

Čamci koji se kreću samostalno bez sopstvenog pogona i bez jedara moraju da pokazuju noću obično belo svetlo vidljivo sa svih strana. Brodski čamci pokazuju to svetlo samo prilikom približavanja drugih plovila.

Prilikom prolaska čamca ispod otvora nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, odnosno za vreme prolaska kroz brodske prevodnice, jarbolna svetla iz ovog člana mogu da budu postavljena na manju visinu, kako bi se prolaz obavio bez smetnji.

Dopunsko obeležavanje brodova koji obavljaju određene transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama

Član 40

Brod koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa zapaljivim materijama koje su propisane u ADN-u, pored drugih oznaka koje su propisane ovom uredbom, mora da ima sledeće oznake propisane pododeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a, i to:

1) noću - plavo svetlo;

2) danju - plavi konus okrenut vrhom prema dole, kao što je propisano u ADN-u, glava 3.2, tabela A, kolona (12) ili tabela C, kolona (19). Oznake moraju da budu postavljene na pogodno mesto i dovoljno visoko da se vide sa svih strana. Plavi konus može da bude zamenjen sa jednim plavim konusom na pramcu i jednim plavim konusom na krmi koji je postavljen na visinu od najmanje 3 m.

Brod koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa materijama koje predstavljaju opasnost po zdravlje koje su propisane u ADN-u, pored drugih oznaka koje su propisane ovom uredbom, mora da ima sledeće oznake propisane pododeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a, i to:

1) noću - dva plava svetla;

2) danju - dva plava konusa okrenuta vrhovima prema dole, kao što je propisano u ADN-u, glava 3.2, tabela A, kolona (12) ili tabela C, kolona (19). Oznake moraju da budu postavljene na pogodno mesto, oko 1 m jedna iznad druge i dovoljno visoko da se vide sa svih strana. Dva plava konusa mogu da budu zamenjena sa dva plava konusa na pramcu i dva plava konusa na krmi koji su postavljeni na visinu od najmanje 3 m.

Brod koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa eksplozivnim materijama koje su propisane u ADN-u, pored drugih oznaka koje su propisane ovom uredbom mora da ima sledeće oznake propisane pododeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a, i to:

1) noću - tri plava svetla;

2) danju - tri plava konusa okrenuta vrhovima prema dole, kao što je propisano u ADN-u, glava 3.2, tabela A, kolona (12). Oznake moraju da budu postavljene na pogodno mesto, oko 1 m jedna iznad druge i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedan ili više brodova iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana, brod koji pokreće potiskivani ili bočni sastav mora da ima oznake propisane u st. 1, 2. ili 3. ovog člana.

Potiskivani sastavi iz stava 4. ovog člana koje pokreću dva potiskivača vezana bok uz bok, moraju da imaju oznake propisane u st. 1, 2. ili 3. ovog člana na potiskivaču koji se nalazi na desnoj strani sastava.

Brod, potiskivani ili bočni sastav koji istovremeno vrše prevoz više vrsta opasnih materija navedenih u st. 1, 2. i 3. ovog člana, moraju da nose oznake u skladu sa vrstom opasne materije koju prevoze i koja zahteva obeležavanje sa najvećim brojem plavih svetala.

Brod koji nije dužan da istakne oznake iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana, ali kome je izdato svedočanstvo u skladu sa odeljkom 8.1.8 ADN-a ili privremeno svedočanstvo u skladu sa odeljkom 8.1.9 ADN-a, a koje je u skladu sa odredbama o bezbednosti za brodove iz stava 1.ovog člana, može prilikom približavanja prevodnici da istakne oznake iz stava 1. ovog člana kada želida prođe kroz prevodnicu sabrodom koji je dužan da istakne oznake iz stava 1. ovog člana.

Jačina plavih svetala iz ovog člana mora da bude najmanje jednaka jačini običnog plavog svetla.

Obeležavanje plovila na kojima je dozvoljen prevoz više od 12 putnika i čija maksimalna dužina trupa iznosi manje od 20 m

Član 41

Putničko plovilo čija je dužina trupa manja od 20 m, mora za vreme plovidbe tokom dana da ima žuti dvostruki konus postavljen na odgovarajućem mestu i na takvoj visini da se vidi sa svih strana.

Obeležavanje skela za vreme plovidbe

Član 42

Skela koja ne plovi samostalno mora za vreme plovidbe tokom noći da ima:

1) jasno belo svetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visini od najmanje 5 m pri čemu ta visina može da bude manja ako skela nije duža od 20 m;

2) jasno zeleno svetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na oko 1 m iznad svetla iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Skela iz stava 1. ovog člana mora za vreme plovidbe tokom dana da ima zeleni balon na visini ne manjoj od 5 m.

Čeoni čamac ili plovak skele sa uzdužnim užetom mora noću da ima jasno belo svetlo vidljivo sa svih strana postavljeno na visinu od najmanje 3 m iznad površine vode.

Skela koja plovi samostalno mora za vreme plovidbe tokom noći da ima:

1) jasno belo svetlo vidljivo sa svih strana iz stava 1. tačka 1) ovog člana;

2) jasno zeleno svetlo vidljivo sa svih strana iz stava 1. tačka 2) ovog člana;

3) bočna svetla i krmeno svetlo iz člana 34. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe.

Skela iz stava 4. ovog člana mora za vreme plovidbe tokom dana da ima zeleni balon iz stava 2. ovog člana.

Dopunsko obeležavanje plovila koja imaju prvenstvo prolaza

Član 43

Plovilo kome je nadležna lučka kapetanija odobrila pravo prvenstva prolaza na mestima gde je propisan redosled prolaza, pored drugih oznaka koje su propisane ovom uredbom, mora za vreme plovidbe tokom dana da ima crveni plamenac istaknut na pramcu i dovoljno visoko da bude jasno vidljiv.

Dopunsko obeležavanje plovila koje je nesposobno za manevrisanje

Član 44

Brod koji je nesposoban za manevrisanje mora u slučaju potrebe, pored svetala propisanih odredbama ove uredbe, da pokazuje za vreme plovidbe tokom noći crveno svetlo kojim se maše ili dva crvena svetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog, na pogodnom mestu i dovoljno visoko tako da su vidljiva sa svih strana, pri čemu kod čamaca crveno svetlo može da se zameni belim.

Brod iz stava 1. ovog člana mora da pokazuje za vreme plovidbe tokom dana crvenu zastavu kojom se maše ili dva crna balona postavljena na oko 1 m jedan iznad drugog, na pogodnom mestu i na takvoj visini da budu vidljivi sa svih strana.

U slučaju potrebe plovilo koje je nesposobno za plovidbu, pored zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana, mora da daje i propisane zvučne signale.

Obeležavanje plovećih tela i plutajućih objekata za vreme plovidbe

Član 45

Pored uslova iz odobrenja za poseban prevoz iz člana 23. ove uredbe, ploveća tela i plutajući objekti moraju za vreme plovidbe tokom noći da imaju dovoljan broj jasnih belih svetala, vidljivih sa svih strana, radi označavanja svojih kontura.

Obeležavanje brodova za vreme stajanja

Član 46

Brod za vreme stajanja mora da ima:

1) noću - jedno obično belo svetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visini od najmanje 3 m. Ovo svetlo može da se zameni sa jednim običnim belim svetlom na pramcu i istim takvim svetlom na krmi, koja su postavljena na istoj visini i na strani plovila prema plovnom putu i koja su vidljiva sa svih strana;

2) danju - crni balon na pogodnom mestu na pramčanom delu broda dovoljno visoko da se vidi sa svih strana. Ovaj balon mora da ima samo brod koji stoji odvojeno od obale i koji nema direktan ili indirektan pristup obali.

Sastavi koji stoje odvojeno od obale, i to bez direktnog ili indirektnog pristupa obali, moraju da imaju:

1) noću - na svakom brodu u sastavu obično belo svetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na pogodnom mestu i na visini od najmanje 4 m. Ukupan broj svetala koja označavaju brodove u sastavu, ne uzimajući u obzir brod koje pokreće sastav, ne treba da bude veći od četiri pod uslovom da su konture jasno označene;

2) danju - crni balon na čeonom brodu sastava ili na krajnjem spoljnom brodu na čelu sastava i na potiskivaču ako je to propisano.

Čamac, osim brodskog čamca, umesto svetala iz st. 1. i 2. ovog člana mora da ima noću obično belo svetlo na nekom pogodnom mestu i na takvoj visini da bude vidljivo sa svih strana.

Obeležavanje u skladu sa odredbama ovog člana nije obaveznokada plovilo stoji:

1) na vodnom putu gde je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena;

2) duž obale i dovoljno je osvetljeno sa obale;

3) van plovnog puta u očigledno bezbednom položaju.

Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja brodova koji obavljaju određene transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama

Član 47

Brod koji obavlja određene transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama mora za vreme stajanja da bude obeležen u skladu sa odredbama člana 40. ove uredbe.

Obeležavanje skela za vreme stajanja na pontonu

Član 48

Skela koja ne plovi samostalno, za vreme stajanja na pontonu za pristajanje skele mora noću da ima svetla iz člana 42. stav 1. ove uredbe.

Čeoni čamac ili plovak skele sa uzdužnim užetom mora noću da ima svetla iz člana 42. stav 3. ove uredbe.

Skela koja plovi samostalno, za vreme stajanja na pontonu za pristajanje skele mora da ima svetla iz člana 42. stav 1. ove uredbe.

Za vreme stajanja koje je kratko, skela može da zadrži svetla iz člana 34. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe.

Kada skela prestane sa radom mora da ugasi zeleno svetlo iz člana 42. stav 4. tačka 2) ove uredbe.

Obeležavanje plovećih tela i plutajućih objekata za vreme stajanja

Član 49

Pored uslova iz odobrenja za poseban prevoz iz člana 23. ove uredbe, ploveća tela i plutajući objekti moraju za vreme plovidbe tokom noći da imaju dovoljan broj običnih belih svetala vidljivih sa svih strana, radi označavanja svojih kontura, na strani koja je okrenuta plovnom putu.

U odnosu na plovila iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 46. stav 4. ove uredbe.

Obeležavanje mreža ili ribarskih motki na plovilu za vreme stajanja

Član 50

Plovilo koje obavlja ribolov mora da obeleži mreže ili ribarske motke postavljene na plovnom putu ili u njegovoj neposrednoj blizini:

1) noću - običnim belim svetlima, vidljivim sa svih strana i u broju koji je dovoljan da se označi njihov položaj;

2) danju - žutim plovcima ili žutim zastavicama u broju koji je dovoljan da se označi njihov položaj.

Obeležavanje tehničkih plovila u radu kao i nasukanih ili potopljenih plovila

Član 51

Tehnički plovni objekt koji obavlja radove, kao i brod koji vrši radove ili radnje sondiranja ili merenja, za vreme stajanja, moraju da imaju:

1) na strani ili stranama sa koje je plovni put slobodan:

(1) noću - dva obična zelena svetla ili dva jasna zelena svetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugoga,

(2) danju - dva zelena dvostruka konusa postavljena oko jedan metar jedan iznad drugoga;

2) na strani na kojoj plovni put nije slobodan:

(1) noću - obično crveno svetlo ili jedno jasno crveno svetlo postavljeno na istu visinu kao više svetlo od dva zelena svetla iz tačke 1) podtačka (1) ovog stava i iste jačine kao ta zelena svetla,

(2) danju crveni balon, postavljen na istoj visini kao najviši dvostruki konus iz tačke 1) podtačka (2) ovog stava.

Ako je plovila iz stava 1. ovog člana potrebno zaštititi od talasa, ona moraju da imaju:

1) na strani ili stranama gde je plovni put slobodan:

(1) noću - obično crveno svetlo i obično belo svetlo ili jasno crveno svetlo i jasno belo svetlo, postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog tako da je crveno svetlo više,

(2) danju - zastavu čija je gornja polovina crvena, a donja polovina bela ili dve zastave jedna iznad druge od kojih je gornja crvena, a donja bela;

2) na strani na kojoj plovni put nije slobodan:

(1) noću - crveno svetlo postavljeno na istu visinu kao crveno svetlo iz stava 2. tačka 1) podtačka (1) ovog stava i iste jačine kao to svetlo,

(2) danju - crvenu zastavu postavljenu na istu visinu kao crveno-bela zastava ili crvena zastava koja se postavlja na drugu stranu plovila.

Dnevno obeležavanje iz stava 1. tačka 1)podtačka (2) i tačka 2) podtačka (2) ovog člana može da se zameni sledećim znacima:

1) na strani ili stranama na kojima je plovni put slobodan- tablom E.1 "dozvoljen prolaz" koja je data u Prilogu 5. - Znakovi za regulisanje plovidbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 5);

2) na strani na kojoj plovni put nije slobodan - tablom A.1 "zabrana prolaska" iz Priloga 5. ove uredbe, postavljenoj na istu visinu kao i tabla iz tačke 1) ovog stava.

Svetla i oznake iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da budu postavljena dovoljno visoko da budu vidljive sa svih strana. Zastave mogu da budu zamenjene pločama istih boja.

Nasukana ili potopljena plovila moraju da imaju oznake iz stava 2. ovog člana. Ako pozicija nekog potopljenog plovila ne dozvoljava obeležavanje na plovilu, navedene oznake moraju da se postave na čamcima, bovama ili da se istaknu na neki drugi odgovarajući način.

Nadležna lučka kapetanija ne mora da zahteva isticanje svetala iz st. 1. i 3. ovog člana.

Obeležavanje sidara koja mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu

Član 52

U slučajevima iz čl. 46. i 49. ove uredbe, kada su sidra broda oborena na način da sidra, njihova užad ili lanci mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu, svetlo za stajanje koje je najbliže tim sidrima treba da bude zamenjeno sa dva obična bela svetla vidljiva sa svih strana i postavljena na 1 mjedno iznad drugog.

Plovila moraju da obeleže svako pojedinačno sidro koje može da predstavlja opasnost za plovidbu, i to:

1) noću - plovkom sa radar reflektorom na kome se nalazi obično belo svetlo vidljivo sa svih strana;

2) danju - žutim plovkom sa radar reflektorom.

Kada užad ili sidreni lanci tehničkog plovnog objekta mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu, ona moraju da budu obeležena, i to:

1) noću - plovkom sa radar reflektorom na kome se nalazi obično belo svetlo vidljivo sa svih strana;

2) danju - žutim plovkom sa radarskim reflektorom.

Dopunsko obeležavanje inspekcijskih, vatrogasnih i spasilačkih plovila

Član 53

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, plovila inspekcije bezbednosti plovidbe moraju da istaknu na obe strane trupa na prednjem delu znak raspoznavanja - beli romb oivičen plavom linijom, kao i:

1) danju - zastavu državne pripadnosti i beli plamenac sa znakom raspoznavanja u sredini;

2) danju i noću - plavo rotaciono svetlo.

Vatrogasna i spasilačka plovila kada se nalaze u plovidbi radi pružanja pomoći mogu da pokazuju plavo svetlo iz stava 1. ovog člana.

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju radove na vodnom putu za vreme plovidbe

Član 54

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, plovila koja za vreme plovidbe obavljaju radove, sondiranje ili merenje na vodnom putu, moraju da pokazuju noću i danju jasno ili obično žuto trepćuće svetlo vidljivo sa svih strana.

Obeležavanje iz stava 1. ovog člana mogu da koriste samo plovila koja su dobila pismenu saglasnost nadležne lučke kapetanije.

Dopunsko obeležavanje radi zaštite od talasa

Član 55

Pored oznaka propisanih odredbama čl. 28-64. ove uredbe, plovila, osim plovila iz člana 51. ove uredbe, koja je potrebno zaštititi od talasa nastalih prolaskom drugih plovila, moraju da imaju:

1) noću - obično crveno i obično belo svetlo, ili jasno crveno ili jasno belo svetlo, postavljeno na oko 1 m jedno iznad drugoga na način da je crveno svetlo gornje, i na takvo mesto da su jasno vidljiva i da se ne mogu zameniti sa drugim svetlima;

2) danju - zastavu čija je gornja polovina crvena, a donja bela, postavljenu na pogodnom mestu i na takvu visinu da se vidi sa svih strana. Ova zastava može biti zamenjena sa dve zastave postavljene jedna iznad druge, s tim da se crvena zastava nalazi gore, a bela dole. Ove zastave mogu da se zamene tablama iste boje.

Oznake iz stava 1. ovog člana mogu da ističusamo:

1) plovila koja su znatno oštećena ili koja su angažovana u radnjama spasavanja, kao i plovila koja su nesposobna za manevrisanje;

2) plovila koja imaju pismenu saglasnost nadležne lučke kapetanije.

Signali opasnosti

Član 56

Kada plovilo koje se nalazi u opasnosti traži pomoć, to će pokazivati na sledeći način:

1) zastavom ili drugim odgovarajućim predmetom kojim se kružno maše;

2) svetlom kojim se kružno maše;

3) zastavom iznad ili ispod koje se nalazi balon ili nečim slično balonu;

4) raketom ili sličnim sredstvima koja u kratkim intervalima izbacuju crvene zvezdice;

5) svetlosnim signalom koji se sastoji od znakova "... - - - ... (SOS)" Morzeove azbuke;

6) vatrom koja može da bude proizvedena izgaranjem katrana, ulja idrugog;

7) raketama za osvetljavanje, ručnim ili sa padobranom, koje proizvode crveno svetlo;

8) laganim mahanjem raširenih ruku odozgo na dole.

Znaci iz stava 1. ovog člana zamenjuju ili dopunjuju zvučne signale iz člana 65. ove uredbe.

Obeležavanje zabrane pristupa na plovilo

Član 57

Kada je neovlašćenim licima zabranjen pristup na plovilo, ova zabrana mora da se obeleži belom okruglom tablom prečnika oko 60 cm, oivičenom crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom i slikom pešaka crne boje.

Tabla mora da bude postavljena na palubi ili na pristupnom mostu za ulazak na plovilo.

Tabla mora da bude osvetljena tako da se dobro vidi i noću.

Obeležavanje zabrane pušenja ili korišćenja nezaštićenog svetla ili plamena

Član 58

Ako je zabranjeno pušenje i korišćenje nezaštićenog svetla ili plamena na plovilu, ova zabrana mora da se obeleži belom okruglom tablom prečnika oko 60 cm, oivičenom crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom i slikom cigarete iz koje se diže dim.

Tabla mora da bude postavljena na palubi ili na pristupnom mostu za ulazak na plovilo.

Tabla mora da bude osvetljena tako da se dobro vidi i noću.

Obeležavanje zabrane stajanja pored broda

Član 59

Ako stajanje pored nekog plovila na malom rastojanju nije dozvoljeno, takvo plovilo mora po uzdužnoj osi na palubi da ima kvadratnu tablu sa trouglom na donjem delu. Obe strane ove table moraju da budu bele boje, oivičene crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom od gornje leve do donje desne strane i crnim slovom "P" u sredini. Obe strane trougla moraju da budu bele, sa crnim brojem u sredini koji označava rastojanje metrima na kome je zabranjeno stajanje.

Table iz stava 1. ovog člana noću moraju da budu osvetljenetako da se mogu jasno videti sa obe strane plovila.

Odredbe ovog člana se ne odnosi na brodove, potiskivane i bočne sastave iz člana 47. ove uredbe.

Dopunsko obeležavanje plovila čija je sposobnost manevra ograničena

Član 60

Plovila čija je sposobnost da oslobode put drugim plovilima u skladu sa odredbama ove uredbe ograničena za vreme obavljanja radova ili podvodnih aktivnosti, kao npr. bagerovanja, postavljanja kablova ili bova i čiji položaj može da otežava plovidbu, pored ostalih oznaka propisanih ovom uredbom, moraju da imaju:

1) noću - tri jasna ili obična svetla, gornje i donje svetlo crveno, a srednje belo, postavljena jedno iznad drugog na udaljenosti od najmanje 1 m, na visinu na kojoj se vide sa svih strana;

2) danju - dva crna balona i jedan crni dvostruki konus, postavljeni jedan iznad drugoga tako da se dvostruki konus nalazi u sredini, na najmanjoj udaljenosti od 1 m jedan od drugoga i na visini na kojoj su vidljivi sa svih strana.

Kada radovi koje obavljaju plovila iz stava 1. ovog člana prouzrokuju zaprečavanje plovnog puta, pored oznaka iz stava 1. ovog člana, plovila moraju da imaju:

1) noću - dva jasna ili obična crvena svetla, vidljiva sa svih strana, postavljena na stranu ili na strane gde je plovni put zaprečen, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m, i dva jasna ili obična zelena svetla, vidljiva sa svih strana, postavljena na stranu ili strane gde je prolaz slobodan, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m;

2) danju - dva crna balona postavljena na stranu ili na strane gde je plovni put zaprečen, jedan iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m i dva crna dvostruka konusa, postavljena na stranu ili na strane gde je plovni put slobodan jedan iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m.

Svetla, baloni i dvostruki konusi iz stava 2. ovog člana, moraju da budu postavljeni na udaljenosti od najmanje 2 mod oznaka iz stava 1. ovog člana i ni u kom slučaju iznad nižeg svetla ili nižeg balona navedenih u stavu 1. ovog člana.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na tehnički plovni objekt koji radi za vreme stajanja.

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju ribolov

Član 61

Plovilo koje povlači mrežu ili drugu ribarsku opremu kroz vodu (koče) mora, pored ostalih oznaka propisanih ovom uredbom, da ima:

1) noću- dva jasna ili obična svetla, postavljena jedno iznad drugoga na rastojanju od najmanje 1 m, s tim da je gornje svetlo zeleno, a donje belo i na visinu na kojoj su vidljiva sa svih strana, i ispred jarbolnog svetla iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe. Gornje svetlo postavljeno niže od jarbolnog svetla i donje svetlo iznad bočnih svetala iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe, i to na udaljenosti od najmanje dve vertikalne udaljenosti iz ovog stava. Plovila kraća od 50 m ne moraju da imaju jarbolno svetlo iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) danju - dva crna konusa postavljena jedan iznad drugoga s vrhovima okrenutima jedan prema drugome, i na visinu na kojoj su vidljivi sa svih strana.

Plovilo koje obavlja ribolov, osim plovila iz stava 1. ovog člana, mora da ima oznake iz stava 1. ovog člana, osim jarbolnog svetla iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe, i noću umesto zelenog svetla jasno ili obično crveno svetlo vidljivo sa svih strana.

Pored oznaka iz stava 1. ovog člana, ako je ribarska oprema razapeta po vodoravnoj dužini većoj od 150 m od plovila, tada u pravcu ribarske opreme plovilo mora da ima:

1) noću - jasno ili obično belo svetlo, postavljeno na vodoravnoj udaljenosti od najmanje 2 m i najviše 6 m od dva crvena svetla i belog svetla propisanih u ovom članu, a postavljena na visinu ne višu od navedenog belog svetla, niti nižu od svetala iz člana 34. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

2) danju - crni konus okrenut vrhom prema gore.

Dopunsko obeležavanje plovila koja se koriste prilikom ronjenja

Član 62

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, plovilo koje se upotrebljava prilikom ronjenja mora da ima vernu reprodukciju zastave "A" iz Međunarodnog signalnog kodeksa na visini od najmanje 1 m, postavljenu tako da se vidi sa svih strana, i noću i danju.

Plovilo koje se upotrebljava prilikom ronjenja može umesto oznaka iz stava 1. ovog člana da ima oznake iz člana 60. stav 1. ove uredbe.

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju deminiranje

Član 63

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, plovilo koje obavlja radove čišćenja mina mora da ima:

1) noću - tri jasna ili obična zelena svetla, vidljiva sa svih strana, raspoređena u obliku trougla sa horizontalnom osnovom u ravni vertikalnoj na uzdužnu osu plovila, kao i gornje svetlo na vrhu ili u blizini vrha prednjeg jarbola i ostala svetla, na svakom kraju krsta prednjeg jarbola;

2) danju - tri crna balona postavljena kao svetla iz tačke 1) ovog člana.

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju pilotažu

Član 64

Pored oznaka propisanih ovom uredbom, plovilo koje pruža usluge pilotaže mora umesto jarbolnih svetala iz člana 34. stav 1. tačka 1) ove uredbe, da ima dva jasna ili obična svetla postavljena jedno iznad drugoga, vidljiva sa svih strana, gornje svetlo belo, a donje crveno, smeštena na vrhu ili blizu vrha jarbola.

IV NAČIN UPOTREBE ZVUČNIH SIGNALA, NAVIGACIONE I KOMUNIKACIONE OPREME

Član 65

Zvučni signali propisani ovom uredbom, osim udarca zvonom, moraju se davati:

1) na brodovima sa sopstvenim pogonom, osim čamaca sa sopstvenim pogonom bez radarske opreme, pomoću zvučnih uređaja koji se mehanički aktiviraju i koji su postavljeni dovoljno visoko da se zvuk može slobodno širiti prema pramcu, a po mogućnosti i prema krmi broda. Zvučni signalni uređaji moraju da odgovaraju zahtevima koji su dati u Delu I Priloga 4. - Zvučni signali, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 4);

2) na brodovima bez sopstvenog pogona i na čamcima sa sopstvenim pogonom koji nemaju uređaj za davanje zvučnih signala, pomoću trube ili roga, pri čemu ti zvučni signali treba da su u skladu sa odredbama iz Dela I Priloga 4. ove uredbe.

Zvučni signali koje daju brodovi sa sopstvenim pogonom moraju istovremeno biti propraćeni svetlosnim signalima, koji moraju biti žuti, jasni i vidljivi sa svih strana. Ova odredba se ne odnosi na čamce, niti na signal iz člana 110. stav 4. tačka 1) ove uredbe, koji se emituje uređajima sa plovila koja plove nizvodno pomoću radara, niti na zvukove koji se daju pomoću zvona.

Kada brodovi plove u sastavu, zvučne signale daje samo brod na kome se nalazi zapovednik sastava.

Zvuk zvona treba da traje oko četiri sekunde, a može da se zameni serijom zvukova udaraca metala o metal istog trajanja zvuka.

Korišćenje zvučnih signala

Član 66

Čamci koji plove samostalno, ili koji tegle, ili bočno prevlače samo čamce mogu, kada je potrebno, davati opšte zvučne signale iz Dela III-A Priloga 4. ove uredbe.

U skladu sa odredbama ove uredbe, svaki brod, osim čamaca iz stava 1. ovog člana, mora, kada je potrebno, davati zvučne signale iz Dela III-A Priloga 4. ove uredbe.

Zabranjeni zvučni signali

Član 67

Ne mogu se davati zvučni signali koji nisu propisani ovom uredbom, kao i koristiti zvučni signali u drugim uslovima od propisanih ovom uredbom.

Za sporazumevanje između plovila ili između plovila i obale, moguće je korišćenje drugih zvučnih signala, pod uslovom da se isti ne mogu prihvatiti kao signali propisani ovom uredbom.

Signali u slučaju opasnosti

Član 68

Kada plovilo koje se nalazi u opasnosti traži pomoć, može davati signale ponavljanjem udaraca zvonom ili ponavljanjem dugog zvuka.

Signali iz stava 1. ovog člana mogu da se zamene ili da služe kao dopuna vizuelnim znacima iz člana 56. ove uredbe.

Radiotelefonija

Član 69

Radiotelefonski uređaj koji se nalazi na plovilu mora da bude u skladu sa odredbama "Regionalnog sporazuma koji se odnosi na radiotelefonsku službu na unutrašnjim vodnim putevima - RAINWAT".

Brodovi sa sopstvenim pogonom, osim čamaca, skela i tehničkih plovnih objekata, mogu da plove samo ako su opremljeni sa dva ispravna radiotelefonska uređaja. Za vreme plovidbe, radiotelefonski uređaji za kanale "brod-brod" i "nautičke informacije" moraju da budu neprestano u stanju pripravnosti za predaju i prijem. Kanal "nautičke informacije" može samo kratkotrajno da se napusti radi predaje ili prijema na drugim kanalima.

Skele i tehnički plovni objekti sa sopstvenim pogonom mogu da plove i izvode radove samo ukoliko su opremljeni sa ispravnim radiotelefonskim uređajem. Za vreme plovidbe i tokom izvođenja radova, radiotelefonski uređaj za kanal "brod-brod" mora da bude stalno u stanju pripravnosti za predaju i prijem. Navedeni kanal može samo kratkotrajno da se napusti radi predaje ili prijema na drugim kanalima.

Plovilo opremljeno radiotelefonskim uređajem mora da se javlja na kanalu dodeljenom za komunikaciju "brod-brod" pre ulaska u nepregledna područja, uske plovne puteve ili otvore mostova kao i područja određena od nadležne lučke kapetanije.

Znak B.11 iz Priloga 5. ove uredbe označava da lučka kapetanija zahteva korišćenje radiotelefonske komunikacije.

Radar

Član 70

Plovilo može da koristi radarsku ili Inland ECDIS opremu koja može da bude upotrebljena za dobijanje slike koja se preklapa preko radarske slike (navigacioni režim rada) samo ako:

1) je opremljeno sa radarskom i, ako je to primenjivo, Inland ECDIS opremom koja je prilagođena potrebama unutrašnje plovidbe, kao i pokazivačem otklona. Oprema mora da bude u odgovarajućem radnom stanju i da ima uverenje o odobrenju tipa za korišćenje u unutrašnjoj plovidbi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama, kao i Direktive 2006/87/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o tehničkim pravilima za plovila unutrašnje plovidbe kojom se stavlja van snage Direktiva Saveta 82/714/EEZ, sa naknadnim izmenama i dopunama. Skele bez sopstvenog pogona ne moraju da budu opremljene pokazivačem otklona;

2) se na plovilu nalazi član posade koji poseduje ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom uz pomoć radara. Izuzetno od odredaba člana 13. stav 2. ove uredbe, radar može da se upotrebljava za potrebe obuke noću i danju pri dobroj vidljivosti i bez ukrcanog člana posade koji poseduje ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom uz pomoć radara;

3) je opremljeno uređajem za emitovanje tritonskog zvučnog signala, uz izuzetak čamaca i skela.

Čamac mora da bude opremljen sa ispravnim radiotelefonskim uređajem za komunikaciju "brod-brod".

U slučaju sastava, odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se na brod na kome se nalazi zapovednik sastava.

Brod velike brzine mora da koristi radar tokom plovidbe.

Oprema za Automatski identifikacioni sistem (AIS) za unutrašnju plovidbu

Član 71

Brod, osim pomorskog broda, mora da koristi Automatski identifikacioni sistem (u daljem tekstu: AIS) upotrebom AIS uređajaza unutrašnju plovidbu kojiispunjava zahteve propisane pravilnikom kojim se uređuju Rečni informacioni servisi (RIS).

Čamac koji koristi AIS za unutrašnju plovidbu mora da bude opremljen sa ispravnim radiotelefonskim uređajem za komunikaciju na kanalu "brod-brod".

Plovilo je ovlašćeno da koristi AIS samo ako parametri koji su uneti u AIS uređajsve vreme odgovaraju stvarnim parametrima plovila.

V OBELEŽAVANJE PLOVNOG PUTA

Znakovi

Član 72

Regulisanje plovidbe na plovnom putu vrši se pomoću znakova zabrane, obaveza, ograničenja, preporuka i obaveštenja, kao i pomoćnih znakova koji se postavljaju na unutrašnjim vodnim putevima koji su dati u Prilogu 5. ove uredbe.

Pored zahteva propisanih ovom uredbom, drugim propisima kojima se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama, kao i posebnim uputstvima iz člana 21. ove uredbe, zapovednik plovila mora da poštuje preporuke i obaveštenja koje dobija preko znakova iz stava 1. ovog člana, koji su postavljeni na vodnom putu ili na obalama.

Obeležavanje plovnog puta

Član 73

Znaci za obeležavanje koji se mogu postavljati radi lakše plovidbe dati su u Prilogu 6 - Obeležavanje plovnih puteva, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 6).

Član 74

Ako znakovi i oznake nedostaju, zapovednik plovila mora da preduzme sve mere predostrožnosti zahtevane opštom obavezom opreznosti u skladu sa članom 9. ove uredbe.

VI PRAVILA PLOVIDBE

Brod velike brzine

Član 75

Brod velike brzine mora da ostavi svim drugim plovilima dovoljno prostora da zadrže svoj pravac kretanja i dovoljno prostora da mogu da manevrišu.

Brod velike brzine ne može da zahteva da im druga plovila ustupe put.

Čamci

Član 76

Kada je odredbama ove glave propisano da se pojedine odredbe ove uredbe ne primenjuju na čamac kada je isti u odnosu sa drugim plovilima, smatra se da je obaveza čamca da drugim plovilima, uključujući i brodove velike brzine, ostavi dovoljno prostora da zadrže svoj pravac kretanja i dovoljno prostora da mogu da manevrišu.

Čamac ne može da zahteva da mu druga plovila ustupe plovni put.

Čamac ne može da glisira na delu vodnog puta koji je obeležen znakom A.18 Priloga 5. ove uredbe.

Susretanje, presecanje pravaca kretanja i preticanje

Član 77

Susretanje i preticanje dozvoljeno je samo ako je širina plovnog puta takva da omogućava istovremeno prolazak brodova ili sastava, koji pri tome moraju da vode računa o posebnim pravilima plovidbe i kretanju drugih brodova.

U sastavima, vizuelne signale koji su propisani u čl. 43, 79. i 80. ove uredbe mora da daje samo brod na kome se nalazi zapovednik sastava. Ako je čelni brod tegljač koji služi kao privremena ispomoć, vizuelne signale propisane čl. 43, 79. i 80. ove uredbe mora da pokazuje i taj brod.

U slučaju susretanja ili preticanja brodova koji se kreću u pravcima koji isključuju svaku opasnost sudara, brodovi ne mogu da menjaju svoj pravac na način koji bi mogao da izazove opasnost od sudara.

Zapovednik koji uoči opasnost od sudara mora da daje nizove vrlo kratkih zvukova.

Presecanje pravaca kretanja

Član 78

Kada dva plovila plove pravcima koji se presecaju tako da postoji opasnost od sudara, tada plovilo koje vidi drugo plovilo preko desnog boka mora da mu ustupi put i, ako okolnosti to dozvoljavaju, izbegne presecanje njegovog puta ispred njega. Međutim, plovilo koje se kreće desnom stranom plovnog puta mora da zadrži svoj pravac.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, kao ni na slučajeve propisane odredbama čl. 88, 89. i 91. ove uredbe.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u slučaju čamaca različitih kategorija, kada se pravci kretanja dva čamca presecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, tada čamac sa sopstvenim pogonom mora da oslobodi put svim drugim čamcima, a čamac koji nema motor i koji ne plovi pomoću jedara mora da oslobodi put čamcima koji plove pomoću jedara. Čamci koji plove desnom stranom plovnog puta moraju da zadrže svoj pravac.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kada u slučaju plovila na jedra dva plovila plove pravcima koji se presecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, jedno od ta dva plovila mora da oslobodi put drugom plovilu tako da:

1) kada plovila jedre dobijajući vetar sa različitih strana, tada plovilo koje jedri dobijajući vetar sa leve strane mora da oslobodi put drugom plovilu;

2) kada dva plovila dobijaju vetar sa istih strana, ono koje se nalazi u privetrini, mora da oslobodi put plovilu koje plovi u zavetrini;

3) kada plovilo koje dobija vetar sa leve strane vidi drugo plovilo u privetrini i ne može sa sigurnošću da odredi da li to drugo plovilo dobija vetar sa leve ili sa desne strane, prvo plovilo mora da oslobodi put drugom plovilu.

Plovilo koje plovi desnom stranom plovnog puta, mora da zadrži pravac kretanja.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu na druga plovila.

Susretanje - osnovna pravila

Član 79

Ako prilikom susretanja dva plovila postoji mogućnost sudara, svako plovilo mora da skrene na svoju desnu stranu tako da se mimoiđu levim bokom. Ovo pravilo se ne primenjuje na čamce u odnosu na druga plovila.

Prilikom susretanja, plovilo koje plovi uzvodno mora, vodeći računa o lokalnim okolnostima i kretanju drugih plovila, da oslobodi put plovilima koja plove nizvodno.

Plovilo koje plovi uzvodno i ostavlja na svojoj levoj strani mesto za prolaz plovilima koja plove nizvodno, ne daje nikakav signal.

Plovilo koje plovi uzvodno i ostavlja na svojoj desnoj strani mesto za prolaz plovilima koja plove nizvodno, mora blagovremeno sa desne strane da pokaže:

1) danju:

(1) snažno belo trepćuće svetlo ili da mašu svetloplavom zastavom ili tablom ili

(2) svetloplavu tablu zajedno sa jasnim trepćućim belim svetlom,

2) noću - jasno belo trepćuće svetlo sa kojim istovremeno mogu da pokazuju svetloplavu tablu.

Signali i znaci iz stava 4. ovog člana moraju jasno da se vide iz pravca pramca i krme i moraju da se pokazuju dok se susretanje na završi. Zabranjeno je da se ovi signali i znaci pokazuju i posle završenog susretanja, osim ako plovilo želi da pokaže da hoće da nastavi sa propuštanjem plovila koja plove nizvodno sa njegove desne strane. Svetloplava tabla mora da ima belu ivicu širine najmanje 5 cm, a kućište trepćućeg svetla mora da bude tamne boje.

Ako postoji opasnost da plovilo koje plovi nizvodno nije shvatilo nameru plovila koje plovi uzvodno, plovilo koje plovi uzvodno dužno je da daje sledeće znake:

1) jedan kratak zvuk - ako mimoilaženje treba da se izvrši sa njihove leve strane;

2) dva kratka zvuka - ako mimoilaženje treba da se izvrši sa njihove desne strane.

Plovila koja plove nizvodno moraju da slede pravac koji im označe plovila koja plove uzvodno u skladu sa odredbama st. 1-6. ovog člana. Plovila koja plove nizvodno moraju da ponavljaju vizuelne signale iz stava 4. ovog člana i zvučne signale iz stava 5. ovog člana koje su im uputila plovila koja plove uzvodno.

Odredbe st. 1-6. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, kao i na čamce koji se susreću sa drugim čamcima.

Ako prilikom susretanja dva čamca postoji mogućnost sudara, svaki od čamaca mora da skrene na svoju desnu stranu, tako da se mimoiđu levim bokom.

Odstupanje od osnovnih pravila u slučaju susretanja

Član 80

Izuzetno od odredaba člana 79. ove uredbe, ako su sigurna da njihov zahtev može da se ispuni na bezbedan način, plovila mogu da traže da se mimoiđu desnim bokom.

Izuzetno od odredaba člana 79. ove uredbe, određeni brodovi mogu da traže od plovila koja plove uzvodno da promene svoj pravac koji su im oslobodila ta plovila u skladu sa članom 79. ove uredbe, ako im taj pravac ne odgovara, i to:

1) putnički brod koji plovi na redovnim linijama i čiji najveći odobreni broj putnika nije manji od broja putnika koje može da prevozi u skladu sa svedočanstvom o sposobnosti broda za plovidbu, kada ploveći nizvodno želi da stane na pristan koji se nalazi na strani puta na kojoj se nalazi plovilo koje plovi uzvodno;

2) tegljeni sastavi koji plove nizvodno i koji žele da se zadrže u blizini određene obale radi okreta za uzvodno.

Odredbe stava 2. ovog člana primenjuju se samo pod uslovom da se bez opasnosti mogu ostvariti zahtevi ovih brodova.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana, plovila koja plove nizvodno moraju blagovremeno da daju sledeće signale:

1) ako žele da prođu sa leve strane - jedan kratak zvuk;

2) ako žele da prođu sa desne strane - dva kratka zvuka i uz to optičke signale iz člana 79. stav 4. ove uredbe.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana, plovilo koja plovi uzvodno mora da prihvati zahtev plovila koje plovi nizvodno i to da potvrdi na sledeći način:

1) ako mimoilaženje treba da se izvrši sa leve strane, mora dati jedan kratak zvuk i da prekine davanje optičkih signala iz člana 79. stav 4. ove uredbe;

2) ako mimoilaženje treba da se izvrši sa desne strane, mora dati dva kratka zvuka i optičke signale iz člana 79. stav 4. ove uredbe.

Ako postoji opasnost da plovilo koje plovi uzvodno nije razumelo namere plovila koje plovi nizvodno, plovilo koje plovi nizvodno mora da ponavlja zvučne signale iz stava 4. ovog člana.

Ako plovilo koje plovi uzvodno utvrdi da nije pogodan put koji je zahtevalo plovilo koje plovi nizvodno i da zbog toga postoji opasnost od sudara, plovilo koje plovi uzvodno mora da daje niz vrlo kratkih zvukova. Zapovednici plovila moraju da preduzmu sve mere da bi se izbegla opasnost od sudara.

Odredbe st. 1-6. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, niti u slučaju kada čamci susreću druge čamce.

Susretanje brodova velike brzine

Član 81

Odredbe čl. 79. i 80. ove uredbe ne primenjuju se u slučaju susretanja između brodova velike brzine međusobno i između brodova velike brzine sa bilo kojim drugim plovilom.

Brodovi velike brzine moraju da se o svom međusobnom susretanju dogovore putem radiotelefonskog uređaja.

Susretanje plovila u uskim prolazima

Član 82

Da bi se izbegla mogućnost susretanja plovila na sektorima ili mestima na kojima plovni put nema dovoljnu širinu za mimoilaženje (uski prolaz), primenjuju se sledeća pravila:

1) sva plovila moraju da prođu kroz uske prolaze u najkraćem mogućem roku;

2) ako je vidokrug ograničen, plovilo mora pre nego što uđe u uski prolaz da daje jedan dugi zvuk, a po potrebi, naročito kada je uski prolaz dug, mora da ponavlja taj signal dok plovi kroz uski prolaz;

3) ako plovilo ili sastav koji plovi uzvodno utvrdi da plovilo ili sastav koji plovi nizvodno upravo ulazi u uski prolaz, dužno je da se zaustavi ispred uskog prolaza i čeka dok plovilo ili sastav koji plovi nizvodno ne prođe kroz uski prolaz;

4) ako je plovilo ili sastav koji plove uzvodno već ušao u uski prolaz, plovilo ili sastavi koji plove nizvodno moraju, po mogućnosti, da se zaustave na uzvodnoj strani uskog prolaza i čekaju dok plovilo ili sastav koji plove uzvodno ne prođu kroz uski prolaz.

Ako je susretanje u uskom prolazu neizbežno, plovila moraju da preduzmu sve moguće mere da se mimoilaženje izvrši na mestu i pod uslovima koji predstavljaju najmanju moguću opasnost po bezbednost plovidbe.

Označavanje zabrane susretanja znakovima za obeležavanje vodnog puta

Član 83

Prilikom približavanja sektorima vodnog puta koji su obeleženi znakom zabrane A.4 ili A.4.1 iz Priloga 5. ove uredbe, plovila ili sastavi koji plove uzvodno moraju da se zaustave ako se pojave plovila ili sastavi koji plove nizvodno i sačekaju dok plovila ili sastavi koji plove nizvodno ne prođu taj sektor.

Ako radi izbegavanja susretanja na pojedinim sektorima nadležna lučka kapetanija odredi naizmenični jednosmerni redosled prolaska, tada se:

1) zabrana prolaska obeležava opštim znakom zabrane A.1 iz Priloga 5. ove uredbe;

2) odobrenje prolaska obeležava opštim znakom odobrenja E.1 iz Priloga 5. ove uredbe.

U zavisnosti od lokalnih okolnosti, pre davanja znaka zabrane prolaska može da se daje znak obaveze V.8 iz Priloga 5. ove uredbe kao predsignal.

Preticanje

Član 84

Preticanje je dozvoljeno samo ako se plovilo koje vrši preticanje uverilo da ovaj manevar može da se izvrši bez opasnosti po bezbednost plovidbe.

Sustignuto plovilo mora da olakša preticanje koliko je to potrebno i moguće.

Plovilo iz stava 2. ovog člana mora da smanji svoju brzinu, ako je to potrebno, da bi se preticanje izvršilo bez opasnosti i dovoljno brzo da se ne bi ometalo kretanje drugih plovila.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se ako čamac prestiže plovilo druge kategorije.

Član 85

Plovilo koje vrši preticanje mora da obilazi sustignuto plovilo sa leve strane. Plovilo koje vrši preticanje može da izvrši preticanje i sa desne strane sustignutog plovila ako je moguće da se to obavi bez opasnosti od sudara. Kada preticanje može da se izvrši, a da pri tome sustignuto plovilo ne mora da menja pravac niti brzinu, plovilo koje vrši preticanje ne daje nikakve zvučne signale.

Kada preticanje ne može da se izvrši bez menjanja pravca sustignutog plovila, ili ako postoji sumnja da sustignuto plovilo nije primetilo nameru preticanja plovila koje ga sustiže, plovilo koje vrši preticanje mora da daje sledeće zvučne signale:

1) dva duga zvuka propraćena sa dva kratka zvuka - ako namerava da izvrši preticanje sa leve strane sustignutog plovila;

2) dva duga zvuka propraćena jednim kratkim zvukom - ako namerava da izvrši preticanje sa desne strane sustignutog plovila.

Ako može da prihvati zahtev plovila koje ga sustiže, sustignuto plovilo mora da ostavi dovoljno mesta na traženoj strani, uklanjajući se, po potrebi na suprotnu stranu i mora da daje sledeće zvučne signale:

1) jedan kratak zvuk - ako će se preticanje izvršiti sa njegove leve strane;

2) dva kratka zvuka - ako će se preticanje izvršiti sa njegove desne strane.

Kada preticanje nije moguće na strani koju je tražilo plovilo koje vrši preticanje, nego je moguće na suprotnoj strani, sustignuto plovilo mora da daje sledeće zvučne signale:

1) jedan kratki zvuk - ako se preticanje može izvršiti sa njegove leve strane;

2) dva kratka zvuka - ako se preticanje može izvršiti sa njegove desne strane.

Ako namerava da pretekne sustignuto plovilo pod uslovima iz stava 4. ovog člana, brod koji vrši preticanje mora dati dva kratka zvuka u slučaju iz stava 4. tačka 1) ovog člana, ili jedan kratak zvuk u slučaju iz stava 4. tačka 2) ovog člana, a sustignuto plovilo u tom slučaju mora da ostavi dovoljno mesta na strani na kojoj treba da se izvrši preticanje sklanjajući se ako je potrebno, na suprotnu stranu.

Ako preticanje plovila nije moguće da se izvrši bez opasnosti od sudara, sustignuto plovilo mora dati pet kratkih zvukova.

Kod preticanja jedrilice od strane druge jedrilice, jedrilica koja vrši preticanje po pravilu pretiče sustignutu jedrilicu na strani privetrine. Ova odredba se ne odnosi na male jedrilice kada ih pretiču druge jedrilice.

Ako jedrilica pretiče drugo plovilo, sustignuto plovilo mora da olakša preticanje sa one strane sa koje jedrilica dobija vetar. Ova odredba se ne odnosi na male jedrilice koje pretiču druga plovila.

Odredbe st. 2-6. ovog člana ne odnose se na čamce u odnosu na plovila drugih kategorija, niti u slučaju kada jedan čamac pretiče drugi čamac.

Označavanje zabrane preticanja znakovima za obeležavanje vodnog puta

Član 86

Preticanjenije dozvoljeno:

1) po pravilu, na sektorima obeleženim znakom A.2 iz Priloga 5. ove uredbe;

2) između sastava u sektorima obeleženim znakom A.3 iz Priloga 5. ove uredbe. Ova zabrana se ne primenjuje ako je jedan od sastava potiskivani sastav čije najveće dimenzije nisu veće od 110 m x 12 m.

Plovidba na sektorima na kojima je propisan pravac plovidbe

Član 87

Na sektorima na kojima je propisan pravac kretanja plovila, taj pravac kretanja je obeležen znacima obaveze B.1, B.2, B.3 ili B.4. iz Priloga 5. ove uredbe. Kraj sektora može da se obeleži znakom obaveštenja E.11 iz Priloga 5. ove uredbe.

Na obeleženom sektoru iz stava 1. ovog člana plovilu koje plovi uzvodno nije dozvoljeno da ometa kretanje nizvodnih plovila, a prilikom približavanja znaku obaveze B.4 iz Priloga 5. ove uredbe mora, po potrebi, da smanji brzinu ili da se zaustavi, da bi omogućio plovilima koja plove nizvodno da izvrše svoj manevar.

Okretanje

Član 88

Plovilo može da izvrši okretanje samo kada je prethodno utvrdilo da kretanje drugih plovila dopušta da se ovaj manevar izvrši bez opasnosti i da druga plovila neće biti prinuđena da naglo promene pravac ili brzinu kretanja.

Ako nameravani manevar prisiljava druga plovila da promene pravac ili brzinu, plovilo koje namerava da se okrene mora pre okretanja blagovremeno da najavi svoj manevar dajući sledeće zvučne signale:

1) jedan dugi zvuk propraćen sa jednim kratkim zvukom - ako namerava da se okrene na svoju desnu stranu (preko desnog boka);

2) jedan dugi zvuk propraćen sa dva kratka zvuka - ako namerava da se okrene na svoju levu stranu (preko levog boka).

Ostala plovila moraju da promene brzinu i pravac kretanja da bi se okretanje izvršilo bez opasnosti, ako je to potrebno i moguće. Plovilo koje namerava da se okrene iz nizvodnog u uzvodni pravac mora da se pripremi da taj manevar može da se izvrši blagovremeno.

Odredbe st. 1-3. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima. Kod okretanja čamaca u odnosu na druge čamce primenjuju se samo odredbe st. 1-3. ovog člana.

Bilo kakvo okretanje na sektorima obeleženim znakom zabrane A.8 iz Priloga 5. ove uredbenije dozvoljeno. Ako na vodnom putu postoji sektor koji je obeležen znakom obaveštenja E.8 iz Priloga 5. ove uredbe, zapovednik plovila će okretanje izvršiti na tom sektoru, pod uslovom da se pridržava odredaba ovog člana.

Postupak prilikom isplovljavanja

Član 89

Izuzimajući skele, odredbe člana 88. ove uredbe odnose se i na plovilo koje napušta sidrište ili vez bez okretanja, ali se u tom slučaju zvučni signali iz člana 88. stav 2. ove uredbe, zamenjuju sledećim signalima:

1) jedan kratak zvuk, ako skreće desno;

2) dva kratka zvuka, ako skreće levo.

Zabrana ulaska u prostor između plovila u tegljenom sastavu

Član 90

U prostore između plovila tegljenog sastavane može da se ulazi.

Luke i pritoke - uplovljenje/isplovljenje sa presecanjem vodnog puta

Član 91

Plovilo može da uđe ili izađe iz luke, ili sporednog vodnog puta, ili uđe na vodni put, ili ga preseče, tek kada je sigurno da to može da uradi bezbedno i bez prisiljavanja drugih plovila da naglo menjaju svoj pravac ili brzinu kretanja. Ako plovilo koje plovi nizvodno mora da se okrene uzvodno da bi ušao u luku ili u sporedni vodni put, u tom slučaju mora da ustupi prednost svim uzvodnim plovilima koja takođe hoće da uđu u tu luku ili taj sporedni vodni put. Sporedni vodni putevi mogu da budu obeleženi znakovima E.9. ili E.10 iz Priloga 5. ove uredbe.

Plovilo, osim skela, koje izvršava neki od manevara iz stava 1. ovog člana, ako takav manevar može ili mora da dovede do promene pravca kretanja ili brzine drugih plovila, mora blagovremeno da najavi takav manevar dajući sledeće signale:

1) tri duga zvuka propraćena sa jednim kratkim zvukom, ako zbog uplovljavanja ili isplovljavanja namerava da skrene desno;

2) tri duga zvuka propraćena sa dva kratka zvuka, ako zbog uplovljavanja ili isplovljavanja namerava da skrene levo;

3) tri duga zvuka, ako posle isplovljavanja namerava da preseče vodni put, a pre završetka presecanja vodnog puta, po potrebi mora da daje jedan dugi zvuk praćen jednim kratkim zvukom ako hoće da skrene desno, ili jedan dugi zvuk praćen sa dva kratka zvuka ako hoće da skrene levo.

Ostala plovila moraju, ako je to potrebno, da promene svoj pravac i brzinu kretanja. Ova odredba se primenjuje i kada se znak B.10 iz Priloga 5. ove uredbe nalazi na glavnom vodnom putu pored izlaza iz luke ili sporednog vodnog puta.

Kada je pred izlazom iz luke ili sporednog vodnog puta postavljen znak B.9a ili B.9b iz Priloga 5. ove uredbe, tada je plovilu koje izlazi iz luke ili sporednog vodnog puta zabranjeno da uđe u glavni vodni put ili da ga preseče ako bi takav manevar prisilio plovila na glavnom vodnom putu da promene svoj pravac ili brzinu kretanja.

Plovilo ne može da uđe u luku ili u sporedni vodni put ako je na glavnom vodnom putu postavljen znak A.1 zajedno sa dopunskim znakom iz Priloga 5. deo II, tačka 2. ove uredbe. Plovilo ne može da izađe iz luke ili sporednog vodnog puta ako je kod izlaza postavljen znak A.1 zajedno sa dopunskim znakom iz Priloga 5. deo II, tačka 2. ove uredbe.

Ako je znak E.1 zajedno sa dopunskim znakom iz Priloga 5. deo II, tačka 2. ove uredbe postavljen na glavni vodni put, plovilo može da uđe u luku ili u sporedni vodni put čak i u slučajevima kada ovaj manevar može da prisili plovila koja plove po glavnom vodnom putu da promene svoj pravac ili brzinu. Plovilo može da izađe iz luke ili sporednog vodnog puta, čak i u slučajevima kada ovaj manevar može da prisili plovila koja plove po glavnom vodnom putu da promene svoj pravac ili brzinu ako je znak E.1 zajedno sa dopunskim znakom iz Priloga 5. deo II, tačka 2. ove uredbe postavljen u blizini izlaza u kom slučaj se znak B.10 iz Priloga 5. ove uredbe postavlja na glavnom vodnom putu.

Odredbe st. 1-3. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, kao ni odredbe iz stava 4. ovog člana na plovila koja nisu čamci u odnosu prema čamcima. Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na čamce u odnosu jednih prema drugima.

Uporedna plovidba i zabrana prilaza plovilima

Član 92

Uporedna plovidba je dozvoljena ako plovni put ima dovoljnu širinu i ako se pri tom ne prave smetnje ili opasnosti za bezbednu plovidbu.

Plovidba na rastojanju manjem od 50 m od nekog plovila, bočnog sastava ili potiskivanog sastava, koji imaju oznake iz člana 40. st. 2. i 3. ove uredbe, nije dozvoljena osim u toku mimoilaženja ili preticanja.

U skladu sa odredbama člana 22. ove uredbe plovilima je zabranjeno kretanje pored plovila za vreme njihove plovidbe, privezivanje za njih ili kretanje u njihovoj brazdi bez odobrenja njihovog zapovednika.

Skijaši na vodi i lica koja se bave sportovima na vodi, koja pri tome ne koriste plovilo, moraju da se drže na dovoljnoj udaljenosti od plovila za vreme njihove plovidbe, kao i od tehničkog plovnog objekta dok obavlja radove.

Zabrana vučenja sidara, užadi ili lanaca

Član 93

Nije dozvoljeno vučenje sidara, užadi i lanaca.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na mala pomeranja na mestima za stajanje, kao i na manevre.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na manevre i mala pomeranja na sektorima koji su u skladu sa odredbama člana 118. stav 1. tačka 2) ove uredbe obeleženi znakom zabrane A.6 iz Priloga 5. ove uredbe

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na sektorima koji su u skladu sa odredbom člana 118. stav 2. ove uredbe obeleženi znakom obaveštenja E.6 iz Priloga 5. ove uredbe.

Plovidba pomoću vodene struje

Član 94

Plovidba pomoću vodene struje ne može da se obavlja bez odobrenja nadležne lučke kapetanije.

Plovilo koje se kreće nizvodno pomoću vodene struje pramcem okrenutim uzvodno, čiji je pogonski uređaj uključen za kretanje prema napred, smatra se plovilom koje plovi uzvodno, a ne plovilom koje se kreće pomoću vodene struje.

Zaštita od talasa

Član 95

Plovilo mora da prilagodi brzinu kretanja tako da izbegne stvaranje talasa ili preveliko povlačenje vode koje bi moglo da prouzrokuje oštećenja na plovilima koja stoje ili se kreću, kao i oštećenja na građevinama.

Plovilo mora da blagovremeno smanji brzinu, ali ona ne sme biti manja od brzine koja je potrebna za bezbedno upravljanje u sledećim slučajevima:

1) pre ulaska u luku;

2) u blizini plovila koja su privezana za obalu ili uz ponton, odnosno pristan ili na kojima se obavljaju radnje ukrcavanja ili iskrcavanja;

3) u blizini plovila koja stoje na uobičajenim mestima za stajanje;

4) u blizini skela koje ne plove slobodno;

5) na sektorima vodnog puta koji su obeleženi (sektori mogu da budu obeleženi znakom A.9 iz Priloga 5. ove uredbe).

U skladu sa odredbama člana 8. ove uredbe, plovilo nije dužno da se pridržava obaveze iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana, u odnosu na čamce.

Prilikom prolaska pored plovila koja su obeležena u skladu sa odredbama člana 51. stav 2. tačka 1) ove uredbe ili člana 55. stav 1. ove uredbe, druga plovila moraju da smanje svoju brzinu kretanja na način iz st. 1. i 2. ovog člana i moraju da se što više udalje od plovila pored kojih prolaze.

Sastavi

Član 96

Brod sa sopstvenim pogonom koji pokreće sastav mora da raspolaže dovoljnom snagom da obezbedi dobre manevarske sposobnosti sastava.

Potiskivač potiskivanog sastava mora da bude sposoban da blagovremeno, bez vršenja okretanja, zaustavi sastav i da istovremeno zadrži punu kontrolu nad sastavom.

Osim u slučaju spasavanja ili pružanja pomoći plovilu u nevolji, brod sa sopstvenim pogonom ne može da obavlja tegljenje, potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava, osim ako to nije izričito navedeno u njegovom svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu.

Brod sa sopstvenim pogonom koji potiskuje, tegli ili uz bok prevlači druga plovila ne može da napusti ova plovila za vreme manevra vezivanja ili sidrenja pre nego što ona oslobode plovni put i dok se zapovednik sastava ne uveri da su plovila u sigurnom položaju.

Potisnice pomorskih brodova mogu da se stave u prvi red potiskivanog sastava, ako prvi red sastava ima sidra i ako se njihova sidra nalaze na čelu sastava.

Putnički brodovi sa ukrcanim putnicima ne mogu da plove u bočnim sastavima.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, putnički brodovi mogu da plove u bočnom sastavu jedino u slučajevima opasnosti.

Premeštanje potisnica van potiskivanog sastava

Član 97

Van potiskivanog sastava, potisnice se mogu pomerati isključivo:

1) privezane bok uz bok sa brodom sa sopstvenim pogonom;

2) na kratkim udaljenostima kada se potiskivani sastav formira ili rasformira;

3) privezane bok uz bok sa brodom koje ima kormilarski uređaj i ukrcanu odgovarajuću posadu.

Prekid plovidbe

Član 98

Ako je postavljen opšti znak zabrane A.1 iz Priloga 5. ove uredbe da je plovidba zabranjena, plovila moraju da se zaustave ispred tog znaka.

Plovidba pored tehničkih plovnih objekta u radu, nasukanih ili potopljenih plovila i plovila čija je sposobnost manevrisanja ograničena

Član 99

Zabranjen je prolazak blizu plovila iz člana 51. ove uredbe sa strane sa koje su ona obeležena crvenim svetlom ili svetlima iz člana 51. stav 1. tačka 2) i člana 51. stav 2. tačka 2. ove uredbe, ili tablom sa znakom A.1 iz Priloga 5. ove uredbe ili crvenim balonom ili crvenom zastavom iz člana 51. stav 1. tačka 2) i člana 47. stav 2. tačka 2) ove uredbe, ili pored plovila iz člana 60. ove uredbe sa strane sa koje su ona obeležena sa dva crvena svetla ili dve crne kugle iz člana 60. stav 2. tačka 1) ove uredbe.

Pravila koja se primenjuju na skele

Član 100

Skela može da preseca vodni put samo ako se uverila da kretanje drugih plovila to omogućava bez opasnosti i da druga plovila neće biti prinuđena da naglo menjaju svoj pravac ili brzinu kretanja.

Pored drugih zahteva propisanih ovom uredbom, skela koja ne plovi slobodno mora da se pridržava sledećih pravila:

1) ako nije u saobraćaju, mora da stoji na mestu koje je određeno od strane nadležne lučke kapetanije. Ako joj nije određeno mesto za stajanje, skela mora da se postavi tako da plovni put ostane slobodan;

2) kada koristi vazdušno uže za plovidbu, najniža tačka užeta mora da se nalazi na visini iznad propisanog gabarita slobodnog profila plovnog puta iznad visokog plovnog vodostaja. Kada koristi uže za prelaz preko plovnog puta, uže mora odmah nakon pristajanja da se oslobodi i položi na dno korita plovnog puta. Kada uzdužno uže skele može da zapreči plovni put, skela može da stoji na strani plovnog puta koja je suprotna od strane na kojoj je uže učvršćeno za obalu onoliko vremena koliko je potrebno za njen iskrcaj i ukrcaj. Tokom navedenih postupaka plovila koja se približavaju mogu da zahtevaju oslobađanje plovnog puta tako da se na vreme oglase jednim dugim zvukom;

3) skela ne može da se zadrži u plovnom putu duže nego što to zahteva potreba prevoženja.

Skela koja ne plovi slobodno i koja koristi uže za prelaz preko plovnog puta ne može se upotrebljavati na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima.

Prolaz ispod mostova i kroz brane - opšte odredbe

Član 101

U otvorima mosta ili brane primenjuje se odredba člana 82. ove uredbe, osim ako plovni put nema dovoljnu širinu za istovremeni prolazak.

Kada je dozvoljen prolaz kroz otvor mosta ili brane i kada se na otvoru nalazi znak A.10 iz Priloga 5. ove uredbe, plovidba je zabranjena van prostora obeleženog sa dve table od kojih se taj znak sastoji, a ako se na otvoru nalazi znak D.2 iz Priloga 5. ove uredbe plovilima se preporučuje da se kreću u prostoru obeleženom sa dve table ili sa dva svetla od kojih se sastoji taj znak.

Prolaz ispod stalnih mostova

Član 102

Ako su otvori stalnih mostova obeleženi sa jednim ili više crvenih svetala ili crveno-belo-crvenim tablama (znak A.1. iz Priloga 5. ove uredbe), tada je prolaz kroz te otvore zabranjen.

Ako su otvori stalnih mostova obeleženi znakom D.1.a) iz Priloga 5. ove uredbe ili znakom D.1.b) iz Priloga 5. ove uredbe, ti znaci, postavljeni iznad otvora, znače preporuku da se koriste prvenstveno ti otvori mosta.

Ako je otvor obeležen znakom D.1.a) iz Priloga 5. ove uredbe, otvor je slobodan za plovidbu u oba smera.

Ako je otvor stalnog mosta obeležen znakom D.1.b) iz Priloga 5. ove uredbe, otvor je zabranjen za plovidbu iz drugog smera, a tada je otvor mosta na drugoj strani obeležen znakom zabrane A.1 iz Priloga 5. ove uredbe.

Ako su neki otvori stalnih mostova obeleženi znacima iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, plovila mogu da koriste neobeležene otvore mostova samo na sopstveni rizik.

Prolaz kroz pokretne mostove

Član 103

Prilikom približavanja i prolaska kroz pokretne mostove, zapovednik mora da se pridržava naređenja koje mu daje organ koji upravlja mostom radi bezbednosti i nesmetanog odvijanja plovidbe ili radi ubrzanja prolaska plovila.

Zapovednik plovila dužan je da blagovremeno pomoću jednog dugog zvuka i putem radiotelefonskog uređaja najavi organu koji upravlja mostom nameru plovidbe kroz otvor mosta.

Prilikom približavanja pokretnom mostu plovilo mora da uspori kretanje, a kada plovilo ne može ili nema nameru da prođu kroz most, i kada su na obali postavljene table B.5 iz Priloga 5. ove uredbe, plovilo mora da se zaustavi ispred tih tabli.

Prilikom približavanja pokretnom mostu zabranjeno je preticanje, osim ako organ koji upravlja mostom ne da posebno uputstvo.

Prolazak kroz pokretne mostove može biti regulisan sledećim signalima:

1) jednim ili više crvenih svetala, što znači zabrana prolaska;

2) jednim crvenim i jednim zelenim svetlom postavljenim na istoj visini ili jednim crvenim svetlom postavljenim iznad zelenog svetla, što znači da je prolazak još zabranjen, ali da je most u fazi otvaranja, i da plovila treba da se pripreme za prolazak;

3) jednim ili više zelenih svetala, što znači da je prolazak dozvoljen;

4) dva crvena svetla postavljena jedno iznad drugoga, što znači da je otvaranje mosta obustavljeno;

5) jednim žutim svetlom postavljenim na mostu zajedno sa obeležavanjem iz tač. 1) i 4) ovog stava, što znači da je prolazak zabranjen osim za plovila manje visine i da je plovidba dozvoljena u oba smera;

6) pomoću dva žuta svetla postavljena na most zajedno sa obeležavanjem iz tač. 1) i 4) ovog stava, što znači da je prolazak zabranjen osim za plovila manje visine i plovidba je zabranjena iz drugog smera.

Crvena svetla iz stava 5. ovog člana mogu da budu zamenjena crveno-belo-crvenim tablama (znak A.1 iz Priloga 5. ove uredbe), zelena svetla sa zeleno-belo-zelenim tablama (znak E.1 iz Priloga 5. ove uredbe) i žuta svetla-žutim tablama (znak D.1 iz Priloga 5. ove uredbe).

Organ koji upravlja mostom mora na mostu ili u blizini mosta da ima radiotelefonski uređaj iz člana 69. ove uredbe, koji mora biti uključen sve vreme dok se kroz most obavlja plovidba.

Prolazak kroz brane

Član 104

Obeležavanje zabrane prolaska kroz otvor brane vrši se jednim ili sa više crvenih svetala ili crveno-belo-crvenim tablama (znak A.1 iz Priloga 5. ove uredbe).

Prolazak kroz otvor brane dozvoljen je ako je otvor brane obeležen na levoj i desnoj strani znakom E.1 iz Priloga 5. ove uredbe.

Prolazak kroz prevodnice

Član 105

Prilikom približavanja predpristaništima prevodnica, plovilo mora da smanji brzinu, a kada plovilo ne može ili nema nameru da odmah uđu u prevodnicu, mora da se zaustavi ispred tabli B.5 iz Priloga 5. ove uredbe, ako su iste postavljene na obali.

U brodskim prevodnicama i u predpristaništima prevodnica, na plovilu koje je opremljeno VHF radiotelefonskim uređajem koji omogućava komunikaciju na mreži nautičkih informacija, VHF radiotelefonski uređaj mora da bude uključen na kanalu koji je određen za datu prevodnicu.

Prolazak kroz prevodnice obavlja se prema redosledu dolaska u predpristaništa prevodnica. Čamci ne mogu da zahtevaju posebno prevođenje i smeju da uđu u komore prevodnice tek posle odobrenja organa koji upravlja prevodnicom. Takođe, ako se čamci prevode zajedno sa brodovima, čamci smeju da uđu u komore prevodnice tek posle brodova.

Zabranjeno je preticanje u prevodnici, na prilazima prevodnici i u predpristaništu.

Sidra moraju da budu potpuno podignuta u prevodnici, kao i u slučaju čekanja u predpristaništima, kada se sidra ne koriste.

Prilikom ulaska u prevodnicu, plovilo mora da smanji brzinu da bi se izbegao sudar sa vratima ili zaštitnim odbojnicima ili drugim plovilima.

U prevodnici plovilo mora da se pridržava sledećih pravila:

1) ako su na zidovima komore označene granične linije, plovilo mora da se postavi između tih linija;

2) za vreme punjenja i pražnjenja komore i do trenutka dobijanja dozvole za izlazak, plovilo mora da bude vezano za zid komore, a manevar užadima mora da se odvija na način kojim se isključuje mogućnost udara plovila o zid ili vrata komore, ili zaštitne odbojnike ili druga plovila;

3) obavezna je upotreba odbojnika koji moraju da budu nepotopivi ako nisu pričvršćeni na bokovima plovila;

4) plovilu je zabranjeno da izbacuje vodu ili da omogući da se voda izliva na zemljište oko prevodnice ili po drugim plovilima, kao i prljanje zidova prevodnice;

5) od trenutka vezivanja do trenutka dobijanja dozvole za izlazak iz komore plovilu je zabranjeno korišćenje pogonskih uređaja osim u slučajevima kada je to neophodno radi bezbednosti prevođenja;

6) čamac mora da se drži na bezbednom rastojanju od ostalih plovila.

U prevodnici i predpristaništu prevodnice plovilo mora da drži minimalno bočno rastojanje od 10 m u odnosu na plovila ili sastave koji su označeni jednim plavim svetlom ili jednim plavim konusom iz člana 40. stav 1. ove uredbe.

Odredba stava 8. ovog člana ne primenjuje se na plovilo i sastave koji su obeleženi na isti način, kao i na plovilo iz člana 40. stav 7. ove uredbe.

Plovilo ili sastavi koji su obeleženi oznakama iz člana 40. st. 2. ili 3. ove uredbe, prevode se odvojeno.

Plovilo ili sastavi koji su obeleženi oznakama iz člana 40. stav 1. ove uredbe, ne mogu da se prevode zajedno sa putničkim brodovima.

Prilikom prilaska predpristaništu prevodnice, kao i ulaska i izlaska iz prevodnice, brod velike brzine mora da se kreće brzinom koja će sprečiti bilo kakva oštećenja na prevodnici, drugim plovilima i koja neće predstavljati opasnost za lica na plovilima.

U prevodnici i predpristaništu prevodnice zapovednik plovila mora da se pridržava naređenja koje dobija od strane organa koji upravlja prevodnicom radi bezbednosti i nesmetanog odvijanja plovidbe ili ubrzanja prolaska kroz prevodnicu i njenog potpunog iskorišćenja.

Uplovljenje i isplovljenje iz prevodnice

Član 106

Uplovljavanje u prevodnicu reguliše se danju i noću optičkim signalima postavljenim na jednoj ili obe strane prevodnice.

Signali iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

1) dva crvena svetla postavljena jedno iznad drugoga - zabranjeno uplovljenje, prevodnica ne radi;

2) jedno crveno svetlo ili dva crvena svetla postavljena jedno pored drugoga - zabranjeno uplovljenje, prevodnica je zatvorena;

3) gašenje jednog od dva crvena svetla iz tačke 2. ovog stava, ili jedno crveno svetlo i jedno zeleno svetlo postavljena jedno pored drugog, ili jedno crveno svetlo postavljeno iznad zelenog svetla znače zabranjeno uplovljenje, prevodnica se priprema za otvaranje;

4) jedno zeleno ili dva zelena svetla postavljena jedno pored drugog - dozvoljeno uplovljenje.

Isplovljenje iz prevodnice regulisano je danju i noću sa jednim ili dva crvena svetla koja znače zabranjeno isplovljavanje, odnosno sa jednim ili dva zelena svetla koja znače dozvoljeno isplovljavanje.

Jedno ili dva crvena svetla iz st. 1. i 2. ovog člana mogu da se zamene tablom sa znakom A.1 iz Priloga 5. ove uredbe. Jedno ili dva zelena svetla iz st. 1. i 2. ovog člana mogu da se zamene tablom sa znakom E.1 iz Priloga 5. ove uredbe.

Kada nema ni svetla niti znakova, zabranjeno je uplovljanje u prevodnicu i isplovljavanje iz nje, bez posebnog uputstva organa koji upravlja prevodnicom.

Redosled prolaska kroz prevodnice

Član 107

Izuzetno od odredbe člana 106. stav 4. ove uredbe, pravo prvenstva prolaska kroz prevodnicu imaju:

1) plovila inspekcije bezbednosti plovidbe, vatrogasnih, policijskih ili carinskih službi, koji se kreću radi hitnih potreba službe;

2) plovila kojima je nadležna lučka kapetanija odobrila to pravo i koja imaju crveni plamenac iz člana 43. ove uredbe.

Ako plovila iz stava 1. ovog člana prilaze predpristaništu prevodnice ili se vežu u njemu, druga plovila su dužna da im olakšaju prolazak, ako za to postoji mogućnost.

Opšta pravila plovidbe pri smanjenoj vidljivosti i upotreba radara

Član 108

Pri smanjenoj vidljivosti plovilo mora da plovi pomoću radara.

Plovilo koje plovi u uslovima smanjene vidljivosti mora da plovi bezbednom brzinom u skladu sa uslovima smanjene vidljivosti, prisustvom i kretanjem drugih plovila i lokalnim uslovima.

Plovilo iz stava 2. ovog člana mora da koristi radiotelefonski uređaj za davanje neophodnih informacija koje se odnose na bezbednost plovidbe drugim plovilima.

Čamci koji plove u uslovima ograničene vidljivosti moraju da koriste kanal "brod-brod" ili kanal određen od strane lučke kapetanije.

Prilikom zaustavljanja zbog smanjene vidljivosti, plovilo mora u najvećoj mogućoj meri da oslobodi plovni put.

Plovila koja nastavljaju plovidbu moraju kod susretanja da se drže svoje desne strane tako da se mimoilaženje izvrši levom stranom.

Odredbe člana 79. st. 4, 5. i 6. i člana 80. ove uredbe ne primenjuju se tokom plovidbe u uslovima smanjene vidljivosti.

Mimoilaženje desno-desno može da bude odobreno od strane nadležne lučke kapetanije kada plovidbeni uslovi na određenom sektoru to dopuštaju.

Tegljeni sastav mora da se zaustavi na najbližem povoljnom mestu, ako je prekinuta vizuelna veza između tegljenih plovila i tegljača. Plovidba pomoću radara je zabranjena za tegljene sastave koji plove nizvodno, osim za vreme dok ne stignu do najbližeg povoljnog mesta za zaustavljanje.

Na tegljene sastave iz stava 9. ovog člana primenjuju se odredbe člana 111. ove uredbe.

Zvučni signali za vreme stajanja

Član 109

U uslovima smanjene vidljivosti, plovilo koje stoji na plovnom putu ili u blizini plovnog puta, odnosno van luka ili mesta određenog za stajanje, mora da ima radiotelefonski uređaj uključen na kanalu "brod-brod" i mora od momenta kada čuje znak iz člana 110. stav 5. ili člana 111. stav 1. tačka 2) ove uredbe i za sve vreme dok čuje taj znak sa plovila koje se približava, da preko radiotelefonskog uređaja navede svoju poziciju i da daje sledeće signale:

1) jedan udarac zvona - ako se nalazi na levoj strani plovnog puta (gledajući nizvodno);

2) dva udarca zvona - ako se nalazi na desnoj strani plovnog puta (gledajući nizvodno);

3) tri udarca zvona - ako se nalazi u neodređenom položaju.

Ovi signali moraju da se ponavljaju u intervalima ne dužim od jednog minuta.

Kod potiskivanih sastava, odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuje se samo na potiskivač, kod bočnih sastava primenjuju se samo na jedno plovilo u sastavu, a kod tegljenih sastava na tegljač i na poslednje plovilo u sastavu.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na nasukana plovila ili koja su blizu plovnog puta i koja mogu da predstavljaju opasnost za druga plovila.

Plovidba pomoću radara

Član 110

Kada plovilo plovi pomoću radara, u kormilarnici stalno mora da budu dva lica, i to jedno lice koje poseduje ovlašćenje za upravljanje tom vrstom plovila na unutrašnjem vodnom putu na kojem se nalazi i ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom uz pomoć radara i drugo lice koje je upoznato sa takvim načinom plovidbe. Ako je kormilarnica konstruisana i opremljena za plovidbu pomoću radara od strane samo jednog lica, smatraće se odgovarajućim ako u slučaju potrebe drugo lice može odmah da se pozove da dođe u kormilarnicu.

Plovilo koje plovi uzvodno, kada na radarskom ekranu primeti plovila koja se približavaju ili kada se približava sektoru gde mogu da se nalaze plovila koja još nisu vidljiva na ekranu, mora putem radiotelefonskog uređaja da saopšti plovilima koja se približavaju svoju vrstu, ime, pravac i poziciju i usaglasi postupak mimoilaženja sa tim plovilima.

Plovilo koje plovi nizvodno, kada na radarskom ekranu primeti plovilo čija pozicija ili kretanje može da prouzrokuje opasnost i koje još nije uspostavilo kontakt putem radiotelefonskog uređaja, mora putem radiotelefonskog uređaja da skrene pažnju navedenom plovilu na opasnu situaciju i usaglasi postupak mimoilaženja.

Kada nije moguće da se uspostavi radiotelefonska veza sa plovilima koja se približavaju, plovilo mora da:

1) da tritonski signal i ponavlja ga onoliko često koliko je to potrebno;

2) smanji brzinu i ako je to potrebno stane.

Odredba stava 4. tačka 1) ovog člana ne primenjuje se na čamce.

Plovilo koje plovi uzvodno čim čuje signal iz stava 4. ovog člana ili primeti na ekranu plovila čija pozicija ili kretanje mogu da prouzrokuju opasnost ili kada se približava sektoru na kome bi se mogli nalaziti plovila koja se još ne vide na radarskom ekranu mora da:

1) da jedan dugi zvuk i ponavlja ga onoliko često koliko je to potrebno;

2) smanji brzinu i ako je to potrebno da stane.

Plovilo koje plovi pomoću radara i primi poziv putem radiotelefonskog uređaja, mora da odgovori istim putem i naznači svoju vrstu, ime, pravac i poziciju. Ono je dužno da usaglasi postupak mimoilaženja sa plovilima koja se približavaju. Čamac mora samo da naznači stranu na kojoj daje prolaz.

U odnosu na sastave, odredbe st. 1-7. ovog člana primenjuju se samo na plovilo na kojem se nalazi zapovednik sastava.

Odredbe koje se primenjuju na plovila koja plove bez upotrebe radara

Član 111

Pri ograničenoj vidljivosti, plovilo i sastavi koji plove bez upotrebe radara, moraju odmah da doplove do najbližeg sigurnog veza ili sidrišta. Za vreme plovidbe do tog mesta, primenjuju se sledeća pravila:

1) koliko je to moguće, treba da plove na strani plovnog puta na kojoj se odvija plovidba;

2) plovilo koje plovi samostalno i plovilo na kojem se nalazi zapovednik sastava dužno je da daje jedan dugi zvuk i taj signal treba da ponavlja u intervalima ne dužim od jedne minute. Ta plovila moraju da imaju stražu na pramcu, a u sastavu straža mora da se nalazi samo na plovilu u prvom redu. Straža mora da se nalazi na udaljenosti na kojoj vidi ili čuje zapovednika sastava ili da bude u telefonskoj vezi sa njim;

3) kada plovilo primi poziv putem radiotelefonskog uređaja od drugog plovila, dužno je da na taj poziv odgovori navodeći kojoj vrsti plovila pripada, ime, pravac i poziciju, kao i da naznači da plovi bez upotrebe radara i da se nalazi na puta ka mestu za stajanje. Plovilo mora da dogovori postupak mimoilaženja sa tim plovilom;

4) kada plovilo čuje zvučni signal sa drugog plovila sa kojim nije bilo u mogućnosti da uspostavi kontakt putem radiotelefonskog uređaja, mora da:

(1) ako se nalazi u blizini obale, ostane uz tu obalu i ako je to potrebno stane dok plovilo ne prođe,

(2) ako nije u blizini obale, a posebno ako prelazi od jedne obale prema drugoj, oslobodi plovni put što više i što je brže moguće.

Skela koja plovi bez upotrebe radara, umesto signala iz stava 1. ovog člana, mora da daje kao signal za maglu - jedan dugi zvuk propraćen sa četiri kratka zvuka i ove signale mora da ponavlja u intervalima koji nisu duži od jedne minute.

Posebna prvenstva prolaza

Član 112

Prilikom susretanja ili presecanja pravaca plovidbe sa plovilom koje je obeleženo u skladu sa odredbama čl. 60. ili 61. ove uredbe, druga plovila moraju tom plovilu da oslobode put.

Kada plovilo čija je sposobnost da oslobodi put drugim plovilima ograničena za vreme obavljanja radova susretne ili preseca pravac plovidbe plovilu koje povlači mreže ili drugu ribarsku opremu, plovilo koje povlači mreže ili drugu ribarsku opremu mora da oslobodi put plovilu koje izvodi radove.

Najmanje rastojanje plovidbe ostalih plovila koja plove iza plovila koje je obeleženo u skladu sa odredbom članom 63. ove uredbe, je 1000 m.

Skijanje na vodi i slične aktivnosti

Član 113

Skijanje i druge aktivnosti na vodi dozvoljene su samo danju pri dobroj vidljivosti.

Nadležna lučka kapetanija određuju sektore na kojima su ove aktivnosti dozvoljene ili zabranjene.

Uz zapovednika plovila koje vuče skijaša, mora da se nalazi u pratnji i lice odgovorno za vuču i nadzor skijaša na vodi koje mora da ima najmanje 18 godina.

Plovilo koje vuče skijaša, kao i skijaš na vodi moraju da drže dovoljnu udaljenost u odnosu na sva druga plovila i u odnosu na obalu i kupače, osim kada se plovi na mestima koja su rezervisana isključivo za skijanje na vodi.

Kanap za vuču ne sme da se vuče za plovilom ako se za isto ne drži skijaš.

Postupanje plovila za ribolov i postupanje prema plovilima za ribolov

Član 114

Izlov ribe ribarskim mrežama nije dozvoljen pomoću nekoliko plovila koja idu jedno pored drugog.

Postavljanje opreme za ribarenje nije dozvoljeno na plovnom putu ili na mestima određenim za stajanje brodova.

Ostalim plovilima je zabranjen prolaz na maloj udaljenosti iza plovila koje obavlja ribolov i koje je obeleženo u skladu sa članom 61. ove uredbe.

Ronjenje na vodnom putu

Član 115

Nije dozvoljeno ronjenje na mestima koja mogu da ometaju plovidbu bez odobrenja nadležne lučke kapetanije, a posebno:

1) na pravcu plovidbe plovila koje je obeleženo oznakama iz člana 42. ove uredbe;

2) na ulazu u skloništa i u skloništima;

3) na mestima za stajanje ili u njihovoj blizini;

4) u područjima određenim za skijanje na vodi ili slične aktivnosti;

5) na plovnom putu;

6) u lukama.

Ostala plovila moraju da drže dovoljnu udaljenost od plovila koja pokazuju oznake iz člana 62. ove uredbe.

Opšta pravila stajanja

Član 116

U skladu sa odredbama ove uredbe, plovilo mora da izabere mesto za stajanje što bliže obali koliko mu to dopušta gaz plovila i lokalne okolnosti, tako da ne ometa plovidbu.

Pored posebnih uslova koje određuju nadležne lučke kapetanije, plutajući objekt mora da bude postavljen tako da plovni put ostane slobodan za plovidbu.

Za vreme stajanja, plovilo mora da bude usidreno ili vezano tako da ne može da promeni poziciju, uzimajući u obzir vetar, promenu vodostaja, povlačenje vode i talase, bez stvaranja smetnji i opasnosti za druga plovila.

Stajanje

Član 117

Plovilo ne može da stoji:

1) na sektorima vodnog puta gde je stajanje po pravilu zabranjeno;

2) na sektorima određenim od strane nadležnih lučkih kapetanija;

3) na delovima koji su obeleženi znakom A.5 iz Priloga 5. ove uredbe, zabrana se odnosi na stranu vodnog puta na kojoj je postavljen znak;

4) ispod mostova i električnih kablova visokog napona;

5) na uskim prolazima iz člana 82. ove uredbe i na njihovim prilazima, kao i na sektorima koji bi usled stajanja plovila postali uski prolazi, kao i na prilazima tim sektorima;

6) na ulazima i izlazima iz sporednih vodnih puteva i luka;

7) na pravcu plovidbe skela;

8) na pravcima koje koriste plovila za dolazak ili odlazak sa pontona, odnosno pristana;

9) na mestima za okretanje koja su obeležena znakom E.8 iz Priloga 5. ove uredbe;

10) pored boka plovila koja nose znak iz člana 59. ove uredbe na udaljenosti u metrima koja je navedena u belom trouglu tog znaka;

11) na vodenim površinama koja su obeležena znakom A.5.1 iz Priloga 5. ove uredbe čija je širina, počev od znaka, navedena na tom znaku u metrima;

12) u predpristaništima prevodnica, osim ako je to dozvoljeno od strane organa koji upravlja prevodnicom.

Na sektorima na kojima je stajanje zabranjeno u skladu sa odredbama stava 1. tač. 1)-4) ovog člana, plovilo može da stoji samo na mestima za stajanje koja su označena znacima E.5. do E.7. iz Priloga 5. ove uredbe i pod uslovima iz čl. 118-120. ove uredbe.

Stajanje na sidru

Član 118

Plovilo ne može da stoji usidreno na:

1) sektorima vodnog puta na kojima je sidrenje po pravilu zabranjeno;

2) sektorima označenim znakom A.6. iz Priloga 5. ove uredbe, i zabrana se odnosi samo na onaj deo vodnog puta na kome se nalazi taj znak.

Na sektorima na kojima sidrenje nije dozvoljeno u skladu sa odredbama stava 1. tačka 1) ovog člana, plovilo može da stoji usidreno samo na sektorima označenim znakom E.6. iz Priloga 5. ove uredbe i samo na onoj strani vodnog puta na kojoj se nalazi taj znak.

Vezivanje

Član 119

Plovilo ne može da se vezuje za obalu:

1) na sektorima vodnog puta gde je vezivanje po pravilu zabranjeno;

2) na sektorima označenim znakom A.7. iz Priloga 5. ove uredbe, s tim što se zabrana odnosi na onu stranu vodnog puta na kojoj je taj znak postavljen.

Na sektorima na kojima je vezivanje za obalu zabranjeno u skladu sa odredbama stava 1. tačka 1) ovog člana, plovilo može da se vezuje za obalu samo na deonicama označenim znakom E.7. iz Priloga 5. ove uredbe i samo na onoj strani vodnog puta gde je znak postavljen.

Zabranjeno je da se za vezivanje ili povlačenje koriste stabla drveća, ograde, stubovi, odbojnici, granično kamenje, stepenice, merdevine, držači i drugo.

Mesta za stajanje

Član 120

Na mestima za stajanje koja su obeležena znakom E.5. iz Priloga 5. ove uredbe, plovilo može da stoji samo na onoj strani vodnog puta na kojoj je postavljen taj znak.

Na mestima za stajanje koja su obeležena znakom E.5.1. iz Priloga 5. ove uredbe, plovilo može da stoji samo na delovima vodene površine čija je širina, merena od znaka, navedena na tom znaku u metrima.

Na mestima za stajanje koja su obeležena znakom E.5.2. iz Priloga 5. ove uredbe, plovilo može da stoji samo na delovima vodene površine utvrđene između dva rastojanja navedena na tom znaku u metrima. Ta rastojanja se računaju od znaka.

Na mestima za stajanje koja su obeležena znakom E.5.3. iz Priloga 5. ove uredbe, broj plovila koja stoje jedno pored drugog, na onoj strani vodnog puta na kojoj se nalazi taj znak, ne sme da bude veći od broja koji je rimskim brojevima naveden na znaku.

Ako nije drugačije određeno naredbom nadležne lučke kapetanije, na mestima za stajanje plovila moraju da stoje jedno uz drugo, počev od obale, na onoj strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen, ne ulazeći krajnjim spoljnim plovilom u plovni put.

Dozvola za stajanje za određene kategorije plovila

Član 121

Na mestima za stajanje koja su obeležena jednim od znakova E.5.4. do E.5.15. iz Priloga 5. ove uredbe, stajanje je dozvoljeno samo za plovilo one kategorije na koju se odnosi važenje znaka i samo na onoj strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

Stajanje u slučajevima obavljanja transportnih radnji koje uključuju rad sa opasnim materijama

Član 122

Minimalno rastojanje između dva plovila, potiskivanih ili bočnih sastava, kada stoje na mestima za stajanje, mora da bude:

1) 10 m - ako je jedno od njih obeleženo u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. ove uredbe;

2) 50 m - ako je jedno od njih obeleženo u skladu sa odredbom člana 40. stav 2. ove uredbe;

3) 100 m - ako je jedno od njih obeleženo u skladu sa odredbom člana 40. stav 3. ove uredbe.

Ako dva plovila, potiskivani ili bočni sastavi nose jedno ili više svetala ili konusa, tada najveći broj svetala ili konusa određuje rastojanje koje mora da bude između njih.

Obaveza iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne primenjuje se na:

1) plovila, potiskivane ili bočne sastave koji su obeleženi u skladu sa odredbom stava 1. tačka 1) ovog člana;

2) plovila koja nisu obeležena u skladu sa odredbom stava 1. tačka 1) ovog člana, ali imaju izdato odobrenje u skladu sa stavom 8.1.8. ADN-a i u skladu sa bezbednosnim zahtevima koji se primenjuju na plovila iz člana 40. stav 1. ove uredbe.

Nadležne lučke kapetanije mogu u posebnim slučajevima da odrede mesta za stajanje koja odstupaju od odredbi stava 1. ovog člana.

Straža i nadzor

Član 123

Tanker koji stoji, kao i plovilo koje stoji na plovnom putu a koje obavlja prevoz opasnih materija, mora da ima stalnu stražu.

Straža mora neprekidno da se nalazi na plovilu koje stoji i koje mora da bude obeleženo u skladu sa odredbom člana 40. ove uredbe, ili je prevozilo materije iz člana 40. st. 1, 2. i 3. ove uredbe, a nije degazirano.

Odredba stava 2. ovog člana neće se primenjivati na plovila koja su usidrena unutar lučkog bazena, ako je to odobreno od strane nadležne lučke kapetanije.

Straža mora neprekidno da se nalazi na putničkim brodovima.

Ostala plovila koja stoje moraju da budu pod nadzorom članova posade koji su osposobljeni da brzo preduzmu potrebne mere koje zahtevaju lokalne prilike i kada je to određeno od strane nadležne lučke kapetanije.

Kada plovilo nema zapovednika, za uspostavljanje straže ili nadzora odgovoran je brodar, a u slučajevima kada brodara nije moguće identifikovati - vlasnik broda.

Prevoz opasnih materija - Znak "Ne prilazi"

Član 124

U slučaju plovidbene nezgode koja može da prouzrokuje curenje opasnih materija koje se prevoze, znak "Ne prilazi" mora da bude istaknut na plovilu koje mora da bude obeleženo u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. ove uredbe, ako posada ne može da spreči nastalu opasnost po ljudski život ili plovidbu.

Odredba stava 1. ovog člana se ne odnosi na potisnice i ostale brodove bez sopstvenog pogona, pri čemu ako su isti deo sastava znak "Ne prilazi" mora da bude istaknut na plovilu na kojem se nalazi zapovednik sastava.

Znak "Ne prilazi" sastoji se od zvučnog signala i svetlosnog signala. Zvučni signal se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog zvuka koji se neprekidno ponavljaju najmanje 15 minuta uzastopno.

Svetlosni signal iz člana 65. stav 2. ove uredbe, mora da se daje uporedo sa zvučnim signalom.

Nakon aktiviranja, znak "Ne prilazi" mora da se automatski emituje. Kontrolni uređaj mora da se postavi tako da nije moguće slučajno aktiviranje znaka.

Plovilo koje opazi znak "Ne prilazi" mora da preduzme sve raspoložive mere da spreči opasnost koja mu preti, a posebno:

1) ako se kreće prema opasnom području, da se drži što je moguće dalje od tog područja i po potrebi da izvrši okretanje;

2) ako je prošlo opasno područje, da nastavi plovidbu najvećom mogućom brzinom.

Posada na plovilu iz stava 6. ovog člana mora bez odlaganja da sprovede sledeće mere:

1) zatvori sve prozore i otvore sa spoljašnje strane;

2) ugasi sva nezaštićena svetla;

3) prestane da puši;

4) zaustavi sve mašine koje nisu neophodne;

5) izbegava stvaranje varnica.

Odredbe stava 7. ovog člana primenjuju se na plovila koja stoje u blizini opasnog područja. Nakon što primete znak "Ne prilazi", posada će po potrebi napustiti ova plovila.

Prilikom izvršavanja radnji iz st. 6-8. ovog člana, mora da se uzme u obzir smer kretanja struje i vetra.

Plovila moraju da preduzmu radnje iz st. 6-9. ovog člana i ako se znak "Ne prilazi" emituje sa obale.

Zapovednici koji primaju signal "Ne prilazi" moraju da preduzmu sve potrebne radnje kako bi o tome, bez odlaganja, obavestili najbližu lučku kapetaniju.

Prijavljivanje plovila pre ulaska na određena područja

Član 125

Pre ulaska na područja pojedinih sektora, VTS centra i prevodnica koji su određeni od strane nadležnih organa i eventualno obeleženi znakom B.11 iz Priloga 5. ove uredbe, zapovednici sledećih plovila su dužni da najave svoje prisustvo na propisanom radio kanalu:

1) brodova i sastava koji prevoze opasne materije u skladu sa ADN;

2) brodova koji prevoze više od 20 kontejnera;

3) putničkih brodova osim izletničkih putničkih brodova;

4) pomorskih brodovi;

5) brodova koji obavljaju posebne prevoze iz člana 23. ove uredbe;

6) ostalih plovila i sastava za koje to odrede nadležna lučka kapetanija, odnosno organ koji upravlja prevodnicom.

Prilikom najavljivanja zapovednici iz stava 1. ovog člana moraju da daju podatke o:

1) vrsti plovila;

2) imenu plovila;

3) poziciji i smeru plovidbe;

4) ENI broju za brod unutrašnje plovidbe, a za pomorske brodove IMO broj;

5) maksimalnoj nosivosti plovila;

6) dužini i širini plovila;

7) vrsti, dužini i širini sastava;

8) gazu (samo po zahtevu);

9) relaciji putovanja;

10) luci ukrcavanja;

11) luci iskrcavanja;

12) vrsti i količini tereta (za opasne materije u skladu sa odredbama tač. 5.4.1.1.1 a), b), c), d) i f) i 5.4.1.2.1 a) Priloga uz ADN za prevoz u rasutom stanju ili pakovanjima ili u skladu sa odredbama tač. 5.4.1.1.2 a), b), c), d), i e) Priloga uz ADN za prevoz u tankerima);

13) signalizaciji potrebnoj za prevoz opasnih materija;

14) broju lica na plovilu;

15) broju kontejnera na brodu.

Podaci iz stava 2. ovog člana, osim iz tač. 3) i 8), mogu da se prijave nadležnoj lučkoj kapetaniji posredstvom drugih sredstava ili lica pismeno, telefonom ili elektronskim putem. Zapovednik mora da najavi ulazak i izlazak broda, odnosno sastava iz sektora na kojem se zahteva najava.

Kada je plovidba prekinuta više od dva sata u sektoru na kojem se zahteva najava, zapovednik je dužan da prijavi početak i završetak prekida.

Kada dođe do izmena u podacima iz stava 2. ovog člana za vreme plovidbe kroz sektor na kojem se zahteva najava, zapovednik mora odmah da obavesti nadležnu lučku kapetaniju.

U slučaju plovidbene nezgode, lučka kapetanija može da učini dostupnim podatke iz stava 2. ovog člana organu nadležnom za traganje i spasavanje.

VII NADZOR

Član 126

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vršeinspektoribezbednosti plovidbe u skladu sa zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba.

Prekršajni nalog, u smislu člana 128 st. 1. i 2. i člana 134. ove uredbe, izdaje inspektor bezbednosti plovidbe, pod uslovima, na način i u postupku propisanim zakonom kojim se uređuju prekršaji.

VIII PREKRŠAJI

Član 127

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) brod, izuzev broda u potiskivanom sastavu osim potiskivača, nema zapovednika koji ima odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti (član 5. stav 1);

2) nema nadzor nad plutajućim objektima koji se koriste u privredne svrhe (član 5. stav 7);

3) vrši poseban prevoz bez odobrenja nadležne lučke kapetanije i ne odredi zapovednika (član 23. st. 2. i 4).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Član 128

Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) na trupu ili trajno pričvršćenim tablama ili pločama nema oznake za identifikaciju (član 24. st. 1. i 2);

2) nije istaknut registarski broj za identifikaciju čamcana propisani način (član 25);

3) sidra na brodu nemaju oznake za identifikaciju (član 27);

4) zastave, table i plamenci nemaju propisani oblik, dimenzije i ako su izbledele i prljave (član 29);

5) su boje cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa izbledele i prljave i ako nemaju propisane dimenzije (član 30. st. 2. i 3);

6) ne zamene svetla koja prestanu da funkcionišu (član 32);

7) brod sa sopstvenim pogonom za vreme plovidbe nije obeležen na propisani način (član 34);

8) brod sa sopstvenim pogonom koji se nalazi na čelu tegljenog sastava i brod sa sopstvenim pogonom koji se nalazi na ispomoći nije obeležen na propisan način (član 35);

9) potiskivani sastav za vreme plovidbe nije obeležen propisanim svetlima (član 36);

10) bočni sastav za vreme plovidbe nije obeležen na propisan način (član 37);

11) brod koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa zapaljivim materijama nije obeležen propisanim oznakama (član 40);

12) skela koja plovi samostalno i skela koja ne plovi samostalno nije obeležena na propisan način (čl. 42. i 48);

13) brod za vreme stajanja nije obeležen na propisani način (član 46);

14) tehnički plovni objekat koji obavlja radove na vodi i brod koji za vreme stajanja koji vrši radove, nije obeležen na propisan način (čl. 51. i 54);

15) plovila koja je potrebno zaštititi od talasa nisu obeležena na propisani način (član 55);

16) plovila nisu dopunski obeležena na propisani način (čl. 60, 61, 62, 63. i 64);

17) radiotelefonski uređaji na plovilu nisu u skladu sa odredbama Regionalnog sporazuma koji se odnosi na radiotelefonsku službu na unutrašnjim vodnim putevima - RAINWAT (član 69).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Član 129

Novčanom kaznom od 30.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice - zapovednik stranog broda, odnosno plovila ili lice koje ga zamenjuje ako:

1) se za vreme plovidbe zapovednik nenalazi na brodu (član 5. stav 3);

2) se ne podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu (član 7. stav 3).

Član 130

Novčanom kaznom od 20.000 dinara do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice - zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje ako:

1) se za vreme plovidbe ne nalazi na brodu, odnosno tehničkom plovnom objektu za vreme obavljanja radova (član 5. stav 3);

2) ukrcani teret, odnosno ako nagib i vidljivost broda utiču na bezbednost plovidbe (član 11. st. 1 - 4);

3) na putnički brod ukrca veći broj putnika od onog koji je naznačen u svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu (član 11. stav 6);

4) na brod velike brzine ukrca veći broj putnika od putnika koliko ima raspoloživih sedišta na brodu (član 11. stav 7);

5) nema ukrcan najmanji broj članova posade (član 12. stav 2);

6) oprema za spasavanje putnika na brodu naznačena u svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu nije dostupna na brodu (član 12. stav 5);

7) dozvoli da za vreme plovidbe krmari lice koje nema odgovarajuće ovlašćenje o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti (član 13);

8) ne ostane na plovilu ili u blizini mesta plovidbene nezgode dok mu nadležna lučka kapetanije ne dopusti odlazak (član 19. stav 1);

9) se ne pridržava uslova koje odredi lučka kapetanija (član 23. stav 3).

Član 131

Novčanom kaznom od 20.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice - zapovednik broda, odnosno zapovednik stranog broda ili lica koja ih zamenjuju ako:

1) tokom plovidbe ne plovi bezbednom brzinom, i ne preduzme sve mere opreza koje zahteva opšta obaveza primene dužne pažnje i dobra plovidbena praksa (član 8. stav 1);

2) ne prilagode dužinu, širinu, visinu, gaz, brzinu brodova i sastava prema karakteristikama (gabaritima) plovnog puta i građevinama (član 10);

3) u slučaju nenamernog ispuštanja predmeta i materija o tome odmah ne obavesti najbližu lučku kapetaniju i ne dostavi podatke o tačnom opisu vrsti i mestu ispuštanja (član 17. stav 3);

4) o događaju, odnosno plovidbenoj nezgodi ne obavesti plovila koja se približavaju i to na pogodnom mestu i na dovoljnoj udaljenosti od mesta plovidbene nezgode (član 19. st. 2. i 3);

5) se ne pridržava naredbi koje daju lučke kapetanije (član 21);

6) inspektorima bezbednosti plovidbe ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ne omoguće bez odlaganja pristup na plovilo u cilju vršenja nadzora nad sprovođenjem odredaba ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuje unutrašnja plovidba (član 22. stav 1);

7) pored pravila plovidbe propisanih ovom uredbom ne poštuju i lokalna pravila plovidbe određena od strane nadležne lučke kapetanije za određene sektore vodnog puta, kao i naredbe objavljene putem saopštenja brodarstvu (član 22. stav 2);

8) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila koja se odnose na susretanje (čl. 77, 79, 80, 82. i 83);

9) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na presecanje pravca kretanja (član 78);

10) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila koja se odnose na preticanje (čl. 77, 84. i 85);

11) vrši preticanje suprotno odredbi člana 86. ove uredbe;

12) postupa suprotno odredbi člana 87. ove uredbe;

13) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na okretanje (član 88);

14) brodom ulazi u prostor između plovila tegljenih sastava (član 90);

15) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na ulazak ili izlazak iz luke i pritoke (član 91);

16) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na uporednu plovidbu i zabranu prilaza plovilu (član 92);

17) postupa suprotno odredbi člana 93. ove uredbe;

18) plovi pomoću vodene struje bez odobrenja nadležne lučke kapetanije (član 94);

19) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na zaštitu od talasa (član 95);

20) se ne zaustave ispred znaka zabrane (član 98);

21) postupa suprotno odredbi člana 99. ove uredbe;

22) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na skele (član 100);

23) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na prolaz ispod mostova i kroz brane (čl.101, 102, 103. i 104);

24) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na prolazak kroz prevodnicu (član 105, član 106. stav 5. i član 107);

25) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila plovidbe koja se odnose na pravila plovidbe pri smanjenoj vidljivosti i plovidbu uz pomoć radara (čl. 108 - 111);

26) plovilo stoji na mestima na kojima je zabranjeno stajanje (čl. 117, 118. i 120);

27) vezuje plovilo na mestima na kojima je zabranjeno vezivanje (član 119);

28) minimalno rastojanje između dva plovila, potiskivanih ili bočnih sastava nije u skladu sa propisanim rastojanjem (član 122. stav 1);

29) tanker ili brod koje stoji na plovnom putu, a koji obavljaju prevoz opasnih materija i putničko plovilo nemaju stalnu stražu (član 123);

30) u slučaju plovidbene nezgode koja može da prouzrokuje curenje opasnih materija koje se prevoze nije istaknut znak (član 124);

31) nisu najavili svoje prisustvo na propisanom radio kanalu (član 125).

Član 132

Novčanom kaznom od 10.000 dinara do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice - član posade broda i drugog plovila ako:

1) pri izvršavanju svojih dužnosti na brodu ne izvršavaju naređenja koja izdaje zapovednik (član 6. stav 1);

2) ne postupaju u skladu sa odredbama ove uredbe (član 6. stav 3);

3) tokom nadzora ne plutajućem objektu ne preduzme sve mere opreza koje zahteva opšta obaveza primene dužne pažnje i dobra plovidbena praksa (član 8. stav 2);

4) ne ostane na plovilu ili u blizini mesta plovidbene nezgode dok mu nadležna lučka kapetanija ne dopusti odlazak (član 19. stav 1);

5) se ne pridržavaju naredaba koje im daju lučke kapetanije (član 21);

6) inspektorima bezbednosti plovidbe ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ne omoguće bez odlaganja pristup na plovilo u cilju vršenja nadzora nad sprovođenjem odredaba ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuje unutrašnja plovidba (član 22. stav 1);

7) pored pravila plovidbe propisanih ovom uredbom ne poštuju i lokalna pravila plovidbe određena od strane nadležne lučke kapetanije za određene sektore vodnog puta, kao i naredbe objavljene putem saopštenja brodarstvu (član 22. stav 2);

8) u slučaju plovidbene nezgode koja može da prouzrokuje curenje opasnih materija koje se prevoze nisu sprovedene propisane mere (član 124. stav 7).

Član 133

Novčanom kaznom 10.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) ne izvršava naređenja koja izdaje zapovednik u cilju bezbednosti plovidbe i održavanja reda na brodu (član 6. stav 2);

2) glisira u zoni u kojoj nije dozvoljeno glisiranje (član 76. stav 3);

3) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila koja se odnose na skijanje (član 113);

4) se prilikom plovidbe ne pridržava propisanih pravila koja se odnose na postupanje plovila za ribolov (član 114);

5) roni na mestima koja ometaju plovidbu bez odobrenja nadležne lučke kapetanije (član 115).

Član 134

Novčanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se odgovorno lice - zapovednik plovila, odnosno fizičko lice ako:

1) se na plovilima državne pripadnosti Republike Srbije, ne nalazi jedan primerak ove uredbe sa naknadnim izmenama i dopunama (član 15);

2) ne koriste svetla i znakove na propisan način (član 31);

3) ne koriste svetiljke, reflektore, table, zastave na propisani način (član 33);

4) jedrilica za vreme plovidbe nema propisana svetla (član 39);

5) čamac sa sopstvenim pogonom koji samostalno plovi nema propisana svetla (član 39. st. 1, 3. i 4);

6) jedrilica koja se kreće pomoću jedra nema propisana svetla (član 39. stav 6);

7) putničko plovilo čija dužina trupa manja od 20 m za vreme plovidbe nema postavljen žuti dvostruki konus (član 41);

8) brod koji je nesposoban za manevrisanje u slučaju potrebe ne pokazuje propisana svetla (član 44);

9) ploveća tela i plutajući objekti tokom noći nisu obeleženi sa dovoljnim brojem običnih belih svetala (član 49);

10) plovilo koje obavlja ribolov nije obeležilo mreže i ribarske motke (član 50);

11) plovilo ne obeleži pojedinačno sidro, užad ili sidreni lanac koji mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu na propisan način (član 52);

12) zabrana pristupa neovlašćenih lica na plovilo i zabrana pušenja i korišćenja nezaštićenog svetla ili plamena nije obeležena na propisan način (čl. 57. i 58);

13) je zabranjeno stajanje pored nekog plovila, a takvo plovilo nije obeleženo na propisan način (član 59);

14) daje zvučne signale koji nisu propisani uredbom (član 67);

15) ne koristi Automatski identifikacioni sistem - AIS (član 71).

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 135

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima ("Službeni list SFRJ", broj 79/91).

Član 136

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

KARAKTERISTIČNA SLOVA ILI GRUPA SLOVA DRŽAVE LUKE UPISA ILI PRIPADNOSTI BRODOVA

 

AUSTRIJA

A

MOLDAVIJA

MD

BELORUSIJA

BY

HOLANDIJA

N

BELGIJA

B

NORVEŠKA

NO

BOSNA I HERCEGOVINA

BIH

NEMAČKA

D

BUGARSKA

BG

POLJSKA

PL

ČEŠKA REPUBLIKA

CZ

PORTUGAL

P

FINSKA

FI

ROMUNIJA

R

FRANCUSKA

F

RUSIJA

RUS

HRVATSKA

HR

SLOVAČKA

SK

ITALIJA

I

SLOVENIJA

*

LITVANIJA

LT

SRBIJA

SRB

LUKSEMBURG

L

ŠVEDSKA

SE

MAĐARSKA

HU

ŠVAJCARSKA

CH

MALTA

MLT

UKRAJINA

UA

 

Prilog 2

 

LESTVICE GAZA NA BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

1. Lestvice gaza dele se na jedinice koje nisu veće od jednog decimetra, počevši od linije uronjenja praznog broda do linije maksimalno dozvoljenog uronjenja u formi jasno vidljivih traka obojenih naizmenično u dve različite boje.

2. Podela se označava obojenim ciframa pokraj lestvice udaljenim ne više od 5 decimetara i iznad oznake na koju se odnosi; gradiranje lestvice gaza se obeležava izdubljenim, usečenim ili zavarenim oznakama.

3. Ako brod ima baždarske lestvice u skladu sa tačkom 1. ovog priloga, te lestvice mogu da zamene lestvice gaza.

Prilog 3

 

OBELEŽAVANJE BRODOVA

1. Opšte odredbe

1.1. Sledeći crteži se odnose na obeležavanje predviđeno u Glavi II. ove uredbe; Crteži se ne odnose na obeležavanje predviđeno ili dozvoljeno u određenim slučajevima od strane nadležnih organa.

1.2. Navedeni crteži imaju samo informativni karakter; odredbe ove uredbe su jedino merodavne.

Što se tiče dopunskog obeležavanja koje može da bude propisano, na crtežima se daje:

- samo dopunsko obeležavanje ili

- ako je to potrebno radi jasnoće, istovremeno osnovno obeležavanje (ili jedna od mogućih varijanti osnovnog obeležavanja) i dopunsko obeležavanje.

Objašnjenja ispod crteža odnose se samo na dopunsko obeležavanje.

Objašnjenje uz crteže

a

Stalno svetlo koje se vidi iz svih pravaca (svetlo koje isijava neprekidan mlaz po celom luku horizonta od 360°)

 

 

 

 

 

b

Stalno svetlo koje se vidi samo u ograničenom luku horizonta. Svetlo koje posmatrač ne vidi, označeno je tačkom u sredini

 

 

 

 

v

Trepćuće svetlo

 

 

 

 

 

g

Svetlo koje se pali samo u slučaju potrebe, ili neobavezno svetlo

 

 

 

 

 

d

Zastava ili tabla (član 29)

 

 

 

 

 

đ

Plamenac (član 29)

 

 

 

 

 

e

Balon (član 29)

 

 

 

 

 

ž

Cilindar (član 30)

 

 

 

 

 

z

Konus (član 30)

 

 

 

 

 

i

Dvostruki konus (član 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

Radarski reflektor

 

1. OBELEŽAVANJE PLOVILA ZA VREME PLOVIDBE

NOĆU

 

DANJU

1

 

Pojedinačni brod sa sopstvenim pogonom (član 34. stav 1)

2

 

Pojedinačni brod sa sopstvenim pogonom sa drugim jarbolnim svetlom. Obavezno za plovila duža od 110 m (član 34. stav 2)

3

Brod sa sopstvenim pogonom koji privremeno plovi iza plovila koje pruža ispomoć (član 34. stav 4)

4

Brod velike brzine koji plovi samostalno (član 34. stav 5)

5

Brod sa sopstvenim pogonom na čelu tegljenog sastava pojedinačno ili kao ispomoć (član 35. stav 1.)

6

Svaki od nekoliko brodova sa sopstvenim pogonom na čelu tegljenog sastava ili kao ispomoć, kada nekoliko plovila plovi bokom uz bok (član 35. stav 3)

7

Tegljeni sastavi (član 35. stav 5)

8

Deo tegljenog sastava duži od 110 m (član 35. stav 6)

9

Deo tegljenog sastava koji se sastoji od reda plovila u kojem su bokom uz bok čvrsto povezana više od dva plovila (član 35. stav 6)

10

Zadnji red tegljenog sastava (član 35. stav 8)

11

Tegljena plovila koja čine zadnji red sastava (član 35. stav 8)

prazno

12

prazno

13

 

Potiskivani sastavi (član 36. stav 1)

14

 

Potiskivani sastavi, kada je više od dva plovila vidljivo sa krmene strane preko cele širine (član 36. stav 1. tačka 3) podtačka (2))

15

Potiskivani sastavi pred kojima se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koja služe kao ispomoć (član 36. stav 3)

16

 

Potiskivani sastavi sa dva potiskivača (član 36. stav 6)

17

 

Bočni sastavi: dva broda sa sopstvenim pogonom (član 37. stav 1)

18

 

Bočni sastavi: jedan brod sa sopstvenim pogonom i jedno plovilo bez sopstvenog pogona (član 37. stav 1)

19

Bočni sastavi: ispred kojih se nalazi jedan ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji služe kao ispomoć (član 37. st. 2 i 3.).

20

 

Jedrilice (član 38)

21

Čamci koji plove pomoću jedara i istovremeno koriste motor (član 38. stav 3)

22

 

Čamci sa sopstvenim pogonom koji samostalno plove (član 39. stav 1)

23

 

Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno sa bočnim svetlima postavljenim jedno kraj drugoga ili u istu svetiljku u uzdužnoj osi čamca na pramac ili blizu njega (član 39. stav 1)

24

 

Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno: jarbolno svetlo zamenjeno jasnim belim svetlom vidljivim iz svih pravaca (član 39. stav 1)

25

 

Čamac sa sopstvenim pogonom koji plovi samostalno čija dužina ne prelazi 7 m (član 39. stav 2)

26

 

Tegljeni čamci ili čamci prevlačeni uz bok (član 39. stav 4)

27

 

Čamac koji se kreće pomoću jedara (član 39. stav 6)

28

 

Jedrilica sa bočnim svetlima i jednim krmenim svetlom u istoj svetiljci postavljenoj na pogodno mesto na vrh ili na gornji deo jarbola (član 39. stav 6)

29

 

Jedrilica čija dužina ne prelazi 7 m koji nosi obično belo svetlo vidljivo sa svih strana, a kod približavanja drugih plovila pokazuje još jedno obično belo svetlo (član 39. stav 6)

30

 

Čamac koji se kreće samostalno, bez sopstvenog pogona i bez jedara (član 39. stav 7)

31a

 

31b

Dopunsko obeležavanje broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa zapaljivim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 1)

32a

 

32b

Dopunsko obeležavanje brodakoji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa materijama koje predstavljaju opasnost po zdravlje propisanim u ADN-u (član 40. stav 2)

33

Dopunsko obeležavanje broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa eksplozivnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 3)

34

Dopunsko obeležavanje potiskivanih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 4)

35

Dopunsko obeležavanje bočnih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 4)

36

Dopunsko obeležavanje potiskivanih sastava pokretanih sa dva potiskivača vezanih bok uz bok koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 40. stav 5)

 

37

Plovila za prevoz više od 12 putnika čija je maksimalna dužina trupa manja od 20 m (član 41).

38

Skele koje ne plove slobodno (član 42. stav 1)

39

 

Prednji čamac ili plovak skele na uzdužnom užetu (član 42. stav 3)

40

Skele koje plove slobodno (član 42. stav 4)

 

41

Skele koje plove slobodno i uživaju pravo prvenstva (član 42. stav 4)

 

42

Plovila koja imaju pravo prvenstva (član 43)

43a

43b

Dopunsko obeležavanje plovila koja su nesposobna za manevar (član 44. stav 1)

44

 

Ploveća tela i plutajući objekti za vreme plovidbe (član 45)

2. OBELEŽAVANJE PLOVILA ZA VREME STAJANJA

NOĆU

 

DANJU

45

 

Plovila za vreme stajanja (član 46. st. 1. i 4)

46

Plovila koja stoje bez kontakta sa obalom (član 46. stav 2)

47

Potiskivani sastavi koji stoje na otvorenoj reci (član 46. stav 2)

48

Čamci za vreme stajanja (član 46. stav 3)

49

Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja broda koji obavlja transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47)

50

Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja potiskivanih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47)

51

Dopunsko obeležavanje za vreme stajanja bočnih sastava koji obavljaju transportne radnje koje uključuju rad sa opasnim materijama propisanim u ADN-u (član 47)

52

 

Skele koje ne plove slobodno kada stoje na svojim pontonima (član 48. stav 1)

53

 

Skele koje plove slobodno, rade i stoje na svojim pontonima (član 48. stav 3)

54

 

Ploveća tela i plutajući objekti za vreme stajanja (član 49)

55

Plovilo koje obavlja ribolov pomoću mreža ili ribarske opreme za vreme stajanja (član 50)

56

Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja; plovni put slobodan sa obe strane (član 51)

57

Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja; plovni put slobodan sa jedne strane (član 51. stav 1. tač. 1) i 2))

58

Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja i nasukana ili potopljena plovila; zaštita od talasa; plovni put slobodan sa obe strane (član 51. stav 2. tačka 1)).

59

Tehnički plovni objekat u vreme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili merenja i nasukana ili potopljena plovila; zaštita od talasa; plovni put slobodan sa jedne strane (član 51. stav 2. tač. 1) i 2))

60

Plovila čija sidra mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu (član 52)

61

Ploveća tela i plutajući objekti čija sidra mogu da predstavljaju opasnost za plovidbu (član 52)

3. POSEBNI ZNAKOVI

NOĆU

 

DANJU

62

Dopunsko obeležavanje inspekcijskih i vatrogasnih plovila (član 53)

63

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju radove na vodnom putu za vreme plovidbe (član 54)

64

Dopunsko obeležavanje radi zaštite od talasa (član 55)

65

Signali opasnosti (član 56)

66

Zabrana pristupa na plovilo (član 57)

67

Zabrana pušenja (član 58)

68

Zabrana bočnog pristajanja (član 59)

69

Dopunsko obeležavanje plovila čija sposobnost manevra je ograničena (član 60 stav 1)

70

Dopunsko obeležavanje plovila čija sposobnost manevra je ograničena; plovni put slobodan sa jedne strane (član 60. stav 2)

71

Dopunsko obeležavanje plovila koja povlače mreže ili drugu ribarsku opremu kroz vodu (koče) (član 61. stav 1)

72

Plovilo koje obavlja ribolov ako je ribarska oprema razapeta po horizantalnoj dužini većoj od 150 m računajući od plovila (član 61. stav 3)

73

Dopunsko obeležavanje plovila koja se koriste prilikom ronjenja (član 62)

74

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju deminiranje (član 63)

75

Dopunsko obeležavanje plovila koja obavljaju pilotažu (član 64)

Sledeći