PRAVILNIK

O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU

("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se bliže uređuju obaveze operatora koji pružaju uslugu sa dodatom vrednošću u pogledu objavljivanja detaljnog opisa i cene ukupne usluge, odnosno svih njenih sastavnih delova, oglašavanja usluge, načina obračuna i naplate usluge, načina obrade podataka o ličnosti, podataka o saobraćaju i podataka o lokaciji, kontrole nedozvoljenog sadržaja i rešavanja prigovora i zaštite interesa korisnika.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

Operator usluge sa dodatom vrednošću je lice, upisano u Evidenciju operatora elektronskih komunikacionih mreža i usluga, koju, kao registar vodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija), i koje poseduje softverske alate za pružanje usluga sa dodatom vrednošću i elektronsku opremu koja je povezana sa mrežom operatora javne elektronske komunikacione mreže.

Operator javne elektronske komunikacione mreže je lice upisano u Evidenciju operatora elektronskih komunikacionih mreža i usluga, koju kao registar vodi Agencija, i koje raspolaže javnom elektronskom komunikacionom mrežom i korisnicima omogućava pristup uslugama operatora usluga sa dodatom vrednošću, a po ugovorenim obavezama obezbeđuje i uslugu tarifiranja, obračuna i naplate. Operator javne elektronske komunikacione mreže može biti operator usluge sa dodatom vrednošću, ukoliko ove usluge pruža preko sopstvene platforme (elektronske opreme i softverskih alata za pružanje usluga sa dodatom vrednošću).

II OBAVEZE OPERATORA USLUGE SA DODATOM VREDNOŠĆU

1. Način postupanja operatora

Član 3

Operator usluge sa dodatom vrednošću (u daljem tekstu: Operator Usluge), prilikom pružanja usluge sa dodatom vrednošću postupa u skladu sa odredbama važećih zakona i podzakonskih propisa u Republici Srbiji, u cilju zaštite korisnika.

Operator Usluge je u obavezi da uslugu sa dodatom vrednošću (u daljem tekstu: Usluga) pruža u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Operator Usluge pruža Uslugu samostalno ili u saradnji sa trećim licem na osnovu međusobno zaključenog ugovora.

Operator Usluge je dužan da obezbedi da se Usluga pruža u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, bez obzira na to da li Uslugu pruža samostalno ili u saradnji sa trećim licem, i nezavisno od razgraničenja odgovornosti definisane ugovorom sa trećim licem.

Operator Usluge je u obavezi da obezbedi zaštitu korisnika Usluge tako što će:

1) dati jasne i nedvosmislene informacije o vrsti i sadržini Usluge koja se pruža, ceni i načinu naplate Usluge, kao i informacije o načinu odjave korisnika i načinu podnošenja prigovora korisnika;

2) oglašavati Usluge na način da informacije o pružaocu Usluge budu jasne i transparentne;

3) obezbediti da promotivne aktivnosti ni na koji način ne budu obmanjujuće niti da na bilo koji način dovode u zabludu potencijalne korisnike Usluge;

4) sadržina usluge biti u skladu sa propisima u Republici Srbiji;

5) obezbediti posebnu zaštitu maloletnika i sprečiti zloupotrebu usluge.

2. Tehnički uslovi za pružanje Usluge

Član 4

Da bi ispunio tehničke uslove za pružanje Usluge, Operator Usluge je dužan da, u zavisnosti od vrste Usluge, obezbedi elektronsku opremu i softverske alate za pružanje Usluge, koji su namenjeni za prihvatanje telefonskih poziva, odnosno poruka (tekstualnih ili multimedijalnih), njihovo registrovanje i prosleđivanje, obradu samo u svrhu pružanja Usluge i čuvanje podataka u zakonskom roku.

3. Način pružanja Usluga

Član 5

Usluga se pruža i promoviše na način koji ne vređa i ne zloupotrebljava položaj i/ili osobine pojedinca ili grupe osoba, kao npr. osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama ili maloletnike.

4. Vođenje evidencije o Usluzi

Član 6

Za svaku pruženu Uslugu Operator Usluge je u obavezi da vodi evidenciju o Usluzi, uključujući podatke o saobraćaju, statistiku o realizaciji Usluge, i na zahtev Agencije, evidenciju o drugim podacima u vezi sa pružanjem Usluge.

Operator Usluge je u obavezi da podatke iz stava 1. ovog člana čuva najmanje 12 meseci nakon datuma pružanja Usluge.

Član 7

Opremu, uređaje i instalacije, koji će omogućiti čuvanje i zaštitu relevantnih podataka o saobraćaju i ličnosti u propisanom roku, dužan je da obezbedi Operator Usluge, samostalno ili u saradnji sa operatorom javne elektronske komunikacione mreže.

Operator Usluge i operator javne elektronske komunikacione mreže zaključuju ugovor kojim definišu tehničke i finansijske pojedinosti, uključujući i obaveze koje proističu iz ovog pravilnika sa ciljem pružanja Usluge korisnicima.

Operator Usluge je odgovoran za pravilan obračun cene Usluge, saglasno načinu tarifiranja.

Naplatu Usluge vrši operator javne elektronske komunikacione mreže ukoliko nije drugačije predviđeno ugovorom sa Operatorom Usluge.

U svrhu zaštite interesa korisnika Usluge, Operator Usluge i operator javne elektronske komunikacione mreže su u obavezi da na zahtev Agencije, dostave tehničko-operativne podatke o načinu pružanja Usluge, koji su potrebni za proveru podataka o pruženoj Usluzi.

III OPIS USLUGE

1. Vrste Usluga

Član 8

Usluge u smislu ovog pravilnika mogu biti:

1) usluge podrške korisnicima;

2) isporuka sadržaja za decu;

3) isporuka sadržaja za odrasle;

4) medijske usluge;

5) usluge marketinga;

6) usluge prikupljanja sredstava za humanitarne svrhe;

7) igre na sreću;

8) glasanje;

9) zabavni sadržaji;

10) parking servis;

11) autorizacija pristupa;

12) informisanje korisnika Usluge o statusu njegovih usluga;

13) naručivanje roba i zakazivanje usluga, ukoliko se plaća uz račun za telekomunikacionu uslugu;

14) druge usluge koje svojom suštinom i/ili načinom realizacije mogu da se podvedu pod neku od usluga iz tač. 1) do 13) ovog člana.

2. Sadržaj i kvalitet Usluge

Član 9

Sadržaj Usluge mora biti u skladu sa oglašenim sadržajem te Usluge.

Kada je sadržaj Usluge davanje informacija, informacije moraju da budu tačne i vremenski usklađene, a korisniku Usluge se mora jasno dati do znanja kada je informacija poslednji put obnovljena.

Sadržaj Usluge mora da bude u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima Republike Srbije i ne sme da podstiče korisnika Usluge niti da mu pomaže da postupa u suprotnosti sa zakonom.

Usluga ne sme da naruši privatnost korisnika Usluge niti da izazove nepotreban strah, zabrinutost ili patnju korisnika Usluge.

Usluga ne sme da podstiče korisnika Usluge na prevaru, neovlašćenu upotrebu ili ponavljanje poziva bez razloga.

Usluga kojom se od pozivaoca traže određeni lični podaci, mora da bude u skladu sa Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 10

Operator javne elektronske komunikacione mreže, čiju mrežu koristi Operator Usluge, u obavezi je da, saglasno tehničkim mogućnostima, omogući dostupnost Usluzi korisnicima iz drugih javnih elektronskih komunikacionih mreža, u skladu sa odredbama Zakona, opštim aktima Agencije, međuoperatorskim ugovorima o interkonekciji sa drugim mrežama i ugovorom koji zaključuje sa Operatorom Usluge, u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.

U ugovoru zaključenom između Operatora Usluge i operatora javne elektronske komunikacione mreže, obe ugovorne strane su u obavezi da poštuju načela nediskriminacije i transparentnosti.

3. Numeracija za pristup Uslugama

Član 11

Usluga se pruža korišćenjem:

1) posebnih brojeva iz Plana numeracije koje dodeljuje Agencija, i

2) internom numeracijom operatora javne elektronske komunikacione mreže (kratki SMS brojevi), namenjenim za te svrhe.

Struktura brojeva za Usluge propisana je Planom numeracije, a način objavljivanja brojeva za Usluge ovim pravilnikom, kako se korisnici Usluge ne bi doveli u zabludu.

IV CENA USLUGE

1. Obaveštenje o ceni Usluge

Član 12

Operator Usluge je prilikom oglašavanja svojih Usluga obavezan da na prikladan i lako razumljiv način objavi obaveštenje o ceni Usluge i načinu njene naplate.

Operator Usluge je u obavezi da prilikom oglašavanja napravi jasnu razliku između obaveštenja o ceni Usluge po trajanju razgovora ili po količini prenetih podataka i obaveštenja o ceni Usluge po pozivu, kao i da jasno prikaže cenu elektronske komunikacione usluge i Usluge u slučajevima kada su one date odvojeno.

Prilikom pružanja Usluge, Operator Usluge je u obavezi da obezbedi da:

1) cena Usluge objavljena u medijima bude jasno navedena;

2) cena bude napisana fontom koji je po veličini, boji, obliku i pozadini identičan fontu telefonskog broja za pružanje Usluge (ako se objavljuje u štampanim ili elektronskim medijima);

3) cena bude saopštena svaki put kada se saopšti broj za pružanje Usluge (ako se objavljuje u televizijskom ili radio programu);

4) ukoliko se Usluga realizuje pozivanjem telefonskog broja, korisnik Usluge bude obavešten o ceni Usluge nakon uspostavljanja veze, a pre početka tarifiranja Usluge;

5) ukoliko se radi o Usluzi koja ima elemente igara na sreću, to bude jasno naznačeno u reklamnim porukama i obaveštenju pre početka tarifiranja.

2. Najava cene poziva, početak naplate i naplata Usluge

Član 13

Operator Usluge je u obavezi da obezbedi da se na početku svakog poziva, a pre početka pružanja Usluge, najavi cena poziva i početak naplate.

Potrebno je da se nakon najave iz prethodnog stava, omogući prekid poziva u roku od najmanje dve sekunde, a pre početka naplate poziva, kako bi korisnik Usluge mogao pravovremeno da odustane od korišćenja Usluge.

Uspostava poziva prema broju sa dodatom vrednošću ne sme da bude bezrazložno odložena, niti lice koje poziva može biti stavljeno na čekanje, osim ako se vreme provedeno na čekanju ne naplaćuje, ili ako je korisnik Usluge upozoren da će naplata biti izvršena iako Usluga nije u potpunosti pružena.

Operator Usluge je u obavezi da obezbedi da cena Usluge od početka do završetka pružanja iste bude jednaka, osim u slučaju da korisnik izričito potvrdi da pristaje na njenu promenu.

Nakon prekida, pozivalac može, ukoliko želi, da ponovi poziv.

Operator Usluge je u obavezi da obezbedi da pozivi ne budu nerazumno produžavani ili zadržavani. Nerazumnim produžavanjem ili zadržavanjem se naročito smatra:

1) davanje obmanjujuće informacije korisniku Usluge da će, ako nastavi razgovor, komunicirati sa određenom osobom;

2) davanje obmanjujuće informacije korisniku Usluge da će, ako dovoljno dugo nastavi razgovor, ostvariti određenu nematerijalnu ili stvarnu korist;

3) davanje informacije o postojanju smetnji ili teškoća u pružanju sadržaja Usluge i, nakon toga, pozivanje korisnika Usluge da nastavi razgovor jer se očekuje uklanjanje smetnji.

Usluga koja se naplaćuje po minutu se pruža tako da se pozivalac ne zadržava u vezi duže nego što je neophodno za pružanje Usluge. Za pozive na čekanju, pozivalac mora da bude informisan o tome da je u redu za čekanje, a svakog minuta obavešten o svom mestu u redu.

Kod pružanja Usluga koje se ostvaruju slanjem/primanjem poruka, operator Usluge ima sledeće obaveze:

1) slanja poruke korisniku Usluge, a pre aktiviranja usluge, kojom se korisnik obaveštava o ceni Usluge (uključujući i informaciju o naplati troškova slanja same poruke), učestalosti primanja poruka i načinu prekida korišćenja Usluge;

2) ako se uz cenu Usluge, naplaćuje i trošak za prenos podataka, ta informacija se objavljuje u poruci iz tačke 1) ovog stava;

3) aktiviranja usluge tek nakon što korisnik Usluge potvrdi nameru korišćenja usluge slanjem odgovarajuće poruke i potvrdi da je saglasan sa uslovima pružanja Usluge;

4) omogućavanja korisniku da u svakom trenutku može da prekine korišćenje Usluge slanjem poruke sadržaja "STOP" na kratki SMS kod.

Dozvoljeno je naplaćivanje poziva/poruka samo u terminima u kojima se može ostvariti svrha poziva (npr. kod interaktivnih kviz igara sa direktnim uključivanjem pozivalaca, samo u vreme kada se kviz emituje).

Operator Usluge je u obavezi da, bez naplate obaveštenja, obavesti korisnika o svakom iznosu većem od 1.000,00 dinara (uključujući PDV) potrošenom za poziv prema broju za Uslugu ili da prekine poziv kada njegovo trajanje dostigne deset minuta, odnosno nakon deset poslatih/primljenih poruka, u zavisnosti od toga koja okolnost pre nastupi.

3. Posebni oblici plaćanja Usluge

Član 14

Operator Usluge je pre njenog aktiviranja, dužan da u potpunosti pojasni korisniku Usluge uslove posebnih oblika njenog plaćanja.

Operator Usluge je u obavezi da korisniku Usluge koji plaća Uslugu iz stava 1. ovog člana omogući prekid njenog korišćenja u bilo kom trenutku, tako da se odmah obustavi pružanje iste.

V OGLAŠAVANJE USLUGE

1. Opšta pravila za oglašavanje Usluge

Član 15

U svim promotivnim aktivnostima Usluga mora da bude detaljno opisana, uz uključivanje cene i načina naplate Usluge, tako da opis Usluge bude jasan, čitljiv i lako razumljiv njenom korisniku.

Zabranjeno je obmanjivanje korisnika Usluge pružanjem pogrešnih, nepotpunih ili drugih netačnih informacija koje ga mogu dovesti u zabludu, kao i prikrivanje informacija koje su korisniku potrebne za donošenje odluke o korišćenju Usluge.

Ako je pored cene za Uslugu potrebno dodatno plaćanje, takvo dodatno plaćanje treba navesti u promotivnim aktivnostima iz stava 1. ovog člana na jasan, lako razumljiv i čitljiv način.

Usluga može da bude označena kao "besplatna", samo ako je Planom numeracije tako definisana. Pogodnosti koje se ostvaruju korišćenjem Usluge treba da budu označene kao poklon koji se dobija za korišćenje Usluge, a ne kao "besplatne".

U okviru promotivnih aktivnosti obavezno je objavljivanje naziva, adrese i podataka za kontakt Operatora Usluge, uključujući i telefonski broj koji nije iz kategorije brojeva usluga sa dodatom vrednošću.

Cena Usluge sadrži i iznos poreza na dodatu vrednost. Ako se cene pristupa Usluzi iz mobilne i fiksne elektronske komunikacione mreže razlikuju, obe cene treba da budu zasebno prikazane.

Vizuelni promotivni materijal obavezno sadrži informacije koje se jednostavno pronalaze i koje su jasne, lako razumljive i čitljive korisniku Usluge, a odnose se na cenu Usluge, naziv, adresu i kontakt telefonski broj operatora Usluge, kao i na način njene naplate, način prijave za Uslugu i način prekida korišćenja iste.

Promotivni materijal koji se samo sluša, bez vizuelne podrške (npr. radio reklama), sadrži informacije o ceni Usluge, nazivu, adresi i kontakt telefonskom broju operatora Usluge, pročitane jasno i polako, kao i informacije o načinu naplate, načinu prijave za Uslugu i načinu prekida njenog korišćenja.

Kod promotivnih aktivnosti koje se prenose putem televizije ili nekih drugih audio-vizuelnih medija, informacija o ceni prikazuje se vizuelno ili zvučno, na isti način na koji se prikazuje broj Usluge, i treba da bude ponovljena svaki put kada se ponovi broj koji treba pozvati. Veličina i brzina vizuelne prezentacije moraju da budu takve da mogu da se pročitaju i razumeju sa uobičajene udaljenosti od ekrana, a zvučne prezentacije izgovorene polako i jasno.

Prilikom oglašavanja brojeva, potrebno je da kôd propisan Planom numeracije za Usluge bude jasno odvojen od ostatka broja (9xx xxxxxx).

Usluge koje pružaju sadržaj namenjen isključivo odraslim licima, pored informacije o ceni poziva i početku naplate, pre početka pružanja Usluge neophodno je da sadrže poruku upozorenja, npr. "Ako imate manje od 18 godina, a nemate dozvolu roditelja/staratelja, odmah prekinite poziv.".

Ukoliko se Usluga koristi za prikupljanje donacija, kod svakog oglašavanja te usluge obavezno je naznačiti koliki deo cene Usluge je namenjen donaciji za određenu svrhu, a koliki deo se odnosi na pokrivanje troškova Operatora Usluge.

2. Sadržaj oglasa za Uslugu

Član 16

Svaki oglas za Uslugu obavezno sadrži detaljan opis sadržaja Usluge, njenu cenu, način prijave za Uslugu, kao i način prekida njenog korišćenja.

Opis Usluge treba bude jasan, lako razumljiv i čitljiv korisniku. Obmanjivanje, dovođenje u zabludu korisnika pružanjem pogrešnih, nepotpunih ili netačnih informacija, odnosno prikrivanje informacija koje su potrebne korisniku Usluge da donese odluku o njenom korišćenju nije dozvoljeno.

Uz svaki oglas za Uslugu objavljen u javnim glasilima potrebno je objaviti naziv, punu adresu sedišta i matični broj Operatora Usluge, kao i telefonski broj za kontakt sa Operatorom Usluge koji ne sme biti iz kategorije brojeva sa dodatom vrednošću.

Oglasna poruka koja upućuje na telefonski broj za koji važi posebna tarifa treba da sadrži iznos te tarife, uočljiv tokom celog trajanja oglasne poruke.

VI SPECIFIKACIJA RAČUNA I REŠAVANJE PRIGOVORA KORISNIKA

Član 17

Operator Usluge je dužan da obezbedi detaljnu specifikaciju računa za korišćenje Usluge saglasno propisima o zaštiti potrošača i da je na zahtev dostavi operatoru javne elektronske komunikacione mreže kome je korisnik uputio prigovor, odnosno korisniku ukoliko se on direktno obratio Operatoru Usluge.

Operator usluge je dužan da, u skladu sa tehničkim mogućnostima, obezbedi detaljnu specifikaciju poziva i u slučaju kada korisnik koristi uslugu sprečavanja prikazivanja identifikacije poziva. Ukoliko Operator usluge nije u mogućnosti da obezbedi detaljnu specifikaciju poziva, kao dokaz o obavljenom pozivu koristiće se detaljna specifikacija poziva operatora javne elektronske komunikacione mreže.

Operator Usluge je odgovoran za rešavanje prigovora korisnika saglasno Zakonu i opštim aktima Agencije, kao i propisima o zaštiti potrošača.

VII NAČIN OBRADE PODATAKA

1. Obrada podataka o ličnosti

Član 18

U cilju zaštite privatnosti i podataka o ličnosti, Operator Usluge je dužan da postupa u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti prikupljeni pružanjem Usluge mogu da se obrađuju samo u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti, i to isključivo u svrhu naplate pruženih usluga.

Operator Usluge je dužan da obezbedi primenu svih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u cilju obezbeđivanja zaštite podataka o ličnosti korisnika.

Podaci dobijeni pružanjem Usluge moraju da budu zaštićeni (kriptovani) i mogu im pristupati samo ovlašćena lica, i to u svrhu naplate pruženih usluga, kao i radi rešavanja prigovora. Operator Usluge dužan je da vodi i čuva evidenciju koja sadrži podatke o tome ko je, kada i iz kog razloga pristupao tim podacima. Sadržaji poruka i snimljeni razgovori, izuzev onih za koje je uložen prigovor, brišu se po isteku roka za prigovor, a ostali podaci brišu se u skladu sa Zakonom.

Operator Usluge i lica iz stava 4. ovog člana nisu ovlašćeni, niti smeju davati na uvid drugim licima podatke o ličnosti korisnika Usluge, osim u slučajevima kada je to predviđeno Zakonom.

2. Obrada podataka o saobraćaju

Član 19

Operator Usluge koji obrađuje i čuva podatke o saobraćaju pretplatnika i korisnika Usluge dužan je da te podatke izbriše ili učini neprepoznatljivim lice na koje se ti podaci odnose, od trenutka kada podaci o saobraćaju prestanu da budu neophodni za prenos komunikacije, osim u slučajevima kada se radi o podacima:

1) koje Operator Usluge koristi radi pružanja, oglašavanja i prodaje Usluge, uz prethodni pristanak lica na koje se podaci odnose, u meri i vremenu neophodnom za te svrhe;

2) koji se zadržavaju u skladu sa odredbama Zakona.

Operator Usluge je u obavezi da postupa u skladu sa odredbama člana 122. Zakona, kojima se uređuje obrada podataka o saobraćaju.

3. Obrada podataka o lokaciji

Član 20

Operator Usluge može obrađivati podatke o lokaciji korisnika Usluge, koji nisu podaci o saobraćaju, samo kada se lica na koja se ti podaci odnose učine neprepoznatljivim ili uz njihov prethodni pristanak radi pružanja Usluge, u meri i vremenu neophodnom za te svrhe.

Operator Usluge je u obavezi da postupa u skladu sa odredbama člana 123. Zakona, kojima se uređuje obrada podataka o lokaciji.

VIII ZAŠTITA MALOLETNIKA I ZLOUPOTREBA USLUGE

1. Zaštita maloletnika

Član 21

Operator Usluge je dužan da u skladu sa tehničkim mogućnostima, preduzme sve razumne mere kako bi onemogućio upotrebu Usluge na način koji bi mogao ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnika.

Pod razumnim merama iz stava 1. ovog člana, između ostalog, podrazumeva se sledeće:

1) ograničavanje promocije navedene Usluge;

2) uključivanje, pre početka pružanja Usluge, izjave da Usluge pružaju sadržaj isključivo namenjen odraslima (npr. "Ako imate manje od 18 godina, a nemate dozvolu roditelja/staratelja, odmah prekinite poziv");

3) utvrđivanje starosti korisnika pre početka pružanja Usluge (npr. potvrda starosnog statusa korisnika - maloletnik mlađi od 12 godina, maloletnik mlađi od 16 godina, punoletna osoba).

Usluge namenjene maloletnicima i njihova promocija ne smeju da ih podstiču na ponavljanje poziva istog broja, niti na upotrebu drugih Usluga.

2. Zloupotreba Usluge

Član 22

Zloupotrebom usluge, u smislu ovog pravilnika, smatra se organizovanje kvizova i sličnih igara u kojima se obećavaju nagrade koje se nikada ne dodeljuju ili ih osvaja lice povezano sa organizatorom nagradnog kviza, lažna obaveštenja ili reklamne kampanje koje iniciraju pretplatu na uslugu sa dodatom vrednošću i slično.

Zloupotrebom Usluge smatra se i organizovanje kvizova i sličnih igara koje se tarifiraju po vremenu, u kojima se ostvari telefonski poziv, ali se nikada ne ostvari komunikacija sa govornom mašinom, spikerom, voditeljem na TV ili radio stanici, odnosno uspostavi se veza, nakon čega se dobija informacija o čekanju na uključenje u program, koji se ne dešava.

IX PRIGOVORI KORISNIKA

1. Prigovori korisnika Operatoru Usluge i Operatoru javne elektronske komunikacione mreže

Član 23

Operator Usluge i Operator javne elektronske komunikacione mreže su dužni da obezbede usluge službe za podršku korisnicima Usluge putem telefona, elektronske pošte ili pisanim putem.

Broj telefona službe za podršku korisnicima Usluge obavezno je besplatan broj (800) ili broj koji se tarifira po ceni javno dostupne telefonske usluge u nacionalnoj mreži. Taj broj ne sme da bude broj sa dodatom vrednošću (9XX), niti broj u inostranstvu.

Prigovor korisnika Usluge na iznos zaduženja ili na kvalitet Usluge, podnosi se Operatoru Usluge, odnosno Operatoru javne elektronske komunikacione mreže u pisanoj ili elektronskoj formi.

Operator Usluge i Operator javne elektronske komunikacione mreže su u obavezi da sprovedu administrativnu i tehničku proveru navoda iz prigovora.

Operator Usluge i Operator javne elektronske komunikacione mreže dužni su da postupaju u skladu sa odredbama člana 113. Zakona, kojima se uređuje prigovor pretplatnika operatoru.

2. Prigovor korisnika Agenciji

Član 24

U slučaju da Operator Usluge i/ili Operator javne elektronske komunikacione mreže odbiju prigovor korisnika Usluge, isti može da se obrati Agenciji radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora i to u roku od 15 dana od dana prijema odgovora Operatora Usluge, odnosno u roku od 15 dana od dana isteka roka u kome je Operator Usluge bio dužan da se izjasni o podnetom prigovoru.

Agencija obaveštava o prigovoru operatore iz stava 1. ovog člana i u ostavljenom roku zahteva izjašnjenje o utvrđenim nepravilnostima, odnosno otklanjanje nepravilnosti i obaveštavanje Agencije.

Agencija vodi evidenciju podnetih prigovora u vezi sa pružanjem Usluge.

U slučaju spora u vezi sa pružanjem Usluge nadležan je sud na teritoriji Republike Srbije.

X PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Operator Usluge koji u momentu stupanja na snagu ovog pravilnika pruža Uslugu, dužan je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama čl. 3, 4. i 13. ovog pravilnika, u roku od šest (6) meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću ("Službeni glasnik RS", br. 76/11 i 91/11 - ispravka).

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".