PROGRAM

RASPOREDA SUBVENCIJA U OBLASTI INFORMISANJA U 2020. GODINI

("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2020 i 34/2020)

I Programom rasporeda subvencija u oblasti informisanja u 2020. godini (u daljem tekstu: Program) sredstva za finansiranje razvoja informisanja u 2020. godini u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 dinara, planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu ("Službeni list grada Kragujevca", broj 30/19) na Razdelu 10 - Gradska uprava za poslove organa Grada, Program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, Funkcija 620 - Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, raspoređuju se u korist Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" d.o.o.

II Prenos sredstava iz poglavlja I ovog Programa vršiće se na osnovu rešenja Gradonačelnika, u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Kragujevca u 2020. godini.

III Za realizaciju ovog Programa odgovorna je Gradska uprava za poslove organa Grada.

IV Korisnik subvencija iz ovog Programa u obavezi je da dostavlja izveštaj o namenskom korišćenju odobrenih subvencija sa pratećom dokumentacijom.

V Ovaj Program objaviti u "Službenom listu grada Kragujevca".