ODLUKA
O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

1. Utvrđuje se Energetski bilans Republike Srbije za 2021. godinu, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

ENERGETSKI BILANS REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

 

1. UVOD

Energetski bilans predstavlja dokument kojim se utvrđuju godišnji iznosi energije i energenata potrebni za pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje krajnjih kupaca energije i energenata za 2021. godinu. Pored toga, dokumentom su prikazani i podaci koji se odnose na realizaciju za 2019. godinu i procenu stanja za 2020. godinu. Ovaj dokument je izrađen na osnovu mesečnih i godišnjih podataka o proizvodnji, preradi i snabdevanju energijom i energentima, u skladu sa metodologijom Međunarodne agencije za energiju i Evrostata.

Sve veličine iskazane su u fizičkim jedinicama i to čvrsta goriva u hiljadama t, tečna goriva u hiljadama t, gasovita goriva u milionima m3 (Stm3 je standardni metar kubni prirodnog gasa na temperaturi 15˚C i 1013,25 milibara pritiska i donje toplotne moći Hd = 33338 kJ/m3), električna energija u GWh, toplotna energija u TJ, a zbirni energetski bilans iskazan je u milionima tona ekvivalentne nafte (Mtoe). Jedna tona ekvivalentne nafte iznosi 41,868 GJ ili 11,630 MWh električne energije ili dve tone kamenog uglja odnosno 5,586 t sirovog lignita. U Tabeli 1. prikazani su faktori za konverziju jedinica energije u međunarodnoj statistici.

Svi tokovi energije posmatraju se u okviru tri sistema energije: sistem primarne energije, sistem transformacija primarne energije i sistem finalne energije.

U okviru sistema primarne energije se prikazuje:

- Ukupno raspoloživa energija za potrošnju. To je domaća proizvodnja primarne energije na bazi korišćenja sopstvenih resursa koji obuhvataju ugalj, sirovu naftu, prirodni gas, hidropotencijal, biomasu, biogas, energiju vetra, energiju sunca, geotermalnu energiju, uvoz električne energije i energenata, izvoz električne energije i energenata, nivo zaliha energenata.

- Skladišta za međunarodni brodski saobraćaj koji prikazuju količine isporučene za potrebe međunarodne brodske plovidbe.

- Ukupna domaća potrošnja koja predstavlja primarnu proizvodnju energije uvećanu za količinu uvoza, umanjenu za količinu izvoza, uvećanu za saldo zaliha i umanjenu za količinu na skladištima za međunarodni brodski saobraćaj.

- Međunarodni avio prevoz je količina goriva utrošena u međunarodnom avio saobraćaju.

- Ukupno snabdevanje energijom koje predstavlja primarnu proizvodnju energije uvećanu za količinu uvoza, umanjenu za količinu izvoza, uvećanu za saldo zaliha, umanjenu za količinu na skladištima za međunarodni brodski saobraćaj i umanjenu za međunarodni avio prevoz.

U okviru sistema transformacija primarne energije se prikazuje:

- količina energije i energenta potrebna u postrojenjima za odvijanje procesa transformacije primarne energije.(termoelektrane, hidroelektrane, termoelektrane - toplane, elektrane na biogas, solarne elektrane, elektrane na vetar, toplane, industrijske energane, rafinerije nafte i prirodnog gasa, prerada uglja, visoke peći i proizvodnja peleta i briketa);

- količina energije proizvedene iz procesa transformacija;

- sopstvena potrošnja energetskog sektora;

- gubici u procesima prenosa i distribucije energije.

U okviru sistema finalne energije se prikazuje:

- energija raspoloživa za finalnu potrošnju;

- finalna potrošnja energije u neenergetske svrhe;

- finalna potrošnja energije za energetske svrhe po sektorima potrošnje: industrija sa građevinarstvom, saobraćaj, domaćinstva, poljoprivreda, ostali potrošači;

- finalna potrošnja energije za energetske svrhe po energentima: čvrsta goriva, tečna goriva, gasovita goriva, električna energija, toplotna energija, obnovljivi izvori energije (u daljem tekstu: OIE).

Za izradu Energetskog bilansa Republike Srbije za 2021. godinu korišćeni su mesečni i godišnji podaci energetskih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti saglasno članu 16. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/14 i 95/18 - dr. zakon). Na osnovu dobijenih podataka i njihove obrade, ustanovljeni su pojedinačni, odnosno sektorski bilansi nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, uglja, električne energije, toplotne energije i bilans OIE, te su isti objedinjeni u Tabeli 3. Zbirni energetski bilans Republike Srbije.

Prikazani podaci odnose se na teritoriju Republike Srbije bez podataka sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Tabela 1: Faktori za konverziju jedinica energije u međunarodnoj statistici

U:

Iz:

TJ

Gcal

Mtoe

MBtu

GWh

Teradžul (TJ)

1

238,8

2,388 x 10-5

947,8

0,2778

Gigakalorija (Gcal)

4,1868 x 10-3

1

10-7

3,968

1,163 x 10-3

Milion tona ekvivalentne nafte (Mtoe)

4,1868 x 104

107

1

3,968 x 107

11630

Milion tona britanske toplotne jedinice (MBtu)

1,0551 x 10-3

0,252

2,52 x 10-8

1

2,931 x 10-4

Gigavat sat (GWh)

3,6

860

8,6 x 10-5

3412

1

 

2. ENERGETSKI BILANSI PO VRSTAMA ENERGENATA

2.1. NAFTA, DERIVATI NAFTE I BIOGORIVA

Proizvodnja nafte u Republici Srbiji obavlja se na 63 naftna polja sa 666 bušotina, na kojima se primenjuju različite metode eksploatacije. NIS a.d. je jedina kompanija u Republici Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

U Srbiji NIS a.d. poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, ukupnog kapaciteta prerade 7,3 miliona t sirove nafte godišnje, u kojima se proizvodi širok spektar naftnih derivata - tečni naftni gas, motorni benzini i dizel goriva, avio-goriva, putni i industrijski bitumeni, maziva, ulja, sirovine za petrohemijsku industriju i drugi proizvodi na bazi nafte. Pogon u Novom Sadu trenutno se ne koristi, pa je trenutni kapacitet prerade 4,8 miliona t sirove nafte godišnje. Pored navedenog, NIS a.d. poseduje i Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru.

Proizvodnja tečnog naftnog gasa (TNG), kao derivata nafte i prirodnog gasa, obavlja se u Elemiru u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa NIS a.d. i u Odžacima i to u pogonima "Standard gasa" d.o.o. i u pogonima Hipol a.d. koji propan dobija kao nusproizvod u procesu prečišćavanja rafinerijskog, odnosno petrohemijskog propilena do propilena polimerne čistoće. Na istoj lokaciji, ali drugim postrojenjima, proizvodnju obavlja i Energreen MTB d.o.o. Novi Sad. Proizvodnju propan-butan smeše i autogasa, zasnovanu na namešavanju komponenata, obavlja kompanija Petrol LPG d.o.o. Beograd u pogonu u Smederevu, a kompanija VML d.o.o. Beograd u pogonu u Jakovu.

Transport derivata nafte u Republici Srbiji obavlja se železničkim, brodskim i drumskim saobraćajem. Od rafinerija do terminalskih postrojenja uglavnom se obavlja železničkim i brodskim transportom, a u razvozu do krajnjih potrošača, drumskim. Jedini davalac usluga cevovodnog transporta u Republici Srbiji je JP "Transnafta". Delatnost transporta nafte naftovodima je regulisana delatnost od opšteg interesa, koje JP "Transnafta" obavlja po regulisanim cenama.

JP "Transnafta" obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trasi od reke Dunav od Sotina na granici sa Republikom Hrvatskom do Rafinerije Pančevo i njegova ukupna dužina je 154,4 km. Deonica Sotin - Rafinerija Novi Sad dugačka je 63,4 km, a deonica Rafinerija Novi Sad - Rafinerija Pančevo 91 km. Ovaj naftovod je deo magistralnog Jadranskog naftovoda (JANAF), puštenog u rad 1979. godine. Pripadajuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa četiri rezervoara za sirovu naftu od po 10000 m3, dispečerskim centrom i pumpnom stanicom, mernom stanicom u Pančevu i osam blok stanica duž trase naftovoda.

Delatnost prometa nafte i derivata nafte uključujući i biogoriva, i skladištenja, karakteriše veliki broj privrednih subjekata. Do kraja 2020. godine izdato je 26 licenci za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva, 55 za trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, 446 za trgovinu motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, šest licenci za trgovinu gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava, 19 za punjenje posuda za tečni naftni gas, komprimovani i utečnjeni prirodni gas, dve licence za trgovinu gorivima za plovila, jedna licenca za proizvodnju biogoriva i proizvodnju biotečnosti i dve licence za namešavanje biogoriva sa gorivima naftnog porekla. Uvoz derivata nafte je slobodan, a cene su tržišne.

Maloprodaja derivata nafte na teritoriji Republike Srbije se obavlja kroz razvijenu i razgranatu trgovačku mrežu od oko 1500 maloprodajnih objekata. Ovu mrežu, u kojoj je najdominantniji "NIS", ogranak NIS a.d. čine i mreže maloprodajnih objekata velikih svetskih i regionalnih naftnih kompanija: "Lukoil-Beopetrol" a.d., "OMV Srbija", "EKO SERBIA" a.d., "Intermol" d.o.o., "Petrol", "AVIA" i domaćih preduzetnika, koju čine ili pojedinačni objekti sa robnom markom trgovca ili mali nezavisni lanci ("MB GAS OIL" d.o.o., "EURO GAS", "ELP" i dr.).

U Srbiji se snabdevanje prevoznih sredstava komprimovanim prirodnim gasom, kao motornim gorivom, obavlja na 26 stanica.

Bilans nafte, derivata nafte i biogoriva obuhvata proizvodnju, uvoz i izvoz sirove nafte, preradu sirove nafte u rafinerijama kao i proizvodnju, uvoz, izvoz i potrošnju derivata nafte.

U 2021. godini snabdevanje sirovom naftom za preradu u rafinerijama obezbediće se iz domaće proizvodnje u iznosu od 0,765 miliona t (21%) što je za 11% manje u odnosu na procenjenu domaću proizvodnju u 2020. godini koja iznosi 0,861 miliona t (26%). U 2021. godini iz uvoza će se obezbediti potrebna dodatna količina sirove nafte u iznosu od 2,980 miliona t (79%), što je za 22% više u odnosu na procenjeni uvoz u 2020. godini koji iznosi 2,438 miliona t (74%).

Za preradu se koristi raspoloživa sirova nafta obezbeđena iz domaće proizvodnje, i uvoza, kao i komponente za preradu (poluproizvodi). U 2021. godini raspoložive količine sirove nafte i poluproizvoda za preradu u rafineriji planirane su u iznosu od 4,137 miliona t, što je za 15% više u odnosu na procenjene količine za preradu sirove nafte i poluproizvoda u rafineriji u 2020. godini u iznosu od 3,6 miliona t. Domaća bruto proizvodnja derivata planirana je u iznosu od 4,090 miliona t, a to je za 15% više u odnosu na procenjenu bruto domaću proizvodnju derivata u 2020. godini u iznosu od 3,572 miliona t.

Imajući u vidu ukupne potrebe za naftnim derivatima u 2021. godini, kao i planiranu domaću proizvodnju naftnih derivata i raspoložive zalihe, nedostajuće potrebne količine naftnih derivata u iznosu od 0,950 miliona t obezbediće se iz uvoza, što je za 6% više u odnosu na procenjeni uvoz u 2020. godini u iznosu od 0,900 miliona t. U 2021. godini planiran je i izvoz naftnih derivata u iznosu od 0,800 miliona t, koliko je i procenjeni izvoz u 2020. godini. Finalna potrošnja derivata nafte u 2021. godini planirana je u količinama od 3,262 miliona t, od čega je:

- finalna potrošnja u neenergetske svrhe u 2021. godini planirana u iznosu od 0,552 miliona t;

- finalna potrošnja u energetske svrhe planirana je u iznosu od 2,710 miliona t. U strukturi ove finalne potrošnje naftnih derivata za 2021. godinu industrija učestvuje sa 13%, saobraćaj sa 79%, a ostali sektori sa 8%.

2.2. PRIRODNI GAS

U Republici Srbiji koristi se prirodni gas sa domaćih nalazišta i uvozni gas. U Republici Srbiji, prirodni gas proizvodi se iz 78 bušotina. Najveća nalazišta prirodnog gasa smeštena su u Autonomnoj pokrajini Vojvodina. Jedina kompanija u Republici Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom prirodnog gasa je NIS a.d. U sastavu NIS a.d. je i Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, čija je osnovna delatnost priprema domaćeg prirodnog gasa za transport i proizvodnja tečnog naftnog gasa i gazolina. Nedostajuće količine gasa, Republika Srbija najvećim delom obezbeđuje uvozom iz Rusije.

Transport prirodnog gasa za potrebe Republike Srbije, obavljaju "Transportgas Srbija" d.o.o. i "Jugorosgaz-Transport" d.o.o. Tranzit prirodnog gasa za potrebe Bosne i Hercegovine, obavlja se u okviru "Transportgas Srbija" d.o.o. Distribuciju gasa u Srbiji obavljaju 30 licenciranih distributera. Snabdevanje prirodnim gasom obavlja 64 licencirana snabdevača, dok javno snabdevanje prirodnim gasom obavlja 32 licencirana snabdevača.

Skladištenje prirodnog gasa obavlja preduzeće Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o.

Bilans prirodnog gasa obuhvata proizvodnju prirodnog gasa, uvoz nivo zaliha, raspoložive količine za potrošnju, potrošnju za transformacije, sopstvenu potrošnju energetskog sektora, gubitke u transportu i distribuciji, energiju raspoloživu za finalnu potrošnju, finalnu potrošnju energije za neenergetske svrhe i finalnu potrošnju energije za energetske svrhe.

Ukupna domaća proizvodnja prirodnog gasa u 2021. godini, planirana je u količini od 394,753 miliona m3, što je za 2% manje od procenjene proizvodnje u 2020. godini u iznosu od 402,723 miliona m3.

Uvozom prirodnog gasa obezbediće se preostale potrebne količine u 2021. godini u iznosu od 2163,4 miliona m3, što je za 8% više od procenjenog uvoza u 2020. godini koji iznosi 2011,390 miliona m3.

Ukupne planirane količine prirodnog gasa u 2021. godini potrebne za potrošnju iznose 2458,153 miliona m3, što je za 1% manje od procenjenih raspoloživih količina u 2020. godini u iznosu od 2480,948 miliona m3.

Potrebne količine prirodnog gasa u 2021. godini obezbediće se 15% iz domaće proizvodnje i 85% iz uvoza.

Od ukupno planiranih raspoloživih količina prirodnog gasa, za proizvodnju električne i toplotne energije u 2021. godini utrošiće se 1105,326 miliona m3, što je za 19% više u odnosu na procenjenu potrošnju u 2020. godini koja iznosi 932,319 miliona m3.

Planirana neenergetska potrošnja je gotovo ista kao i procenjena potrošnja u 2020. godini i iznosi 170 miliona m3.

Planirane količine za finalnu potrošnju u energetske svrhe u iznosu od 962,164 miliona m3 je za 15% manja od procenjene potrošnje u 2020. godini koja iznosi 1131,226 miliona m3. U strukturi finalne potrošnje prirodnog gasa industrija učestvuje sa 54,1% (520,814 miliona m3), saobraćaj sa 1,2% (11,327 miliona m3), domaćinstva 22,2% (213,595 miliona m3), javne i komercijalne delatnosti 20,4% (195,93 miliona m3) i poljoprivreda 2,1% (20,50 miliona m3).

2.3. UGALJ

Bilans uglja obuhvata proizvodnju, preradu, uvoz, izvoz i potrošnju uglja, kao i proizvodnju i potrošnju visokopećnog gasa. Potrebne količine uglja za uredno snabdevanje kupaca u 2021. godini obezbediće se 98% iz domaće proizvodnje i 2% iz uvoza.

Proizvodnja uglja obuhvata proizvodnju kamenog uglja, mrkog uglja i lignita i to u sledećim rudnicima:

- Rudnici sa podzemnom eksploatacijom uglja (JP PEU "Resavica") u kojima se proizvodi kameni, mrki ugalj i lignit;

- Rudnici sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi Kolubara i Kostolac) u kojima se proizvodi lignit i koji se nalaze u sastavu JP EPS;

- Rudnik sa podvodnom eksploatacijom uglja (Kovin) u kome se proizvodi lignit.

U 2021. godini planirane su proizvodnje uglja u sledećim količinama:

- Iz rudnika sa podzemnom eksploatacijom 388,50 hiljada t što je za 1% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2020. godini koja iznosi 374,48 hiljada t;

- Iz površinske eksploatacije 38,450 miliona t (sa površinskih kopova Kolubara planirana je eksploatacija u iznosu od 29,100 miliona t, a sa površinskog kopa Kostolac 9,350 miliona t) što je za 1,5% manje u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2020. godini koja iznosi 39,036 miliona t;

- Iz rudnika sa podvodnom eksploatacijom uglja 230 hiljada t što je za 19% više od procenjene proizvodnje u 2020. godini koja iznosi 196,229 hiljada t.

U strukturi domaćih ugljeva lignit učestvuje sa 99%, a 1% se odnosi na kameni i mrki ugalj. Od ukupne domaće proizvodnje uglja, planirano je da se u 2021. godini 94% ove proizvodnje potroši za proizvodnju električne energije u termoelektranama.

Planirani uvoz uglja u 2021. godini iznosi 0,950 miliona t koliko i procenjeni uvoz u 2020. godini. Planirani izvoz uglja iznosi 0,100 miliona t što je više u odnosu na procenjeni izvoz u 2020. godini koji iznosi 0,075 miliona t. Ukupne raspoložive količine uglja iz domaće proizvodnje uglja, neto uvoza i zaliha u 2021. godini planirane su u iznosu od 7,114 Mtoe. Od ove količine najveća je potrošnja uglja za transformacije i to u iznosu od 6,945 Mtoe. Potrošnja za transformacije obuhvata sledeće:

- Potrošnju u postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije u iznosu 6,481 Mtoe, a to je za 3% manje u odnosu na procenjenu potrošnju u iznosu od 6,705 Mtoe u 2020. godini;

- Potrošnju za preradu uglja u sušari u iznosu 0,188 Mtoe što je za 44% više od procenjene potrošnju u 2020. godini koja iznosi 0,131 Mtoe. Proizvodnja sušenog lignita u 2021. godini planirana je na nivou od 575 hiljada t što je za 28% više od procenjene proizvodnje u 2020. godini koja iznosi 448,025 hiljada t;

- Potrošnju koksa za visoke peći u iznosu od 0,277 Mtoe što je za 2% više u odnosu na procenjenu potrošnju u 2020. godini koja iznosi 0,272 Mtoe.

Finalna potrošnja uglja (uključujući visokopećni gas) u 2021. godini iznosi 0,515 Mtoe, što je za 2,5% manje od procenjene potrošnje u 2020. godini koja iznosi 0,528 Mtoe. Ove količine obuhvataju potrošnju za neenergetske svrhe (0,005 Mtoe) i finalnu potrošnju u energetske svrhe. Planirana finalna potrošnja uglja i visokopećnog gasa u energetske svrhe u 2021. godini iznosi 0,510 Mtoe, što je za 3% manje od procenjene finalne potrošnje u 2020. godini koja iznosi 0,523 Mtoe. U strukturi finalne potrošnje za energetske svrhe industrija učestvuje sa 46%, domaćinstva sa 46%, a ostali sektori sa 8%.

2.4. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Planirani kapaciteti za proizvodnju električne energije u Republici Srbiji za 2021. godinu iznose ukupno 8222,48 MW (snaga na pragu elektrane) i obuhvataju:

- Termoelektrane (TE), snaga na pragu ovih postrojenja iznosi 4079 MW;

- Termoelektrane-toplane (TE-TO), snaga na pragu ovih postrojenja iznosi 486 MW;

- Hidroelektrane (HE), snaga velikih hidroelektrana na pragu postrojenja iznosi 2976 MW, a snaga svih malih hidroelektrana iznosi 108.48 MW. Instalisana snaga hidroelektrana koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije u 2021. godini iznosi 92,21MW;

- Industrijske energane, snage 98,35 MW;

- Elektrane na vetar, snage 397,46 MW, koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije;

- Solarne elektrane, snage 11,43 MW, od kojih će podsticajne mere za proizvodnju električne energije koristiti 8,82 MW;

- Elektrane na biogas, snage 27,506 MW od kojih će 23,29 MW koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije;

- Kombinovana postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije snage 35,87 MW od kojih postrojenja koja će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije a koja proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje, snage iznosi 25,94 MW;

- Elektrane na biomasu snage 2,38 MW a koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije.

Kapaciteti za proizvodnju električne energije u Republici Srbiji za 2021. godinu su uvećani za procenu očekivanih novih kapaciteta na osnovu podataka iz Registra energetskih dozvola i Registra povlašćenih proizvođača električne energije.

Prenosni sistem, bez Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, čine 42 postrojenja 400/h kV/kV, 220/h kV/kV, 110/h kV/kV instalisane snage 15741 MVA i ukupno 459 dalekovoda napona 400, 220, 110 kV i manje od 110 kV, ukupne dužine 9775,42 km, u vlasništvu EMS a.d. Beograd.

Prenosni sistem je sa susednim elektroenergetskim sistemima povezan preko 24 interkonektivna dalekovoda napona 400, 220 i 110 kV.

Distributivni sistem se sastoji od 38656 transformatorskih stanica ukupne instalisane snage 31.958,08 MVA i 145.989,56 km distributivnih vodova svih naponskih nivoa.

Bilansirana električna energija obuhvata:

- Proizvodnju električne energije u termoelektranama, termoelektranama - toplanama, hidroelektranama, industrijskim energanama, solarnim elektranama, elektranama na vetar i ostalim postrojenjima na biogas, biomasu i prirodni gas koje proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje;

- Uvoz i izvoz električne energije;

- Gubitke u prenosu i distribuciji;

- Utrošak za proizvodnju energije u okviru kojeg je i potrošnja za pumpne akumulacije;

- Potrošnju energetskog sektora;

- Finalnu potrošnju električne energije po sektorima potrošnje.

Bruto proizvodnja električne energije u 2021. godini planira se u iznosu od 38417 GWh, što je za 1% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2020. godini koja iznosi 38099 GWh. Struktura planirane bruto proizvodnje električne energije je sledeća:

- Termoelektrane 25959 GWh ili 68%;

- Termoelektrane-toplane 1115 GWh ili manje od 3%;

- Hidroelektrane 9680 GWh ili 25,2%, od čega je proizvodnja postrojenja koja koriste podsticajne mere 332,33 GWh;

- Elektrane na vetar koje koriste podsticajne mere 1077 GWh;

- Solarne elektrane 13 GWh, od kojih je proizvodnja postrojenja koja koriste podsticajne mere 11 GWh;

- Elektrane na biogas koje koriste podsticajne mere 125 GWh;

- Na prirodni gas koje proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje i koriste podsticajne mere 95.3 GWh;

- Elektrane na biomasu koje koriste podsticajne mere 20 GWh;

- Ostale energane 333 GWh.

Planirani uvoz (sa tranzitom) električne energije u 2021. godini iznosi 5279 GWh što je za 6% više u odnosu na procenjeni uvoz u 2020. godini koji iznosi 5002 GWh.

Planirani izvoz (sa tranzitom) električne energije u 2021. godini iznosi 6045 GWh, što je za 2% više od procenjenog izvoza u 2020. godini koji iznosi 5943 GWh.

Planirana potrošnja električne energije u energetskom sektoru u 2021. godini iznosi 4230 GWh, što je za 1% više od procenjene potrošnje u 2020. godini koja iznosi 4193 GWh. Potrošnja za pumpne akumulacije je planirana u iznosu od 1250 GWh što je za 12% više od procenjene vrednosti za 2020. godinu koja iznosi 1115 GWh.

Gubici prenosa i distribucije u 2021. godini planirani su u iznosu od 4074 GWh, što je za 6% manje od procenjenih gubitaka u 2020. godini koji iznose 4331 GWh.

Finalna potrošnja električne energije predstavlja bruto proizvodnju uvećanu za uvoz (sa tranzitom) i umanjenu za izvoz (sa tranzitom), potrošnju električne energije u energetskom sektoru i gubitke u prenosu i distribuciji.

Finalna potrošnja električne energije u 2021. godini planirana je u iznosu od 28096 GWh, što je za 2% više u odnosu na procenjenu finalnu potrošnju u 2020. godini koja iznosi 27519 GWh. U strukturi potrošnje industrija učestvuje sa 31%, saobraćaj sa 1,3%, domaćinstva sa 47,5%, javne i komercijalne delatnosti sa 19% i poljoprivreda sa 1,2%.

2.5. TOPLOTNA ENERGIJA

Kapaciteti za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom u Republici Srbiji obuhvataju:

- Sisteme daljinskog grejanja u okviru 69 privrednog subjekta koji se bave delatnostima proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Sistem daljinskog grejanja, čine toplotni izvori, instalisane snage oko 5232,821 MW;

- Termoelektranama (TE) i to: TE Kolubara, TE Kostolac i TE Nikola Tesla, gde se proizvedena toplotna energija koristi za grejanje Lazarevca, Obrenovca, Kostolca i Požarevca. Ukupni kapacitet za proizvodnju toplotne energije iznosi 437,6 MW;

- Termoelektranama-toplanama (TE-TO), čiji kapacitet za proizvodnju toplotne energije iznosi 486 MW;

- Industrijskim energanama - u sistemu industrijske energetike nalaze se toplotni izvori snage 510 MW koji se najvećim delom koriste za proizvodnju toplotne energije za potrebe proizvodnih procesa i grejanja radnog prostora u industrijskim preduzećima.

Za proizvodnju toplotne energije u toplanama koristi se prirodni gas, ugalj, naftni derivati i biomasa. Planirana potrošnja prirodnog gasa u 2021. godini u toplanama iznosi 554,042 miliona m3, uglja 152337 t, naftnih derivata 51720 t, a biomase 6991 t.

U ukupnoj potrošnji energenata toplana prirodni gas učestvuje sa 80,6%, naftni derivati sa 9,2%, ugalj sa 9,7%, a biomasa sa manje od 1%.

Bilans toplotne energije obuhvata potrošnju energenata, proizvodnju toplotne energije u termoelektranama, termoelektranama-toplanama, toplanama i industrijskim energanama, gubitke u distribuciji kao i finalnu potrošnju po sektorima potrošnje.

Planirana je proizvodnja toplotne energije u 2021. godini od 40066 TJ, a to je za 8% više od procenjene proizvodnje za 2020. godinu, u iznosu od 37025 TJ. U strukturi planirane proizvodnje, toplane učestvuju sa 56%, industrijske energane sa 25%, termoelektrane sa 7% i termoelektrane toplane sa 12%.

Planirani gubici u distribuciji toplotne energije u 2021. godini iznose 3042 TJ, što je za 7% manje od gubitaka u 2020. godini, koji iznose 3282 TJ.

Finalna potrošnja toplotne energije u 2021. godini planirana je u iznosu od 32932 TJ, što je za 4% više od procenjene potrošnje u 2020. godini koja iznosi 31568 TJ. U strukturi potrošnje industrija učestvuje sa 29%, a domaćinstva i ostali sektori sa 71%.

2.6. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Bilansiranje energije iz obnovljivih izvora energije obuhvata proizvodnju i potrošnju električne energije iz velikih i malih vodenih tokova, energije vetra i sunca, biogasa, kao i proizvodnju i potrošnju toplotne energije iz geotermalne energije i biomase (ogrevno drvo, pelet i briket).

U 2021. godini planirano je povećanje proizvodnje primarne energije iz vetra, biogasa i manje korišćenje hidropotencijala u odnosu na 2020. godinu. Ukupna planirana proizvodnja primarne energije iz obnovljivih izvora energije u 2021. godini iznosi 2,063 Mtoe, što je na gotovo istom nivou kao i procenjena proizvodnja u 2020. godini koja iznosi koja iznosi 2,069 Mtoe.

U strukturi planirane ukupne domaće proizvodnje primarne energije za 2021. godinu, obnovljivi izvori energije učestvuju sa 20%, dok je procenjena vrednost za 2020. godinu takođe 20%. U ovoj strukturi najveće je učešće čvrste biomase 58%, hidropotencijala 36%, energije vetra 4%, dok biogas, energija sunca i geotermalna energija učestvuju sa 2%.

Proizvodnja i potrošnja čvrste biomase obuhvata proizvodnju i potrošnju ogrevnog drveta, peleta i briketa u energetske svrhe (za potrebe proizvodnje električne i toplotne energije). U okviru aktivnosti Energetske zajednice u oblasti obnovljivih izvora energije, a za potrebe definisanja ciljeva, sprovedeno je istraživanje o potrošnji biomase za sve potpisnice Ugovora o Energetskoj zajednici. Ovim istraživanjem utvrđena je proizvodnja i potrošnja biomase za 2009. i 2010. godinu. Na osnovu ovih podataka definisan je cilj u oblasti obnovljivih izvora energije koji Republika Srbija treba da ostvari u 2021. godini, a to je 27% učešća obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije računatoj u skladu sa članom 2 Direktive 2009/28/EZ. U okviru Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 101/15) napravljene su projekcije Energetskog bilansa do 2030. godine. Iz ovih projekcija preuzeti su podaci o proizvodnji i potrošnji čvrste biomase, a za potrebe izrade ovog dokumenta. Planirana proizvodnja čvrste biomase u 2021. godini je 1,194 Mtoe. Od ove količine veoma mali iznos se troši u toplanama, svega 0,001959 Mtoe, što je na istom nivou kao i procenjena potrošnja u 2020. godini. Planirana finalna potrošnja biomase iznosi 1,110 Mtoe. U strukturi ove potrošnje, industrija učestvuje sa 18%, domaćinstva sa 80%, a ostali sektori sa 2%. Potrošnja čvrste biomase odvija se dominantno u okviru sektora domaćinstva za potrebe zagrevanja prostorija.

Neophodno je napomenuti da je u 2021. godini planirani kapacitet postrojenja na biomasu za proizvodnju električne energije 2,38 MW i postrojenja na biogas 27,51 MW.

Bilansirana energija velikih i malih vodenih tokova, energije vetra, energije sunca, energije biogasa, energije biomase koristi se za proizvodnju električne energije i obuhvaćena je u sklopu poglavlja o ukupnoj proizvodnji električne energije u Republici Srbiji. U 2021. godini planirano je korišćenje hidropotencijala velikih vodenih tokova (bez proizvodnje RHE Bajina Bašta) u količini od 8528 GWh ili 0,733 Mtoe, što je za 2% manje od procenjenog u 2020. godini koji iznosi 8667 GWh ili 0,745 Mtoe. Proizvodnja električne energije malih hidroelektrana u okviru sistema JP EPS, kao i malih hidroelektrana koje isporučuju električnu energiju JP EPS, u 2021. godini planirana je u iznosu od 324 GWh ili 0,028 Mtoe, što je za 2% više od procenjene proizvodnje u 2020. godini koja iznosi 318 GWh ili 0,027 Mtoe. Ukupna količina proizvedene električne energije iz hidroelektrana planirana je u iznosu od 9680 GWh u 2021. godini, uključujući i reverzibilne hidroelektrane što je i prikazano u tabeli 3. Zbirni Energetski bilans Republike Srbije, dok se u delu proizvodnje primarne energije u istoj tabeli, u skladu sa metodologijom izrade Energetskog bilansa, prikazuje podatak bez reverzibilnih elektrana koji iznosi 0,733 Mtoe za 2021. godinu.

Planirano korišćenje energije sunca u 2021. godini je 13 GWh, što je za 7% manje u odnosu na procenjenu energiju u 2020. godini u iznosu od 14 GWh.

Planirano korišćenje biogasa u 2021. godini za proizvodnju električne i toplotne energije je 0,0181 Mtoe, što je za 34% manje u odnosu na procenjenu vrednost u 2020. godini u iznosu od 0,0272 Mtoe.

Planirano korišćenje energije vetra u 2021. godini je 1077 GWh, što je za 5% više u odnosu na na procenjenu vrednost za 2020. godinu u iznosu od 1030 GWh.

Planirana proizvodnja geotermalne energije u 2021. godini je na nivou procenjene u 2020. godini i iznosi 0,005 Mtoe. Količina proizvedene geotermalne energije koristi se isključivo za grejanje. Ovim podatkom nije obuhvaćeno i korišćenje geotermalne energije kroz upotrebu toplotnih pumpi.

3. UKUPNE POTREBE ZA ENERGIJOM

Ukupne potrebe za energijom Republike Srbije (bez potreba za energijom na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) na godišnjem nivou prikazuju se u okviru zbirnog energetskog bilansa prikazanog u Tabeli 3, a na osnovu prethodno definisanih pojedinačnih bilansa za naftu, derivate nafte i biogoriva, prirodni gas, ugalj, električnu i toplotnu energiju i energiju iz obnovljivih izvora energije. Posebno u okviru zbirnog energetskog bilansa je utvrđena:

- Ukupna domaća proizvodnja primarne energije prema vrstama energenata;

- Uvoz i izvoz energije i energenata;

- Ukupno raspoloživa primarna energija za potrošnju, po vrstama energenata potrebna za sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdevanje;

- Utrošak za proizvodnju energije transformacijom;

- Proizvodnja energije transformacijom;

- Potrošnja energetskog sektora;

- Gubici u prenosu i distribuciji;

- Energija raspoloživa za finalnu potrošnju;

- Finalna potrošnja u neenergetske svrhe;

- Finalna potrošnja u energetske svrhe po sektorima potrošnje i po vrstama energije i energentima.

Domaća proizvodnja primarne energije obuhvata eksploataciju/korišćenje domaćih resursa uglja, sirove nafte, prirodnog gasa i obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, geotermalna energija, energija vetra, solarna energija, biogas, biomasa). Planirana proizvodnja primarne energije u 2021. godini iznosi 10,122 Mtoe što je za 1% manje od procenjene proizvodnje u 2020. godini koja iznosi 10,237 Mtoe. U strukturi proizvodnje primarne energije ugalj učestvuje sa 68,5%, nafta sa 8,0%, prirodni gas sa 3,1%, hidropotencijal 7,2%, biomasa sa 11,8%, dok geotermalna energija, solarna energija, energija vetra i biogas učestvuju sa 1,4%.

Uvoz primarne energije uključujući i električnu energiju u 2021. godini je planiran u količini od 6,844 Mtoe, što je za 11% više od procenjenog uvoza u 2020. godini, koji iznosi 5,934 Mtoe. Planiranim uvozom obezbediće se potrebne dodatne količine sirove nafte i derivata nafte, prirodnog gasa i uglja. Najveće učešće u uvozu od 60% ima sirova nafta i derivati nafte, zatim prirodni gas 25%, ugalj 8%, električna energija 6,6% i biomasa manje od 1%.

Izvoz primarne energije uključujući i električnu energiju u 2021. godini je planiran u količini od 1,401 Mtoe, što je za 1% više od procenjenog izvoza u 2020. godini, koji iznosi 1,393 Mtoe. Najveće učešće u izvozu od 57,5% imaju derivati nafte, zatim električna energija u iznosu od 37,1%, biomasa učestvuje sa 3,8 % i ugalj sa 1,6%.

Ukupna raspoloživa energija u 2021. godini iznosi 15,169 Mtoe, što je za 1% više od ukupne procenjene količine energije za snabdevanje u 2020. godini koja iznosi 15,044 Mtoe. Potrebna količina primarne energije obezbediće se 64,1% iz domaće proizvodnje i 35,9% iz neto uvoza.

Od ukupno raspoložive energije za snabdevanje čiji planirani iznos za 2021. godinu je 15,010 Mtoe, za transformacije u termoelektranama, hidroelektranama, termoelektranama-toplanama, toplanama, elektranama na vetar, solarnim elektranama, industrijskim energanama, ostalim postrojenjima na biogas, biomasu, deponijski i kanalizacioni gas, rafinerijama nafte, preradi uglja, visokim pećima i postrojenjima za proizvodnju peleta i briketa, se koristi 13,925 Mtoe ili 93%. Ovaj iznos je za 5% veći od procenjenog iznosa za 2020. godinu koji iznosi 13,324 Mtoe. Kao ulazni energenti sistema transformacija, najzastupljeniji je ugalj sa 49,9%, potom sirova nafta i poluproizvodi sa 31,7%, hidropotencijal sa 5,3%, prirodni gas sa 6,3%, energija vetra sa 0,7%, dok derivati nafte, energija sunca, biogas, biomasa i deponijski i kanalizacioni gas učestvuju sa 6,1%.

Planirana proizvodnja energije i energenata iz transformacija u 2021. godini iznosi 9,454 Mtoe što je za 9% više od proizvodnje iz transformacija u iznosu od 8,652 Mtoe u 2020. godini. U strukturi transformisanih oblika energije proizvedena sirova nafta i derivati nafte učestvuju sa 49,0% (4,628 Mtoe), električna energija sa 34,9% (3,304 Mtoe), toplotna energija sa 10,1% (0,957 Mtoe), proizvodnja peleta i briketa sa 1,3% (0.120 Mtoe) i sušeni lignit i visokopećni gas sa 4,7% (0,445 Mtoe).

U 2021. godini planirana potrošnja energetskog sektora iznosi 0,981 Mtoe, što je za 36% više od procenjene potrošnje energetskog sektora od 0,721 Mtoe u 2020. godini.

Gubici u prenosu i distribuciji u 2021. godini planirani su u iznosu od 0,479 Mtoe, a to je za 6% manje od procenjenih gubitaka u prenosu i distribuciji za 2020. godinu koji iznose 0,508 Mtoe.

Ukupna finalna energija raspoloživa za potrošnju planirana je u 2021. godini u iznosu od 9,078 Mtoe, što je za 1% više od procenjene energije raspoložive za potrošnju u 2020. godini koja iznosi 8,987 Mtoe.

Ukupna finalna energija raspoloživa za potrošnju sastoji se od:

- Potrošnje finalne energije u neenergetske svrhe (potrošnja energenata kao sirovine) i

- Potrošnje finalne energije (potrošnja krajnjih korisnika) u energetske svrhe.

Potrošnja finalne energije u neenergetske svrhe u 2021. godini u iznosu od 0,702 Mtoe ista je kao procenjena potrošnja u 2020. godini.

Potrošnja finalne energije u energetske svrhe predstavlja sumu primarne energije koja se ne koristi u transformacijama (koristi se direktno u sektorima potrošnje) i energije koja se dobija u procesima transformacija, umanjenu za potrošnju energetskog sektora, gubitke u prenosu i distribuciji energije i energenata i neenergetsku potrošnju.

Potrošnja finalne energije u energetske svrhe u 2021. godini planirana je u iznosu od 8,402 Mtoe, što je za 1% više od procenjene potrošnje u 2020. godini koja iznosi 8,282 Mtoe. U strukturi potrošnje finalne energije saobraćaj učestvuje sa 27%, industrija sa 26%, dok ostali sektori zajedno (domaćinstva, poljoprivreda i javne i komercijalne delatnosti) učestvuju sa 47%.

U strukturi potrošnje finalne energije po energentima u 2021. godini, naftni derivati učestvuju sa 33,2%, električna energija sa 29%, ugalj sa 4,9%, prirodni gas sa 9,1%, toplotna energija sa 9,4%, visokopećni gas sa 1,2%, a geotermalna energija, biomasa i biogas zajedno sa 13,2%. Planirana potrošnja naftnih derivata biće veća za 6%, električne energije za 2%, potrošnja toplotne energije biće veća za 4%, dok će se potrošnja uglja smanjiti za 3% u odnosu na procenjenu potrošnju iz 2020. godine. Planirana potrošnja prirodnog gasa biće manja za 15% u odnosu na potrošnju iz 2020. godine, a planirana potrošnja biomase i biogasa u 2021. godini biće 1% veća u odnosu na 2020. godinu.

4. ZAKLJUČAK

Radi realizacije ovog energetskog bilansa i obezbeđenja sigurnosti snabdevanja energijom i energentima neophodno je:

- Da kompanije obezbede potrebne planirane količine energije i energenata iz domaće proizvodnje i uvoza, kojim će se omogućiti redovno i uredno snabdevanje;

- Obezbediti izvršenje svih planiranih remonta;

- Nastaviti sprovođenje aktivnosti u cilju povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije i njihovog učešća u Energetskom bilansu Republike Srbije;

- Sprovesti mere u smanjenju distributivnih gubitaka, podjednako i u distribuciji električne i toplotne energije i distribuciji gasa;

- Stvoriti zakonske uslove za sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti;

- Stalno praćenje rada energetskog sektora i realizacije energetskog bilansa a radi donošenja adekvatnih mera u cilju obezbeđenja sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima.

U Tabeli 2. prikazani su osnovni energetski indikatori.

Tabela 2: Osnovni energetski indikatori

REPUBLIKA SRBIJA

2019.

2020.

2021.

Potrošnja ukupno raspoložive energije po stanovniku
(kg en/capita)

2214.8

2160.319

2178.21

Potrošnja električne energije po stanovniku (kWh/capita)

4018,6

3951.79

4034.63

Učešće domaćinstava u potrošnji električne energije, %

47,6

50.17

47.5

Tabela 3: Zbirni Energetski bilans Republike Srbije 

ZBIRNI ENERGETSKI BILANS REPUBLIKE SRBIJE

REPUBLIKA SRBIJA (bez podataka za KiM)

fizičke jedinice

REALIZACIJA 2019

PROCENA 2020

PLAN 2021

2020/2019

2021/2020

fizičke jedinice

Mil ten

fizičke jedinice

Mil ten

fizičke jedinice

Mil ten

%

%

PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE

 

-

10.205

-

10.237

-

10.122

100

99

Ugalj

1000 t

38881

6.826

39607

6.937

39069

6.936

102

100

Nafta (sa poluproizvodima)

1000 t

881

0.931

861

0.910

799

0.809

98

89

Gas

Mil m3

439

0.349

403

0.321

395

0.314

92

98

Hidropotencijal (bez RHE)

GWh

9457

0.813

8667

0.745

8528

0.733

92

98

Geotermalna energija

TJ

220

0.005

220

0.005

220

0.005

100

100

Biomasa

TJ

49151

1.174

49745

1.188

49970

1.194

101

100

Biogas

TJ

1190

0.028

1721

0.041

1556

0.037

145

90

Solarna energija

GWh

14

0.001

14

0.001

13

0.001

103

93

Energija vetra

GWh

898

0.077

1,030

0.089

1,077

0.093

115

105

UVOZ

-

-

6.828

-

5.934

-

6.844

93

111

Ugalj

1000 t

1445

0.803

950

0.408

950

0.549

51

134

Nafta

1000 t

3597

3.744

3338

3.481

3930

4.106

93

118

Sirova nafta (sa poluproizvodima)

1000 t

2407

2.541

2438

2.571

2980

3.145

101

122

Naftni derivati

1000 t

1190

1.203

900

0.910

950

0.961

76

106

Gas

Mil m3

2263

1.802

2011

1.602

2163

1.723

89

108

Električna energija

GWh

5417

0.466

5002

0.430

5279

0.454

92

106

Biomasa

1000 t

 

0.013

-

0.013

-

0.013

100

100

IZVOZ

-

-

1.330

-

1.393

-

1.401

105

101

Ugalj

1000 t

94

0.018

70

0.015

100

0.023

84

148

Nafta

1000 t

795

0.799

810

0.814

800

0.805

102

99

Sirova nafta (sa poluproizvodima)

1000 t

6

0.005

10

0.009

0

0.000

163

0

Naftni derivati

1000 t

789

0.794

800

0.805

800

0.805

101

100

Gas

Mil m3

-

-

-

-

-

-

-

-

Električna energija

GWh

5341

0.459

5943

0.511

6045

0.520

111

102

Biomasa

1000 t

-

0.053

-

0.053

-

0.053

100

100

NETO UVOZ ENERGENATA

-

-

5.498

-

4.541

-

5.443

83

120

Ugalj

1000 t

1352

0.785

880

0.393

850

0.526

50

134

Nafta

1000 t

2802

2.945

2528

2.668

3130

3.301

91

124

Sirova nafta

1000 t

2401

2.535

2428

2.563

2980

3.145

101

123

Naftni derivati

1000 t

401

0.409

100

0.105

150

0.156

26

148

Gas

Mil m3

2263

1.802

2011

1.602

2163

1.723

89

108

Električna energija

GWh

76

0.007

-941

-0.081

-766

-0.066

-1245

81

Biomasa

1000 t

-

-0.040

-

-0.040

-

-0.040

100

100

SALDO ZALIHA

Mtoe

-

-0.279

-

0.266

-

-0.397

-95

-149

UKUPNO RASPOLOŽIVA ENERGIJA

Mtoe

-

15.423

-

15.044

-

15.169

98

101

SKLADIŠTA ZA MEĐUNARODNI BRODSKI SAOBRAĆAJ

Mtoe

-

0.016

-

0.015

-

0.016

94

106

UKUPNA DOMAĆA POTROŠNJA

Mtoe

-

15.407

-

15.029

-

15.152

98

101

MEĐUNARODNI AVIO PREVOZ

Mtoe

-

0.142

-

0.142

-

0.142

100

100

UKUPNO SNABDEVANJE ENERGIJOM

Mtoe

-

15.265

-

14.887

-

15.010

98

101

Ugalj

1000 t

39732

7.506

40567

7.345

39519

7.114

98

97

Nafta

1000 t

3537

3.722

3451

3.639

3825

4.004

98

110

Gas

Mil m3

2503

1.993

2481

1.975

2458

1.957

99

99

Električna energija

GWh

76

0.007

-941

-0.081

-766

-0.066

-1245

81

Hidropotencijal

GWh

9457

0.813

8667

0.745

8528

0.733

92

98

Geotermalna energija

TJ

220

0.005

220

0.005

220

0.005

100

100

Biomasa

TJ

46529

1.111

47157

1.126

47382

1.132

101

100

Biogas

TJ

1190

0.028

1721

0.041

1556

0.037

145

90

Solarna energija

GWh

14

0.001

14

0.001

13

0.001

103

93

Energija vetra

GWh

898

0.077

1,030

0.089

1,077

0.093

115

105

Deponijski i kanalizacioni gas

Mil m3

-

-

-

-

-

-

-

-

UVOZNA ZAVISNOST (%)

-

-

35.645

-

30.186

-

35.886

85

119

UČEŠĆE U UKUPNOJ BRUTO POTROŠNJI (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugalj

1000 t

-

49.174

-

49.340

-

47.395

100

96

Nafta

1000 t

-

24.384

-

24.448

-

26.672

100

109

Gas

Mil m3

-

13.058

-

13.270

-

13.040

102

98

Električna energija

GWh

-

0.043

-

-0.544

-

-0.439

-1276

81

Hidropotencijal

GWh

-

5.327

-

5.006

-

4.885

94

98

Geotermalna energija

TJ

-

0.034

-

0.035

-

0.035

103

99

Biomasa

1000 t

-

7.280

-

7.566

-

7.539

104

100

Biogas

Mil m3

-

0.186

-

0.276

-

0.248

148

90

Solarna energija

GWh

-

0.008

-

0.008

-

0.007

106

93

Energija vetra

GWh

-

0.506

-

0.595

-

0.617

118

104

Deponijski i kanalizacioni gas

 

-

-

-

-

-

-

-

-

UTROŠAK ZA PROIZVODNJU ENERGIJE TRANSFORMACIJOM

Mtoe

-

13.506

-

13.324

-

13.925

99

105

Hidroelektrane

Mtoe

-

0.813

-

0.745

-

0.733

92

98

Vetroelektrane

Mtoe

-

0.077

-

0.089

-

0.093

115

105

Solarne elektrane

Mtoe

-

0.001

-

0.001

-

0.001

103

93

Pumpanje-reverzibilne hidroelektrane

Mtoe

-

0.094

-

0.096

-

0.108

102

112

Termoelektrane

Mtoe

-

6.318

-

6.587

-

6.359

104

97

Termoelektrane-toplane (TE-TO)

Mtoe

-

0.121

-

0.063

-

0.229

52

363

Energane

Mtoe

-

0.399

-

0.364

-

0.332

91

91

Toplane

Mtoe

-

0.502

-

0.549

-

0.547

109

100

Ekstrakcija nafte i gasa

Mtoe

-

0.000

-

0.000

-

0.000

-

-

Rafinerije i Petrohemija

Mtoe

-

3.991

-

4.096

-

4.677

103

114

Razmenjeni proizvodi

Mtoe

 

0.140

 

0.073

 

0.140

52

192

Vraćeno iz petrohemije

 

 

0.108

 

0.123

 

0.108

114

88

Visoke peći

Mtoe

-

0.687

-

0.272

-

0.277

40

102

Rudnici uglja

Mtoe

-

0.000

-

0.000

-

0.000

-

-

Prerada uglja

Mtoe

-

0.109

-

0.131

-

0.188

120

144

Ćumurane i retorte

Mtoe

-

0.022

-

0.022

-

0.022

100

100

Proizvođači drvnih peleta

Mtoe

-

0.108

-

0.108

-

0.108

100

100

Proizvođači drvnih briketa

Mtoe

-

0.004

-

0.004

-

0.004

100

100

Ostali

Mtoe

-

0.010

-

0.000

-

0.000

-

-

PROIZVODNJA ENERGIJE TRANSFORMACIJOM

Mtoe

-

8.680

-

8.652

-

9.454

100

109

BRUTO PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

GWh

37600

3.233

38100

3.277

38417

3.304

101

101

TERMOELEKTRANA

GWh

25546

2.197

26611

2.289

25959

2.232

104

98

TERMOELEKTRANA - TOPLANA

GWh

385

0.033

158

0.014

1115

0.096

41

706

HIDROELEKTRANA

GWh

10198

0.877

9735

0.837

9680

0.832

95

99

OD TOGA MALE HIDRO

GWh

255

0.022

318

0.027

324

0.028

125

102

RHE

GWh

741

0.064

751

0.065

827

0.071

101

110

ELEKTRANE NA SUNČANU ENERGIJU

GWh

14

0.001

14

0.001

13

0.001

103

93

ELEKTRANE NA VETAR

GWh

898

0.077

1030

0.089

1077

0.093

115

105

OSTALO

GWh

559

0.048

553

0.048

573

0.049

99

104

NA BIOGAS

GWh

127

0.011

169

0.014

125

0.011

133

74

NA BIOMASU

GWh

11

0.001

19

0.002

20

0.002

-

-

NA DEPONIJSKI I KANALIZACIONI GAS

GWh

 

 

-

 

 

 

-

-

NA PRIRODNI GAS KOJE PROIZVODE ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE

GWh

100

0.009

97

0.008

95

0.008

97

99

INDUSTRIJSKE ENERGANE

GWh

321

0.028

268

0.023

333

0.029

84

124

SOPSTVENA POTROŠNJA U ENERGETSKOM SEKTORU

Mtoe

-

0.840

-

0.720

-

0.981

86

136

GUBICI

Mtoe

-

0.529

-

0.508

-

0.479

96

94

ENERGIJA RASPOLOŽIVA ZA FINALNU POTROŠNJU

Mtoe

-

9.070

-

8.987

-

9.078

99

101

FINALNA POTROŠNJA U NEENERGETSKE SVRHE

Mtoe

-

0.702

-

0.702

-

0.702

100

100

FINALNA POTROŠNJA U ENERGETSKESVRHE

Mtoe

-

8.386

-

8.282

-

8.402

99

101

PO SEKTORIMA POTROŠNJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrija (sa građevinarstvom)

Mtoe

-

2.181

-

2.168

-

2.199

99

101

Saobraćaj

Mtoe

-

2.309

-

2.127

-

2.262

92

106

Domaćinstva

Mtoe

-

2.873

-

2.963

-

2.921

103

99

Poljoprivreda

Mtoe

-

0.152

-

0.158

-

0.152

104

96

Ostali potrošači

Mtoe

-

0.870

-

0.865

-

0.868

99

100

PO ENERGENTIMA:

Mtoe

-

-

-

-

-

-

-

-

Ugalj

Mtoe

-

0.419

-

0.424

-

0.410

101

97

Visokopećni gas

Mtoe

 

0.019

 

0.100

 

0.100

 

 

Naftni derivati

Mtoe

-

2.835

-

2.636

-

2.788

93

106

Prirodni gas

Mtoe

-

0.915

-

0.901

-

0.766

98

85

Električna energija

GWh

27985

2.406

27519

2.367

28096

2.416

98

102

Toplotna energija

Mtoe

-

0.686

-

0.754

-

0.787

110

104

OIE (geotermalna energija, biomasa, biogas)

Mtoe

-

1.106

-

1.124

-

1.134

102

101