PROGRAM
RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA - SUBVENCIJA, JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U 2021. GODINI

("Sl. list grada Kragujevca", br. 39/2020)

I Programom raspoređivanja sredstava iz budžeta Grada - subvencija, javnim preduzećima i privrednim društvima u 2021. godini, raspoređuju se sredstva subvencija planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu ("Službeni list grada Kragujevca", broj 38/20) na Razdelu 10 - Gradska uprava za poslove organa Grada, Program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, Funkcija 620 - Razvoj zajednice, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Sredstva za realizaciju ovog programa, opredeljena su za subvencionisanje javnih, javno komunalnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad u skladu sa zakonom i Godišnjim programima poslovanja korisnika subvencija u ukupnom iznosu od 690.000.000,00 dinara.

II Raspoređivanje sredstava iz budžeta Grada - subvencija javnim preduzećima vrši se na sledeći način:

Redni
broj

Naziv javnog preduzeća

Iznos /din

1.

Javno stambeno preduzeće Kragujevac

106.000.000

2.

Javno preduzeće "Putevi" Kragujevac

41.000.000

3.

Javno komunalno preduzeće Niskogradnja, Kragujevac

20.580.000

4.

Javno komunalno preduzeće Šumadija, Kragujevac

15.000.000

III Raspoređivanje sredstava iz budžeta Grada - subvencija privrednim društvima vrši se na sledeći način:

Redni
broj

Naziv privrednog društva

Iznos /din

1.

PD Radio televizija Kragujevac d.o.o. Kragujevac

50.000.000

2.

PD Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije "Šumadija sajam" Kragujevac

31.600.000

3.

PD Centar za strna žita DOO, Kragujevac

45.000.000

4.

PD "Slobodna zona Šumadija" d.o.o. Kragujevac

1.500.000

5.

Biznis inovacioni centar d.o.o. Kragujevac

8.400.000

6.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac

7.500.000

7.

SPD "Radnički" d.o.o. Kragujevac

255.000.000

8.

SPD "FK Radnički 1923." d.o.o. Kragujevac

57.000.000

9.

SPD "ŽFK Radnički 1923." d.o.o. Kragujevac

7.000.000

10.

Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac

30.500.000

11.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" doo Kragujevac

11.000.000

IV Za realizaciju ovog programa odgovorna je Gradska uprava za poslove organa Grada.

V Način prenosa i korišćenja sredstava iz budžeta Grada - subvencija urediće se Ugovorom koji će zaključiti Gradska uprava za poslove organa Grada i korisnik sredstava subvencija.

VI Ovaj program objaviti u "Službenom listu grada Kragujevca".