PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA IZBOR, NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LICENCIRANIH LICA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI

("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i postupak izbora članova Komisije za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica (u daljem tekstu: Komisija), kao i pravo i visina naknade za rad u Komisiji.

Član 2

Svi izrazi u ovom pravilniku upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom rodu i obrnuto.

Član 3

Ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma rešenjem obrazuje komisiju za utvrđivanje povrede profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), odnosno da li licencirani prostorni planer, licencirani urbanista, licencirani arhitekta urbanista, licencirani inženjer, licencirani arhitekta, licencirani pejzažni arhitekta i licencirani izvođač nesavesno, nezakonito, odnosno nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata ili da li mu je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka u skladu sa zakonom.

Član 4

Komisija se obrazuje za svaku stručnu oblast, za koju se u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona polaže stručni ispit i izdaje licenca.

Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika i najmanje tri, a najviše pet članova.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Komisije su predstavnici iz stručne oblasti za koju se formira Komisija, a koji ispunjavaju uslove iz člana 6. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, jedan član Komisije je lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje deset godina radnog iskustva na inspekcijskim, normativnim i drugim stručno-analitičkim poslovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje objekata, građevinskih proizvoda i energetske efikasnosti zgrada, koji se obavljaju u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Predstavnici iz stručne oblasti iz stava 3. ovog člana imenuju se iz različitih užih stručnih oblasti koje pripadaju stručnoj oblasti za koju se formira Komisija.

Član 5

Predsednik i članovi Komisije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika imenuju se na osnovu predloga Inženjerske komore Srbije, odgovarajuće strukovne organizacije ili udruženja.

Član 6

Za predsednika, zamenika predsednika i članove Komisije, a u skladu sa članom 4. stav 3. ovog pravilnika imenuju se lica koja:

1) imaju stečeno odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama u obimu od najmanje 300 ESPB iz stručne oblasti za koju se formira Komisija;

2) imaju licencu iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju se u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona polaže stručni ispit i izdaje licenca;

3) imaju odgovarajuće reference;

4) imaju najmanje deset godina stručnog iskustva iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na stručnim poslovima prostornog ili urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije ili građenja objekata i izvođenja radova.

Član 7

Predsedniku, zameniku predsednika i članovima komisije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika, za rad u komisiji pripada pravo na naknadu u iznosu od 10.000 dinara po okončanom postupku za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".