ODLUKA

O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDE

("Sl. list grada Kikinde", br. 3/2021)

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom osniva se Turistička organizacija grada Kikinde, u cilju unapređenja i promocije turizma grada Kikinde (u daljem tekstu: Turistička organizacija).

Osnivač Turističke organizacije iz stava 1. ovog člana je grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, matični broj 08176396.

Član 2

Turistička organizacija posluje u skladu sa propisima o javnim službama i upisuje se u sudski registar.

Turistička organizacija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o turizmu, Statutom i ovom odlukom.

Član 3

Turistička organizacija posluje i istupa u pravnom prometu pod nazivom: "Turistička organizacija grada Kikinde".

Skraćeni naziv Turističke organizacije je: "TO Kikinde".

Sedište Turističke organizacije je u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 21.

DELATNOST I NAČIN FINANSIRANJA

Član 4

Turistička organizacija obavlja poslove:

1. promocije i razvoja turizma grada Kikinde;

2. koordiniranja aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju razvoja i promociji turizma i na programima edukacije i usavršavanja veština zaposlenih u turizmu;

3. donošenje godišnjeg programa rada i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima TOS-a;

4. obezbeđivanja i unapređivanja informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti grada Kikinde (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, on line sredstva promocije - internet prezentacija, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti, suveniri itd);

5. prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma;

6. organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;

7. organizovanja turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.);

8. upravljača turističkog prostora;

9. posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu;

10. podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora;

11. izrade, učešća u izradi, kao i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma;

12. pripreme i prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika, analiza i drugih informacija;

13. druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Član 5

U cilju izvršenja poslova iz člana 4. ove odluke, delatnosti Turističke organizacije su:

18.12 Ostalo štampanje;

47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama (lokalna vina);

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim; prodavnicama - prodaja na malo suvenira, rukotvorina;

49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;

55.10 Hoteli i sličan smeštaj;

55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak- smeštaj u seoskim kućama, brvnarama, bungalovima, apartmanima i slično;

56.10 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

56.21 Ketering;

58.11 Izdavanje knjiga - izdavanje knjiga, brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija;

58.12 Izdavanje imenika i adresara;

58.13 Izdavanje novina;

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja;

58.19 Ostala izdavačka delatnost- izdavanje (uključujući on-line) kataloga, fotografija, razglednica, postera, reklamnog materijala i ostalog štampanog materijala;

73.12 Medijsko predstavljanje;

79.90 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezanih s njima;

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška;

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova- obuhvata organizaciju, promociju ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa i sastanaka;

84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije;

90.01 Izvođačka delatnost

90.02 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti;

93.19 Ostale sportske delatnosti - aktivnosti povezane sa promocijom sportskih događaja;

93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti - organizacija sajmova rekreativne prirode - organizacija rada objekata za rekreaciju.

Turistička organizacija može izvršiti promenu delatnosti uz saglasnost Osnivača.

Član 6

Sredstva za osnivanje i početak rada Turističke organizacije u iznosu od 500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti obezbeđuju se u budžetu grada Kikinde.

Turistička organizacija stiče sredstva za ostvarivanje svoje delatnosti iz:

1. budžeta grada Kikinde;

2. prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti i iz drugih sopstvenih prihoda;

3. donacija, poklona, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

4. drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

ORGANI TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Član 7

Organi Turističke organizacije su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Organe Turističke organizacije imenuje i razrešava Skupština grada Kikinde.

Član 8

Direktora Turističke organizacije imenuje i razrešava osnivač na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje i sprovodi Upravni odbor Turističke organizacije.

Za direktora Turističke organizacije može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1. stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

2. radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima;

3. aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

Poslove ovlašćenja direktora Turističke organizacije može obavljati vršilac dužnosti direktora, do imenovanja direktora, a najduže do jedne godine.

Vršioca dužnosti imenuje Skupština grada Kikinde.

Član 9

Mandat direktora Turističke organizacije prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili razrešenjem.

Direktor se razrešava pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko:

1. se utvrdi da je, zbog nestručnog, nesavesnog obavljanja dužnosti i postupanja suprotnog pažnji dobrog privrednika i propusta u donošenju i izvršavanju odluka i organizovanju poslova u Turističkoj organizaciji, došlo do znatnog odstupanja od ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja, odnosno plana rada;

2. se utvrdi da deluje na štetu Turističke organizacije, kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem ili na drugi način;

3. u toku trajanja mandata bude pravosnažno osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora;

4. ne izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora;

5. u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Postupak i razrešenje direktora Turističke organizacije pokreće Skupština grada Kikinde po svojoj inicijativi ili na inicijativu Upravnog odbora Turističke organizacije.

Član 10

Direktor Turističke organizacije:

1. predstavlja i zastupa Turističku organizaciju;

2. organizuje i rukovodi radom Turističke organizacije;

3. izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

4. stara se o zakonitosti rada Turističke organizacije;

5. predlaže godišnji program rada;

6. predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

7. podnosi izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;

8. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost gradonačelnika grada Kikinde;

9. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Turističke organizacije.

Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru i osnivaču.

Član 11

Upravni odbor Turističke organizacije ima predsednika i četiri člana.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora je četiri godine.

U Upravni odbor imenuju se po jedan predstavnik osnivača i predstavnik zaposlenih, a ostali članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda naučnih i stručnih lica iz oblasti turizma, kao i privrednih subjekata i drugih organizacija koje obavljaju delatnost iz oblasti turizma.

Mandat predsedniku i članovima Upravnog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Član 12

Upravni odbor Turističke organizacije:

1. donosi statut Turističke organizacije;

2. donosi poslovnik o svom radu;

3. donosi godišnji program rada Turističke organizacije;

4. donosi godišnje programe turističke informativno-propagandne delatnosti;

5. usvaja finansijski plan;

6. usvaja godišnji izveštaj o poslovanju i završni račun;

7. raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora;

8. utvrđuje predlog kandidata za direktora i dostavlja predlog Osnivaču u roku utvrđenom zakonom;

9. zaključuje ugovor o radu sa direktorom u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

10. podnosi osnivaču inicijativu za razrešenje direktora pre isteka mandata ako se steknu uslovi za to;

11. odlučuje o promeni naziva, sedišta i delatnosti;

12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima grada i Statutom Turističke organizacije.

Akte iz stava 1. tačke 1, 3, 5, 6. i 11. ovog člana donose se uz saglasnost Osnivača.

Član 13

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana od kojih je jedan predsednik.

Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora je četiri godine.

U Nadzorni odbor imenuju se po jedan predstavnik osnivača, predstavnik iz reda zaposlenih i predstavnik iz reda naučnih i stručnih lica iz oblasti turizma, kao i privrednih subjekata i drugih organizacija koje obavljaju delatnost iz oblasti turizma.

Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Član 14

Nadzorni odbor Turističke organizacije:

1. vrši nadzor nad poslovanjem Turističke organizacije;

2. pregleda izveštaj o poslovanju i završni račun Turističke organizacije i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;

3. donosi poslovnik o svom radu;

4. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

ODNOS SA OSNIVAČEM

Član 15

Skupština grada Kikinde, u skladu sa zakonom:

1. razmatra godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i usvaja isti;

2. daje saglasnost na godišnji program poslovanja i finansijski plan;

3. daje saglasnost na statusne promene;

4. daje saglasnost na Statut;

5. daje saglasnost na promenu delatnosti, sedišta i naziva Turističke organizacije.

Član 16

Statutom Turističke organizacije bliže se uređuje delatnost, unutrašnja organizacija Turističke organizacije, nadležnost organa, uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, zastupanje i predstavljanje, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, način organizovanja poslova i druga pitanja od značaja za poslovanje Turističke organizacije.

Član 17

Turistička organizacija može prestati sa radom odlukom Osnivača, u slučajevima predviđenim Zakonom o javnim službama.

U slučaju prestanka rada Turističke organizacije, preostala sredstva pripadaju Osnivaču.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Do imenovanja direktora Turističke organizacije za vršioca dužnosti direktora imenuje se Jasmina Milankov.

Vršilac dužnosti direktora iz stava 1. ovog člana imenuje se na vreme od najduže jedne godine.

Vršilac dužnosti direktora ovlašćen je da preduzima sve radnje u vezi sa upisom Turističke organizacije u sudski registar.

Do imenovanja članova Upravnog odbora poslove Upravnog odbora vršiće Privremeni upravni odbor, koji se sastoji od predsednika, zamenika predsednika i tri člana:

1. Dragoslav Ugarčina, predsednik,

2. Srđan Sivčev, zamenik predsednika,

3. Vladimir Šurlan, član,

4. Ljiljana Petković, članica,

5. Branka Adamović, članica.

Privremeni Upravni odbor doneće Statut Turističke organizacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadzorni odbor Turističke organizacije imenovaće se u roku od 60 dana od dana donošenja Statuta Turističke organizacije.

Član 19

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kikinde".