PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA, PADA U ŠAHT, RUPU I OKLIZNUĆA NA SNEGU I LEDU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015, 61/2015, 68/2016, 53/2017 i 8/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak i način rešavanja o zahtevima za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad).

Član 2

(Brisan)

Član 3

Lice koje je pretrpelo štetu usled ujeda napuštene životinje, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada (u daljem tekstu: oštećeni), pre pokretanja sudskog postupka za ostvarivanje prava za naknadu štete, kao i u toku sudskog postupka, a pre pravnosnažnog okončanja sudskog postupka, može Pravobranilaštvu Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo), da podnese pisani zahtev za naknadu štete (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev u ime oštećenog može da podnese njegov zakonski zastupnik, staratelj ili punomoćnik.

Zakonski zastupnik dokazuje svoje svojstvo dostavljanjem fotokipije izvoda iz matične knjige rođenih, staratelj dokazuje svojstvo dostavljanjem fotokopije rešenja o postavljenju za staratelja, a punomoćnik dostavljanjem punomoćja.

Advokat koji kao punomoćnik oštećenog podnese zahtev iz stava 1. ovog člana, ostvaruje pravo na ime troškova sastavljanja zahteva prema važećoj tarifi Advokatske komore Srbije o nagradama i naknadama za rad advokata.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može da se podnese u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 4

Zahtev iz člana 3. ovog pravilnika sadrži: ime i prezime oštećenog, prebivalište oštećenog, kontakt telefon oštećenog, kratak opis štetnog događaja, mesto i vreme nastanka štetnog događaja, podatke o licima koja su prisustvovala nastanku štetnog događaja, opis pretrpljenih povreda, iznos koji potražuje na ime naknade pretrpljene štete, kao i druge neophodne podatke da bi se po istom moglo postupati.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, oštećeni je dužan da dostavi:

1. fotokopiju lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih, ako je oštećeni maloletno lice,

2. kompletnu medicinsku dokumentaciju (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove opšte prakse, izveštaj lekara specijaliste iz Pasterovog zavoda i dr.),

Oštećeni može, uz zahtev i obaveznu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana, da podnese i drugu dokumentaciju koja je od značaja za rešavanje po zahtevu za naknadu štete.

U slučaju kada se zahtev podnosi putem zakonskog zastupnika, staratelja ili punomoćnika, uz zahtev mora da se podnese dokumentacija iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika.

Član 5

Pravobranilaštvo je dužno da primljeni zahtev iz člana 3. ovog pravilnika, u roku od tri dana od dana njegovog prijema, ukoliko je zahtev uredan i potpun, dostavi Komisiji za procenu osnovanosti predloga za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju iz stava 1. ovog člana obrazuje i imenuje Gradsko veće Grada Novog Sada.

Pravobranilaštvo će po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, ukoliko je zahtev nerazumljiv ili nepotpun, u roku od tri dana od dana prijema zahteva, pisanim putem obavestiti podnosioca zahteva da otkloni nedostatke.

Ako podnosilac zahteva u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 3. ovog člana ne otkloni nedostatke zbog kojih se ne može postupiti po zahtevu, smatraće se da je odustao od zahteva.

Član 6

Komisija će, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o podnetom zahtevu, izvršiti uvid u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i izvršiti neposredni pregled oštećenog, uz njegovu saglasnost.

Član 7

Nakon utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje o podnetom zahtevu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, Komisija će dostaviti Mišljenje o osnovanosti predloga za mirno rešavanje spora i visini iznosa naknade štete (u daljem tekstu: mišljenje), koje je obavezujuće za Pravobranilaštvo.

Mišljenje Komisije iz stava 1. ovog člana mora biti obrazloženo.

Pravobranilaštvo je u obavezi da postupi po mišljenju iz stava 1. ovog člana i zaključi sporazum o vansudskom poravnanju.

Ukoliko Pravobranilaštvo smatra da nema osnova da se zaključi sporazum o vansudskom poravnanju, na osnovu mišljenja iz stava 1. ovog člana, dužno je da obavesti Gradsko veće Grada Novog Sada, koje će doneti konačnu odluku.

Na osnovu mišljenja iz stava 1. ovog člana, Pravobranilaštvo sačinjava sporazum o vansudskom poravnanju i obaveštava oštećenog, u roku od osam dana od dana prijema mišljenja, o datumu i mestu potpisivanja sporazuma o vansudskom poravnanju.

Član 8

Kod utvrđivanja visine iznosa naknade štete iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika uzimaju se u obzir sledeći osnovi naknade, i to:

- naknada za pretrpljeni fizički bol,

- naknada za pretrpljeni duševni bol-strah,

- naknada za naruženost i

- naknada za umanjenje opšte životne aktivnosti.

Iznos naknade za pretrpljeni fizički bol:

- lakog intenziteta bola do 20.000,00 dinara,

- srednjeg intenziteta bola od 20.000,00 do 30.000,00 dinara i

- visokog intenziteta bola od 30.000,00 do 40.000,00 dinara.

Iznos naknade za pretrpljeni duševni bol - strah:

- lakog intenziteta bola do 20.000,00 dinara,

- srednjeg intenziteta bola od 20.000,00 do 30.000,00 dinara i

- visokog intenziteta bola od 30.000,00 do 40.000,00 dinara.

Iznos naknade za naruženost:

- lakog intenziteta bola do 20.000,00 dinara,

- srednjeg intenziteta bola od 20.000,00 do 30.000,00 dinara i

- visokog intenziteta bola od 30.000,00 do 40.000,00 dinara.

Iznos naknade za umanjenje opšte životne aktivnosti:

- umanjenje opšte životne aktivnosti od 1%-5%

20.000,00 dinara,

- umanjenje opšte životne aktivnosti od 6%-10%

30.000,00 dinara i

- umanjenje opšte životne aktivnosti preko 10%

40.000,00 dinara.

Član 9

Pravobranilaštvo je dužno da nadležnoj gradskoj upravi dostavi potpisan i overen sporazum o vansudskom poravnanju, najkasnije narednog dana od dana njegovog potpisivanja.

Nadležna gradska uprava dužna je da u roku od osam dana, od dana prijema sporazuma iz stava 1. ovog člana, dostavi zahtev za plaćanje Gradskoj upravi za finansije.

Gradska uprava za finansije dužna je da u roku od 10 dana, od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana, izvrši plaćanje na ime vansudskog poravnanja.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".