ODLUKA

O PRAVU NA JEDNOKRATNI NOVČANI IZNOS ZA ROĐENJE DETETA

("Sl. list grada Užica", br. 1/2021)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se pravo roditelja - majke na jednokratni novčani iznos za rođenje deteta.

Jednokratni novčani iznos za rođenje deteta predstavlja još jednu meru u okviru pronatalitetnog programa koji grad Užice preduzima u cilju podsticanja rađanja dece na teritoriji grada Užica i pomoći roditeljima: jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama, jednokratna novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog narednog deteta, dodela besplatnog sedišta za bebe, Užička porodična kartica (program subvencija - umanjenje cena prilikom plaćanja dobara i usluga za roditelje troje i više dece), gradska stipendija za talentovane učenike koji potiču iz porodica sa troje i više dece.

Član 2

Pravo na jednokratni novčani iznos za rođenje deteta može ostvariti majka za rođenje svakog deteta, pod uslovom da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje 6 (šest) meseci pre porođaja.

Pravo iz stava 1. ovog člana može ostvariti i majka sa statusom izbeglice ili interno raseljenog lica, pod uslovom da ima prijavljeno boravište na teritoriji grada Užica najmanje 6 (šest) meseci pre porođaja.

Radno-pravni status majke nije od uticaja na pravo koje je predmet ove odluke.

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratni novčani iznos, podnosi se u roku od šest meseci od dana porođaja.

O pravu odlučuje Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Član 4

Sredstva za isplatu jednokratnih novčanih iznosa utvrđenih ovom odlukom obezbeđuju se u budžetu grada Užica.

Član 5

Visina jednokratnog novčanog iznosa za 2021. godinu je 5.000,00 dinara, neto.

Za svaku narednu godinu visinu iznosa utvrđuje gradonačelnik grada Užica, posebnim aktom, krajem tekuće za narednu godinu, u okviru sredstava obezbeđenih u budžetu grada za tu namenu.

Član 6

Pravo na jednokratni novčani iznos za rođenje deteta može se ostvariti za decu rođenu počev od 1. januara 2021. godine.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Užica".