PRAVILNIK

O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

Član 2*

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

1) profesor razredne nastave,

2) (brisana)

3) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom,

4) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu,

5) master učitelj,

6) diplomirani učitelj - master,

7) profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to:

1) profesor odgovarajućeg stranog jezika;

2) diplomirani filolog, odnosno profesor jezika i književnosti;

3) lice koje ispunjava uslove za nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi, a koje je na osnovnim studijama položilo ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave;

4) profesor razredne nastave, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za strani jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2;

5) master filolog;

6) master profesor jezika i književnosti;

7) master učitelj;

8) diplomirani učitelj - master;

9) master učitelj, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za strani jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2;

10) diplomirani učitelj - master, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za strani jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2;

Lica iz stava 2. koja nisu profesori odgovarajućeg jezika treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira).

Lica iz stava 2. tač. 2), 5) i 6) treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira), osim ukoliko nisu završila odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil.

Nivo znanja B2 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji, ili međunarodno priznatom ispravom za nivo znanja jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prednost za izvođenje nastave iz stranog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 2. ovog člana imaju master profesor jezika i književnosti (odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil), odnosno master filolog (odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil), odnosno profesor, odnosno master učitelj, odnosno diplomirani učitelj - master, odnosno profesor razredne nastave, master profesor ili profesor u predmetnoj nastavi i nastavnik u predmetnoj nastavi sa položenim ispitom B2.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta srpski kao nematernji jezik u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to:

1) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine,

2) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama sa mađarskim, rusinskim ili rumunskim nastavnim jezikom,

3) diplomirani filolog (srbista - srpski jezik i lingvistika) - master,

4) profesor srpskog jezika i književnosti,

5) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

6) profesor srpske književnosti i jezika,

7) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

8) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima,

9) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima,

10) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

11) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

12) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

13) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

14) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

15) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštu književnost,

16) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

17) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost,

18) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik,

19) profesor razredne nastave,

20)* (brisana)

21) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)),

22) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)),

23) master učitelj,

24) diplomirani učitelj-master.

Lica iz stava 7. tač. 19), 22) i 23) ovog člana koja su diplomu stekla na jeziku manjina treba da poseduju znanje srpskog jezika najmanje na nivou C1 (Zajedničkog evropskog okvira). Nivo znanja C1 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekom od učiteljskih/pedagoških fakulteta ili na katedri za srpski jezik odgovarajućih fakulteta u Republici Srbiji.

Lica iz stava 7. tač. 3)-23) ovog člana u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom (za mađarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine.

Član 3

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje je steklo visoko obrazovanje, i to:

1. Srpski jezik:

a) Srpski jezik:

1) profesor srpskog jezika i književnosti,

2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

3) profesor srpske književnosti i jezika,

4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima,

6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima,

7) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

8) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku,

13) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost,

14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik,

16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost,

17) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine,

18) profesor srpskog jezika i srpske književnosti,

19) diplomirani komparatista,

20) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik kao strani),

21) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti),

(22) profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti;

(23) master filolog iz oblasti filoloških nauka;

(24) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika;

(25) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

b) Srpski kao nematernji jezik:

1) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine,

2) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama sa mađarskim, rusinskim ili rumunskim nastavnim jezikom,

3) diplomirani filolog (srbista - srpski jezik i lingvistika) - master,

4) profesor srpskog jezika i književnosti,

5) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

6) profesor srpske književnosti i jezika,

7) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

8) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima,

9) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima,

10) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

11) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

12) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

13) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

14) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

15) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštu književnost,

16) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

17) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost,

18) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik.

19) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpski jezik kao strani, Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost),

20) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti),

21) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Lica iz podtač. a) i b) koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistik.

Lica iz stava 1. tačka 1b, podtač. 3) - 20) ovog člana u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i ispit iz srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom (za mađarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine.

Lica iz stava 1. tačka 1b, podtač. 3) - 20) ovog člana treba da savladaju obuku za nastavu srpskog kao nematernjeg jezika u trajanju od 20 sati u organizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

2. Maternji jezik pripadnika nacionalnih manjina:

1) albanski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za albanski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil albanski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil albanski jezik);

2) bugarski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik);

3) mađarski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil mađarski jezik);

4) rusinski jezik:

- profesor rusinskog jezika i književnosti,

- profesor ruskog ili srpskohrvatskog jezika i književnosti uz uslov da mu je znanje rusinskog jezika provereno na fakultetu,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik);

5) rumunski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik);

6) slovački jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik);

7) hrvatski jezik:

- profesor hrvatskog jezika i književnosti,

- profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti,

- diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima,

- profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za hrvatski jezik i književnost,

- master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil hrvatski jezik);

8) Bosanski jezik:

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog jezika i književnosti,

- profesor bosanskog i srpskog jezika,

- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom,

- profesor srpske književnosti i jezika,

- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

- profesor za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost,

- profesor za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike,

- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima,

- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima,

- profesor za jugoslovensku i opštu književnost,

- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

- profesor bosanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti,

- master, diplomirani filolog (bosanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost),

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost),

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika.

3. Strani jezik:

1) Engleski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;

- diplomirani filolog anglista;

- diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti;

- master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost; Anglistika, Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

2) Francuski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost;

- profesor francuskog jezika i književnosti;

- master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Francuski jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Francuski jezik i književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Francuski jezik i književnost; Francuski jezik i književnost; Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom.

3) Ruski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost;

- profesor ruskog jezika i književnosti;

- master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Ruski jezik i književnost; Ruski jezik i književnost.

4) Nemački jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost;

- profesor nemačkog jezika i književnosti;

- master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Nemački jezik i književnost; Nemački jezik.

5) Italijanski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost;

- profesor italijanskog jezika i književnosti;

- master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Italijanski jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Italijanski jezik i književnost).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Italijanistika; Italijanski jezik i književnost.

6) Španski jezik:

- profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost;

- profesor španskog jezika i hispanskih književnosti;

- master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti).

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Španski jezik, hispanske književnosti i kulture; Španski jezik i hispanske književnosti; Španski jezik i književnost.

4. Likovna kultura:

- diplomirani slikar,

- akademski slikar - likovni pedagog,

- akademski grafičar - likovni pedagog,

- akademski vajar - likovni pedagog,

- diplomirani slikar - profesor likovne kulture,

- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture,

- diplomirani vajar - profesor likovne kulture,

- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture,

- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture,

- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture,

- diplomirani slikar - profesor,

- diplomirani vajar,

- diplomirani vajar - profesor,

- diplomirani grafički dizajner,

- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture,

- diplomirani slikar zidnog slikarstva,

- diplomirani grafičar,

- diplomirani grafičar - profesor,

- profesor likovnih umetnosti,

- master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna),

- master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna),

- master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna),

- master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna),

- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti,

- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti,

- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna,

- diplomirani kostimograf;

- master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

5. Muzička kultura:

- akademski muzičar,

- diplomirani muzičar - muzički pedagog,

- diplomirani muzički pedagog,

- diplomirani muzičar - kompozitor,

- diplomirani kompozitor,

- diplomirani muzičar - dirigent,

- diplomirani muzičar - muzikolog,

- diplomirani muzikolog,

- diplomirani dirigent,

- diplomirani muzičar - akordeonista,

- diplomirani muzičar - gitarista,

- diplomirani muzičar - solo pevač,

- diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,

- diplomirani etnomuzikolog,

- diplomirani muzičar - pijanista,

- diplomirani muzičar - čembalista,

- diplomirani muzičar - orguljaš,

- diplomirani muzičar - harfista,

- diplomirani muzičar - perkusionista,

- diplomirani muzičar - violinista,

- diplomirani muzičar - violista,

- diplomirani muzičar - violončelista,

- diplomirani muzičar - kontrabasista,

- diplomirani muzičar - flautista,

- diplomirani muzičar - oboista,

- diplomirani muzičar - klarinetista,

- diplomirani muzičar - fagotista,

- diplomirani muzičar - hornista,

- diplomirani muzičar - trubač,

- diplomirani muzičar - trombonista,

- diplomirani muzičar - tubista,

- profesor crkvene muzike i pojanja,

- diplomirani muzičar - saksofonista,

- profesor solfeđa i muzičke kulture,

- diplomirani muzičar - pedagog,

- diplomirani muzičar - bajanista,

- diplomirani muzičar za medijsku oblast,

- profesor muzičkog vaspitanja,

- diplomirani muzičar - pedagog,

- diplomirani flautista,

- diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent hora),

- profesor muzičke kulture,

- master teoretičar umetnosti (profesionalni status: muzički pedagog, etnomuzikolog, muzikolog ili muzički teoretičar),

- master muzički umetnik (svi profesionalni statusi),

- master kompozitor,

- diplomirani trubač;

- diplomirani klavirista;

- master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet);

- master umetnik digitalnih medija sa završenim osnovnim akademskim studijama muzičke umetnosti.

6. Istorija:

- profesor istorije,

- profesor istorije i geografije,

- diplomirani istoričar,

- master istoričar,

- diplomirani istoričar - master,

- master profesor predmetne nastave.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani - master treba da imaju završene osnovne akademske studije istorije.

7. Geografija:

- profesor geografije,

- diplomirani geograf,

- profesor geografije i istorije,

- diplomirani profesor biologije i geografije,

- diplomirani profesor geografije i informatike,

- profesor biologije-geografije,

- profesor fizike-geografije,

- profesor geografije-informatike

- diplomirani profesor geografije-master,

- diplomirani geograf - master,

- master geograf,

- master profesor geografije,

- master profesor biologije i geografije,

- master profesor geografije i informatike,

- diplomirani geograf - prostorni planer,

- master profesor predmetne nastave.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije, dvopredmetne studije biologije i geografije ili dvopredmetne studije geografije i informatike.

8. Fizika:

- profesor fizike,

- diplomirani fizičar,

- profesor fizike i hemije,

- diplomirani pedagog za fiziku i hemiju,

- profesor fizike i osnove tehnike,

- diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike,

- profesor fizike i matematike,

- diplomirani astrofizičar,

- diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku,

- profesor fizike i hemije za osnovnu školu,

- profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu,

- diplomirani fizičar za primenjenu fiziku,

- profesor fizike za srednju školu,

- diplomirani fizičar istraživač,

- diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu,

- diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu,

- diplomirani fizičar za opštu fiziku,

- diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku,

- diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO,

- diplomirani astronom, smer astrofizika,

- profesor fizike-informatike,

- diplomirani fizičar-medicinska fizika,

- diplomirani profesor fizike-master,

- diplomirani fizičar-master,

- master fizičar,

- master profesor fizike,

- master profesor fizike i hemije,

- master profesor fizike i informatike,

- diplomirani fizičar - master fizike-meteorologije,

- diplomirani fizičar - master fizike-astronomije,

- diplomirani fizičar - master medicinske fizike,

- diplomirani profesor fizike-hemije, master,

- diplomirani profesor fizike-informatike, master,

- diplomirani fizičar - profesor fizike - master,

- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master,

- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master,

- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master,

- diplomirani fizičar - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master,

- diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu - master;

- master profesor matematike i fizike;

- master profesor informatike i fizike;

- diplomirani fizičar - informatičar;

- master profesor predmetne nastave.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Fizika može da izvodi i:

- diplomirani fizikohemičar;

- master fizikohemičar (uz prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizičke hemije ili fizike);

- master fizičar (uz prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizičke hemije ili fizike).

9. Matematika:

- profesor matematike,

- diplomirani matematičar,

- diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene,

- diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku,

- diplomirani matematičar - informatičar,

- profesor matematike i računarstva,

- diplomirani matematičar za matematiku ekonomije,

- profesor informatike - matematike,

- diplomirani matematičar - astronom,

- diplomirani matematičar - primenjena matematika,

- diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije),

- diplomirani informatičar,

- master matematičar,

- master profesor matematike,

- master profesor matematike i fizike,

- master profesor matematike i informatike,

- master profesor fizike i matematike,

- master profesor informatike i matematike,

- diplomirani profesor matematike-master,

- diplomirani matematičar - master,

- diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije),

- diplomirani matematičar - profesor matematike,

- diplomirani matematičar - teorijska matematika,

- diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije),

- profesor hemije - matematike,

- profesor geografije - matematike,

- profesor fizike - matematike,

- profesor biologije - matematike,

- profesor matematike - teorijsko usmerenje,

- profesor matematike - teorijski smer,

- diplomirani matematičar i informatičar,

- diplomirani matematičar - mehaničar,

- master profesor predmetne nastave,

- master matematičar - profesor matematike.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike.

10. Biologija:

- profesor biologije,

- diplomirani biolog,

- diplomirani molekularni biolog i fiziolog,

- profesor biologije i hemije,

- diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine,

- diplomirani biolog - ekolog,

- diplomirani profesor biologije i hemije,

- profesor biologije - geografije,

- profesor biologije - hemije,

- profesor biologije - fizike,

- profesor biologije - informatike,

- profesor biologije - matematike,

- diplomirani profesor biologije - master,

- diplomirani biolog - master,

- diplomirani profesor biologije - hemije, master,

- diplomirani profesor biologije - geografije, master,

- diplomirani molekularni biolog - master,

- diplomirani biolog zaštite životne sredine,

- master biolog,

- master profesor biologije,

- master profesor biologije i geografije,

- master profesor biologije i hemije,

- master profesor predmetne nastave.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije biologije.

11. Hemija:

- diplomirani hemičar,

- profesor hemije,

- profesor hemije i fizike,

- profesor hemije i biologije,

- diplomirani hemičar opšte hemije,

- diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj,

- diplomirani fizikohemičar,

- diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjerstvo,

- profesor biologije i hemije,

- profesor fizike i hemije za osnovnu školu,

- diplomirani profesor biologije i hemije,

- diplomirani hemičar - profesor hemije,

- diplomirani profesor hemije - master,

- profesor fizike - hemije,

- profesor geografije - hemije,

- profesor biologije - hemije,

- diplomirani profesor fizike - hemije, master,

- diplomirani profesor biologije - hemije, master,

- diplomirani pedagog za fiziku i hemiju,

- diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu - master,

- diplomirani hemičar - master,

- master profesor hemije,

- master hemičar,

- master profesor fizike i hemije,

- master profesor biologije i hemije,

- master fizikohemičar,

- diplomirani inženjer hemije analitičkog smera,

- master profesor predmetne nastave,

- diplomirani hemičar - inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životne sredine,

- diplomirani inženjer hemije bioorganskog smera.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije hemije.

12. Fizičko vaspitanje:

- profesor fizičkog vaspitanja,

- profesor fizičke kulture,

- diplomirani pedagog fizičke kulture,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije,

- profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut,

- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije,

- profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

- master fizičkog vaspitanja i sporta,

- profesor sporta i fizičkog vaspitanja,

- profesor sporta i fizičke kulture,

- master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

13. Tehničko i informatičko obrazovanje

Tehnika i tehnologija:

- profesor tehničkog obrazovanja,

- profesor tehnike,

- profesor tehnike i informatike,

- profesor informatike i tehničkog obrazovanja,

- profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva,

- profesor tehnike i mašinstva,

- profesor mašinstva,

- profesor elektrotehnike,

- profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja,

- profesor tehničkog obrazovanja i fizike,

- profesor fizike i osnova tehnike,

- profesor tehničkog obrazovanja i hemije,

- diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO,

- diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu,

- profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu,

- profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja,

- profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja,

- profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja,

- profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja,

- profesor politehničkog obrazovanja,

- profesor tehnike i grafičkih komunikacija,

- profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja,

- diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje,

- diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike,

- profesor osnova tehnike i proizvodnje,

- profesor politehnike,

- profesor tehnike i medijatekarstva,

- profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar,

- diplomirani fizičar - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master,

- diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master,

- diplomirani profesor tehnike i informatike - master,

- diplomirani profesor tehnike - master,

- master profesor tehnike i informatike,

- master profesor informatike i tehnike,

- profesor osnova tehnike i informatike,

- master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje,

- master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz oblasti tehničkog i informatičkog obrazovanja).

Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1. ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara.

14. Informatika i računarstvo:

- profesor, odnosno diplomirani profesor (sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine u oblasti informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, mašinstva ili tehničkog obrazovanja);

- profesor, odnosno diplomirani profesor (sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, dvopredmetne studije, gde je jedan predmet obavezno informatika;

- diplomirani matematičar, diplomirani fizičar, diplomirani informatičar (svi smerovi i odseci, sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine);

- diplomirani inženjer (sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine u oblasti informatike, informacionih tehnologija, organizacionih nauka, elektrotehnike i računarske tehnike;

- diplomirani ekonomista (sa završenim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine u oblasti informatike);

- master profesor u oblasti informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, mašinstva;

- master profesor (dvopredmetne studije) gde je jedan predmet obavezno informatika;

- master matematičar, master fizičar, master informatičar (svih smerova i odseka);

- master inženjer u oblasti informatike, informacionih tehnologija, organizacionih nauka, elektrotehnike ili računarske tehnike;

- master ekonomista u oblasti informatike;

- master dizajner medija u obrazovanju;

- master bibliotekar-informatičar;

- master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz oblasti informatike, informacionih tehnologija, matematike, fizike, organizacionih nauka, elektrotehnike ili računarske tehnike);

- master inženjer mašinstva.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju da imaju u okviru završenih osnovnih akademskih studija položeno najmanje pet ispita iz informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Informatika i računarstvo može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koje su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz st. 1-3. ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Informatika i računarstvo može da izvodi i:

- master učitelj, koji je tokom studija ostvario 90 ESPB bodova iz oblasti informatike i računarstva;

- lice koje je steklo stručni naziv strukovni specijalista, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 7. oktobra 2017. godine, ako u okviru završenih studija ima položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo).

Ispunjenost uslova iz ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija, odnosno studijskog programa.

Član 4

Nastavu iz fakultativnih nastavnih predmeta mogu da izvode lica iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, zavisno od vrste fakultativnog predmeta, a u skladu sa školskim programom i opštim aktom škole.

Član 5

Poslove kojima se ostvaruju sadržaji obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku od prvog do četvrtog razreda može da obavlja lice koje ispunjava uslove utvrđene u članu 2. stav 1. ovog pravilnika za izvođenje obrazovno vaspitnog rada u razrednoj nastavi.

Član 6

Poslove stručnog saradnika mogu da obavljaju:

1. Školski pedagog:

- profesor pedagogije,

- diplomirani pedagog - opšti smer ili smer školske pedagogije,

- diplomirani školski pedagog-psiholog,

- diplomirani pedagog,

- master pedagog,

- diplomirani pedagog - master.

2. Školski psiholog:

- profesor psihologije,

- diplomirani psiholog - opšti smer ili smer školske psihologije,

- diplomirani školski psiholog - pedagog,

- diplomirani školsko-klinički psiholog,

- diplomirani psiholog,

- master psiholog,

- diplomirani psiholog - master.

Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da poseduju najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških predmeta.

3. Andragog:

- profesor andragogije,

- diplomirani andragog,

- master andragog,

- diplomirani andragog - master.

4. Defektolog:

1) Surdopedagog

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha, diplomirani defektolog-surdoaudiolog,

- diplomirani defektolog odseka (grupe ili smera) za rad sa licima oštećenog sluha,

- nastavnik defektolog odseka (grupe ili smera) za rad sa licima oštećenog sluha,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba,

- diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost,

- diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

- diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost;

2) Tiflolog

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog vida,

- diplomirani defektolog-tiflolog,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost;

3) Somatoped

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora.

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost;

4) Specijalni pedagog

- diplomirani specijalni pedagog,

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora;

5) Oligofrenopedagog

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoj,

- diplomirani defektolog - oligofrenolog,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost.

5. Logoped:

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru,

- diplomirani defektolog-logoped,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije,

- diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije.

6. Socijalni radnik:

- diplomirani sociolog,

- socijalni radnik,

- master socijalni radnik,

- profesor sociologije,

- master sociolog.

7. Zdravstveni radnik:

- doktor medicine,

- doktor stomatologije,

- viša medicinska sestra.

8. Bibliotekar:

- diplomirani bibliotekar - informatičar,

- profesor, odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti,

- profesor razredne nastave,

- profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika - smer za bibliotekarstvo,

- profesor, odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika,

- profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti,

- profesor srpskog jezika i književnosti,

- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik,

- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost,

- master bibliotekar - informatičar,

- master filolog (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika),

- master profesor jezika i književnosti (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika),

- profesor jugoslovenskih književnosti,

- diplomirani komparativista i bibliotekar;

- profesor srpske književnosti i jezika.

Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke, poslove Bibliotekara može da obavlja i:

- master učitelj.

9. Medijatekar:

- diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme,

- inženjer elektrotehnike - za elektroniku,

- profesor informatike,

- lice iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 i 3/10).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 19/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

Napomene

* Polazeći od sadržine člana 1. Pravilnika o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2021), Redakcija nije sprovela izmenu predviđenu navedenim članom, s obzirom na to da je član 2. stav 7. alineja 20. ranije brisana.