ZAKON
O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 49/2021)

Član 1

Radi trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima i ostvarivanju obaveza iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, osniva se: "Muzej žrtava genocida", sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu: Muzej).

Muzej se može baviti i prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o genocidu nad Jevrejima, Romima i pripadnicima drugih naroda i nacionalnih manjina.

Član 2

Radi obeležavanja sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima ustanovljava se 22. april dan proboja zatvorenika ustaškog logora Jasenovac 1945. godine, kao Dan sećanja na žrtve genocida.

Član 3

Muzej:

1. prikuplja, obrađuje i čuva podatke o pojedinačnim i grupnim žrtvama zločina genocida (lični i porodični podaci, vreme, mesto i način streljanja, nastupile posledice i dr.) i drugim genocidnim činjenicama (prinudno raseljavanje, uzimanje talaca, odvođenje u logor, prinudni rad, pljačka imovine, upotreba nedozvoljenih sredstava u borbi, uništavanje i pljačkanje kulturno-istorijskih spomenika i dobara i dr.);

2. prikuplja, ispituje i čuva građu (službena dokumenta, spiskove, svedočenja, muzejske eksponate, fotografije, filmove, video i tonske snimke, knjige, medicinsku i drugu dokumentaciju i dr.) o zločinu genocida;

3. prikuplja, obrađuje i čuva podatke od značaja za utvrđivanje organizatora, izvršilaca zločina, naredbodavaca i saučesnika odgovornih za učinjene zločine genocida (lični i porodični podaci, vreme, mesto i način izvršenja zločina i dr.);

4. prikuplja, obrađuje i čuva podatke o spasiocima žrtava zločina genocida (lični i porodični podaci, vreme, mesto i način spasavanja žrtava i dr.);

5. utvrđuje i radi na obeležavanju mesta stradanja (logora, jama, stratišta) žrtava;

6. obezbeđuje korišćenje kulturno-istorijske građe i saznanja kojim raspolaže u kulturne, obrazovne, vaspitne, informativne i druge svrhe putem izlaganja ove građe u okviru stalnih i povremenih izložbi, publikovanja i na drugi način čini dostupnim javnosti;

7. sarađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Muzej može obrazovati stalne zbirke i odeljenja i u mestu van svog sedišta.

Statutom Muzeja bliže se uređuju poslovi Muzeja iz stava 1. ovog člana, kao i organizacija rada na prikupljanju i obradi podataka (način uključivanja istaknutih stručnjaka i naučnih radnika, obrazovanje ekspertskih grupa za obradu određenih podataka i dr.).

Muzej organizuje stručne i naučne skupove posvećene sećanju na zločine genocida.

Poslovi iz stava 1. ovog člana su poslovi od interesa za Republiku.

Član 4

Muzej, podatke koje u skladu sa ovim zakonom obrađuje i čuva, prikuplja od građana, organizacija i organa.

Državni i drugi organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni su da Muzeju dostavljaju podatke i građu o zločinu genocida kojima raspolažu, a koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i obrađuje Muzej.

Nadležni republički organi preduzimaju mere na obezbeđivanju podataka i druge građe za Muzej kojima raspolažu organi i organizacije van teritorije Republike Srbije, odnosno odgovarajući savezni organi.

Član 5

Na rad Muzeja primenjuju se propisi koji važe za ustanove, kao i propisi kojima se uređuje oblast kulture, zaštite kulturnih dobara i muzejske delatnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 6

Sredstva za osnivanje i rad Muzeja obezbeđuju se u budžetu Republike.

Muzej može da stiče sredstva za ostvarivanje svoje delatnosti i iz: poklona, legata, fondova, zadužbina, sopstvene izdavačke delatnosti i iz drugih izvora.

Član 7

Organi Muzeja su direktor, upravni odbor i nadzorni odbor.

Član 8

Radom Muzeja rukovodi direktor.

Direktora Muzeja imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Član 9

Direktor odgovara Vladi za izvršavanje poslova Muzeja i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Član 10

Upravni odbor ima pet članova.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Član 11

Upravni odbor:

1. donosi statut Muzeja;

2. odlučuje o poslovanju Muzeja;

3. usvaja godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;

4. donosi program rada Muzeja;

5. odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

6. vrši i druge poslove utvrđene statutom.

Član 12

Upravni odbor daje odobrenje za korišćenje i publikovanje podataka ili dokumenata kojima raspolaže Muzej.

Član 13

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan iz reda zaposlenih u Muzeju.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

Član 14

Nadzorni odbor:

1. vrši nadzor nad poslovanjem Muzeja, pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun;

2. ukazuje Vladi na propuste upravnog odbora i direktora;

3. predlaže Vladi i upravnom odboru Muzeja mere koje treba preduzeti radi uspešnijeg poslovanja na osnovu nađenog činjeničnog stanja.

Član 15

Direktor Muzeja može obrazovati, u skladu sa statutom, savet Muzeja, kao svoje savetodavno telo, koga čine istaknuti naučni radnici.

Član 16

Nadzor nad zakonitošću rada Muzeja vrši ministarstvo nadležno za oblast kulture.

Član 17*

Novčanom kaznom do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova i druga organizacija koja Muzeju ne dostavi podatke iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, ustanovi i organizaciji novčanom kaznom do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u državnom organu.

Član 18

Ministarstvo kulture utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada Muzeja.

Član 19

Direktor Muzeja podnosi prijavu za upis Muzeja u sudski registar.

Član 20

Ministarstvo kulture i Ministarstvo za veze sa Srbima izvan Srbije obavljaće administrativno-stručne poslove za Muzej, do njegovog upisa u sudski registar.

Član 21

Muzej počinje sa radom u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Upravni odbor je dužan da donese statut u roku od 60 dana od dana početka rada Muzeja.

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida

("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Član 8

Direktor muzeja će podneti prijavu promene sedišta muzeja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut muzeja će se uskladiti sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Napomene

* Novčane kazne za prekršaje određene ovim zakonom izmenjene su Zakonom o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona ("Sl. glasnik RS", br. 53/93 i 67/93), Zakonom o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Sl. glasnik RS", br. 48/94) i Zakonom o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005).