ZAKON

O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANJU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se opšti uslovi za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i za podsticanje razvoja na teritoriji opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Sremski Karlovci), kao i druga pitanja od značaja za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca.

Član 2

Obnovom kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca, u smislu ovog zakona, smatraju se istraživanje, sanacija, konzervacija, restauracija, revitalizacija, prezentacija i korišćenje kulturno-istorijskog nasleđa; zaštita, uređenje i unapređivanje prirodnih dobara i životne sredine; komunalno opremanje, odnosno obnova i izgradnja prateće infrastrukture, s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice.

Član 3

Obnova kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca sprovodi se na osnovu Programa obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca (u daljem tekstu: Program obnove i razvoja).

Član 4

Program obnove i razvoja donosi Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture (u daljem tekstu: ministarstvo).

Ministarstvo priprema predlog programa obnove i razvoja u saradnji sa Odborom za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca i s Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Član 5

Programom obnove i razvoja utvrđuju se projekti obnove, zaštite, očuvanja i korišćenja kulturnih dobara, kao i komunalnog opremanja, odnosno obnove i izgradnje prateće infrastrukture; dinamika realizacije usvojenih projekata; nosioci za svaki projekat pojedinačno i raspored sredstava obezbeđenih za realizaciju projekata obnove i razvoja Sremskih Karlovaca.

II OBNOVA KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANJE RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA

Član 6

U Sremskim Karlovcima obnoviće se kulturna dobra u okviru prostorno kulturno-istorijske celine koja je utvrđena za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Član 7

Sopstvenik, odnosno nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnim kulturnim dobrima u Sremskim Karlovcima, radi sistematske, stručne i koordinisane obnove zaštićenog kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca, obavezni su da radove na rekonstrukciji, adaptaciji, obnovi i revitalizaciji objekata - koji su nepokretno kulturno dobro ili se nalaze u okviru zaštićene prostorno kulturno-istorijske celine i zaštićenih zona - obavljaju u skladu sa zakonom koji reguliše izgradnju, zaštitu kulturnih dobara, zaštitu prirode i na osnovu propisanih procedura.

Sopstvenik, odnosno nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnim kulturnim dobrima u Sremskim Karlovcima, kao i dobara pod prethodnom zaštitom, obavezni su da se u pogledu evidentiranja, korišćenja, prezentacije i raspolaganja kulturnim dobrima pridržavaju odredaba zakona koji reguliše zaštitu kulturnih dobara, kao i utvrđenih procedura.

Član 8

Za područje s kulturno-istorijskim vrednostima na teritoriji Sremskih Karlovaca donosi se prostorni plan područja posebne namene, u skladu sa zakonom.

III SREDSTVA ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA

Član 9

Sredstva za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i za podsticanje održivog razvoja Sremskih Karlovaca obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine i budžetu opštine Sremski Karlovci.

Sredstva za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca mogu se obezbediti i iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova realizacijom razvojnih projekata, putem donacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 10

Fizička i pravna lica mogu, uz naknadu - u komercijalne svrhe - koristiti naziv, ime i lik zaštićenog kulturnog dobra ili prepoznatljivog dela spomeničke celine na području Sremskih Karlovaca, samo po prethodnom odobrenju teritorijalno nadležne ustanove zaštite, u skladu sa zakonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana za kulturna dobra od izuzetnog značaja izdaje ministarstvo.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana, način plaćanja i vršenja nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem u promet proizvoda iz stava 1. ovog člana, urediće nadležni organ opštine Sremski Karlovci.

O visini sredstava prikupljenih po ovom osnovu, kao i o načinu raspolaganja, nadležni organ opštine Sremski Karlovci jedanput godišnje podnosi izveštaj Odboru za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca.

IV ODBOR ZA OBNOVU I RAZVOJ SREMSKIH KARLOVACA

Član 11

Radi praćenja ostvarivanja Programa obnove i razvoja, obrazuje se Odbor za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca (u daljem tekstu: Odbor).

Odbor ima predsednika, zamenika predsednika i 11 članova.

Predsednik Odbora jeste ministar nadležan za poslove kulture.

Zamenik predsednika Odbora jeste predsednik Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine.

Članovi Odbora jesu:

1) predsednik opštine Sremski Karlovci;

2) predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Srpske pravoslavne crkve, kao i organa državne, pokrajinske ili opštinske uprave u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: kulture, turizma, urbanizma i zaštite životne sredine.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Odbora imenuju se na četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Član 12

Predsednika, zamenika predsednika i članove Odbora imenuje Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva.

Član 13

Odbor:

- prati stanje kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca;

- koordinira aktivnosti kojima se obezbeđuju uslovi za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca;

- učestvuje u pripremi predloga programa obnove i razvoja;

- prati realizaciju usvojenih projekata;

- donosi zaključke i preporuke koje se odnose na pitanja iz nadležnosti Odbora;

- donosi poslovnik.

Član 14

Odbor podnosi Vladi Republike Srbije godišnji izveštaj o ostvarivanju Programa obnove i razvoja i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava.

Član 15

Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Opštinska uprava Sremskih Karlovaca.

Nadzor nad korišćenjem sredstava za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca vrši Vlada.

V KAZNENE ODREDBE

Član 16

Novčanom kaznom do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako za upotrebu grba, znaka ili prepoznatljivih simbola Sremskih Karlovaca, za proizvode koje proizvodi i stavlja u promet, ne pribavi odobrenje i/ili ne plati naknadu opštini Sremski Karlovci (član 10).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica, novčanom kaznom do 50.000,00 dinara.

Imovinska korist pribavljena prekršajem iz stava 1. ovog člana - oduzeće se.

Član 17

Novčanom kaznom do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako za upotrebu grba, znaka ili prepoznatljivih simbola Sremskih Karlovaca, za proizvode koje proizvodi i stavlja u promet, ne pribavi odobrenje i/ili ne plati naknadu opštini Sremski Karlovci (član 10).

Imovinska korist pribavljena prekršajem iz stava 1. ovog člana - oduzeće se.

Član 18

Danom početka primene ovog zakona, prestaje da važi Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca ("Službeni glasnik RS", br. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - drugi zakon).

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".