PRAVILNIK

O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE

("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Područje primene

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za bezbednost opreme pod pritiskom i jednostavnih posuda pod pritiskom koje su definisane posebnim propisima kojima se uređuje projektovanje, izrada i ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: oprema pod pritiskom) tokom veka upotrebe, redovni i vanredni pregledi na mestu korišćenja, postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom u upotrebi i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Oprema pod pritiskom na koju se ne odnose odredbe ovog pravilnika

Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na:

1) ekspanzione posude sa membranom ili mehom u sistemima za distribuciju toplotne energije zapremine do 500 l i najvećeg dozvoljenog pritiska do 6 bar;

2) pločaste izmenjivače toplote koji se sastoje od rastavljivih ploča u sistemima za distribuciju toplotne energije;

3) aparate za gašenje požara razvrstane u opremu pod pritiskom niskog nivoa opasnosti koji se pregledaju u skladu sa propisima o zaštiti od požara;

4) jednostavne posude pod pritiskom koje su ugrađene u prevozna i transportna sredstva i stomatološke stolice;

5) standardnu opremu pod pritiskom, izuzev sigurnosnih uređaja, koja je ugrađena u stanicama za redukciju pritiska, blok stanicama, otpremno-prijemno čistačkim stanicama, kompresorskim stanicama i drugim stanicama, koje se nalaze na cevovodu koji je projektovan za transport i distribuciju fluida ili materije.

Vlasnik/korisnik opreme pod pritiskom

Član 3

Vlasnik, odnosno korisnik opreme pod pritiskom može da stavi u upotrebu, odnosno da omogući upotrebu opreme pod pritiskom samo ako su izvršeni propisani pregledi i ispitivanja kojima je potvrđena njena bezbednost u skladu sa zahtevima ovog pravilnika.

Kada vlasnik i korisnik nisu isto lice njihovi međusobni odnosi vezani za korišćenje opreme pod pritiskom, čuvanje dokumentacije i svi propisani zahtevi za ispravno i bezbedno korišćenje opreme pod pritiskom uređuju se ugovorom.

Ugradnja opreme pod pritiskom može da se izvrši samo na osnovu projektne dokumentacije tehnološke celine u čijem sastavu se oprema nalazi ili uputstva proizvođača za opremu pod pritiskom koja sama za sebe predstavlja funkcionalno tehničko tehnološku celinu.

Pojmovi i izrazi

Član 4

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) vlasnik - fizičko ili pravno lice sa sedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji koje je vlasnik opreme pod pritiskom i koje je odgovorno za sprovođenje zahteva u skladu sa ovim pravilnikom;

2) korisnik - fizičko ili pravno lice koje za svoje potrebe upotrebljava opremu pod pritiskom u svrhu za koju je namenjena;

3) evidencija opreme pod pritiskom - popis opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti;

4) dokumentacija opreme pod pritiskom - skup dokumenata koji sadrži isprave vezane za ocenjivanje usaglašenosti, evidencioni list opreme pod pritiskom, revizione listove o pregledima i ispitivanjima opreme pod pritiskom, zapisnike o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme pod pritiskom, tehničku dokumentaciju opreme pod pritiskom i projektnu dokumentaciju tehnološke celine u kojoj se oprema pod pritiskom nalazi;

5) projektna dokumentacija tehnološke celine - potpuna dokumentacija (Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje ili Projekat izvedenog objekta, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija) ili njen deo urađen u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekta;

6) rekonstrukcija opreme pod pritiskom - izvođenje radova na opremi pod pritiskom kojima se utiče na čvrstoću i stabilnost, menjaju konstruktivni delovi, tehnološki proces, menja spoljašnji izgled, povećava broj funkcionalnih jedinica i utiče na bezbednosti ljudi, materijalnih dobara i okoline;

7) sanacija opreme pod pritiskom - izvođenje radova na opremi pod pritiskom kojima se vrši popravka opreme, odnosno zamena konstruktivnih delova opreme koja je pod pritiskom, kojima se ne menja spoljašnji izgled i ne utiče na bezbednost ljudi, materijalnih dobara i okoline;

8) Centralni registar opreme pod pritiskom - jedinstveni elektronski informacioni sistem ministarstva nadležnog za poslove energetike sa podacima o pojedinačnoj opremi pod pritiskom visokog nivoa opasnosti;

9) prenamena opreme pod pritiskom - promena najvećih dozvoljenih parametara radnog fluida ili promena radnog fluida.

Razvrstavanje opreme pod pritiskom

Član 5

Oprema pod pritiskom se s obzirom na opasnost po zdravlje ljudi i bezbednost razvrstava u dva nivoa opasnosti:

1) oprema pod pritiskom niskog nivoa opasnosti;

2) oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti.

Razvrstavanje opreme pod pritiskom koja se po prvi puta stavlja u upotrebu ili koja je u upotrebi, obavlja imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom i popunjava i izdaje evidencioni list za opremu visokog nivoa opasnosti.

Minimalni kriterijumi za imenovanje tela za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom dati su u Prilogu II - Minimalni kriterijumi koje moraju da ispune imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog II).

Razvrstavanje opreme pod pritiskom obavlja se prema vrsti opreme pod pritiskom, grupi fluida i projektnih karakteristika pri čemu se izrađuje Izveštaj o razvrstavanju, a za opremu visokog nivoa opasnosti popunjava i evidencioni list, u skladu sa zahtevima iz Priloga I - Podela opreme pod pritiskom prema nivou opasnosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog I).

Izrada i izdavanje evidencionog lista se sprovodi kroz Centralni registar opreme pod pritiskom.

Razvrstavanje opreme pod pritiskom se obavlja prema projektnim karakteristikama koje se nalaze na natpisnoj pločici opreme pod pritiskom, odnosno u tehničkoj dokumentaciji opreme pod pritiskom.

U slučaju kada se projektne karakteristike ne mogu očitati sa natpisne pločice, odnosno kada je natpisna pločica potpuno ili delimično uništena može se na osnovu projektnih karakteristika iz tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom postaviti nova natpisna pločica sa projektnim karakteristikama. Postavljanje nove natpisne pločice na opremi pod pritiskom postavlja se pod nadzorom imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, o čemu se sastavlja odgovarajući izveštaj o kontrolisanju čitavog postupka.

Cevovodi kratkih dužina koji se ne mogu samostalno ispitati i koji su izvedeni kao prelazni delovi cevovoda ne razvrstavaju se kao takvi.

Verzija evidencionog lista opreme pod pritiskom

Član 6

Verzija evidencionog lista u Centralnom registru opreme pod pritiskom se izrađuje u sledećim slučajevima kada:

1) je oprema pod pritiskom promenila vlasnika ili korisnika;

2) je oprema pod pritiskom premeštena na drugu lokaciju;

3) su promenjeni projektni parametri opreme pod pritiskom, odnosno promenjen je pritisak početka otvaranja sigurnosnog uređaja;

4) je oprema pod pritiskom iz visokog nivoa opasnosti razvrstana u nizak nivo opasnosti usled snižavanja radnih parametara.

Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti

Član 7

Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti sprovode se u vremenskim razmacima redovnih periodičnih pregleda i ispitivanja datim u Prilogu III - Rokovi redovnih periodičnih pregleda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog III), izuzev u slučaju kada je proizvođač opreme pod pritiskom propisao kraće rokove, o čemu se vodi pisana evidencija.

Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti obavlja sam vlasnik/korisnik, a može angažovati i imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Dokumentacija opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti čuva se do njenog trajnog stavljanja van upotrebe.

O stavljanju u upotrebu opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti ne mora se obaveštavati imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Za opremu pod pritiskom niskog nivoa opasnosti sačinjava se zapisnik o prvom pregledu i puštanju u upotrebu od kada teku rokovi pregleda i ispitivanja. U slučaju kada nije sačinjen zapisnik o prvom pregledu i puštanju opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti, rokovi za pregled i ispitivanje počinju da teku od godine proizvodnje.

Stavljanje u upotrebu opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti

Član 8

Pre stavljanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti u upotrebu na mestu korišćenja, podnosi se imenovanom telu za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom zahtev za prvi pregled opreme pod pritiskom. Uz zahtev za prvi pregled prilažu se:

1) isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtevi za opremu pod pritiskom i jednostavne posude pod pritiskom;

2) tehnička dokumentacija dobijena od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;

3) projektna dokumentacija tehnološke celine.

Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom se obaveštava o svakoj promeni parametara iz evidencionog lista opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti.

Rok za periodični pregled opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti počinje da teče danom stavljanja te opreme u upotrebu.

Oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti može se staviti u upotrebu samo posle izvršenog prvog pregleda u skladu sa članom 15. ovog pravilnika.

Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti

Član 9

Preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti obavlja imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom može obavljati i poslove pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti.

Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom

Član 10

Prilikom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom, imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom proverava da li su ispunjeni zahtevi za bezbedan rad opreme pod pritiskom.

O svim pregledima i ispitivanjima imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom sastavlja zapisnik o pregledima i ispitivanjima uz koji prilaže nalaze i rezultate pregleda i ispitivanja i izrađuje i izdaje revizioni list iz Priloga IV - Evidencioni i revizioni list opreme pod pritiskom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog IV). Ukoliko su uz pregled rađena dodatna ispitivanja ona moraju biti navedena u zapisniku i dokumentovana.

Oprema pod pritiskom je bezbedna za rad kada se pregledom i ispitivanjima potvrde bitni zahtevi za bezbednost propisani tehničkim propisima i zahtevi iz projektne dokumentacije tehnološke celine.

Sadržaj zapisnika o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom

Član 11

Imenovano telo sastavlja Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom.

Zapisnik o pregledu i ispitivanju sadrži sledeće:

1) naziv dokumenta, broj i datum zapisnika;

2) identifikaciju vlasnika/korisnika;

3) mesto i vreme pregleda;

4) identifikaciju predmeta kontrolisanja - opreme pod pritiskom (naziv, fabrički broj, evidencioni broj, proizvođač);

5) tehničke podatke o opremi pod pritiskom po prostorima (pritisak, temperatura, zapremina, DN - nazivni prečnik, radni fluid, ispitni pritisak);

6) naziv, broj i datum izrade dokumentacije i naziv lica koje je izradilo dokumentaciju o opremi pod pritiskom koja mu je dostavljena na uvid prilikom sprovođenja pregleda i/ili ispitivanja;

7) vrstu pregleda:

(1) prvi pregled (u skladu sa članom 15. ovog pravilnika);

(2) periodični pregled (u skladu sa čl. 16. i 18. ovog pravilnika);

(3) vanredni pregled (u skladu sa članom 23. ovog pravilnika);

(4) pregled pre ponovnog puštanja u rad (u skladu sa članom 25. ovog pravilnika);

8) razloge zbog kojih se sprovodi vanredni pregled ili pregled pre ponovnog puštanja u rad;

9) opis obavljenog pregleda i/ili ispitivanja opreme pod pritiskom:

(1) spoljašnji pregled;

(2) unutrašnji pregled;

(3) ispitivanje pritiskom ili drugim jednakovrednim metodama (metode ispitivanja bez razaranja i/ili sa razaranjem);

(4) dodatna ispitivanja bez razaranja;

10) rezultate pregleda;

11) utvrđene neusaglašenosti prilikom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom ukoliko postoje;

12) zaključak sa navedenim dokazima o otklonjenim utvrđenim neusaglašenostima kada su neusaglašenosti navedene u prethodnom zapisniku;

13) razloge zbog kojih se oprema pod pritiskom stavlja van upotrebe;

14) napomene ukoliko postoje.

Uz zapisnik se prilažu:

1) fotografije spoljašnjih površina opreme pod pritiskom sa fotogenerisanim datumom vršenja spoljašnjeg pregleda opreme pod pritiskom;

2) fotografije unutrašnjih površina opreme pod pritiskom sa fotogenerisanim datumom vršenja unutrašnjeg pregleda opreme pod pritiskom;

3) fotografije manometra sa ispitnim pritiskom sa fotogenerisanim datumom vršenja ispitivanja pritiska opreme pod pritiskom;

4) fotografija natpisne pločice sa fotogenerisanim datumom;

5) izveštaji o dodatnim ispitivanjima bez razaranja.

Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom se u elektronskom obliku prilaže u Centralni registar opreme pod pritiskom.

Revizioni list opreme pod pritiskom

Član 12

Izrada revizionog lista se sprovodi kroz Centralni registar opreme pod pritiskom.

Revizioni list ne može da bude izdat dok sve neusaglašenosti koje su utvrđene zapisnikom o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom ne budu otklonjene.

Dokumentacija opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti

Član 13

Dokumentacija opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti sadrži sledeće:

1) evidencioni list opreme pod pritiskom propisan u prilogu IV;

2) isprave o usaglašenosti;

3) tehničku dokumentaciju za opremu pod pritiskom i projektnu dokumentaciju tehnološke celine;

4) tehničku dokumentaciju za sigurnosne uređaje;

5) zapisnike o pregledu i ispitivanju opreme pod pritiskom;

6) revizione listove opreme pod pritiskom čiji je izgled i sadržaj propisan prilogom IV;

7) zapise o svim aktivnostima na opremi pod pritiskom u toku veka upotrebe, a posebno o:

(1) sanacijama,

(2) rekonstrukcijama,

(3) stavljanju opreme van pogona duže od jedne godine,

(4) preseljenju opreme na drugu lokaciju,

(5) promenama u bezbednosnim merama,

(6) posebnom programu periodičnih pregleda i njegovim izmenama i dopunama,

(7) vanrednim pregledima predmetne opreme pod pritiskom,

(8) pregledima pre ponovnog puštanja u rad.

Dokumentacija o opremi pod pritiskom, bez koje se ne može otpočeti pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom, stavlja se na uvid imenovanom telu za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom prilikom sprovođenja svake vrste pregleda opreme pod pritiskom i čuva se do njenog konačnog stavljanja van upotrebe.

Vrste pregleda opreme pod pritiskom

Član 14

Vrste pregleda opreme pod pritiskom su:

1) prvi pregled;

2) periodični pregled po redovnom programu ili posebnom programu;

3) vanredni pregled;

4) pregled pre ponovnog puštanja u rad.

Prvi pregled

Član 15

Prvi pregled opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti obavlja imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom pre prvog puštanja u rad i pri tome proverava sledeće:

1) isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom;

2) tehničku dokumentaciju za predmetnu opremu dostavljenu od proizvođača;

3) da li su ispunjeni zahtevi za postavljanje, puštanje u rad, upotrebu i održavanje predmetne opreme pod pritiskom u skladu sa projektnom dokumentacijom tehnološke celine i uputstvom za upotrebu;

4) usaglašenost sigurnosnih uređaja sa utvrđenim zahtevima proizvođača opreme pod pritiskom i projektnom dokumentacijom tehnološke celine;

5) obavlja spoljašnji pregled opreme pod pritiskom, a po potrebi se obavlja unutrašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili dodatna ispitivanja ukoliko se sumnja da je zbog transporta i montaže moglo doći do oštećenja.

Redovan i poseban program periodičnih pregleda

Član 16

Na osnovu radnih parametara i tehničkih karakteristika opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom sprovodi periodične preglede (u daljem tekstu: Program periodičnih pregleda).

Program periodičnih pregleda može biti redovni i poseban program periodičnih pregleda.

Redovnom programu periodičnog pregleda podleže sva oprema pod pritiskom za koju nije napravljen poseban program. Redovan program pregleda, odnosno način i rokovi redovnih periodičnih pregleda opreme pod pritiskom dati su u Prilogu III.

Posebnom programu periodičnih pregleda podleže oprema pod pritiskom koja se zbog specifičnosti uslova rada i tehničke složenosti ne može pregledati u rokovima prema redovnom programu periodičnih pregleda.

Posebni program periodičnih pregleda iz stava 4. ovog člana izrađuje vlasnik/korisnik opreme pod pritiskom.

Poseban program periodičnih pregleda definisan je tehničkom dokumentacijom proizvođača opreme pod pritiskom ili se izrađuje na osnovu sprovedene analize rizika u skladu sa SRPS ISO 31000, SRPS EN 16991 i odgovarajućim standardima za upravljanje rizikom.

U slučaju kada su Posebnim programom periodičnih pregleda iz stava 5. ovog člana definisani rokovi periodičnih pregleda duži od rokova propisanih Prilogom III, imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom takav program odobrava ili odbacuje uz obrazloženje.

Smatra se da je periodičan pregled i/ili ispitivanje opreme pod pritiskom izvršen u propisanom roku ako je isti sproveden najkasnije u periodu do tri meseca od datuma kada je predviđen, a koji je za opremu visokog nivoa opasnosti i naveden u revizionom listu.

Posebni slučajevi za opremu pod pritiskom koja je proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine

Član 17

U slučaju da je oprema pod pritiskom niskog nivoa opasnosti proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine i da nema tehničku dokumentaciju proizvođača, mora da se izradi nedostajuća tehnička dokumentacija sa sledećim sadržajem:

1) uputstvo za upotrebu;

2) tehnički opis;

3) grafička dokumentacija.

U slučaju da je oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine i da nema tehničku dokumentaciju proizvođača, mora da se izradi nedostajuća tehnička dokumentacija sa sledećim minimalnim sadržajem:

1) tehnički opis opreme pod pritiskom i njenih delova koji utiču na bezbednost sa opisom namene opreme pod pritiskom u funkcionalnoj celini;

2) plan ispitivanja sačinjen u skladu sa zahtevima standarda primenljivim tokom upotrebe za predmetnu opremu prema kojima je oprema proizvedena i analize rizika;

3) izveštaji o izvršenim ispitivanjima bez i/ili sa razaranjem prema zahtevima standarda za predmetnu opremu u skladu sa planom ispitivanja;

4) proračun čvrstoće, proračun sigurnosnih uređaja i proračun nošenja i oslanjanja opreme;

5) sklopni crtež i/ili izometrijski prikaz.

Za opremu pod pritiskom visokog nivoa opasnosti koja je proizvedena i stavljena u upotrebu pre 1. jula 2014. godine, a za koju u prethodnom periodu tokom veka upotrebe nisu sprovedeni periodični pregledi, odnosno ne postoje pisani dokazi da je izvršen prvi pregled i periodični pregledi mora da se izvrši kompletan periodičan pregled opreme pod pritiskom, sa spoljašnjim pregledom, unutrašnjim pregledom i ispitivanjem pritiskom, kao i izvrši ispitivanja bez razaranja u skladu sa zahtevima standarda za predmetnu opremu prema planu ispitivanja i analizi rizika.

Način pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom

Član 18

Načini pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti kod periodičnih pregleda, kao i drugih vrsta pregleda opreme pod pritiskom, mogu biti:

1) spoljašnji pregled;

2) unutrašnji pregled;

3) ispitivanje pritiskom.

Pre sprovođenja periodičnog pregleda ili ispitivanja opreme pod pritiskom o svim nedostacima i eventualnim oštećenjima i kvarovima na opremi pod pritiskom visokog nivoa opasnosti do kojih je došlo nakon poslednjeg periodičnog pregleda i ispitivanja obaveštava se imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Tokom sprovođenja periodičnog pregleda ili ispitivanja na opremi pod pritiskom visokog nivoa opasnosti potrebno je pridržavati se svih bezbednosnih mera koje je propisao proizvođač opreme, u skladu sa merama koje su uređene tehničkim i drugim propisima i internim dokumentima korisnika.

Spoljašnji pregled

Član 19

Spoljašnjim pregledom se utvrđuje stanje opreme pod pritiskom u radu, kontrolišu se sigurnosni i drugi uređaji, kao i stanje radne okoline i mesto postavljanja opreme pod pritiskom, pregleda se dokumentacija o radu opreme, izvršenim radovima redovnog održavanja i servisiranja opreme prema uputstvima proizvođača.

Spoljašnji pregled je po pravilu vizuelan pregled sa fotografisanjem.

U slučaju da vizuelnim pregledom nije moguće utvrditi stanje opreme pod pritiskom i dati bezbedonosno tehničku ocenu ili se utvrde oštećenja i nedostaci na opremi mogu se, kada je to potrebno, sprovesti i drugi odgovarajući pregledi i ispitivanja.

Spoljašnji pregled opreme pod pritiskom po delovima može se sprovoditi ukoliko to zahtevaju radni uslovi opreme i ako se u tom slučaju može doneti objektivna bezbednosno tehnička ocena opreme pod pritiskom.

Sastavni deo spoljašnjeg pregleda može biti i ispitivanje nepropusnosti na pritisku koji mora biti veći od atmosferskog pritiska.

Spoljašnji pregled se po potrebi proširuje i odgovarajućim ispitivanjima drugim priznatim metodama.

Spoljašnji pregled cevovoda se sprovodi u radu zbog bezbednosno tehničke ocene spoljašnjeg stanja, i to:

1) upotrebe u skladu sa namenom;

2) utvrđivanja trenutnog stanja u odnosu na stanje kod prvog periodičnog pregleda;

3) održavanja cevovoda;

4) stanja sigurnosnih uređaja i druge zaštitne opreme.

Delimični spoljašnji pregled se prihvata ukoliko se na osnovu njega po analogiji može utvrditi bezbednosno tehničko stanje celog cevovoda. Pri tome se moraju pregledati dovoljno veliki reprezentativni delovi cevovoda, uz obrazloženje koje se navodi u zapisniku.

Za izolovane cevovode potrebno je na reprezentativnim mestima proveriti i utvrditi stepen spoljašnje korozije, uz obrazloženje koje se navodi u zapisniku.

Kada se izolacija cevovoda skida iz razloga koji nisu u vezi sa zahtevima ovog pravilnika tada se može sprovesti spoljašnji pregled na delovima cevovoda bez izolacije.

Kod spoljašnjih pregleda opreme pod pritiskom koja je proračunata sa vremenskom čvrstoćom ili čvrstoćom na puzanje ugrađenog materijala, po potrebi se mogu obaviti i dodatna ispitivanja uz korišćenje odgovarajućih tehničkih specifikacija ili smernica.

Unutrašnji pregled

Član 20

Unutrašnji pregled opreme pod pritiskom nije potrebno sprovesti ukoliko su obavljeni odgovarajući pregledi i ispitivanja na osnovu kojih se sa prihvatljivom sigurnošću može utvrditi stanje unutrašnjih površina.

Prilikom unutrašnjeg pregleda potrebno je proveriti stanje površina izloženih pritisku. Unutrašnji pregled se po pravilu obavlja kao i spoljašnji, i po potrebi se proširuje odgovarajućim ispitivanjima drugim priznatim metodama.

Ukoliko se stanje opreme pod pritiskom ne može utvrditi radi nedostupnosti pojedinih delova ili drugih razloga, potrebno je odstraniti delove opreme koji onemogućavaju unutrašnji pregled.

Komponente opreme pod pritiskom koje nije moguće pregledati iznutra podvrgavaju se spoljašnjem pregledu površina i prema potrebi ispitivanju pritiskom i/ili drugim ispitivanjima bez razaranja.

Ukoliko postoji tehnička opravdanost za mogućnost pojave oštećenja koja nije moguće otkriti unutrašnjim pregledom potrebno je sprovesti dodatna ispitivanja.

Prilikom unutrašnjeg pregleda opreme pod pritiskom izrađene od veštačkih i kompozitnih materijala potrebno je naročito voditi računa o ugrađenom materijalu, vrsti i konstrukciji opreme pod pritiskom i primeniti odgovarajuće ispitne metode.

Delimični unutrašnji pregled opreme pod pritiskom zadovoljava ukoliko se na osnovu njega može doneti zaključak o celokupnom bezbednosno tehničkom stanju opreme pod pritiskom, pri čemu se moraju pregledati reprezentativni delovi opreme pod pritiskom.

Unutrašnji pregled opreme pod pritiskom po delovima u različitim vremenskim periodima može se sprovoditi ukoliko to zahtevaju radni uslovi opreme i ako se u tom slučaju može doneti objektivna bezbednosno tehnička ocena opreme pod pritiskom, pri čemu se kompletan pregled mora izvršiti u roku propisanom ovim pravilnikom.

Ispitivanje pritiskom

Član 21

Ispitivanje pritiskom sprovodi se na isti način kao i ispitivanje pritiskom na novoj opremi pod pritiskom u skladu sa tehničkim propisima kojima su uređeni tehnički zahtevi za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i jednostavnih posuda pod pritiskom, prema uputstvima proizvođača, dokumentacijom o sprovedenim sanacijama, rekonstrukcijama i ostalim aktivnostima tokom upotrebe opreme ili jednakovrednom prihvaćenom ispitnom metodom (ispitivanja bez razaranja i/ili ispitivanja sa razaranjem).

Ispitivanje pritiskom može se zameniti drugom jednakovrednom prihvaćenom ispitnom metodom ispitivanjima bez i/ili sa razaranjem materijala uz obrazloženje i odobrenje imenovanog tela posebno uzevši u obzir eksploatacionu dotrajalost i starost opreme.

Ispitivanje iz stava 2. ovog člana po pravilu ne može biti trajna zamena za ispitivanje pritiskom.

U slučaju kada rezultati spoljašnjeg i unutrašnjeg pregleda opreme pod pritiskom ne omogućavaju zadovoljavajuću bezbednosno tehničku ocenu sprovodi se ispitivanje pritiskom.

Oprema pod pritiskom sa posebnim zahtevima za preglede i ispitivanja

Član 22

Oprema pod pritiskom sa posebnim zahtevima za preglede i ispitivanja data je u Prilogu V - Način pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom sa posebnim zahtevima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog V).

Vanredni pregled

Član 23

Vanredni pregled opreme pod pritiskom obavlja se izvan rokova periodičnih pregleda propisanih ovim pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za periodične preglede.

Vanredni pregled se sprovodi u sledećim slučajevima:

1) kada postoji opravdana sumnja da je oprema pod pritiskom tako oštećena da njena upotreba bez odgovarajuće sanacije nije više bezbedna;

2) kada se na zidovima opreme pod pritiskom pojave deformacije, prsline i slično;

3) kada rezultati periodičnog pregleda radi opšteg stanja opreme pod pritiskom ukazuju na potrebu za uvođenjem vanrednog pregleda;

4) na zahtev nadležne inspekcije;

5) na zahtev vlasnika/korisnika.

Vanredni pregled obuhvata spoljašnji i unutrašnji pregled opreme pod pritiskom i po potrebi ispitivanje pritiskom i druga neophodna ispitivanja.

Vanredni pregled opreme pod pritiskom sprovodi imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom samostalno ili u saradnji sa proizvođačem opreme, ukoliko stanje opreme pod pritiskom to zahteva.

Stavljanje opreme pod pritiskom van upotrebe

Član 24

Oprema pod pritiskom se stavlja van upotrebe u sledećim slučajevima:

1) kada se utvrdi da oprema pod pritiskom trajno nije bezbedna za upotrebu;

2) kada se utvrdi da oprema pod pritiskom privremeno nije bezbedna za upotrebu;

3) kada je vlasnik, odnosno korisnik opreme pod pritiskom, kao privredni subjekt, prestao sa radom;

4) kada je objekat, odnosno pogon u kome se nalazi oprema pod pritiskom prestao sa radom;

5) na zahtev vlasnika, odnosno korisnika opreme pod pritiskom zbog organizacije rada i poslovanja.

Opremu pod pritiskom stavlja van upotrebe imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom kroz Centralni registar opreme pod pritiskom, o čemu mora da se sastavi zapisnik i izda revizioni list sa navedenim razlozima za stavljanje opreme van upotrebe, i tada se u revizionom listu ne navodi datum narednog pregleda i ispitivanja.

Oprema pod pritiskom koja je stavljena van upotrebe sa radnom materijom koja pripada fluidima grupe 1 mora da se inertizuje.

Pregled pre ponovnog puštanja u rad

Član 25

Pregled pre ponovnog puštanja u rad opreme pod pritiskom sprovodi se kad oprema nije radila duže od godinu dana, nakon rekonstrukcije i sanacije ili u slučaju preseljenja na drugu lokaciju, kao i kada je oprema pod pritiskom bila stavljena privremeno van upotrebe u skladu sa članom 24. ovog pravilnika.

Ukoliko su uslovi postavljanja opreme na novoj lokaciji identični kao i na prethodnoj lokaciji ili je oprema bila konzervirana to se prilikom pregleda uzima u obzir.

Pregledom pre ponovnog puštanja u rad ocenjuje se bezbednosno tehničko stanje opreme pod pritiskom koja je već bila u upotrebi i pri tome se sprovodi:

1) spoljašnji pregled opreme pod pritiskom sa fotodokumentacijom;

2) proverava da li je izvršena i na koji način inertizacija opreme pod pritiskom;

3) proverava se da li postoje oštećenja na opremi pod pritiskom nastala tokom prekida rada ili promene lokacije sa fotodokumentacijom;

4) provera dokaza o funkcionalnosti sigurnosnih uređaja;

5) po potrebi unutrašnji pregled sa fotodokumentacijom;

6) po potrebi ispitivanje pritiskom i druga ispitivanja;

7) provera dokaza o sprovedenoj sanaciji/rekonstrukciji.

Pregled pre ponovnog puštanja u rad mora da sprovede imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koje pored spoljašnjeg pregleda treba i da utvrdi da li oprema pod pritiskom ispunjava bezbednosne zahteve o stavljanju opreme pod pritiskom u upotrebu.

Ukoliko je obim izmena na opremi pod pritiskom takav da utiče na moguće neispunjavanje bitnih zahteva za bezbednost radovi na opremi moraju biti pod nadzorom imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 5. ovog člana mora da odobri projekat sanacije/rekonstrukcije, kontroliše izradu delova, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, sprovodi završno ocenjivanje i izdaje izveštaj o kontrolisanju.

Na zahtev vlasnika/korisnika opreme pod pritiskom ponovno puštanje u rad opreme pod pritiskom se sprovodi kroz Centralni registar opreme pod pritiskom.

Izvođač radova na poslovima sanacije ili rekonstrukcije mora da ima odgovarajuće kvalifikacije (SRPS ISO 9001, SRPS EN 3834, kvalifikacije postupaka, itd.).

Prenamena opreme pod pritiskom

Član 26

Prenamena opreme pod pritiskom obavlja se kod lica koje je vlasnik/korisnik ili proizvodi tu vrstu opreme pod pritiskom pod nadzorom imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, koje je imenovano za takvu vrstu opreme pod pritiskom, postavlja se nova natpisna pločica na opremu pod pritiskom, izrađuje tehnička dokumentacija na osnovu novih projektnih karakteristika, odnosno parametara opreme pod pritiskom na osnovu kojih se sprovodi razvrstavanje opreme pod pritiskom i vrše potrebni pregledi i ispitivanja.

Sigurnosni uređaji

Član 27

Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja može obavljati pravno lice akreditovano prema standardu SRPS ISO IEC 17025.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje izveštaj o ispitivanju i podešavanju i stavlja na svaki sigurnosni uređaj plombu sa svojim identifikacionim znakom.

Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja se obavlja najmanje jedanput u dve godine i to pre spoljašnjeg pregleda.

Sigurnosni uređaji se moraju održavati prema uputstvima proizvođača i redovno se rad sigurnosnih uređaja mora kontrolisati od strane vlasnika/korisnika, o čemu mora da postoji zapis.

Rok obaveznog ispitivanja i podešavanja sigurnosnih uređaja iz stava 3. ovog člana može se uz saglasnost imenovanog tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom skratiti uzevši u obzir rizik od otkaza, fizičke i hemijske karakteristike fluida, uslove radne sredine, pritisak i zapreminu odnosno nazivni prečnik opreme pod pritiskom.

Podešavanje pritiska početka otvaranja sigurnosnih uređaja vrši se prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača opreme pod pritiskom na kojoj je sigurnosni uređaj ugrađen, a imajući u vidu tehnološku celinu u kojoj se oprema pod pritiskom nalazi.

Postupak ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila dati su u Prilogu VI - Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog VI).

Prelazne i završne odredbe

Član 28

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 75/13 i 44/18 - dr. zakon).

Član 29

Imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koja su imenovana u skladu sa propisom iz člana 28. ovog pravilnika, mogu da obavljaju poslove pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa ovim pravilnikom do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim pravilnikom.

Imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom iz stava 1. ovog člana mogu da organu nadležnom za imenovanje podnesu zahtev za imenovanje za preglede i ispitivanje opreme pod pritiskom u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije do dana početka primene ovog pravilnika.

Imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom iz stava 1. ovog člana, koja ne podnesu zahtev za imenovanje do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom za koje organ nadležan za imenovanje, po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa ovim pravilnikom.

Imenovana tela za razvrstavanje opreme pod pritiskom koja su imenovana u skladu sa propisom iz člana 28. ovog pravilnika mogu da obavljaju poslove razvrstavanja opreme pod pritiskom do dana početka primene ovog pravilnika.

Pravna lica koja ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO IEC 17025 za obavljanje ispitivanja i podešavanja sigurnosnih uređaja u skladu sa propisom iz člana 28. ovog pravilnika, moraju da se akredituju prema zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025 za obavljanje poslova ispitivanja i podešavanje sigurnosnih uređaja u skladu sa ovim pravilnikom do dana početka primene ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

Priloge I-VI, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 114/2021, možete pogledati OVDE