ZAKON
O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE BRZE SAOBRAĆAJNICE NOVI SAD - RUMA ("FRUŠKOGORSKI KORIDOR") IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2022)

ČLAN 1

Potvrđuje se Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, koji je potpisan 26. januara 2022. godine, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

PBC (2021) NO.23 TOTAL NO. (528)

UGOVOR O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE BRZE SAOBRAĆAJNICE NOVI SAD - RUMA ("FRUŠKOGORSKI KORIDOR") IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA

DATUM 26. januar 2022. godine

Sadržaj

ČLAN 1 DEFINICIJE

 

ČLAN 2 USLOVI I KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA

 

ČLAN 3 POVLAČENJE TRANŠI KREDITA

 

ČLAN 4 OTPLATA GLAVNICE I PLAĆANJE KAMATE

 

ČLAN 5 IZJAVE I GARANCIJE ZAJMOPRIMCA

 

ČLAN 6 POSEBNE ODREDBE

 

ČLAN 7 NEIZVRŠENJE OBAVEZA

 

ČLAN 8 OSTALE ODREDBE

 

ČLAN 9 USLOVI ZA STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

 

Prilog 1

 

Prilog 2

 

Prilog 3

 

Prilog 4

 

Prilog 5

 

Prilog 6

 

Prilog 7

 

Prilog 8

 

Prilog 9

 

Prilog 10

 

Prilog 11

 

OVAJ UGOVOR O KREDITU ZA POVLAŠĆENOG KUPCA

(u daljem tekstu: Ugovor) zaključen je dana 26. januara 2022. godine (datum)

IZMEĐU

Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: "Zajmoprimac"), koju predstavlja Ministarstvo finansija, sa sedištem na adresi Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Srbija;

I

KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE (u daljem tekstu: "Zajmodavac"), sa sedištem u ulici Fu Xing Men Nei br. 30, okrug Xicheng, Peking 100031, Kina.

IMAJUĆI U VIDU:

(A) Da su 20. avgusta 2009. godine Vlada Narodne Republike Kine i Vlada Republike Srbije potpisale Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture, koji je stupio na snagu 25. juna 2010. godine.

(B) Da je Zajmoprimac zatražio od Zajmodavca da odobri kredit u maksimalnom iznosu od šeststo osam miliona tri stotine osamdeset četiri hiljade šesto deset američkih dolara (USD 608.384.610,00) Zajmoprimcu za potrebe finansiranja u skladu sa Komercijalnim ugovorom (kao što je definisano u članu 1), i;

(C) Da su Republika Srbija, koju predstavlja Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: "Finansijer") i Javno preduzeće "Putevi Srbije" (u daljem tekstu: "Investitor") i Koridori Srbije d.o.o. (u daljem tekstu: "Naručilac") i China Road and Bridge Corporation (u daljem tekstu: "Izvođač"), zaključili 6. oktobra 2020. godine Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice - državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") (u daljem tekstu: "Komercijalni ugovor") sa brojem ugovora 48-00-7081/2020-3 u cilju implementacije Projekta (kao što je definisano u članu 1).

STOGA, Zajmoprimac i Zajmodavac su se sporazumeli o sledećem:

ČLAN 1

DEFINICIJE

Sledeći termini koji se koriste u ovom ugovoru, ukoliko kontekst ne nalaže drugačije, imaju dole navedena značenja:

1.1 "Banka Zajmodavca" znači kineska Export-Import banka.

1.2 "Povezano društvo" označava, u odnosu na bilo koje lice koje kontroliše ili koje je kontrolisano, ili zajednički kontroliše ili je kontrolisano od strane trećeg lica sa takvim licem u pogledu udela u kapitalu, fondova, operacija, prodaje i distribucije ili u bilo kom drugom aspektu.

1.3 "Ugovor" znači ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca uključujući njegove priloge, i sve izmene i dopune ovog ugovora i njihove priloge koji povremeno mogu da budu sačinjeni na osnovu saglasnosti strana u pisanoj formi.

1.4 "Period korišćenja kredita" označava period koji počinje na datum Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita i koji se završava najranije (a) na datum koji pada 60 meseci nakon toga; (b) na datum na koji je Kredit u potpunosti isplaćen, otkazan ili obustavljen u skladu sa odredbama ovog ugovora; i (c) bilo koji datum zajednički dogovoren u pisanom obliku između Zajmodavca i Zajmoprimca.

1.5 "Radni dan banke" označava dan kada su banke u Pekingu i Beogradu otvorene za obavljanje redovnih bankarskih poslova, uključujući subote i nedelje kada su banke otvorene za poslovanje u skladu sa zahtevima privremenih propisa Kine i Srbije, izuzev zakonom određenih nacionalnih proslava i praznika u Kini i Srbiji, kao i subote i nedelje koji nisu obuhvaćeni navedenim propisima.

1.6 "Kina" označava Narodnu Republiku Kinu.

1.7 "Provizija za nepovučeni deo kredita" označava naknade obračunate i plaćene u skladu sa članom 2.2 i članom 2.7.

1.8 "Komercijalni ugovor" označava, Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice-državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski Koridor"), sa brojem ugovora 48-00-7081/2020-3 u cilju implementacije Projekta, zaključen od strane i između Republike Srbije, koju predstavlja Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao"Finansijer" i Javno preduzeće "Putevi Srbije", kao "Investitor" i "Koridori Srbije" d.o.o. kao "Naručilac" i China Road and Bridge Corporation, kao "Izvođač", 6. oktobra 2020. godine, u ukupnom iznosu od sedam stotina petnaest miliona sedam stotina četrdeset šest hiljada šest stotina američkih dolara (USD 715.746.600,00).

1.9 "Kontrola" označava, u odnosu na bilo koju osobu, pravo glasa ili materijalne uticaje na upravljanje i odlučivanje takve osobe odnosno na njen rad, finansije i druga pitanjima direktno ili indirektno.

1.10 "Isplata kredita" označava isplatu iz kreditnih sredstava u skladu s članom 3. ovog ugovora.

1.11 "Krajnji Korisnik" označava Vladu Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao Finansijera u skladu sa Komercijalnim ugovorom i Javno preduzeće "Putevi Srbije", kao Investitora prema Komercijalnom ugovoru i Koridore Srbije d.o.o. kao Naručioca u skladu sa Komercijalnim ugovorom, koji u krajnjoj liniji koriste Kredit.

1.12 "Inženjer" označava osobu ili grupu koju je imenovao Finansijer ili Investitor kako bi kontrolisao izvršenje obaveza predviđenih Komercijalnim ugovorom.

1.13 "Neizvršenje obaveza" znači bilo koji događaj ili okolnost koji se kao takav navodi u članu 7.

1.14 "Kredit" ima značenje utvrđeno u članu 2.1.

1.15 "Datum konačne otplate" označava datum na koji ističe Period dospeća.

1.16 "Datum prve otplate" označava datum prve otplate glavnice i kamate nakon isteka Perioda počeka.

1.17 "Period početka" označava period koji počinje na datum Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita i koji se završava na datum koji pada 60 meseci nakon tog datuma, tokom kojeg Zajmoprimac ne plaća Zajmodavcu iznos glavnice, već samo kamatu. Period počeka uključuje Period korišćenja kredita.

1.18 "Datum plaćanja kamate" označava 15. maj i 15. novembar svake kalendarske godine i Datum konačne otplate.

1.19 "Neopozivo obaveštenje o povlačenju kredita" označava obaveštenje dato u formi utvrđenoj u Prilogu 5 ovog ugovora.

1.20 "Zajam" označava zbirni iznos glavnice koja je povučena a s vremena na vreme neizmirena po osnovu Kredita.

1.21 "Troškovi obrade kredita" označava provizije koje se obračunavaju i plaćaju u skladu s članom 2.2 i članom 2.6.

1.22 "Period dospeća" označava period koji počinje na datum Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita, a završava se na datum koji pada po isteku 240 meseci nakon toga, uključujući Period počeka i Period otplate.

1.23 "Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita" označava pisano obaveštenje dato u formi utvrđenoj u Prilogu 10 ovog ugovora, u kojem će se naznačiti datum početka Perioda korišćenja kredita.

1.24 "Obaveštenje o stupanju na snagu Ugovora o zajmu" označava pisano obaveštenje u formi utvrđenoj u Prilogu 9 ovog ugovora, u kome će biti preciziran datum stupanja na snagu ovog ugovora.

1.25 "Projekat" označava izgradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor").

1.26 "Država Zajmoprimca" označava državu u kojoj se nalazi Zajmoprimac, odnosno Republiku Srbiju.

1.27 "Relevantne strane" označava strane Komercijalnog ugovora, bilo koju stranu važnu za Projekat.

1.28 "Datum otplate glavnice i kamate" označava svaki Datum plaćanja kamate i Datum konačne otplate.

1.29 "Period otplate" označava period koji počinje na datum isteka Perioda počeka i koji se završava na Datum konačne otplate.

1.30 "Plan otplate" označava plan u kome su prikazani datumi i iznosi otplata Zajma čija je forma utvrđena u Prilogu 11 ovog ugovora.

1.31 "Sankcije" označavaju bilo koju od sledećih mera ili radnji koje je doneo, objavio, sproveo, administrirao, implementirao ili tumačio s vremena na vreme bilo koji Organ za sankcije u obliku, uključujući, ali bez ograničenja na zakone, propise, administrativne naredbe, direktive, smernice ili odluke:

(a) kojima se zabranjuje ili ograničava bilo koja osoba da vrši bilo koju radnju u skladu sa bilo kojim pravnim dokumentom;

(b) koje će imati negativne efekte na trgovinu, rad, poslovanje, investicije, izvoz, finansiranje ili imovinu Zajmodavca, bilo kog Povezanog društva Zajmodavca, bilo koju osobu važnu za sprovođenje Zajma i Relevantne strane.

1.32 "Organ za sankcije" označava bilo koju zakonodavnu instituciju, administrativnu instituciju, državnu ili međuvladinu organizaciju, transnacionalnu instituciju ili međunarodnu organizaciju (uključujući bilo koju državnu instituciju ili agenciju prethodno navedenih) koja sprovodi ekonomske ili finansijske sankcije ili trgovinske embargoe, uključujući, ali ne ograničavajući se na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ministarstvo finansija SAD (uključujući Kancelariju za kontrolu strane imovine, OFAC), Ministarstvo trgovine SAD i bilo koje druge vladine agencije SAD, Evropske unije i vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

1.33 "Lice koje je pod sankcijama" označava svako lice koje je, ili je u vlasništvu ili pod Kontrolom (kako je ovde definisano, a osim toga jer se takvi pojmovi tumače u skladu sa važećim zakonima i propisima o sankcijama) od strane jednog ili više lica, što je:

(a) određeno od strane Organa za sankcije (uključujući spisak sankcionisanih subjekata ili na listi sankcionisanih sektora) kao meta sankcija ili predmet sankcija; ili

(b) koji se nalazi ili obično ima prebivalište u, ili je inkorporiran ili organizovan prema zakonima zemlje ili teritorije koja je meta sankcija na nivou zemlje ili teritorije.

1.34 "Deonica 1" ima značenje dato u članu 12 Komercijalnog ugovora.

1.35 "Deonica 2" ima značenje dato u članu 12 Komercijalnog ugovora.

1.36 "Deonica 3" ima značenje dato u članu 12 Komercijalnog ugovora.

1.37 "Deonica 4" ima značenje dato u članu 12 Komercijalnog ugovora.

1.38 "Američki dolar", odnosno "USD" označava trenutnu važeću valutu Sjedinjenih Američkih Država.

ČLAN 2

USLOVI I KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA

2.1 U skladu sa uslovima i odredbama ovog ugovora, Zajmodavac je ovim saglasan da Zajmoprimcu stavi na raspolaganje kreditna sredstva (u daljem tekstu: "Kredit"), čiji zbirni iznos ne može biti veći od šesto osam miliona tri stotine osamdeset četiri hiljade šesto deset američkih dolara (USD 608.384.610,00).

2.2 Kamatna stopa koja se primenjuje na ovaj Zajam biće tri posto (3%) godišnje. Stopa koja se primenjuje na Troškove obrade kredita iznosi nula zarez pet procenata (0,5%). Stopa koja se primenjuje na Proviziju za nepovučeni deo kredita je nula zarez pet procenata (0,5%) godišnje.

2.3 Period dospeća kreditnih sredstava je 240 meseci, koji počinje od datuma Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita do Datuma konačne otplate, od toga Period počeka 60 meseci, a Period otplate 180 meseci.

2.4 Zajmoprimac će koristiti celokupna sredstva Kredita isključivo za plaćanje približno osamdeset pet posto (85%) od vrednosti Komercijalnog ugovora i neće se koristiti za plaćanje brokerskih i agencijskih provizija i naknada.

2.5 Roba, tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz sredstava Kredita biće kupljene u Kini preferencijalno, u skladu sa Komercijalnim ugovorom.

2.6 Zajmoprimac će jednokratno platiti Zajmodavcu Troškove obrade kredita, na zbirni iznos Kredita koji su jednaki iznosu od tri miliona četrdeset jedna hiljada devet stotina dvadeset tri američka dolara i pet centi (USD 3.041.923,05) u roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog ugovora, a najkasnije na prvi Datum isplate u bilo kom slučaju, pri čemu se ovaj iznos obračunava po stopi utvrđenoj u članu 2.2. Troškovi obrade kredita uplaćuju se na račun naveden u članu 4.4.

2.7 Na datum koji pada 30 dana nakon što ovaj ugovor stupi na snagu do datuma do kada se kredit u potpunosti povuče ili na poslednji datum Period korišćenja kredita, koji god nastupi prvo, Zajmoprimac će polugodišnje plaćati Zajmodavcu Proviziju za nepovučeni deo kredita, koja se obračunava po stopi utvrđenoj u članu 2.2. na nepovučeni i neotkazani deo Kredita. Provizija za nepovučeni deo kredita se obračunava od i uključujući datum koji pada 30 dana od datuma stupanja na snagu ovog ugovora i obračunava se na osnovu stvarnog broja proteklih dana u godini od 360 dana. Provizija za nepovučeni deo kredita se obračunava dnevno za protekli period i plaća na račun naznačen u članu 4.4, na svaki Datum plaćanja kamate.

ČLAN 3

POVLAČENJE TRANŠI KREDITA

3.1 Prva isplata tranše podleže ispunjenju preduslova koji se navode u Prilogu 1 ovog ugovora (osim ukoliko Zajmodavac ne odustane pisanim putem od ovih preduslova). Nakon što svi uslovi navedeni u Prilogu 1 budu ispunjeni na zadovoljavajući način za Zajmodavca, Zajmodavac će izdati Obaveštenja o početku perioda korišćenja kredita Zajmoprimcu.

3.2 U vezi sa svakom isplatom koja sledi posle prve isplate, pored ispunjenja uslova navedenih u članu 3.1, takva isplata takođe podleže ispunjenju uslova utvrđenih u Prilogu 2 ovog ugovora.

3.3 Period korišćenja kredita može biti produžen, pod uslovom da Zajmoprimac podnese Zajmodavcu zahtev za produženje trideset (30) dana pre isteka Perioda korišćenja kredita i da Zajmodavac odobri takav zahtev. U svakom slučaju, Period korišćenja kredita neće premašiti Period počeka osim ako i Zajmodavac i Zajmoprimac ne postignu konsenzus i ne potpišu sporazum o izmenama i dopunama. Svaki nepovučeni deo Kredita po isteku Perioda korišćenja kredita ili njegovog produžetka biće automatski otkazan. Pre isteka Perioda korišćenja kredita, Zajmoprimac ne sme da, bez saglasnosti Zajmodavca, u potpunosti ili delimično otkaže nepovučeni deo Kredita.

3.4 Zajmodavac neće biti u obavezi da vrši isplate prema ovom ugovoru, osim ukoliko ne dobije sve dokumente navedene u članu 3.1 ili 3.2 i ukoliko je, posle izvršene provere, utvrdio da Zajmoprimac nije ispunio preduslove za povlačenje tranše Kredita. U pogledu uslova koje Zajmoprimac ne ispuni, Zajmodavac može da zahteva od Zajmoprimca da otkloni nedostatke u određenom roku. U slučaju da Zajmoprimac ne uspe da otkloni nedostatke u razumnom roku, Zajmodavac može da odbije da izvrši isplatu.

3.5 Shodno uslovima iz članova 3.1 i 3.2, kao i drugim uslovima ovog ugovora, Zajmoprimac će izdati, tokom Period korišćenja kredita, Neopozivo obaveštenje o povlačenju tranše putem kurirske pošte Zajmodavcu i naložiti Zajmodavcu da izvrši Isplatu kredita preko Računa Zajmoprimca (kako je definisano članom 4.5) na:

(a) račun koji je otvorio kineski Izvođač kod Zajmodavca u svrhu Komercijalnog ugovora:

Primalac: China Road and Bridge Corporation

Akreditovana banka: The Export-Import of China

Račun br: 1360000100000956204

(b) ili,

neki drugi račun potvrđen od strane Izvođača u pisanoj formi i naznačen u bilo kom sporazumu sačinjenom u pisanoj formi koji su sklopili Zajmoprimac i Zajmodavac u svrhu primanja isplata po ili u vezi sa Komercijalnim ugovorom.

Svaki račun prema gornjem stavovima (a) i (b) se u daljem tekstu naziva "Račun za isplatu".

3.6 Dalje, nakon dodele isplate na Račun Zajmoprimca, smatraće se da je Zajmodavac ispunio svoju obavezu isplate prema ovom ugovoru, pa će takva isplata postati zaduženje Zajmoprimca. Zajmoprimac će Zajmodavcu otplatiti iznos glavnice koji je povučen a neizmiren po osnovu Kredita zajedno sa celokupnom obračunatom pripadajućom kamatom u skladu s ovim ugovorom.

3.7 Zajmodavac nije u obavezi da vrši dalju Isplatu kredita, ukoliko zbirni iznos Isplata kredita izvršenih u skladu s ovim ugovorom, bude veći od iznosa glavnice Kredita.

ČLAN 4

OTPLATA GLAVNICE I PLAĆANJE KAMATE

4.1 Zajmoprimac je u obavezi da Zajmodavcu otplati celokupan povučeni i neizmireni iznos glavnice Kredita, celokupnu obračunatu pripadajuću kamatu kao i sve obaveze koje Zajmoprimac plaća u skladu sa uslovima ovog ugovora. Produžetak Perioda dospeća nije moguć bez pismene saglasnosti Zajmodavca.

4.2 Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice koja je povučena a neizmirena prema ovom ugovoru po stopi utvrđenoj u članu 2.2. Kamata se obračunava na osnovu stvarnog broja proteklih dana u godini od 360 dana, uključujući prvi dan Kamatnog perioda za koji se vrši njen obračun, i isključujući poslednji, i plaća se unazad za protekli period na svaki Datum plaćanja kamate. Ukoliko bilo koje plaćanje koje Zajmoprimac treba da izvrši prema ovom ugovoru dospeva bilo kog dana koji nije Radni dan banaka, to plaćanje će biti izvršeno na dan koji neposredno prethodi Radnom danu banaka.

4.3 Celokupan povučeni iznos glavnice po ovom ugovoru mora da bude otplaćen Zajmodavcu u 30 jednakih rata na svaki Datum otplate glavnice i kamate tokom Perioda otplate i na Datum konačne otplate u skladu sa Planom otplate u Prilogu 11, koji Zajmodavac dostavlja Zajmoprimcu nakon isteka Perioda korišćenja kredita.

4.4

4.4.1 Svaka uplata ili otplata koje Zajmoprimac izvrši po ovom ugovoru biće doznačene na:

(a) račun Zajmodavca kako sledi:

Za plaćanje/otplatu u USD:
Primalac: The Export-Import Bank of China (EIBCCNBJXXX)
Akreditovana banka: Bank of China New York Branch
Swift Code: BKCHUS33
Broj računa: 01000130
Za plaćanje/otplatu u EUR
Primalac: The Export-Import Bank of China (EIBCCNBJXXX)
Akreditovana banka: Bank of China Frankfurt Branch
Swift Code: BKCHDEFF
Broj računa: 1083002004

(b) ili,

neki drugi račun koji Strane odrede u bilo kojoj izmeni ovog ugovora sačinjene u pisanoj formi i koju zaključe Zajmodavac i Zajmoprimac.

Svaki račun prema stavovima (a) i (b) iznad se u daljem tekstu naziva "Račun za otplatu". Takva isplata će biti izvršena sa porukom da se takva isplata odnosi na "[Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor")] Ugovor o zajmu, PBC (2021) NO.23 TOTAL NO. (528)".

4.4.2 Sve otplate/uplate Zajmoprimca Zajmodavcu prema ovom ugovoru biće izvršene samo na Račun za otplatu. Bilo koja otplata/uplata Zajmoprimca Zajmodavcu izvršena na račun koji nije Račun za otplatu ne predstavlja bilo kakvu otplatu/plaćanje prema Ugovoru i Zajmoprimac neće biti izuzet od obaveza otplate/plaćanja prema ovom ugovoru u skladu sa njegovim uslovima. Bilo koja otplata/plaćanje smatraće se završenim tek kada Zajmodavac odbije odgovarajući iznos sa Računa za otplatu.

4.5 Zajmodavac će otvoriti i voditi u svojoj knjizi račun kredita za Zajmoprimca pod nazivom "Vlada Republike Srbije, račun za "Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") (naziv Projekta)" (u daljem tekstu: "Račun Zajmoprimca") radi evidencije iznosa koji Zajmoprimac duguje, otplaćuje ili uplaćuje. Iznos Kredita koji na Računu Zajmoprimca bude evidentiran kao povučen a neizmiren, predstavljaće dokaz o dugu Zajmoprimca prema Zajmodavcu, i biće obavezujući za Zajmoprimca u odsustvu očigledne greške.

4.6 Radi izbegavanja sumnje, Račun Zajmoprimca može se izmeniti samo aneksiranjem ovog ugovora koji je sačinjen u pisanoj formi zaključen od strane i između Zajmodavca i Zajmoprimca.

4.7 I Zajmoprimac i Zajmodavac će voditi precizne evidencije svake isplate iz Kredita i otplate glavnice i kamate po ovom ugovoru, i verifikovaće pomenute evidencije jednom godišnje.

4.8 Zajmoprimac može da izvrši prevremenu otplatu povučenog i neizmirenog iznosa glavnice Kredita dostavljanjem obaveštenja Zajmodavcu pisanim putem 30 dana unapred, pri čemu je za ovakvu prevremenu otplatu potrebna saglasnost Zajmodavca. U trenutku prevremene otplate, Zajmoprimac je takođe u obavezi da plati Zajmodavcu svu kamatu na prevremeno otplaćenu glavnicu u skladu sa članom 4.2, obračunatu do datuma prevremene otplate. Svaka prevremena otplata, izvršena u skladu sa ovim članom, smanjuje iznos rata otplate po obrnutom redosledu dospeća.

ČLAN 5

IZJAVE I GARANCIJE ZAJMOPRIMCA

Zajmoprimac daje Zajmodavcu sledeće izjave i garancije:

5.1 Zajmoprimac je Vlada Republike Srbije i predstavlja je Ministarstvo finansija sa punim ovlašćenjem, nadležnošću i zakonskim pravima da pozajmi Kredit pod uslovima koji se navode u ovom ugovoru.

5.2 Zajmoprimac je pribavio sve dozvole i obavio sve radnje i procedure koje se traže prema zakonima Države Zajmoprimca, kako bi obaveze ustanovljene ovim ugovorom bile punovažne i pravno obavezujuće za Zajmoprimca u skladu sa njegovim uslovima, uključujući pribavljanje svih odobrenja i dozvola od relevantnih organa Države Zajmoprimca, kao i obavljanje svih registracija ili podnošenje svih dokumenata nadležnim organima u skladu sa zakonski utvrđenim obavezama u Državi Zajmoprimca, pri čemu su navedena odobrenja, dozvole, registracije i podneta dokumenta u potpunosti na snazi i proizvode pravno dejstvo.

5.3 Od datuma stupanja na snagu ovog ugovora, ovaj ugovor predstavlja obavezu Zajmoprimca koja je zakonita, punovažna i obavezujuća.

5.4 Zajmoprimac nije prekršio obaveze ni po jednom zakonu ili ugovoru koji se na njega primenjuju, što bi moglo materijalno i negativno da se odrazi na njegovu sposobnost izvršenja svojih obaveza po ovom ugovoru, a po ovom ugovoru takođe nije nastupio ni slučaj Neizvršenja obaveza.

5.5 Potpisivanje ovog ugovora od strane Zajmoprimca predstavlja, i izvršenje obaveza od strane Zajmoprimca po ovom ugovoru će predstavljati radnje komercijalne prirode. Ni Zajmoprimac, niti bilo koji deo njegove imovine, nemaju pravo na bilo kakav imunitet po osnovu suverenosti ili nekom drugom osnovu od arbitraže, tužbe, izvršenja ili bilo kog drugog sudskog postupka, s obzirom na obaveze Zajmoprimca po ovom ugovoru, u zavisnosti od slučaja, u bilo kojoj jurisdikciji.

5.6 Niko, ni Zajmoprimac, ili bilo koja Relevantna strana, niti bilo koji akcionar, viši službenik, direktor ili zaposleni kod Zajmoprimca, ili bilo koje Relevantne strane (zajedno "Strane dužnici") nije:

(i) Lice koje je pod sankcijama;

(ii) u prekršaju ili prekršio bilo koje Sankcije koje je uveo ili usvojio bilo koji Organ za sankcije u vezi sa ovim Projektom;

(iii) uključeni u bilo koju transakciju, aktivnost ili ponašanje za koje se razumno može očekivati da će imati za rezultat da on ili oni postanu Lice(a) koje je pod sankcijama; ili

(iv) predmet ili na drugi način uključen u bilo kakve istrage, potraživanja, tužbe, istrage ili druge postupke u vezi sa Sankcijama.

5.7 Sve informacije koje Zajmoprimac dostavlja Zajmodavcu su verodostojne i tačne u svakom materijalnom pogledu.

Zajmoprimac izjavljuje i garantuje Zajmodavcu da će prethodno navedene izjave i garancije biti verodostojne i tačne tokom celokupnog Perioda dospeća, s obzirom na povremeno postojeće činjenice i okolnosti. Zajmoprimac potvrđuje da je Zajmodavac zaključio ovaj ugovor oslanjajući se na izjave i garancije sadržane u ovom članu.

ČLAN 6

POSEBNE ODREDBE

6.1 Zajmoprimac garantuje Zajmodavcu da su obaveze i odgovornosti Zajmoprimca po ovom ugovoru direktne, bezuslovne i opšte obaveze koje imaju i koje će imati barem podjednak prioritet u pogledu prava na plaćanje i osiguranje kao i svi ostali sadašnji ili budući neosigurani i nepodređeni dugovi (kako postojeći, tako i potencijalni) Zajmoprimca. Svaka povlastica ili prioritet, koje Zajmoprimac daje ovakvim dugovima, automatski se primenjuju i na ovaj ugovor, bez prethodnog zahteva Zajmodavca.

6.2 Zajmoprimac se obavezuje Zajmodavcu da će obezbediti da svi iznosi koji se isplate prema ovom ugovoru budu korišćeni u svrhe koje se navode u članu 2.4 i 2.5 kao i da će platiti kamatu i sve druge iznose plative po ovom ugovoru i otplatiti Zajmodavcu glavnicu u skladu sa uslovima ovog ugovora. Izvršenje svih obaveza od strane Zajmoprimca prema ovom ugovoru je bezuslovno u svim okolnostima.

6.3 Sva plaćanja Zajmoprimca po ovom ugovoru biće u celosti izvršena u korist Zajmodavca bez bilo kakve kompenzacije ili protiv potraživanja ili zadržavanja i biće slobodna i neopterećena, i bez bilo kakvih odbitaka ili umanjenja po osnovu bilo kojih poreza ili dažbina. Ukoliko se od Zajmoprimca po zakonu zahteva da izvrši bilo koji takav odbitak ili umanjenje bilo kog plaćanja po ovom ugovoru, u tom slučaju Zajmoprimac je u obavezi da bez odlaganja plati Zajmodavcu onaj dodatni iznos, koji je potreban da bi Zajmodavac odmah primio pun iznos, koji bi inače primio po ovom ugovoru da nije bilo navedenog odbitka ili umanjenja.

6.4 Zajmoprimac garantuje Zajmodavcu da će da preduzme hitne korake i ispuni sve uslove koji su neophodni kako bi sva odobrenja, dozvole, registracije i dokumenti podneti nadležnim organima, navedeni u članu 5.2, bili redovno na snazi i proizvodili pravno dejstvo.

6.5 Zajmoprimac će u godišnji budžet u toku svake fiskalne godine uključiti sve dospele i plative iznose ili iznose koji dospevaju na naplatu Zajmodavcu po ovom ugovoru. Međutim, propust Zajmoprimca da uključi odgovarajuće alokacije u budžet neće ni na koji način smanjiti ili uticati na njegove obaveze po ovom Ugovoru ili se koristiti kao opravdanje za propust da izvrši bilo koju obavezu plaćanja po osnovu Ugovora o zajmu.

6.6 Zajmoprimac će Zajmodavcu podneti sledeća dokumenta i ovim garantuje Zajmodavcu da su podaci sadržani u tim dokumentima istiniti i tačni:

(1) Zajmoprimac će polugodišnje podnositi izveštaje tokom Perioda dospeća Zajmodavcu o stvarnom napretku i operativnom statusu Projekta i o korišćenju isplaćenih sredstava Kredita.

(2) Zajmoprimac će Zajmodavcu dostaviti i sve druge informacije u vezi sa izvršenjem obaveza po ovom ugovoru u bilo kom trenutku, koje Zajmodavac bude opravdano zahtevao.

6.7 Zajmodavac će imati pravo da vrši proveru i nadzor nad korišćenjem sredstava iz Kredita i izvršenjem obaveza po ovom ugovoru. Zajmoprimac je dužan da Zajmodavcu olakša navedenu proveru i nadzor, između ostalog, tako što će da obezbedi da relevantan organ izda dugoročnu vizu za više ulazaka (države Zajmoprimca) službeniku Zajmodavca za kreditne poslove.

6.8 Tokom Perioda dospeća, Zajmoprimac je u obavezi da pisanim putem obavesti Zajmodavca u roku od 30 dana od datuma nastupanja sledećih događaja:

(1) bilo koje materijalno značajne odluke, promene, nesrećnog slučaja i drugih značajnih činjenica koje se odnose na Projekat ili Zajmoprimca;

(2) bilo koje promene u pogledu ovlašćenih lica i njihovih deponovanih potpisa, uključenih u povlačenje tranši Kredita po ovom ugovoru;

(3) bilo koje promene adrese Zajmoprimca za komunikaciju navedene u članu 8.8;

(4) bilo kog Neizvršenja obaveza navedenog u članu 7;

(5) svake značajne izmene ili dopune Komercijalnog ugovora;

6.9 Zajmoprimac je u obavezi da obavesti Zajmodavca, bez odlaganja, kad sazna da je nastupio bilo koji slučaj ili spor koji može ograničiti, umanjiti, ometati ili na drugi način negativno uticati na izvršenje obaveza bilo koje strane po Komercijalnom ugovoru, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji slučaj ili spor u vezi sa:

(1) oporezivanjem; i

(2) propustom bilo koje strane da na vreme izvršava svoje obaveze po Komercijalnom ugovoru.

Da bi obezbedio izvršenje Komercijalnog ugovora Zajmoprimac će odmah preduzeti sve neophodne radnje i koordinirati sa relevantnim stranama da ispravi i umanji uticaj napred navedenog slučaja ili spora.

6.10 Zajmoprimac preuzima obavezu prema Zajmodavcu da se, sve dok je bilo koji iznos po ovom ugovoru neizmiren, neće angažovati u aktivnostima, koje, po mišljenju Zajmodavca, mogu materijalno i negativno da utiču na izvršenje obaveza Zajmoprimca po ovom ugovoru.

6.11 Zajmoprimac preuzima obavezu prema Zajmodavcu da na zahtev Zajmodavca, u periodu od šest meseci od završetka Projekta obezbedi Zajmodavcu sažet izveštaj o završetku Projekta i pripremi dokumenta i materijale za završnu ocenu Projekta u periodu koji zahteva Zajmodavac. Zajmoprimac će obezbediti verodostojnost, tačnost, valjanost i celovitost pripremljenih dokumenata i materijala.

6.12 Zajmoprimac izjavljuje, garantuje i saglasan je da su njegove obaveze i odgovornost po ovom ugovoru nezavisne i odvojene od onih koje su navedene u ugovorima sa ostalim poveriocima (bilo zvaničnim poveriocima, Pariskim klubom poverilaca ili drugim poveriocima), i da Zajmoprimac neće tražiti od Zajmodavca bilo koju vrstu uporedivih uslova koji su utvrđeni, ili mogu da budu utvrđeni u ugovorima sa ostalim poveriocima.

6.13 Zajmoprimac se obavezuje sa Zajmodavcem da će Zajmoprimac obezbediti i da će se sve ostale Strane dužnici,

(i) pridržavati Sankcija u pogledu svih operacija i ponašanja koja se izvode prema Projektu ili Komercijalnom ugovoru;

(ii) objaviti dobrovoljno ili na zahtev Zajmodavca, s vremena na vreme, blagovremeno i dovoljno, sve dokumente ili informacije u vezi sa Sankcijama, uključujući, ali bez ograničenja:

(A) činjenicu da je bilo koja Strana dužnik postala Lice koje je pod sankcijama;

(B) činjenicu da je bilo koja Strana dužnik uključena u bilo kakve istrage, potraživanja, tužbe, ispitivanja ili druge postupke u vezi sa Sankcijama;

(C) poslovanje i operacije bilo koje Strane dužnika ili Komercijalnog ugovora ili u vezi sa Projektom koje su ciljane ili na drugi način ograničene Sankcijama, uključujući Sankcije koje bi mogle dovesti do toga da bilo koja Strana dužnika postane Lice koje je pod sankcijama; i

(D) sve druge okolnosti koje bi mogle imati negativne posledice po ovaj ugovor zbog Sankcija;

(iii) sarađivati sa Zajmodavcem radi pružanja dovoljnih informacija na njegov zahtev s vremena na vreme, blagovremeno i dovoljno, u cilju poštovanja svih Sankcija, zahteva za sprečavanje pranja novca i borbe protiv terorizma; i

(iv) neopozivo ovlašćuje Zajmodavca, u svrhu poštovanja Sankcija, zahteva za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, da obelodani informacije Organima za sankcije ili drugim regulatornim organima ili drugim nadležnim agencijama.

6.14 Zajmoprimac se obavezuje sa Zajmodavcem da Zajmoprimac neće i obezbediće da bilo koja druga Strana dužnik neće:

(i) postati predmet ili meta Sankcija;

(ii) direktno ili indirektno koristiti bilo koja sredstva koja su odobrena po ovom Kreditu ili pozajmljivati, doprinositi ili na drugi način stavljati na raspolaganje takva sredstva bilo kojoj osobi ako je svrha ili cilj upotrebe, pozajmljivanja, doprinosa ili na drugi način stavljanja na raspolaganje:

(A) finansiranje ili olakšavanje bilo koje aktivnosti koja bi u to vreme predstavljala kršenje Sankcija ili aktivnost sa, ili u korist Lica koje je pod sankcijama; ili

(B) moglo bi se razumno očekivati da će rezultirati kršenjem Sankcija od Strane dužnika, Zajmodavca ili bilo koje od njegovih filijala ili Povezanih društava;

(iii) direktno ili indirektno finansirati ceo ili bilo koji deo plaćanja prema ovom ugovoru iz prihoda proisteklih iz bilo kog posla ili transakcije koja je zabranjena Sankcijama, koja je sa Licem koje je pod sankcijama ili koja bi na drugi način rezultirala kršenjem Sankcija od strane Zajmodavca ili bilo koje od njegovih filijala ili Povezanih društava; ili

(iv) izvršava bilo kakve transakcije, aktivnosti, operacije ili postupke, u vezi sa izvršenjem bilo kojih operacija i postupaka, u okviru Projekta ili Komercijalnog ugovora, kršenjem Sankcija ili što bi moglo rezultirati da bilo koja Strana dužnik postane Lice koje je pod sankcijama.

6.15 Ako Zajmodavac po svojoj proceni utvrdi da izvršavanje ovog ugovora i/ili isplata, finansiranje ili dopuštanje da ostanu neizmireni ceo ili deo Zajma prema ovom ugovoru postane nemoguće, zabranjeno zakonom ili propisom ili bi moglo dovesti do toga da Zajmodavac ili bilo koja od njegovih filijala ili Povezanih društava bude sankcionisana, Zajmodavac može o tome obavestiti Zajmoprimca pisanim obaveštenjem precizirajući navedene okolnosti i istovremeno će imati pravo na jednu ili više od sledećih mera:

(a) otkazati bilo koji raspoloživi Kredit;

(b) izjavljuju da će svi ili deo Zajma, zajedno sa obračunatom kamatom, i svi drugi iznosi pripisani ili neizmireni Zajmodavcu prema ovom ugovoru odmah dospeti i biti plativi;

(c) direktno oduzeti preostali iznos duga koji je Zajmoprimac dužan da plati prema ovom Ugovoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na neizmireni Zajam, zajedno sa obračunatom kamatom i svim ostalim obračunatim iznosima, sa bilo kog računa Zajmoprimca (denominovan u bilo kojoj valuti) otvorene kod Zajmodavca, ili bilo koje druge podružnice Zajmodavca na kopnu i u inostranstvu, ako je primenjivo; ili

(d) ostvariti bilo koja druga prava Zajmodavca prema ovom ugovoru i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

ČLAN 7

NEIZVRŠENJE OBAVEZA

7.1 Za Neizvršenje obaveza smatra se bilo koji od sledećih događaja i okolnosti:

(1) Ukoliko Zajmoprimac, iz bilo kog razloga, ne izvrši plaćanje bilo kog dospelog i plativog iznosa glavnice, kamate, Provizije za nepovučeni deo kredita, Troškova obrade kredita, ili drugih iznosa u skladu sa odredbama ovog ugovora osim ako je takvo plaćanje izvršeno u roku od 30 dana nakon datuma dospeća.

(2) Ukoliko se dokaže neistinitost ili netačnost u bilo kom materijalnom pogledu bilo koje izjave i garancije, koje je dao Zajmoprimac u čl. 5. i 6. ili ostalim članovima ovog ugovora, ili bilo koje potvrde, dokumenta i materijala podnetog ili dostavljenog od strane Zajmoprimca shodno ovom ugovoru;

(3) Ukoliko Zajmoprimac ne izvrši na vreme bilo koju od ostalih svojih obaveza po ovom ugovoru, ili prekrši bilo koju svoju garanciju i obavezu preuzetu po ovom ugovoru i ne otkloni navedeno kršenje na način koji je prihvatljiv za Zajmodavca u roku od 30 dana od prijema pisanog obaveštenja Zajmodavca sa takvim zahtevom;

(4) Ukoliko nastupi bilo koji drugi događaj koji predstavlja neizvršenje obaveze Zajmoprimca u pogledu bilo kog drugog ugovora koji uključuje novčane zajmove ili bilo koju datu garanciju između Zajmoprimca i bilo koje druge banke ili finansijske institucije;

(5) U slučaju nastupanja značajnih promena u vezi sa Projektom ili Zajmoprimcem, pri čemu svaki od ovih slučajeva, prema mišljenju Zajmodavca, može da ima materijalno negativno dejstvo na sposobnost Zajmoprimca za izvršenje svojih obaveza po ovom ugovoru;

(6) Ukoliko Zajmoprimac generalno prestane ili obustavi da vrši otplate svojim poveriocima;

(7) Ukoliko bilo koji drugi događaj ili okolnost, prema razumnoj proceni Zajmodavca, koji se može smatrati kreditnim pogoršanjem Zajmoprimca ili može ugroziti Zajam ili bilo koja prava Zajmodavca prema ovom ugovoru.

7.2 Po nastupanju bilo kog od gore navedenih slučajeva Neizvršenja obaveza i u bilo koje vreme nakon toga (osim ako je takav događaj Neizvršenja obaveza otklonjen na zadovoljavajući način za Zajmodavca ili je on odustao od njega), Zajmodavac može da, putem pisanog obaveštenja Zajmoprimcu, preduzme bilo koju ili sve sledeće radnje (ali ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava i pravne lekove koji su mu na raspolaganju):

(a) proglasi glavnicu i obračunatu kamatu na Zajam i sve ostale iznose plative po ovom ugovoru, nakon čega isti postaju dospeli, odmah plativi bez daljeg zahteva, obaveštenja ili druge pravne formalnosti bilo koje vrste;

(b) otkazati Kredit koji Zajmoprimac ne iskoristi ili proglasiti Kredit okončanim bez prethodnog obaveštenja, nakon čega obaveza Zajmodavca da izvrši dalju isplatu po ovom ugovoru odmah prestaje; i

(c) sprovesti svoja prava po osnovu Garancije/Hipoteke/Zaloge (ukoliko je primenjivo).

7.3 Ukoliko nastupi bilo koja promena u zakonima ili državnoj politici bilo u zemlji Zajmodavca ili Zajmoprimca, koja sprečava bilo Zajmodavca ili Zajmoprimca, da izvršava svoje obaveze po ovom ugovoru, Zajmodavac može, dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu pisanim putem, da obustavi isplatu sredstava Kredita, i/ili da proglasi celokupan iznos glavnice i obračunate kamate i sve ostale iznose plative po ovom ugovoru odmah dospelim i plativim od strane Zajmoprimca bez daljeg zahteva, obaveštenja ili druge pravne formalnosti bilo koje vrste.

ČLAN 8

OSTALE ODREDBE

8.1 Zajmoprimac se ovim ugovorom neopozivo odriče svakog imuniteta po osnovu suverenosti ili bilo kom drugom osnovu za sebe ili svoju imovinu u vezi sa bilo kojim arbitražnim postupkom shodno članu 8.5 ovog ugovora, ili u vezi sa izvršenjem bilo koje odluke arbitraže shodno tome.

8.2 Bez prethodne pisane saglasnosti Zajmodavca, Zajmoprimac ne sme da vrši ustupanje ili prenos, u celini ili delimično, svojih prava ili obaveza po ovom ugovoru trećim licima, u bilo kojoj formi. Zajmodavac ima pravo na ustupanje ili prenos, u celini ili delimično, svojih prava, interesa i obaveza po ovom ugovoru trećem licu, uz dostavljanje obaveštenja Zajmoprimcu. Zajmoprimac je dužan da potpiše sve takve dokumente i da preduzme neophodne radnje i mere, koje Zajmodavac može razumno da zahteva, u cilju što bolje realizacije i završetka svakog navedenog ustupanja i prenosa, pod uslovom da svi troškovi koje po tom osnovu podnese Zajmoprimac idu na teret Zajmodavca.

8.3 Ovaj ugovor je u pravnom smislu nezavisan od relevantnog Komercijalnog ugovora. Svi zahtevi ili sporovi koji proisteknu iz Komercijalnog ugovora neće uticati na obaveze Zajmoprimca po ovom ugovoru.

8.4 Ovaj ugovor, kao i prava i obaveze strana po ovom ugovoru, regulisani su i tumače se u skladu sa zakonima Kine.

8.5 Svi sporovi, koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim ugovorom, biće rešavani kroz prijateljske konsultacije. Ukoliko regulisanje spora kroz prijateljske konsultacije nije moguće, svaka od strana ima pravo da spor preda Kineskoj komisiji za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu (CIETAC) na arbitražu. Arbitražni postupak biće vođen u skladu sa pravilima arbitraže CIETAC-a koja važe u momentu podnošenja zahteva za arbitražom. Odluka arbitraže biće konačna i obavezujuća za obe strane. Mesto arbitraže je Peking.

8.6 Zajmoprimac neopozivo imenuje Ambasadu Republike Srbije u Kini koja se nalazi na adresi San Li Tun Dong 6 Jie 1, Peking, Kina, za svog ovlašćenog zastupnika za prijem i potvrdu u njegovo ime svih dostavljenih obaveštenja, sudskih naloga, sudskih poziva, rešenja, presuda ili drugih sudskih dokumenata u Kini. Ukoliko gore navedeni zastupnik (ili njegov pravni sledbenik) iz bilo kog razloga više ne bude zastupnik Zajmoprimca za prijem sudskih dokumenata, kao što je prethodno navedeno, Zajmoprimac će bez odlaganja da imenuje novog zastupnika, koji je prihvatljiv za Zajmodavca. Zajmoprimac je saglasan da će biti smatrano da su mu svi navedeni sudski dokumenti uručeni na odgovarajući način, ukoliko su dostavljeni na adresu zastupnika za njihov prijem na kojoj boravi u Pekingu, bilo da navedeni zastupnik o tome obaveštava Zajmoprimca ili ne.

8.7 Zajmoprimac će sve odredbe, uslove i standardne provizije u ovom ugovoru ili u vezi sa ovim ugovorom čuvati strogo poverljivim. Bez prethodne pisane saglasnosti Zajmodavca, Zajmoprimac neće otkriti bilo koju informaciju iz ovog ugovora ili u vezi sa ovim ugovorom nekoj trećoj strani, osim ako se to zahteva važećim zakonima.

8.8 Sva obaveštenja i ostali dokumenti u vezi sa ovim ugovorom biće sačinjeni u pisanoj formi i uručeni ili dostavljeni lično ili poštom ili faksom na dole navedenu odgovarajuću adresu ili broj faksa obe strane; u slučaju promene dole navedene adrese ili broja faksa bilo koje od strana po ovom ugovoru, ta strana je u obavezi da odmah obavesti drugu stranu na način utvrđen ovim ugovorom:

Adresa Zajmodavca: Sovereign Business Department
(Concessional Loan Department)
The Export-Import Bank of China
No. 30, Fu Xing Men Nei Street, Xicheng District,
Beijing, 100031
Narodna Republika Kina
Faks: +86-10-66086308
Telefon: +86-10-83579143
Osoba za kontakt: gospodin Mao Haoyu
Adresa Zajmoprimca: Uprava za javni dug
Ministarstvo finansija
Vlada Republike Srbije
Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Srbija
Faks:+381 11 2629 055
Telefon: +381 11 3202 461
Osoba za kontakt: gospođa Ana Tripović, direktor

Svako obaveštenje ili dokument koji se upućuju na ovaj način odgovarajućoj strani po ovom ugovoru, biće smatrani dostavljenim:

(1) ukoliko su lično dostavljeni: u momentu uručenja;

(2) ukoliko su poslati poštom: 15 dana nakon slanja (ne računajući subote, nedelje i državne praznike);

(3) ukoliko su poslati faksom, u vreme slanja obaveštenja ili dokumenta faks-aparatom.

8.9 Ovaj ugovor je potpisan na engleskom jeziku. Sva obaveštenja i ostali dokumenti u pisanoj formi, koji se dostavljaju između Zajmoprimca i Zajmodavca po ovom ugovoru, moraju da budu sačinjeni na engleskom.

8.10 Osim ako nije drugačije predviđeno, nikakvo neizvršenje ili kašnjenje od strane Zajmodavca pri korišćenju bilo kojih svojih prava, ovlašćenja ili povlastice po ovom ugovoru ne utiče na navedena prava, ovlašćenje ili povlasticu, niti predstavlja odricanje od istih, kao što ni bilo koji slučaj pojedinačnog ili delimičnog korišćenja bilo kog prava, ovlašćenja ili povlastice ne predstavlja prepreku za svako dalje korišćenje istih, ili bilo kog drugog prava, ovlašćenja ili povlastice, u skladu sa važećim zakonima.

8.11 Prilozi ovog ugovora čine sastavni deo ovog ugovora i proizvode podjednako pravno dejstvo kao i ovaj ugovor.

8.12 Pitanja koja ovaj ugovor ne pokriva, biće rešavana kroz prijateljske konsultacije i potpisivanje dopunskih sporazuma između Zajmoprimca i Zajmodavca.

ČLAN 9

USLOVI ZA STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

9.1 Ovaj ugovor stupa na snagu po ispunjenju sledećih uslova:

(1) Da je ovaj ugovor propisno potpisan od strane Zajmodavca i Zajmoprimca;

(2) Da je Zajmodavac primio primerak odobrenja koje je izdato od strane nadležnih organa u zemlji Zajmoprimca kojim se prihvata zaduženje od strane Zajmoprimca prema ovom ugovoru;

(3) Dokument koji dokazuje uspostavljanje određenog tima od strane Krajnjeg korisnika koji je posebno odgovoran za nadzor i ubrzavanje stupanja na snagu ovog ugovora, kao i pravovremenog završetka dizajna projektne dokumentacije, procesa odobravanja dozvola.

9.2 Datum stupanja na snagu ovog ugovora je datum koji se navodi u Obaveštenju o stupanju na snagu Ugovora o zajmu koji Zajmodavac dostavlja Zajmoprimcu nakon što se u potpunosti ispune svi prethodni uslovi za stupanje na snagu ovog ugovora.

9.3 U slučaju da ovaj ugovor ne stupi na snagu u roku od godinu dana pošto ga strane potpišu, Zajmodavac ima pravo da ponovo oceni uslove u vezi sa sprovođenjem Projekta i korišćenjem Kredita kako bi odlučio da li da nastavi sa izvršenjem ugovora.

9.4 Ovaj ugovor je sačinjen u dva primerka s jednakim pravnim dejstvom.

POTVRĐUJUĆI GORE NAVEDENO, ovaj ugovor je propisno potpisan u ime ugovornih strana a od strane njihovih ovlašćenih predstavnika, na dan koji je preciziran na početku ovog ugovora.

Potpis:___________________
Ime: G. Siniša Mali, s.r.
Funkcija: Ministar finansija
Za
Vladu Republike Srbije

 

Potpis:___________________
Ime: Gđa. Zhang Tianqin, s.r.
Funkcija: Zamenik generalnog direktora
The Sovereign Business Department
(Connsessional Loan Department)
Za
Kinesku Export-Import banku

Prilozi:

1. Preduslovi za povlačenje prve tranše kredita

2. Preduslovi za povlačenje svake tranše kredita posle prve tranše kredita

3. Punomoćje

4. Ovlašćenje (za povlačenje tranše)

5. Obrazac Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranše kredita

6. Obrazac Pravnog mišljenja

7. Neopoziva Punomoć za Zastupnika Zajmoprimca za prijem sudske dokumentacije

8. Potvrda Zastupnika za prijem sudske dokumentacije

9. Obrazac Obaveštenja o stupanju na snagu Ugovora o zajmu

10. Obaveštenje o početku perioda korišćenja kredita

11. Obrazac Plana otplate

Prilog 1

PREDUSLOVI ZA POVLAČENJE PRVE TRANŠE KREDITA

Nakon što Zajmoprimac podnese zahtev Zajmodavcu za isplatu prve tranše kredita, Zajmodavac neće biti u obavezi da tu isplatu izvrši Zajmoprimcu, ukoliko Zajmoprimac ne ispuni dole navedene preduslove i Zajmodavac ne primi sledeća dokumenta koja zadovoljavaju njegove zahteve:

(1) Primerak ovog ugovora koji su ugovorne strane propisno potpisale i koji proizvodi pravno dejstvo;

(2) Overene verodostojne primerke Komercijalnog ugovora i drugih relevantnih dokumenata u vezi s njim koji su prihvatljivi za Zajmodavca i koji su propisno potpisani od svih strana i proizvode pravno dejstvo;

(3) Plan povlačenja tranši, podnet od strane Zajmoprimca koji je potvrđen i prihvaćen od strane Zajmodavca;

(4) Ovlašćenje Zajmoprimca, kojim Zajmoprimac ovlašćuje jednog ili više predstavnika za potpisivanje ovog ugovora, Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranše i svih ostalih dokumenata u vezi sa ovim ugovorom, kao i deponovane potpise navedenih ovlašćenih predstavnika;

(5) Dokument(a) kojim se dokazuje da su sredstva potrebna za Projekat osim Kredita prema ovom ugovoru prikupljena kao što je planirano;

(6) Overene verodostojne primerke bilo kog i svih dokumenata koji dokazuju da je Krajnji korisnik izvršio odgovarajuću isplatu Izvođaču, bez korišćenja sredstava Zajma a pre prvog povlačenja (u daljem tekstu: "Sopstvena sredstva"), tako da nakon takvog povlačenja odnos ukupnih Sopstvenih sredstava i sredstava Zajma ne bude ispod 15:85;

(7) Ukoliko je primenljivo, overene verodostojne primerke svih dokumenata, registracija i evidencija ovog ugovora, kao i svih ostalih dokumenata sa bilo kojom državnom agencijom, sudom, javnom ustanovom ili drugim organom, koji se traže prema zakonima i propisima Države Zajmoprimca, radi obezbeđenja punovažnosti, zakonitosti i izvršnosti navedenih dokumenata;

(8) Overene verodostojne primerke bilo kog i svih dokumenata koji dokazuju da je Zajmoprimac platio Zajmodavcu Troškove obrade kredita i Proviziju za nepovučeni deo kredita u skladu s odredbama člana 2.6 i 2.7 ovog ugovora;

(9) Original Neopozivog obaveštenja o povlačenju kredita u formi navedenoj u Prilogu 5 ovog ugovora, propisno potpisan od strane ovlašćenog potpisnika Zajmoprimca i overen zvaničnim pečatom Zajmoprimca, dostavljen po kuriru ili ŠIFRIRANIM SWIFT-om najkasnije desetog (10) Radnog dana banke pre datuma planiranog za povlačenje tranše; ovakvim Neopozivim obaveštenjem o povlačenju tranše Zajmodavac se ovlašćuje da uplati relevantan iznos na račun koji odredi Zajmoprimac, a navedeno povlačenje tranše mora da bude izvršeno u skladu sa odredbama Komercijalnog ugovora;

(10) Pravno mišljenje čija su forma i sadržaj utvrđeni u Prilogu 6 ovog ugovora, ili u formi koju je pismeno odobrio Zajmodavac, a sačinilo Ministarstvo pravde ili druga državna institucija sa sličnim ovlašćenjima u Državi Zajmoprimca u vezi sa transakcijama koje se predviđaju ovim ugovorom;

(11) Neopozivo ovlašćenje koje Zajmoprimac izdaje zastupniku, kao što je navedeno u članu 8.6, u formi utvrđenoj u Prilogu 7, ili u drugoj formi i sadržini koje Zajmodavac odobri pisanim putem, i potvrda navedenog zastupnika u pisanom obliku o prihvatanju imenovanja u formi iz Priloga 8, ili u drugoj formi i sadržini koju pisanim putem odobri Zajmodavac;

(12) Obavezujuće pismo izdato od strane Krajnjeg korisnika kojim obećava da će odgovarajuća projektna dokumentacija, odobrenje dozvole biti završeno na vreme u skladu sa Komercijalnim ugovorom i napretkom građevinskih radova;

(13) Raspored rokova koji je izdao Krajnji korisnik u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i rušenjem za Deonicu 3, Deonicu 1 i Deonicu 4 Projekta;

(14) Overene verodostojne primerke Inženjerskog ugovora koji je uredno potpisan sa Inženjerom;

(15) Overene verodostojne primerke glavnih podizvođačkih ugovora za projektovanje i izgradnju koji su po formi i sadržaju u potpunosti prihvatljivi za Zajmodavca, i propisno potpisani od strane Izvođača i relevantnih podizvođača;

(16) Izvođač uspostavlja i podnosi detaljne pravila za upravljanje podizvođačima.

(17) Dokument koji dokazuje da su uslovi utvrđeni članom 53. Komercijalnog ugovora za početak usluga i radova na Deonici 2 Projekta u potpunosti ispunjeni, a Izvođač u pisanoj formi potvrđuje da status eksproprijacije zemljišta i rušenja Deonice 2 Projekta zadovoljavaju zahteve građevinskih radova;

(18) Drugi dokument(i) ili uslov(i) u vezi sa transakcijama prema ovom ugovoru koje Zajmodavac može opravdano da zahteva.

Nakon što su svi gore navedeni uslovi ispunjeni na zadovoljavajući način za Zajmodavca, Zajmodavac će Zajmoprimcu izdati Obaveštenje o početku perioda korišćenja kredita.

U slučaju da Zajmoprimac ne uspe da ispuni gore navedene uslove u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog ugovora, Zajmodavac ima pravo da ponovo oceni uslove u vezi sa sprovođenjem Projekta i korišćenjem Kredita kako bi odlučio da li da nastavi sa izvršenjem ovog ugovora.

Prilog 2

PREDUSLOVI ZA POVLAČENJE SVAKE TRANŠE KREDITA NAKON PRVE TRANŠE KREDITA

1.1. U vezi sa svakom isplatom koja sledi posle prve tranše kredita prema ovom ugovoru, Zajmodavac neće biti u obavezi da tu isplatu izvrši, osim ukoliko Zajmoprimac ne ispuni dole navedene preduslove i da je Zajmodavac primio sledeća dokumenta koja zadovoljavaju njegove zahteve:

(1) Original Neopozivog obaveštenja o povlačenju kredita u formi utvrđenoj u Prilogu 5 ovog ugovora propisno potpisanog od strane ovlašćenog potpisnika Zajmoprimca sa zvaničnim pečatom Zajmoprimca, dostavljenog kurirskom službom najkasnije do desetog (10) Radnog dana banke pre planiranog datuma povlačenja; takvo Neopozivo obaveštenje o povlačenju kredita ovlašćuje Zajmodavca da plati relevantni iznos na račun koji naznači Zajmoprimac, a to povlačenje treba da bude u skladu sa odredbama Komercijalnog ugovora;

(2) Nije nastupio događaj Neizvršenja obaveza (niti postoji mogućnost nastupanja takvog događaja kao posledica povlačenja kredita koje se vrši) prema ovom ugovoru;

(3) Sve izjave, garancije i obaveze koje Zajmoprimac iznosi u ovom dokumentu moraju biti verodostojne i tačne na dan planiranog povlačenja kredita, s obzirom na postojeće činjenice i okolnosti;

(4) Zajmoprimac je platio kamatu koja je dospela i plativa prema ovom ugovoru u skladu s članom 4;

(5) Zajmoprimac je platio Proviziju za nepovučeni deo kredita koja je dospela i plativa prema ovom ugovoru u skladu s članom 2.7;

(6) Overene verodostojne primerke svih dokumenata koji dokazuju da je Krajnji korisnik izvršio odgovarajuću isplatu Izvođaču, bez korišćenja sredstava Zajma a pre svakog povlačenja (u daljem tekstu: "Sopstvena sredstva"), tako da nakon svakog povlačenja, odnos ukupnih Sopstvenih sredstava i sredstava Zajma ne bude ispod 15:85;

(7) Kredit prema ovom ugovoru nije otkazan;

(8) Drugi dokument(i) i uslov(i) koje Zajmodavac može opravdano zahtevati.

1.2 Zajmodavac neće biti u obavezi da Zajmoprimcu isplati sredstva za izvođenje građevinskih radova za Deonicu 3, 1 i 4 Projekta prvi put osim ukoliko ne budu ispunjeni svi prethodni uslovi navedeni u 1.1 iznad, i ukoliko sledeći uslovi ne budu zadovoljeni:

(1) Dokument koji dokazuje da su uslovi utvrđeni članom 53. Komercijalnog ugovora za početak usluga i radova na svakoj deonici odvojeno (deonice 3, 1 i 4) Projekta u potpunosti ispunjeni, a status eksproprijacije zemljišta i rušenja svake deonice (deonice 3, 1 i 4) Projekta zadovoljavaju zahteve građevinskih radova.

Prilog 3

PUNOMOĆJE

U ime Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nj.E. (ime) _______________, izdaje ovo punomoćje, kojim se ovlašćuje

___ (ime) _____________________________________________________________

da u ime Vlade Republike Srbije, potpiše Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimac i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavac.

POTVRĐUJUĆI GORE NAVEDENO ovo Punomoćje se dodeljuje ______(ime)___.

Sačinjeno u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu,____(datum)__________.

Potpis: _____________________

Prilog 4

OVLAŠĆENJE (ZA POVLAČENJE TRANŠE)

Ja, ____________________ (ime i prezime Ovlašćenog lica), ___________________________ (funkcija Ovlašćenog lica) u ________________ (u daljem tekstu:"Institucija" ). Ovim potvrđujem da imam na zakonu zasnovano pravo i ovlašćenje za povlačenje tranši u ime Institucije, u skladu sa uslovima iz Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ______________ od (datum) _________ (Br. ___________, u daljem tekstu "Ugovor"). U slučaju moje sprečenosti da izvršim povlačenje tranše u potrebnom trenutku, ovlašćujem g-dina ___________ (u daljem tekstu "Ovlašćeni potpisnik"), ____________ (naziv funkcije Ovlašćenog potpisnika) iz ove Institucije, za povlačenje tranše po Ugovoru, potpisivanje dokumenata i obavljanje drugih radnji u vezi sa prethodno navedenim u ime Institucije.

Potpis: ____________________
Funkcija: _____________________
Datum: _____________________

Deponovani potpis Ovlašćenog potpisnika:
Ime i prezime: __________________
Funkcija: ___________________

Prilog 5

OBRAZAC NEOPOZIVOG OBAVEŠTENJA O POVLAČENJU TRANŠE KREDITA (EKSPRESNOM DOSTAVOM ILI ŠIFRIRANIM SWIFT-OM)

Pošiljalac: __________________ (Zajmoprimac)
Primalac: The Sovereign Business Department (Concessional Loan Department)
The Export-Import Bank of China
No. 30, Fu Xing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, 100031
Narodna Republika Kina
Tel: 010-83579143
Serijski broj:____________
Datum: ____________

Poštovani,

Shodno članu 3. Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ________________od _________ (datum) (Br. ___________ u daljem tekstu: "Ugovor") između ____________________ (u daljem tekstu:"Zajmoprimac") i kineske Export-Import banke (u daljem tekstu: "Zajmodavac"). Ovo je Obaveštenje o povlačenju. Definicije korišćene u ovom dokumentu i ukoliko nisu drugačije određene, imaće isto značenje kao u Ugovoru.

1. Na ovaj način se prijavljujemo za Isplatu kredita prema sledećim uslovima:

Predloženi datum Isplate kredita:

[ ] (ili, ako taj dan nije Radni dan onda sledeći Radni dan)

Iznos:

[ ] (valuta: USD)

Slovima:

____________________________
(valuta: USD)

Račun za isplatu (u skladu sa članom 3.5 ovog Ugovora):

Primalac: ___________________
Banka kod koje se vodi račun: ______
Broj računa: _________________

U skladu sa odredbama i uslovima Ugovora, ovim putem vas upućujemo i ovlašćujemo da zadužite Račun Zajmoprimca sa iznosom Isplate kredita.

2. Ova Isplata kredita se vrši prema __________________ Fakturi (faktura broj ___________) prema ________________ Komercijalnom ugovoru (Ugovor br: ______), i radi plaćanja _______________ (svrha).

3. Ovim potvrđujemo da će se odmah nakon alokacije Isplate kredita na Račun Zajmoprimca smatrati da smo ovu Isplatu kredita izvršili prema Ugovoru, a povučeni iznos odmah predstavlja naše zaduženje prema vama shodno tome. Taj iznos ćemo vam vratiti zajedno sa kamatom koja je na njega zaračunata u skladu sa odredbama i uslovima Ugovora.

Dalje potvrđujemo da:

1) izjave i garancije koje smo dali u Ugovoru ostaju tačne, ispravne i verodostojne u svim aspektima pozivanjem na činjenice i okolnosti koje postoje na datum ovog Obaveštenja o povlačenju tranše;

2) nijedan slučaj Neizvršenja obaveza naveden u Ugovoru nije nastupio niti je stalno prisutan ili bi proistekao iz predloženog Zajma;

3) svi prethodni uslovi navedeni u Ugovoru su ispunjeni i ostali su tačni, ispravni i verodostojni u svakom pogledu pozivanjem na činjenice i okolnosti koje postoje na datum ovog Obaveštenja o povlačenju tranše.

Ovo Obaveštenje o povlačenju tranše je neopozivo.

_______________

(Pun naziv Zajmoprimca)

 

(Zvanični pečat Zajmoprimca)

_______________

 

(Potpis ovlašćenog potpisnika)

 

 

Prilog 6

OBRAZAC PRAVNOG MIŠLJENJA

Primalac: Kineska Export-Import banka

Datum: _____________________

Poštovani,

Predmet: Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ______________ (broj ______)

Ministarstvo pravde Republike Srbije, merodavno i ovlašćeno da izda pravno mišljenje u vezi sa Ugovorom o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat _______________, potpisanog dana _________ (datum) (broj _________, u daljem tekstu: "Ugovor o zajmu") između kineske Export-Import banke, kao zajmodavca (u daljem tekstu: "Zajmodavac") i _____________, kao zajmoprimca (u daljem tekstu: "Zajmoprimac").

Za potrebe ovog pravnog mišljenja, izvršili smo pregled primeraka sledećih dokumenata:

(1) Potpisanog Ugovora o zajmu;

(2) Onih zakona i propisa i svih ostalih dokumenata, potvrda, evidencija i instrumenata koji su neophodni i prikladni za davanje mišljenja, iznetog u daljem tekstu ovog dokumenta.

Ovo pravno mišljenje je dato na osnovu zakona ____________ koji su na snazi na datum ovog dokumenta.

Na osnovu prethodno navedenog, naše mišljenje je sledeće:

1. Zajmoprimac je institucija koja je propisno osnovana i koja zakonito posluje u skladu sa zakonima ____________, i koja ima ovlašćenje, odobrenje i zakonsko pravo da za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.

2. Zajmoprimac ima puno ovlašćenje, odobrenje i zakonsko pravo na zaključenje i izvršenje svojih obaveza prema Ugovoru o zajmu, i preuzeo je sve neophodne radnje za davanje ovlašćenja za potpisivanje, dostavljanje i realizaciju Ugovora o zajmu, i ________________Zajmoprimca je propisno opunomoćen i ovlašćen za potpisivanje Ugovora o zajmu u ime Zajmoprimca.

3. Zajmoprimac je propisno potpisao Ugovor o zajmu kojim se uspostavljaju obaveze koje su za Zajmoprimca zakonite, punovažne i obavezujuće, i izvršne u skladu sa njegovim uslovima.

4. Potpisivanje, dostavljanje i realizacija Ugovora o zajmu od strane Zajmoprimca ne predstavljaju ni povredu, niti su u suprotnosti sa niti imaju za posledicu kršenje bilo kog zakona ili propisa ___________.

5. Sva ovlašćenja i saglasnosti svih organa u ____________ koja se traže u vezi sa potpisivanjem, dostavljanjem i realizacijom Ugovora o zajmu od strane Zajmoprimca su pribavljena i u potpunosti su na snazi i proizvode pravno dejstvo, uključujući vršenje plaćanja u inostranoj valuti prema Ugovoru o zajmu i prihvatljivost Ugovora o zajmu kao dokaznog materijala u sudovima ________.

6. Za Ugovor o zajmu ni Zajmoprimac ni Zajmodavac ne plaćaju naknadu za registraciju ili sličnu taksu u __. Ni jedno plaćanje Zajmoprimca Zajmodavcu po ovom ugovoru o zajmu neće biti umanjeno.

7. Potpisivanje i realizacija Ugovora o zajmu od strane Zajmoprimca predstavljaju komercijalne radnje, a izjava da Zajmoprimac neće imati pravo na bilo kakav imunitet u vezi sa bilo kojim sudskim postupcima ili izvršenjem bilo koje arbitražne odluke ili sudske odluke po osnovu suverenosti ili nekom drugom osnovu je punovažna i neopozivo obavezujuća za Zajmoprimca.

8. Obaveze plaćanja Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu su barem podjednako prioritetne kao i svi njegovi ostali neosigurani i nepodređeni dugovi, osim onih koji imaju obavezan prioritet prema ___________ zakonu.

9. Opredeljenje za kinesko pravo kao merodavno za Ugovor o zajmu je punovažan izbor merodavnog prava. Podnošenje svih sporova koji proisteknu iz Ugovora o zajmu ili u vezi sa njim Kineskoj komisiji za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu prema Ugovoru o zajmu nije u suprotnosti ni sa jednim zakonom __________. Imenovanje zastupnika Zajmoprimca za prijem sudske dokumentacije u Kini ne predstavlja povredu bilo koje odredbe bilo kog zakona ili propisa ___________.

10. Zajmodavac nije i neće biti smatran za lice sa boravištem, prebivalištem ili organizacijom u ________ samo za potrebe potpisivanja, dostavljanja, realizacije i/ili izvršenja Ugovora o zajmu.

Ovo pravno mišljenje je striktno ograničeno na predmet naveden u tekstu ovog dokumenta i vaše oslanjanje na njega je moguće samo u pogledu predmeta na koje se odnosi. Nikakvo oslanjanje na ovo mišljenje za bilo koje druge svrhe nije moguće, kao ni njegovo obelodanjivanje bilo kojim drugim licima bez naše saglasnosti.

S poštovanjem,

__________________________

 

Prilog 7

NEOPOZIVA PUNOMOĆ

(Imenovanje Zastupnika Zajmoprimca za prijem sudske dokumentacije)

Datum:_________

Poštovani,

Obraćamo vam se u vezi sa Ugovorom o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat_____________ od (datum) _______ (Br. ___________, u daljem tekstu "Ugovor"). Ovim Vas imenujemo po Ugovoru za našeg zastupnika, isključivo za potrebe prijema za naš račun i u naše ime svih pismena koje izdaje Kineska komisija za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu (CIETAC), u vezi sa bilo kojom tužbom ili postupkom koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim ugovorom. Potvrđujemo da ćemo vam u najkraćem roku obezbediti verodostojne i tačne primerke Ugovora i svih relevantnih predmetnih dokumenata. Takođe, potvrđujemo da su vaše obaveze, u svojstvu našeg zastupnika, ograničene isključivo na one koje su navedene u donjim stavovima, i da će sve ostale usluge biti neophodne samo na naš konkretan zahtev i u zavisnosti sa vašom saglasnošću. Vaše obaveze su sledeće:

(1) da nam bez odlaganja prosledite (u meri u kojoj je to pravovaljano i moguće) original ili kopiju svakog obaveštenja o arbitraži koje primite, ekspresnom avionskom preporučenom poštom sa unapred plaćenom poštarinom, ili na neki drugi ekspeditivan način koji smatrate odgovarajućim, na sledeću adresu:

Prima:

Tel.:

ili na onu drugu adresu koju povremeno budemo zahtevali u obaveštenju koje Vam dostavimo ekspresnom avionskom preporučenom poštom sa unapred plaćenom poštarinom sa oznakom: "N/r: Licu ovlašćenom za prijem pismena/Predmet: Prijem pismena";

(2) da obavljate dužnosti Zastupnika za prijem pismena u skladu sa Ugovorom.

Molimo vas da potvrdite svoje prihvatanje ovog imenovanja, tako što ćete potpisati obrazac duplikata potvrde uz ovaj dopis i isti vratiti na našu adresu ili licu koje vam mi za to odredimo.

S poštovanjem,

Ime i prezime:

Funkcija:

 

Prilog 8

POTVRDA ZASTUPNIKA ZA PRIJEM SUDSKE DOKUMENTACIJE

Prima: (Naziv Zajmoprimca)

Datum:

Potvrđujemo prijem vašeg dopisa od (datum) _________od ______________ (Zajmoprimac), čija je ovo verna kopija, i saglasni smo sa našim imenovanjem u skladu sa njim za prijem u ime ___________________ (Zajmoprimac) sudskih dokumenata koje dostavi Kineska komisija za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu (CIETAC) u bilo kom sudskom procesu ili postupku koji proisteknu iz ili u vezi sa Ugovorom navedenim u pomenutom dopisu.

S poštovanjem,

Ime i prezime:

Funkcija:

 

Prilog 9

OBRAZAC OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA O ZAJMU

 

Šalje:

Kineska Export-Import banka

 

No. 30, Fu Xing Men Nei Street, Xicheng District, Beijing 100031.

 

Narodna Republika Kina

Prima: ___________________________ (Zajmoprimac)

Datum:

Poštovani,

U skladu sa članom 9. Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ______________ od (datum) ________ (Br. ___________, u daljem tekstu "Ugovor") između ___________________ ("Zajmoprimac") i Kineske Export- Import banke ("Zajmodavac"), obaveštavamo vas o sledećem:

(a) Svi uslovi navedeni u članu 9.1 Ugovora su ispunjeni;

(b) Ugovor stupa na snagu od dana navedenog u ovom dokumentu.

Kineska Export-Import banka

__________________________
(Potpis ovlašćenog potpisnika)

 

Prilog 10

OBAVEŠTENJE O POČETKU PERIODA KORIŠĆENJA KREDITA

 

Šalje:

Kineska Export-Import banka

 

No. 30, Fu Xing Men Nei Street, Xicheng District, Beijing 100031.

 

Narodna Republika Kina

Tel:

 

Prima:

[________________________]

Datum:

 

Poštovani,

U skladu sa članom 3. Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca br. [___] (u daljem tekstu "Ugovor") od [_________] između [____________] ("Zajmoprimac") i Kineske Export-Import banke ("Zajmodavac"), ovim vas obaveštavamo da su:

(a) svi uslovi navedeni u Prilogu 1 Ugovora ispunjeni ili da se, u zavisnosti od slučaja, od njih odustalo; i

(b) Period korišćenja kredita (kako je definisano u Ugovoru) počinje da teče od ovde navedenog datuma.

Kineska Export-Import banka

__________________________
(potpis ovlašćenog potpisnika)

 

Prilog 11

OBRAZAC PLANA OTPLATE

zajma za kredit za povlašćenog kupca za Projekat

__________________ od (datum)________ (Br. ______________)

Broj rata

Datum dospeća

Iznos u USD

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

Ukupno

Napomena: Iznos naznačen u ovom planu se odnosi samo na otplatu Glavnice Zajma prema Ugovoru o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat od (datum) _________ (Br. ___________), dok se obračunata kamata plaća u skladu sa odredbama člana 4. navedenog ugovora.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".