PRAVILNIK

O METODAMA MERENJA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju metode merenja buke, sadržina i obim izveštaja o merenju buke u životnoj sredini.

Član 2

Metode merenja buke u životnoj sredini su utvrđene standardima SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.

Član 3

Izveštaj o merenju buke u životnoj sredini sadrži:

1) opšti deo;

2) zadatak merenja;

3) uslove merenja;

4) rezultate merenja;

5) zaključak;

6) priloge.

Član 4

Opšti deo sadrži:

1) podatke o ovlašćenoj stručnoj organizaciji i zavodni broj izveštaja u delovodnoj knjizi stručne organizacije;

2) podatke o naručiocu merenja (naziv i adresa), kao i broj zahteva ili ugovor na osnovu kojeg se vrši merenje buke u životnoj sredini;

3) spisak primenjenih standarda i propisa;

4) spisak opreme (merni lanac) i podatke o etaloniranju (broj i datum uverenja).

Član 5

Zadatak merenja sadrži:

1) zahtev naručioca formulisan u skladu sa rešenjem inspektora, sa pozivom na broj rešenja, ukoliko privredni subjekt vrši merenje po nalogu inspektora;

2) zahteve i uslove merenja samoinicijativnog naručioca merenja.

Član 6

Uslovi merenja sadrže:

1) opis lokacija objekata u kojima se nalaze izvor buke i prostor koji je potencijalno ugrožen bukom;

2) referentno mesto za merenje buke: oznaka, opis referentnog mesta i podatak o akustičkoj zoni;

3) evidenciju izvora buke: svaki izvor buke pojedinačno naveden sa raspoloživim podacima (naziv, godina proizvodnje, serijski broj, fabrički broj, nivo buke koju proizvodi, režimi rada, položaj);

4) vremensko angažovanje izvora specifične buke u pojedinim režimima rada tokom referentnih vremenskih intervala;

5) meteorološki i ostali uslovi relevantni za merenje i ocenu buke;

6) podatke o internoj kalibraciji merne opreme;

7) spisak lica koja su prisustvovala merenju.

Referentno mesto za merenje buke jeste prostor koji je najizloženiji buci i koji definiše ovlašćena stručna organizacija na osnovu zadatka merenja.

Član 7

Rezultati merenja sadrže:

1) režim rada izvora buke;

2) datum i vreme merenja (od-do);

3) referentni vremenski interval;

4) oznaku referentnog mernog mesta;

5) opis buke prema vremenskom toku, određivanje da li je buka promenljiva ili nepromenljiva, isprekidana, impulsna;

6) opis buke prema frekvencijskom sadržaju (širokopojasna, uskopojasna ili buka u kojoj se javljaju pojedinačni tonovi);

7) odabranu dinamičku karakteristiku merila nivoa zvuka (SLOW ili FAST);

8) vrednost ekvivalentnog nivoa ukupne buke, tercnu analizu (tabela, odnosno dijagram) i korekcije vrednosti ekvivalentnog nivoa ukupne buke (ukoliko postoje);

9) vrednost ekvivalentnog nivoa rezidualne buke, tercnu analizu (tabela odnosno dijagram) i korekcije vrednosti ekvivalentnog nivoa rezidualne buke (ukoliko postoje) za slučaj merenja buke pojedinačnih izvora buke;

10) merodavni nivo ukupne buke i merodavni nivo rezidualne buke za slučaj merenja buke pojedinačnih izvora buke, odnosno indikator buke za dan, indikator buke za veče i indikator buke za noć za slučaj monitoringa buke.

Član 8

Zaključak sadrži:

1) ocenu merodavnog nivoa ukupne buke, odnosno indikatora buke za dan, indikatora buke za veče i indikatora buke za noć, prema propisanim kriterijumima; za svako referentno merno mesto donosi se ocena: merodavni nivo ukupne buke, odnosno indikator buke za dan, indikator buke za veče i indikator buke za noć, PRELAZI ili NE PRELAZI graničnu vrednost indikatora buke u životnoj sredini;

2) ocenu doprinosa izvora specifične buke za slučaj merenja buke pojedinačnih izvora buke na osnovu izračunatih merodavnih nivoa ukupne i rezidualne buke, odnosno ocenu dominantnog izvora buke za svako referentno merno mesto;

3) potpis ovlašćenih lica koja su vršila merenje, potpis lica odgovornog za potpisivanje izveštaja.

Zaključak i potpisi se nalaze na poslednjoj strani izveštaja.

Član 9

Prilozi sadrže:

1) kopiju rešenja o ovlašćenju za merenje buke u životnoj sredini koje je izdalo ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

2) sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje da organizacija zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025, uključujući i obim akreditacije;

3) fotodokumentaciju, odnosno ostale grafičke priloge.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 72/10).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".