UREDBA

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2023. GODINI

("Sl. glasnik RS", br. 8/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (u daljem tekstu: subvencije) koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu na Razdelu 25 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0405 - Zaštita prirode i klimatske promene, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0002 - Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u ukupnom iznosu od 355.000.000,00 dinara.

Član 2

Subvencije iz člana 1. ove uredbe, u ukupnom iznosu od 355.000.000,00 dinara, odnose se na finansiranje radova i drugih troškova, uključujući zarade zaposlenih kod upravljača na poslovima definisanim Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21) i ovom uredbom, kao i vrednost upotrebljenih sopstvenih resursa i dobara, za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine i raspoređuju se za sledeće namene:

1) čuvanje, održavanje i prezentacija zaštićenih područja (zarade i naknade za rad čuvara i stručnog osoblja koje u skladu sa zakonom obavlja poslove upravljanja zaštićenim područjem, materijalni troškovi rada, opremanje i obuka čuvarske i stručne službe, izgradnja objekata za potrebe čuvanja i protivpožarne zaštite, obeležavanje, održavanje čistoće i urednosti prostora i objekata, medijsko prikazivanje vrednosti zaštićenih područja, izrada video i audio materijala, štampanje naučnih, stručnih i popularnih knjiga, plakata, kataloga i drugih promotivnih materijala, uspostavljanje i održavanje elektronskih evidencija/baza podataka, izrada upravljačkih dokumenata, saradnja sa korisnicima zaštićenih područja, institucijama i državnim organima i službama, razvoj obrazovne, naučne i kulturne funkcije, a posebno organizovanja obrazovnih i istraživačkih kampova, škola u prirodi, stručnih, naučnih i kulturnih skupova i dr.);

2) upravljanje posetiocima (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove upravljanja posetiocima, izgradnja, opremanje i održavanje objekata i uređenje prostora ulaznih stanica, vizitorskih centara, info punktova i turističkih kampova, nabavka katamarana i drugih sredstava za prevoz posetilaca, štampanje letaka, brošura, karata, vodiča i ostalog materijala namenjenog posetiocima i dr.);

3) regulisanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zakup ili zamena zemljišta i drugih nepokretnosti);

4) praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove praćenja i unapređenja stanja zaštićenih područja, izrada i sprovođenje projekata monitoringa i istraživanja prirodnih vrednosti, reintrodukcija, rekolonizacija, sanacija, rekultivacija i druge aktivnosti na tehničkoj i biološkoj zaštiti, uključujući zasnivanje i rad hranilišta, objekata i opreme za razmnožavanje, uzgoj i zbrinjavanje autohtonih vrsta divljih životinja, antieroziona zaštita, regulisanje vodnog režima i dr.);

5) uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove uređenja prostora i održivog korišćenja prirodnih resursa, izrada i sprovođenje programa, planova i projekata uređenja prostora, razvoj seoskog i eko turizma, organske poljoprivrede, korišćenje obnovljivih izvora energije, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa i agrobiodiverziteta, a posebno uređenje i izgradnja pristupnih i internih saobraćajnica i parkinga, štetnih, biciklističkih i drugih staza, vidikovaca, osmatračnica, odmorišta, obnavljanje objekata narodnog graditeljstva, uređenje obala reka, izvora i drugih vodnih objekata, vodosnabdevanje i evakuacija i prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja objekata i uređenje prostora za zasnivanje i održavanje populacija starih rasa i sorti domaćih životinja i biljnih kultura, kao i pejzažno uređenje odnosno uređenje park šuma, parkova, drvoreda i zelenih površina i dr.);

6) za zarade zaposlenih u Javnom preduzeću "Nacionalni park Šar planina".

Član 3

Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade (u daljem tekstu: upravljači).

Subvencije se dodeljuju upravljačima na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2023. godinu na koji je Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) dalo saglasnost u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, subvencije se dodeljuju Javnom preduzeću "Nacionalni park Šar planina" na osnovu zahteva za pomoć usled poremećaja u poslovanju preduzeća.

Učešće subvencija u predračunskoj vrednosti sredstava potrebnih za realizaciju programa upravljanja iz stava 2. ovog člana može iznositi do 80%, a za namene iz člana 2. tačka 6) ove uredbe i do 100%.

Član 4

Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa, koje upravljači podnose, a na osnovu obaveštenja Ministarstva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana dodela subvencija za Javno preduzeće "Nacionalni park Šar planina" vrši se po posebnom zahtevu preduzeća.

Upravljači zaštićenih područja proglašenih u 2023. godini mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 31. oktobra 2023. godine.

Subvencije koje se ne dodele u postupku iz st. 1-3. ovog člana, mogu se dodeliti upravljačima po drugi put, po zahtevu koji podnose na osnovu obaveštenja Ministarstva.

Član 5

Kriterijumi za dodelu sredstava subvencija su:

1) veličina zaštićenog područja;

2) vrsta zaštićenog područja;

3) izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi kroz stanovanje, posetu i obavljanje privrednih aktivnosti;

4) stepen rizika od oštećivanja i uništavanja zaštićenog područja;

5) postignuti rezultati u dosadašnjem vršenju poslova čuvanja i održavanja, sprovođenja mera zaštite;

6) osposobljenost zaštićenog područja za obrazovnu, naučnu, rekreativnu i opštekulturnu funkciju;

7) doprinos planiranih poslova sprovođenju programa zaštite prirode i životne sredine i održivom socio-ekonomskom razvoju;

8) obim učešća sredstava koje upravljač obezbedi obavljanjem delatnosti i naplatom naknada za korišćenje zaštićenog područja;

9) mogućnost upravljača da obezbedi sredstva iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

10) blagovremenost i kvalitet izrade propisanih upravljačkih dokumenata;

11) potreba podrške novoustanovljenim zaštićenim područjima u konstituisanju upravljačkih instrumenata i uspostavljanju ključnih obeležja i funkcija zaštitnog statusa.

Vrednovanje kriterijuma, ispunjenost uslova za dodelu i predlog iznosa subvencija, utvrđuje komisija za dodelu subvencija u zaštićenim područjima, koju obrazuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Član 6

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i upravljač.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".