UREDBA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2023. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2023. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

 

I PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/22), član 8, u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 - Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 - Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 - Podrška kroz standardizovani set usluga za MMSPP 424 - Specijalizovane usluge, opredeljena su sredstva u iznosu od 42.000.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).

Eventualna neutrošena sredstva koja će biti utvrđena izveštajem Razvojne agencije Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) o realizaciji Programa iz 2022. godine, a koja su preneta Razvojnoj agenciji u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija ("Službeni glasnik RS", br. 4/22 i 74/22), koristiće se u 2023. godini za finansiranje odobrenih usluga po ovom programu.

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje sprovođenja Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

Standardizovani set usluga koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u smislu ovog programa, predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

1) obuke;

2) savetodavne usluge;

3) mentoring;

4) paket usluga za mlade i žene preduzetnice.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA) koje su akreditovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09, 30/10 i 89/15 - dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Službeni glasnik RS", br. 74/10, 4/12, 44/18 - dr. zakon, 69/19 i 113/22).

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

Izrazi kojima se označavaju lica u ovom Programu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

U cilju praćenja razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srbiji, za sve usluge iz ovog programa obavezno je vođenje evidencije korisnika programa sa aspekta rodne ravnopravnosti.

II CILJ

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MMSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

III NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za sprovođenje sledećih usluga ARRA:

1. Obuke

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 10 modula koji se dele na obavezne i opcione.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede obavezan modul obuke "Obuka za početnike u poslovanju" (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje jednom kvartalno obuku "Obuka za žene preduzetnice" namenjenu svim potencijalnim i postojećim preduzetnicama (u trajanju od jednog dana).

Svaka ARRA može da sprovede i sledeće opcione module jednodnevnih obuka, u skladu sa interesom korisnika:

1) priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;

2) finansijsko upravljanje;

3) izvoz - za one koji prvi put izvoze;

4) marketing i prodaja;

5) elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;

6) pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;

7) inovacije;

8) priprema za Jedinstveno evropsko tržište;

9) učešće MSP u javnim nabavkama.

Svaka ARRA može da sprovede do tri obuke mesečno u skladu sa interesima i potrebama korisnika. Izuzetno, ARRA može da sprovede i više obuka mesečno, uz prethodnu saglasnost Razvojne agencije.

Sve obuke moraju držati radno angažovana lica u toj ARRA, koja su prošla navedene obuke za tu oblast po metodologiji odobrenoj od strane Ministarstva. Izuzetno, obuke iz najviše tri oblasti može držati i drugo fizičko lice koje je prošlo navedene obuke i koje je radno angažovano u drugoj ARRA, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje će biti akreditovane u 2023. godini.

U periodu sprovođenja Programa, svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje jedanaest obuka, od kojih "Obuka za početnike u poslovanju" mora biti organizovana najmanje četiri puta. Za sprovođenje navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

1) jednodnevna obuka 35.000,00 dinara;

2) dvodnevna obuka 45.000,00 dinara.

Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 462.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 7.854.000,00 dinara bruto.

Izuzetno, ukoliko postoji potreba, ukoliko ARRA na godišnjem nivou sprovede obuke čija vrednost premašuje godišnji opredeljeni iznos za svaku ARRA za ovu vrstu usluge, Razvojna agencija uz saglasnost Ministarstva, može da isplati ARRA veći iznos od opredeljenog nakon što se utvrdi eventualni preostali iznos neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa.

Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (najmanje četiri "Obuka za početnike u poslovanju", i najmanje 11 obuka u periodu sprovođenja Programa) ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, uplati deo Razvojnoj agenciji i to kumulativno:

- po 45.000,00 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od jedanaest obuka u periodu sprovođenja Programa,

- za obavezni modul koji nije održan, iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuke, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.

Obuke koje se sprovode po metodologiji Standardizovanog seta usluga, a u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori, ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao obuke iz ovog seta usluga.

Obuka neće biti odobrena za plaćanje ARRA i priznata kao održana, ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da obuka nije organizovana u skladu sa definisanim zahtevima Programa i Uputstvom za pružanje usluge Razvojne agencije.

ARRA može organizovati obuku iz stava 3. tač. 1)-9) ovog odeljka samo ukoliko su zainteresovani polaznici obuke iz najmanje tri različita privredna subjekta.

2. Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

1) pomoć u pripremi dokumentacije i izradi poslovnog plana pri prijavi za programe koji se odnose na početnike, žene i mlade koje realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije;

2) pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

3) pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;

4) podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija, osim programa iz tačke 1) ovog odeljka;

5) savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja - razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);

6) savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);

7) savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe.

Svaka ARRA treba odrediti lice "Savetnik za žensko preduzetništvo" koje će biti angažovano na poslovima vezanim za žensko preduzetništvo (savetovanje, pomoć i podrška u pripremi dokumentacije i prijave za program podrške ženama preduzetnicama koji sprovodi Ministarstvo, izjave za štampu, gostovanja u TV emisijama i dr.).

Za pružanje savetodavnih usluga je opredeljen bruto iznos od 2.500,00 dinara po satu.

Savetodavne usluge ARRA može da pruži bez nadoknade zainteresovanom privrednom subjektu, zadruzi i klasteru u vremenskom trajanju:

- iz stava 1. tačke 1) ovog odeljka od najviše šest sati;

- iz stava 1. tačke 2) ovog odeljka od najviše dva sata;

- iz stava 1. tačke 3) ovog odeljka od najviše pet sati;

- iz stava 1. tačke 4) ovog odeljka od najviše tri sata;

- iz stava 1. tačke 5) ovog odeljka od najviše tri sata;

- iz stava 1. tačke 6) ovog odeljka od najviše dva sata;

- iz stava 1. tačke 7) ovog odeljka od najviše pet sati.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz stava 1. tač. 1)-3) ovog odeljka se vrši na osnovu kopije dokumenta koji je podnet Fondu za razvoj Republike Srbije, Garancijskom fondu AP Vojvodine ili Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kojim se potvrđuje da je nadležni organ evidentirao i zaveo prijavu.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz stava 1. tačka 4) ovog odeljka se vrši na osnovu kopije dokumenta koji je podnet Fondu za razvoj Republike Srbije ili Razvojnoj agenciji kojim se potvrđuje da je nadležni organ evidentirao i zaveo prijavu.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 5) ovog odeljka može da se vrši na osnovu potpisane izjave korisnika i proverom da li je MMSPP registrovan na sajtu Agencije za privredne registre, odnosno kopijom dokumenta kojim se potvrđuje da je prijava za dostupni nacionalni izvor finansiranja evidentirana i primljena.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 6) ovog odeljka može da se vrši na osnovu potpisane izjave korisnika i potpisanog sporazuma o saradnji dva ili više privrednih subjekata, ili dokazom o nastupu na sajmu, ili na događaju koji povezuje privredne subjekte, ili kopijom dokumenta kojim se potvrđuje da je prijava za dostupni izvor finansiranja evidentirana i primljena.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 7) ovog odeljka može da se vrši na osnovu prijave koju MSP podnese Evropskoj komisiji kojom se potvrđuje da je nadležni organ evidentirao i zaveo prijavu.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 108.625,00 dinara na godišnjem nivou za svaku ARRA, od čega do 30% od ukupnog iznosa sredstava može biti namenjeno za savetodavne usluge iz stava 1. tačka 2) ovog odeljka, koje se odnose na pomoć pri prijavljivanju za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 1.846.625,00 dinara u bruto iznosu. Izuzetno, ukoliko postoji potreba, ukoliko ARRA na godišnjem nivou pruži konsalting usluge čija vrednost premašuje opredeljeni iznos sredstava na godišnjem nivou za svaku ARRA za ovu vrstu usluge, Razvojna agencija uz saglasnost Ministarstva, može da isplati ARRA veći iznos od opredeljenog nakon što se utvrdi eventualni preostali iznos neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa.

4. Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice - mentor pruža privrednom subjektu.

U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenja Programa, mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Razvojna agencija je u obavezi da sprovede Javni poziv na osnovu koga vrši odabir korisnika usluge mentoringa.

Uslugu mentoringa mogu pružati radno angažovana lica u toj ARRA, koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuke za mentore koje je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koje će organizovati Razvojna agencija i/ili Projekat "Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija)" (RAS - JICA) finansiran od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju - JICA.

ARRA su u obavezi da o svakom započetom mentoringu izveste Razvojnu agenciju, kao i da dostave konačan izveštaj nakon realizacije usluge i unošenja u Mentor master bazu. Isplata ARRA za ovu vrstu usluge se vrši nakon kompletno pružene usluge mentoringa privrednom subjektu.

Za pružanje mentoring usluge je opredeljen bruto iznos od 2.500,00 dinara po satu.

Ukupan godišnji budžet za mentoring iznosi 8.000.000,00 dinara u bruto iznosu.

Detaljne informacije o metodologiji koja se koristi u procesu mentoringa, načinu odabira korisnika i načinu izveštavanja biće predstavljene u posebnom Uputstvu za pružanje usluge Razvojne agencije.

4. Paket usluga za mlade i žene preduzetnice

a) paket usluga za mlade

Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke "Obuka za početnike u poslovanju", jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati;

b) paket usluga za žene preduzetnice

Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka "Obuka za početnike u poslovanju" je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Razvojna agencija je u obavezi da sprovede Javni poziv na osnovu koga vrši odabir korisnika ove usluge. Detaljne informacije o načinu odabira korisnika, načinu sprovođenja i izveštavanja za ovu uslugu biće predstavljene u posebnom Uputstvu za pružanje usluge Razvojne agencije.

Isplata ARRA za ovu vrstu usluge se vrši u prvom obračunskom mesecu nakon kompletno pružene usluge privrednom subjektu. Ukupan godišnji budžet za ovu uslugu iznosi 23.946.000,00 dinara u bruto iznosu.

ARRA je u obavezi da privrednom subjektu u okviru ovog paketa pomoći pruži kontinuiranu podršku za vreme trajanja Programa, odnosno do 31. decembra 2023. godine.

IV NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva utvrđena ovim programom prenose se Razvojnoj agenciji za namene i pod uslovima propisanim Programom i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga koji je njime predviđen preko ARRA.

Sredstva opredeljena budžetom za sprovođenje standardizovanog seta usluga iznose 42.000.000,00 dinara od čega je iznos do 353.375,00 dinara namenjen Razvojnoj agenciji i iskoristiće se za pokrivanje troškova sprovođenja ažuriranja postojećih modula obuka, organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja Programa, kao i za usluge platnog prometa.

Razvojna agencija će plaćanje prema ARRA vršiti mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o sprovedenim aktivnostima. ARRA je u obavezi da mesečni izveštaj dostavlja Razvojnoj agenciji do 10. u mesecu za prethodni mesec. Razvojna agencija se obavezuje da izveštaj o sprovedenim aktivnostima dostavlja Ministarstvu do 25. u mesecu za prethodni mesec na saglasnost. Sredstva za uslugu obuka će se odobravati samo ukoliko su predviđene mesečnim planom sprovođenja ove usluge o kojem je ARRA prethodno izvestila Razvojnu agenciju.

Sredstva će se odobravati samo za one aktivnosti koje će biti započete nakon stupanja na snagu ove uredbe i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2023. godine.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će se na Razvojnu agenciju preneti:

- obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u Programu;

- obaveza zaključivanja ugovora o sprovođenju Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

- obaveza sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom;

- obaveza nadzora i kontrole sprovođenja programa od strane ARRA;

- obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava;

- obaveza Razvojne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem Programa uređuju se ugovorom koji zaključuje Razvojna agencija i ARRA. Obavezni elementi ovih ugovora su: novčani iznos koji je, u skladu s Programom, na raspolaganju ARRA za sprovođenje programa, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti sprovede do 31. decembra 2023. godine.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Razvojne agencije, Razvojna agencija će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Razvojnom agencijom u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Razvojne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Razvojne agencije otvoren kod Uprave za trezor. Razvojna agencija je u obavezi da ta sredstva prenose ARRA, do 1. marta 2024. godine, do visine iznosa predviđenog ugovorom između Razvojne agencije i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom sprovedenih aktivnosti.

V PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Razvojnoj agenciji izveštaj o sprovedenim aktivnostima, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno utvrđen ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o sprovođenju aktivnosti Razvojnoj agenciji najkasnije do 25. januara 2024. godine. Nakon utvrđenog eventualnog preostalog iznosa neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa, Razvojna agencija je dužna da do 10. februara 2024. godine dostavi Ministarstvu na saglasnost izveštaj o pruženim uslugama za obuke i savetodavne usluge ARRA koje su premašile maksimalni godišnji opredeljeni iznos za uslugu obuke i savetodavne usluge.

ARRA je dužna da Ministarstvu, Razvojnoj agenciji radi praćenja sprovođenja Programa, omogući nadzor u svakoj fazi sprovođenja Programa tako što će u svakom trenutka biti omogućena kontrola sprovođenja aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Razvojna agencija je dužna da, po usvajanju Programa, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu na saglasnost Uputstvo za pružanje usluga, Plan nadzora i kontrole sprovođenja Programa u kojem će biti predstavljene procedure za svaku od navedenih grupa usluga.

Razvojna agencija će voditi ažuriran spisak radno angažovanih lica u ARRA zaduženih za sprovođenje ovog programa, u kome će, između ostalog, biti navedene i obuke koje su radno angažovana lica u ARRA prošla, odnosno ispunjenost uslova za pružanje usluga navedenih u delu III. NAMENA SREDSTAVA, u odeljcima 2. i 3. ovog programa.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završi do 1. marta 2024. godine i o tome podnese sumirani godišnji izveštaj o svim sprovedenim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. marta 2024. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Razvojna agencija će sva neutrošena sredstva do 31. marta 2024. godine preneti u budžet Republike Srbije, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju programa za iste namene.