UREDBA

O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA, KAO I NAČINU SARADNJE NADLEŽNIH ORGANA U VEZI SA POSTUPANJEM I OBAVLJANJEM POSLOVA NA JEDINSTVENOM UPRAVNOM MESTU

("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom određuju se uslovi, kriterijumi i merila koji se primenjuju u postupku uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta, kao jedinstvene kontakt tačke, za saradnju nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu.

Ova uredba se odnosi na državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i organe i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebne organe preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ).

Poslovi jedinstvenog upravnog mesta sprovode se postupanjem, u papirnom obliku, na bilo kom mestu koje ispunjava uslove iz ove uredbe i elektronski, putem veb portala ili drugog softverskog rešenja koje, na jednom mestu, omogućava elektronsko postupanje, u smislu stava 1. ovog člana.

Pojam jedinstvenog upravnog mesta

Član 2

Jedinstveno upravno mesto, jeste mesto na kome se omogućava postupanje u papirnom ili elektronskom obliku, jednog ili više organa, radi ostvarivanja jednog ili više prava ili pravnog interesa korisnika javnih usluga i zadovoljavanje njihovih potreba.

Jedinstveno upravno mesto podrazumeva koordinirano postupanje organa koji rešavaju po zahtevima stranaka, blagovremeno međusobno obaveštavanje i blagovremenu razmenu dokumenata i akata po službenoj dužnosti.

Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Član 3

Organi koji vode postupke, bez obzira da li se radi o izvornoj ili poverenoj nadležnosti, odnosno nadležnosti jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine ili Republike Srbije, mogu da uspostave jedinstveno upravno mesto.

Organ može da uspostavi jedinstveno upravno mesto i za više srodnih i povezanih poslova iz svoje nadležnosti.

Uslovi za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Član 4

Da bi se uspostavilo fizičko jedinstveno upravno mesto, organ mora da obezbedi sledeće uslove:

1) da je prema zakonu i drugim propisima nadležan za sprovođenje postupaka povodom kojih se uspostavlja jedinstveno upravno mesto;

2) odgovarajući prostor (šalter sala ili druga prostorija), koji omogućava lak i nesmetan pristup strankama radi podnošenja zahteva, pribavljanja informacija ili obavljanja drugih potrebnih radnji;

3) odgovarajući stepen tehničke opremljenosti uz korišćenje softverskog rešenja za razmenu dokumentarnog materijala;

4) korišćenje servisne magistrale organa za razmenu podataka po službenoj dužnosti;

5) posebno obučene službenike za neposredan rad sa strankama.

Pristupačnost prostorijama u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, podrazumeva obezbeđivanje uslova za savladavanje visinskih razlika, kretanje i boravak u prostoru u skladu sa propisom koji uređuje nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

Kriterijumi za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Član 5

Da bi se uspostavilo jedinstveno upravno mesto, potrebno je da sprovođenje postupaka omogućava ostvarivanje odgovarajućih prava zainteresovanih lica prema nadležnim organima.

Merila za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Član 6

Merila za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta su:

1) da se uspostavljanjem jedinstvenog upravnog mesta ostvaruju uštede budžetskih i javnih sredstava;

2) da se uspostavljanjem jedinstvenog upravnog mesta ostvaruju uštede vremena i troškova za stranke u postupcima;

3) da se postupci efikasnije i ekonomičnije rešavaju;

4) da se strankama u svakom trenutku omogućava lakše pružanje informacija o statusu predmeta i sl.

Uštede za stranke iz stava 1. ovog člana mere se na osnovu prosečnog vremena potrebnog za rešavanje postupaka, pre i posle uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i prosečnih troškova (taksi, naknada, putnih troškova i drugih izdataka) koje stranke imaju u tim postupcima.

Ispitivanje zadovoljstva korisnika

Član 7

Ispitivanje zadovoljstva korisnika sprovodi se kontinuirano putem upitnika u prostorijama jedinstvenog upravnog mesta, onlajn upitnika ili anketiranjem građana.

Organ koji uspostavlja jedinstveno upravno mesto dužan je da podnosi izveštaj, jednom godišnje u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, ministarstvu nadležnom za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži brojčane pokazatelje i statističke podatke o broju podnetih zahteva, broju izdatih rešenja, broju izdatih uverenja i drugih isprava, broju slučajeva kada je prekoračen rok za postupanje organa i broju izjavljenih žalbi, prigovora i dr.

Način saradnje nadležnih organa

Član 8

Saradnja nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu, ostvaruje se uspostavljanjem infrastrukture za pouzdanu i bezbednu razmenu podataka iz registara i evidencija, naročito u elektronskom obliku.

Nadležni organ je dužan da elektronski postupa i komunicira u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava.

Stupanje na snagu

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".