CENA USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-00-00200/13/2020-09 od 8.1.2021. godine •

Red. broj

Naziv i šifra naknade, kategorija korisnika i šifra kategorije smeštaja

Mesečna cena
usluga u din.

Dnevna cena
usluga u din.

1

2

3

4

 

PORODIČNI SMEŠTAJ

   

1.

Deca i omladina

   

   

1.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

   

- iznos naknade za izdržavanje

27.046,00

872,45

1.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

30.429,01

981,58

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

26.222,05

845,87

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju

19.535,43

630,18

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa

7.759,40

250,30

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

6.686,62

215,70

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

3.134,19

101,10

     

1.3

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

18.725,55

604,05

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

16.136,64

520,54

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

12.021,80

387,80

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

4.775,01

154,03

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.114,84

132,74

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku

1928,73

62,22

 

 

2.

Odrasla i stara lica

 

 

2.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 

- iznos naknade za izdržavanje (121-139, 221-239)

20.851,00

672,61

 

 

2.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

 
 

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

18.725,55

604,05

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

16.136,64

520,54

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

12.021,80

387,80

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

4.775,01

154,03

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.114,84

132,74

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku

1.928,73

62,22

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za novembar 2020. godine, iznosi:

a) 4.481,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 6.571,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za decembar 2020. godine, iznose:

a) 4.571,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 2.909,00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Ovo Rešenje se primenjuje od 1. decembra 2020. godine i njime se zamenjuje Rešenje broj 401-00-00200/12/2020-09 od 03.12.2020. godine.