CENA USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-00-00162/14/2021-09 od 1.12.2021. godine •

Red. broj

Naziv i šifra naknade, kategorija korisnika i šifra kategorije smeštaja

Mesečna cena
usluga u din.

Dnevna cena
usluga u din.

1

2

3

4

 

PORODIČNI SMEŠTAJ

   

1.

Deca i omladina

   

   

1.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

   

- iznos naknade za izdržavanje (110-119, 211-219)

34.724,00

1.157,46

1.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

33.015,34

1.100,51

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

28.450,81

948,36

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju

21.195,85

706,53

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa

8.418,91

280,63

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

7.254,96

241,83

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

3.400,58

113,35

 

1.3

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

20.317,13

677,24

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

17.508,19

583,61

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

13.043,60

434,79

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

5.180,87

172,70

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.464,59

148.82

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku

2.092,66

69,76

 

2.

Odrasla i stara lica

2.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

- iznos naknade za izdržavanje (121-139, 221-239)

26.710,00

890,34

 

2.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

20.317,13

677,24

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

17.508,19

583,61

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

13.043,60

434,79

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

5.180,87

172,70

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

4.464,59

148.82

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku

2.092,66

69,76

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za novembar 2021. godine, iznosi:

a) 4.880,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 7.158,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za novembar 2021. godine, iznose:

a) 4.949,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 3.149,00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Ovo Rešenje se primenjuje od 1. novembra 2021. godine i njime se zamenjuje Rešenje broj 401-00-00162/13/2021-09 od 12.11.2021. godine.