CENA USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-008/16/2022-09 od 3.11.2022. godine •

Red. broj

Naziv i šifra naknade, kategorija korisnika i šifra kategorije smeštaja

Mesečna cena
usluga u din.

Dnevna cena
usluga u din.

1

2

3

4

 

PORODIČNI SMEŠTAJ

   

1.

Deca i omladina

   

   

1.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

   

- iznos naknade za izdržavanje (110-119, 211-219)

39.688,00

1.280,25

1.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

37.815,53

1.219.85

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

32.622,20

1.052,32

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju

24.466,65

789.24

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa

9.453,88

304,96

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

8.155,55

263,08

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

3.894,99

125,64

     

1.3

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

23.271,09

750.68

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

20.075.20

647,58

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

15.056.40

485,69

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

5.817,77

187,67

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

5.018.80

161.89

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku

2.396,92

77,32

 

 

2.

Odrasla i stara lica

 

 

2.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 

- iznos naknade za izdržavanje

30.529,00

984.80

 

 

2.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

 
 

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

23.271,09

750,68

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

20.075,20

647,58

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

15.056.40

485.69

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

5.817,77

187.67

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

5.018.80

161,89

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku

2.396,92

77,32

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za oktobar 2022. godine, iznosi:

a) 5.573,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 8.173,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za jun 2021. godine, iznose:

a) 5.718,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 3.639,00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Ovo Rešenje se primenjuje od 1. oktobra 2022. godine i njime se zamenjuje Rešenje broj 401-01-008/13/2022-09 od 3.10.2022. godine.