CENA USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-00260/13/2023-09 od 3.11.2023. godine •

Red. broj

Naziv i šifra naknade, kategorija korisnika i šifra kategorije smeštaja

Mesečna cena
usluga u din.

Dnevna cena
usluga u din.

1

2

3

4

PORODIČNI SMEŠTAJ

   

1.

Deca i omladina

   

   

1.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

   

- iznos naknade za izdržavanje

44.792,00

1.444,90

1.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

42.597,26

1.381,47

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

36.824,21

1.187,87

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju

27.986,40

902,78

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa

10.223,34

329,78

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

8.837,81

285,09

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

4.387,51

141,53

     

1.3

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

   
     

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

26.213,69

845,60

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

22.661,05

731,00

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

17.222,40

555,56

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

6.291,28

202,94

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

5.438,65

175,44

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku

2.700,01

87,09

 

 

2.

Odrasla i stara lica

 

 

2.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

 

- iznos naknade za izdržavanje

34.456,00

1.111,48

 

 

2.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

34.456,00

1.111,48

 

 

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

26.213,69

845,60

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

22.661,05

731,00

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

17.222,40

555,56

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

6.291,28

202,94

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

5.438,65

175,44

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku

2.700,01

87,09

Naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koja se školuju u mestu van mesta prebivališta za avgust 2023. godine, iznosi:

a) 6.415,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 9.409,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za avgust 2023. godine, iznose:

a) 6.540,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 4.162,00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.