Zatvori

 

FORMULE ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA

1. Zarada i privremeni i povremeni poslovi

ZARADA

ZARADA - niža od najniže osnovice

ZARADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

ZARADA - viša od najviše osnovice

Zarada zaposlenog - za isplate počev od 1. februara 2019. godine

B = N - 1.530 + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N - 1. 530
0,701

B = N - 1. 530 + (NvO x 19,9%)
0,9

Zarada zaposlenog penzionera kada se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje - za isplate počev od 1. februara 2019. godine

B = N - 1. 530 + (NnO x 14,0%)
0,9

B = N - 1. 530
0,760

B = N - 1. 530 + (NvO x 14,0%)
0,9

Zarada zaposlenog penzionera kada se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje - za isplate počev od 1. februara 2019. godine

B = N - 1. 530 + (NnO x 19,15%)
0,9

B = N - 1. 530
0,7085

B = N - 1. 530 + (NvO x 19,15%)
0,9

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

UGOVORENA NAKNADA - niža od najniže osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najniže, a niža od najviše osnovice

UGOVORENA NAKNADA - viša od najviše osnovice

Ugovorena naknada za lice koje nije na školovanju ili je starije od 26 godina

B = N + (NnO x 19,9%)
0,9

B = N / 0,701

B = N + (NvO x 19,9%)
0,9

Ugovorena naknada za korisnika starosne penzije

B = N + (NnO x 14,0%)
0,9

B = N / 0,760

B = N + (NvO x 14,0%)
0,9

Legenda:

B - bruto prihod

N - neto prihod

NnO - najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

NvO - najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa

2. Ugovorene naknade kada se priznaju normirani troškovi - po raznim vrstama ugovora

R. br.

Vrsta prihoda

Koeficijent za preračun

1. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,391788448 

2. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,298701299 

3. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 50% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,111111111 

4. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,472558866 

5. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,355380862 

6. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 43% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,128668172 

7. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,591292448 

8. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,435956347 

9. 

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje 34% normiranih troškova - kada se plaća porez 

1,152073733 

10. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

11. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

12. 

Ugovor o delu - kada se plaća porez 

1,190476190 

13. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

14. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

15. 

Ugovor o trgovinskom zastupanju - kada se plaća porez 

1,190476190 

16. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

17. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

18. 

Primanja članova organa uprave pravnog lica - kada se plaća porez 

1,190476190 

19. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

20. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

21. 

Naknada poslanicima i odbornicima - kada se plaća porez 

1,190476190 

22. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

23. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

24. 

Naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda - kada se plaća porez 

1,190476190 

25. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,819505095 

26. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

27. 

Primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača - kada se plaća porez 

1,190476190 

28. 

Prihodi po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge lica do navršenih 26 godina i koje je na školovanju

1,106194690 

29. 

Dopunski rad - kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,582278481 

30. 

Dopunski rad - kada se plaća porez 

1,190476190 

31. 

Naknada za lice koje je na stručnom osposobljavanju i usavršavanju

1,319957761 

32. 

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju normirani troškovi od 20% 

1,190476190 

33. 

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju normirani troškovi od 25% 

1,176470588 

34. 

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju normirani troškovi od 50% 

1,111111111 

35. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo 

1,391788448 

36. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez i doprinos za PIO 

1,298701299 

37. 

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu - uz priznavanje normiranih troškova od 50% kada se plaća porez 

1,111111111 

3. Ugovorene naknade kada se priznaju stvarni troškovi* - po raznim vrstama ugovora

R.
br.

Vrsta prihoda

Formula za preračun

1.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez, doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo

Bruto naknada = (neto naknada - 0,563 x stvarni troškovi) / 0,437

2.

Prihod autora i nosioca srodnih prava uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez i doprinos za PIO

Bruto naknada = (neto naknada - 0,46 x stvarni troškovi) / 0,54

3.

Prihod autora, nosioca srodnih prava i vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova - kada se plaća porez

Bruto naknada = (neto naknada - 0,2 x stvarni troškovi) / 0,8

4.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti kada se priznaju stvarni troškov

Bruto naknada = (neto naknada - 0,2 x stvarni troškovi) / 0,8

5.

Prihod od zakupa pokretne stvari kada se priznaju stvarni troškovi

Bruto naknada = (neto naknada - 0,2 x stvarni troškovi) / 0,8

* U formulama za preračun sa neto na bruto iznos primanja polazi se od pretpostavke da se iz neto naknade pokrivaju stvarni troškovi