Pomoć za tab FAVORITI

Tab FAVORITI pruža mogućnost kretanja kroz sledeće liste:

  • lista poslednje korišćenih dokumenata (7 dana) - lista hronološki poređanih svih dokumenata koje je korisnik pregledao u poslednjih 7 dana (napominjemo da ako je isti dokument otvaran više puta, na listi će se pojaviti samo jednom, i to kada je poslednji put pregledan);
  • lista poslednje ažuriranih dokumenata - lista dokumenata koji su preuzeti pri poslednjem ažuriranju baze;
  • moje liste (najradije korišćeni dokumenti)

Moje liste


Program omogućava korisniku da formira više odvojenih lista u okviru Mojih lista. Podrazumeva se da uvek postoji osnovna lista najradije korišćenih dokumenata. Nju korisnik ne može obrisati. Ostale liste korisnik dodaje (Moje liste / Nova lista) i briše (Moje liste / Brisanje liste) po želji. Postojeću listu (osim Osnovne) korisnik može i da preimenuje (Moje liste / Promena imena liste). Promena imena liste  i brisanje liste se takođe mogu izvršiti i sa stranice sa Favoritima / Moje liste / <ime liste>, desnim klikom miša na željenu listu odabirom ovih opcija. Promena imena liste se može izvršiti i trostrukim klikom na ime same liste. Dodavanje nove liste se takođe može izvršiti i sa stranice sa Favoritima / Moje liste, desnim klikom miša na Moje liste i odabirom ove opcije.

Dodavanje dokumenta željenoj listi najradije korišćenih dokumenata izvodi se komandom iz menija: Moje liste / Dodavanje dokumenta ili preko dugmeta Moje Liste iz palete dugmadi. Ova komanda je omogućena kada je prikazan tekst izabranog dokumenta ili kada je selektovan neki dokument u otvorenoj stranici sa listom dokumenata. Dodavanje jednog ili više dokumenata u moje liste se takođe može izvesti i desnim klikom miša na označen (jedan ili više) dokument koji se nalazi u stranici sa listom dokumenata, odabirom Dodavanje u moje liste / <ime liste> iz prozora koji se pojavljuje.

Izborom komande Moje liste / Moje liste / <konkretna lista> u prozoru za pregledanje dokumenata se otvara stranica sa listom dokumenata u kojoj se nalaze najradije korišćeni dokumenti izabrane liste.

Uklanjanje dokumenta iz liste konkretne liste dokumenata izvodi se na sledeći način: prvo se izabere dokument koji želimo da uklonimo sa konkretne liste, a zatim ga uklonimo komandom iz menija Moje Liste / Izbacivanje dokumenta. Uklanjanje jednog ili više dokumenata iz mojih lista se takođe može izvesti i desnim klikom miša na označen (jedan ili više) dokument koji se nalazi u nekoj od mojih lista, odabirom Izbacivanje označenih dokumenata iz svih lista iz prozora koji se pojavljuje.

Selektovanjem nekog dokumenta u Mojim listama i njegovim dodavanjem u drugu listu, a zatim izbacivanjem iz prve liste, može se ostvariti prebacivanje dokumenta iz jedne u drugu listu najradije korišćenih dokumenata. Ovo prebacivanje je takođe moguće izvršiti i tzv. drag&drop funkcijom, odnosno prevlačenjem dokumenta iz jedne od mojih lista u drugu. Na ovaj način je takođe moguće i dodavanje dokumenta na neku od mojih lista: bilo koji označeni dokument (ili više njih) na stranici sa listom dokumenata mogu se mišem "prevući" u željenu moju listu koristeći drag&drop funkciju.

O okviru Mojih lista se nalaze i tzv. Redakcijske liste, tj. liste koje Redakcija tematski formira i ažurira. Brisanje i dodavanje dokumanata ovim listama nije moguće.