Pomoć za tab RELACIJE

Za razumevanje propisa i shvatanje njihove primene u praksi neophodan je uvid i u slične propise, sudsku praksu, službena mišljenja, komentare, pitanja i odgovore, modele i ostale dokumente koji su sa njima u vezi. Pored tekstova, dokumenti u pravnoj bazi Paragraf Lex imaju i liste povezanih dokumenata u kojima se nalaze svi dokumenti relevantni za njihovo bolje razumevanje. Te liste nazivamo Relacijama i one predstavljaju jedan od najefikasnijih alata u pravnoj bazi, jer omogućavaju brz pristup ovim dokumentama bez trošenja vremena na njihovo pretraživanje. Najveću raznovrsnost relacija nudi tip dokumenta Propisi koji imaju četiri vrste relacija: Hijerarhija, Istorija, Dokumenti i Članovi.

Liste relacijski povezanih dokumenata klasifikovane su po godinama objavljivanja, a u okviru svake godine moguće ih je dodatno klasifikovati i po hronološkom ili abecednom redu.

Jednim klikom na naslov nekog od dokumenata koji se nalazi u Relacijama, omogućava se prikaz njegovog teksta uporedno sa tekstom provobitno odabranog dokumenta.

Ukoliko je neki od skupova relacija prazan, odgovarajuće dugme se ne prikazuje.

Važno je imati u vidu da se u stablu relacija nekog propisa sa dokumentima pojavljuju svi korelisani dokumenti bez obzira na koju verziju propisa su direktno vezani. Može se dogoditi da se tako prikaže i neki dokumet koji nije u direktnoj vezi sa prikazanom verzijom propisa. Kada se prikazuje dokument koji je u relaciji sa određenim propisima, nevažeće verzije tog propisa će se prikazati precrtano.

Takođe, treba imati u vidu da se, po pravilu, prilikom prikazivanja modela, kao korelisani dokumenti pojavljuju poslednje verzije propisa, iako je model mogao nastati za vreme neke istorijske verzije tog propisa.

Dokumenti iz elektronskih časopisa, a koji su arhivirani od strane Redakcije (ne nalaze se u aktuelnom broju časopisa), na stranici sa relacijama između dokumenata se prikazuju narandžastom bojom.