Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 - DR. ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 80/02, 84/02 - ISPRAVKA, 23/03 - ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - DR. ZAKON, 62/06 - DR. ZAKON I 61/07)