Poslednji korišćeni dokumenti (7 dana)
Moje liste
Osnovna lista
Tip dokumenta:
Naslov ili deo naslova:

pretraga po svim padežima
Reči i izrazi u tekstu dokumenta:

podrazumeva se * na kraju rečiDokument nije izabran.
ALT
ALT
DEMO
PočetnaNazadNapredText-nađiPoslednjePovežiMoje listeЋирилицаTenderiKalkulatoriparagraf.rsPropisi CGPropisi BiH
Izabrani dokument: AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US I 113/17)