PRAVILNIK
O NORMATIVIMA ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSNOVNU ŠKOLU

("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 4/90)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se normativi školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu.

Normativi školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2

Normativi školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava, utvrđeni ovim pravilnikom, primenjivaće se od školske 1990/91. godine.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o normativima školskog prostora, nameštaja i nastavnih sredstava za osnovnu školu ("Službeni glasnik SRS", broj 4/72) i Pravilnik o normativima nastavnih sredstava za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik SRS", broj 31/78), kao i normativi koji su sastavni deo tih pravilnika.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

 

NORMATIVI PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA U OSNOVNOM VASPITANJU I
OBRAZOVANJU

Uvodne napomene

Neophodni uslov za ostvarivanje ciljeva, zadataka i sadržaja Zajedničkog plana i programa osnovnog vaspitanja i obrazovanja, neposredno povezan sa obezbeđivanjem potrebnih sredstava, jeste savremeno oblikovan školski prostor i nameštaj.

Arhitektonska rešenja treba da budu u funkciji jačanja subjekatskog položaja učenika, opremanja osnovne škole savremenim specijalizovanih učionica vrstama nastave i prema prirodi pojedinih nastavnih predmeta, formiranja školske medijateke (u posebno povoljnim uslovima), šireg uvođenja diferenciranih oblika rada i jačanja veza osnovne škole sa društvenom sredinom.

Pored oblikovanja školske zgrade i užeg školskog prostora u vidu adaptibilnih didaktičkih blokova za stvaranje stimulativnih situacija za nastavu i učenje u grupama - većim i manjem od klasičnih odeljenja - treba funkcionalno oblikovati i šire školski prostor u skladnu celinu: igrališta, školski vrt, poljske učionice, slobodni i travnati prostor i dr.

Efikasnost rada i povoljnoj radnoj atmosferi doprinosi i funkcionalni nameštaj u specijalizovanim učionicama: za učenike, prema uzrastu i funkciji nastavnog predmeta, za potrebe nastavnika i za smeštaj nastavnih sredstava.

Nastavna sredstva treba smestiti tako da budu na dohvat ruku učeniku i nastavniku i da se bez posebnih poteškoća omogući komunikativna radna atmosfera za frontalni, grupni i individualni rad - što savremeni pokretni učionički nameštaj (stolovi i stolice) obezbeđuju.

Normativima se utiče, pre svega, na izjednačavanje prostorno-materijalnih uslova u osnovnim školama, a zatim, i na njihovo racionalno poboljšavanje. U tom smislu propisani normativi sadrže minimum zahteva koje škole i društvene zajednice moraju da obezbede. Ali, iz objektivnih razloga normative ne treba shvatiti kao isključiv i statičan dokumenat jer se oni odnose u vreme kada u pogledu materijalne baze osnovnih škola postoje značajne razlike. Manje razvijene osnovne škole, koje do sada nisu uspele da razviju svoju materijalnu bazu, imaće veće obaveze u zadovoljavanju zahteva normativa. Škole koje su već dostigle nivo prostorno-materijalnih uslova koje propisuju normativi, a imaju i finansijskih mogućnosti da ih i dalje poboljšavaju, treba to i da čine. Pri donošenju normativa morale su se imati u vidu finansijske mogućnosti fondova s obzirom na to da normativi, gledani u celini, u tom pogledu stvaraju značajne obaveze.

Nastavno-materijalne potrebe osnovnih škola utvrđuju se prema njihovoj razvijenosti i organizaciji, kao i usvojenim načelima i objektivnim kriterijumima za ovaj rad.

Razvijenost osnovne škole utvrđuje se prema broju razreda i odeljenja u školi, prema čemu se određuje status potpune i nepotpune osnovne škole.

Potpuna osnovna škola ima osam razreda, od I do VIII, koliko prema Zakonu o vaspitanju i obrazovanju traje osnovno vaspitanje i obrazovanje.

Nepotpuna osnovna škola ima najčešće samo četiri razreda - od I do IV.

Osnovna načela za utvrđivanje radnih uslova osnovne škole su: jedinstvenost zadataka i uslovi rada, savremenost zadataka i radnih uslova i njihova racionalnost i ekonomičnost.

Racionalnost i ekonomičnost iskorišćavanja školskog prostora podrazumevaju obezbeđenje odgovarajućeg broja funkcionalnih nastavno-materijalnih prostorija za rad. Racionalno i ekonomično iskorišćene nastavne prostorije određuju se prema nedeljnom fondu časova: 30, odnosno najmanje 20 časova nedeljno.

Objektivni kriterijumi za utvrđivanje potrebne nastavno-materijalne baze osnovne škole su: veličina (kapacitet) škole (optimalno 700-800 učenika, odnosno oko 24 odeljenja), broj učenika u odeljenju (30) i nedeljni broj časova za rad u jednoj smeni, kao i broj radnika u osnovnoj školi. Škole u kojima se nastava izvodi na dva jezika, po veličini (broj odeljenja i učenika) treba da se prilagode racionalnoj organizaciji rada. Polazeći od cilja, zadataka i funkcije osnovne škole, njene razvijenosti i organizacije, osnovnih načela i objektivnih kriterijuma, normativi za potrebe u nastavno-materijalnoj bazi osnovne škole izloženi su u daljem tekstu u tri dela: I - normativi školskog prostora (zemljište škole i školska zgrada), II - normativi nameštaja i III - normativi nastavnih sredstava.

I ŠKOLSKI PROSTOR

Pod školskim prostorom podrazumeva se zemljište na kome se nalazi školska zgrada, sa dvorištem, vežbalištem i vrtom, odnosno kompletan školski objekat. Osnovni uslovi koji utiču na lociranje, obim i veličinu školskog objekta određuju se urbanističkim planom mesta. Pri ovome se mora voditi računa o pedagoškim, higijenskim, tehničkim i ekonomskim zahtevima.

A. Školsko zemljište

Veličina zemljišta osnovne škole mora biti takva da omogućuje izgradnju potrebnih objekata za rad programskim zahtevima. Zemljište mora imati pogodan položaj koji obezbeđuje normalan i nesmetan rad škole.

Pri određivanju položaja - lokacije, odnosno pri izboru zemljišta i obezbeđenju njegove potrebne veličine i odgovarajuće strukture moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

a) Izbor zemljišta

Zemljište koje se određuje za osnovnu školu mora biti odabrano u skladu sa sledećim osnovnim pedagoškim, higijenskim, tehničkim i ekonomskim zahtevima:

- da je dovoljno prostorno kako bi se na njemu izgradila odgovarajuća školska zgrada sa potrebnim objektima na slobodnom prostoru i ostala mogućnost za eventualnu dogradnju;

- da je u mirnom predelu i po mogućstvu u blizini parkova i zelenila, a dalje od fabrika, pijaca, bolnica, prometnih saobraćajnica, odnosno dalje od dima, gasova i buke;

- da je izloženo suncu, porozno i ocedno, bez vlažnosti i podzemnih voda, kao i da je zaštićeno od jakih i hladnih vetrova;

- da je dobre nosivosti i, po pravilu, ravno, i da, po mogućstvu, ima oblik, četvorougaonika. (Samo izuzetno, ako ne postoji drugi izbor, može doći u obzir zemljište čiji je manji deo sa blagim nagibom, pod uslovom da je nagib orijentisan prema jugu.)

b) Veličina zemljišta

Potrebna veličina zemljišta za osnovnu školu određuje se u zavisnosti od kapaciteta škole, odnosno broja učenika u školi.

Ukupna veličina potrebnog zemljišta za osnovnu školu iznosi najmanje 25 m2 po jednom učeniku u jednoj smeni, ali ne može biti manja od 0,50 ha za odvojena odeljenja centrale osnovne škole i samostalne nepotpune osnovne škole i 1 ha za potpune osnovne škole u organizovanim naseljima. Samo izuzetno, u gusto izgrađenim naseljima, minimum zemljišta može biti umanjen za jednu petinu pod uslovom da u blizini škole postoje školski sportski centri koje škola može koristiti.

v) Struktura školskog zemljišta

Na zemljištu osnovne škole je kompletan školski objekat, koji obavezno sadrži školsku zgradu, školsko dvorište vežbalište - sportski teren i školski vrt čije su veličine usklađene sa razvijenošću škole.

Zemljište za školsku zgradu je veličine najmanje oko 7,5 m2 po jednom učeniku za potpune osnovne škole, odnosno najmanje 1.000 m2 za odvojena odeljenja osnovnih škola (nepotpune osnovne škole od I do IV razreda).

Dvorište za odmor i rekreaciju učenika sa pristupnim stazama je veličine najmanje 5 m2 po jednom učeniku za potpune osnovne škole, odnosno najmanje 1.000 m2 za odvojena odeljenja osnovnih škola i nepotpune osnovne škole od I do IV razreda.

Dvorište je locirano uz školsku zgradu i neposredno povezano sa ulazom u školu, ali tako situirano da bavljenje učenika u dvorište ne ometa rad učenika u nastavnim prostorijama.

Školsko dvorište mora biti ocedito i zaštićeno od jakih vetrova, zimi izloženo suncu, a leti da ima delimično hladovine što se najlakše postiže zasađivanjem listopadnog drveta, koje leti ima bujnu krošnju a zimi, kada lišće opadne, ne zaklanja sunce. Jedan deo dvorišta treba betonirati ili popločati, a drugi deo uraditi kao park sa betoniranim stazama i klupama.

Vežbalište za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja može imati dve veličine u zavisnosti od razvijenosti i organizacije škole.

Vežbalište i sportski tereni (manje) veličine 4.050 m2 u odvojenim odeljenjima osnovnih škola i nepotpunim osnovnim školama od I do IV razreda treba da je opremljeno asfaltiranim igralištima za odbojku, košarku i rukomet, najmanje jednom jamom sa peskom, prostorom za bacanje kugle i travnatim terenom veličine 30 x 15 metara, kao i četiri atletske staze dužine najmanje 80 metara.

Vežbalište i sportski tereni (veće) sa kružnom atletskom stazom, veličine 9,250 m2 u potpunim osnovnim školama od I do VII razreda, treba da je opremljeno odvojenim asfaltiranim terenom za ova igrališta, dvema jamama sa peskom i prostorom za bacanje kugle. Uz ovo vežbalište razvijenije potpune osnovne škole moraju imati poseban travnati teret za igru najmlađih učenika, najmanje veličine 30 x 15 metara.

U mestima gde u neposrednoj blizini škole postoje izgrađeni školski centri koje škola može koristiti, potpune osnovne škole imaće samo vežbalište veličine 60 x 30 m.

Orijentacija vežbališta je sever-jug po dužoj strani.

Vežbalište treba situirati na suprotnoj strani od nastavnih prostorija da bučnost sportskih igara ne ometa ostali nastavni rad u školskoj zgradi.

Školski vrt za eksperimentalan i praktičan rad učenika je veličine najmanje 1.000 m2 za odvojena odeljenja škola i nepotpune osnovne škole od I do IV razreda, odnosno do 3.000 m2 za potpune osnovne škole.

Ukupno potrebno zemljište za osnovu škola prema razvijenosti je od 5.000 do 15.000 m2.

B. Školska zgrada

Osnovni materijalni uslov za rad osnovne škole i realizaciju postavljenih zadataka i određenih funkcija je školska zgrada.

Da bi školska zgrada zadovoljila određenu namenu, nužno je da ima odgovarajuće prostorije prema razvijenosti škole i izgrađene prateće elemente na slobodnom prostoru uz školsku zgradu, odnosno izgrađen potpuni školski objekat (zgrada, dvorište, vežbalište i vrt).

Pri izgradnji škole ne treba težiti reprezentativnim efektima i skupim rešenjima, već nastojati da školska zgrada bude funkcionalna i dovoljno prostrana, ali ekonomična i tako oblikovana da svojim proporcijama, materijalom i skladnošću oblika i boja prijatno deluje na učenike i omogućava im normalan i savremen vaspitno-obrazovni rad. Prostorije škole, a naročito nastavne prostorije, treba da su pune prirodne svetlosti i svežeg vazduha kako bi se i na taj način doprinosilo jačanju njihove radne sposobnosti i omogućavanju savremenog i kvalitetnog vaspitanja i obrazovanja. Pri kreiranju novog školskog prostora i preduzimanju krupnijih adaptacija napušta se sistem učionica istih dimenzija i povećava se prostor oko škole.

Za ostvarivanje odgovarajućih radnih uslova u školi posebnu pažnju treba obratiti na položaj i spratnost školske zgrade, pravilnu orijentaciju i neophodan broj i veličinu školskih prostorija.

a) Lokacija školske zgrade određuje se na osnovu plana razvoja školske mreže, kao sastavnog dela urbanističkog, odnosno regionalno-prostornog plana grada, odnosno opštine i regije.

b) Položaj školske zgrade na zemljištu škole treba da omogućava izgradnju obaveznih pratećih objekata na slobodnom prostoru uz školu, i eventualno dogradnju.

Školska zgrada treba da je udaljena od saobraćajnica i izvora buke najmanje 50 m, a u slučajevima veoma živih saobraćajnica i većih izvora buke ovo rastojanje treba da bude i veće.

v) Orijentacija školske zgrade a posebno prostorija za nastavu, veoma je važna za normalan i uspešan rad škole.

Orijentacija nastavnih prostorija, u našem geografskom podneblju, po pravilu je jugoistok jer se ovom orijentacijom obezbeđuje pravilna insolacija i stvaraju povoljni uslovi za nastavni rad. Investitor može zahtevati, ukoliko su lokalni klimatski uslovi specifični, i drugačiju orijentaciju školske zgrade.

g) Spratnost i jedinstvenost zgrada uslovljeni su higijenskim propisima i ekonomskim razlozima.

Prema usvojenim higijenskim normama kod nas i u svetu, zgrada za osnovnu školu može da ima najviše prizemlje i dva sprata.

Iz ekonomskih razloga preporučuje se izgradnja jedinstvenog objekta školske zgrade, jer drugi način građenja (paviljonski i slični) zahtevaju više zemljišta i poskupljuju izgradnju.

Školske prostorije u kojima rade učenici ne mogu se nalaziti ispod nivoa zemljišta, odnosno u suterenu školske zgrade.

U posebnom delu zgrade neophodno je obezbediti prostor za obavljanje posebnog muzičkog vaspitanja i obrazovanja.

Zidovi u ovom delu zgrade, treba da imaju specijalnu zvučnu izolaciju.

d) Strukturu školskih prostorija, prema nameni i funkciji, sačinjavaju sledeće skupine prostorija: nastavne prostorije (učionice opšte namene, specijalizovane učionice, školske radionice, sala za fizičko vaspitanje i biblioteka), prostorije za opšte potrebe i društveni život škole (višenamenske prostorije, školska kuhinja, prostorije za produženi i celodnevni boravak učenika i prostorije za pionirsku i omladinsku organizaciju), prostorije za upravu i osoblje, (prostorije za direktora i pomoćnika direktora, za administraciju, zbornica, prostorije za zdravstvenu zaštitu, za pedagoško-psihološku službu i za druge stručne saradnike, prostorije za pomoćno osoblje i portirnica škole) i pomoćne prostorije (komunikacije, garderoba, sanitarije, spremišta i magacini i kotlarnica za zagrevanje prostorija).

Pri izgradnji novih školskih zgrada opšta je tendencija da se smanji broj opštih učionica u korist sistema specijalizovanih učionica sa centralnom medijatekom.

Za realizaciju korektivnog pedagoškog rada sa telesno invalidnim učenicima potrebno je uklapanje ili ublažavanje arhitektonskih prepreka kako bi se ovim učenicima omogućio lakši pristup školskoj zgradi, učionici, sanitarnom čvoru, kretanje hodnicima itd.

1. Nastavne prostorije

Prostorije za nastavu čine osnovni školski prostor u osnovnoj školi, s obzirom na njenu opšteobrazovnu funkciju koja se najvećim delom ostvaruje nastavnim aktivnostima. Značaj i uloga nastavnih prostorija u osnovnoj školi nalaže da se njihovoj funkcionalnosti, potrebnom broju i higijensko-tehničkim zahtevima posveti posebna pažnja, kao i da se pri njihovom obezbeđenju dosledno primenjuju u uvodnom delu navedena načela jedinstvenosti, savremenosti i racionalnosti prema razvijenosti pojedinih škola.

Ciljevi i zadaci vaspitanja i obrazovanja u osnovnoj školi u prvi plan ističu aktivan odnos učenika u nastavi i njihovo prerastanje od objekta u subjekt obrazovanja i vaspitanja. U reformisanoj osnovnoj školi znatno je povećana uloga prirodnih nauka.

Objektivni kriterijumi navedeni u uvodnim napomenama i usvojene greške pedagoške i higijensko-tehničke norme određuju potreban broj i veličinu nastavnih prostorija. Broj odeljenja u školi i fond časova nastavnih aktivnosti ukazuju na potreban broj nastavnih prostorija, a broj učenika u odeljenju uslovljava veličinu pojedinih nastavnih prostorija.

Prosečne norme površine nastavnog prostora po učeniku u školi, s obzirom na pedagoške i higijensko-tehničke zahteve, jesu: za učionice 1,80-2,00 m2, za laboratoriju - specijalne učionice 2,13-2,40 m2 i za školsku radionicu od 2,13 do 4,29 m2 po učeniku.

Prilikom planiranja i izgradnje prostora posebnu pažnju treba obratiti na specifične zahteve pojedinih grupa nastavnih predmeta i oblasti u posebnom muzičkom vaspitanju i obrazovanju, kako sledi:

Prostorije za izvođenje vaspitno-obrazovnog rada:

1. Učionice za individualnu nastavu 16-24 m2 kom. 6

2. Učionica za grupnu nastavu 30-45 m2 kom. 1

3. Prostorije za ostavljanje nastavnih sredstava i muzičkih instrumenata 24-28 m2 kom. 1

4. Prostorije za vežbanje učenika 12-16 m2 kom. 2

Kubatura nastavnih prostorija za normalnu aeraciju vazduha je najmanje 5 m2 po učeniku.

Higijenska granica razmera nastavnih prostorija je: za dužinu auditivna 10 m i vizuelna 8 m, a za širinu - insolaciona i vizuelna pri jednostavnom osvetljenju najviše 7 m.

Visina nastavnih prostorija za normalnu kubaturu je minimalno 3 m. Od navedenih tehničkih normi može se odstupiti samo pri izgradnji sale za fizičko vaspitanje i višenamenskog prostora.

Prema razvijenosti (nepotpune i potpune) sa četiri odnosno osam razreda, osnovna škola ima nastavne i druge prostorije o kojima se govori u narednom tekstu.

NAPOMENA:

Škola od 3 do 5 odeljenja ima jednu specijalizovanu učionicu za prirodne nauke, a škola sa više od 5 odeljenja dve specijalizovane učionice - jednu za prirodne i jednu za društvene nauke.

Učionice opšte namene

Učionice opšte namene služe za izvođenje razredne nastave od I do IV razreda i, većinom, predmetne nastave od V do VIII razreda a imaju ih sve osnovne škole.

Školska zgrada ima odgovarajući broj učionica prema broju odeljenja u školi. Veličina učionice je 54 m2.

Razmere učionice treba da su u granicama prethodno navedenih higijensko-tehničkih normi.

U potpunim osnovnim školama učenike nižih razreda, od I do IV, treba funkcionalno odeliti od starijih, od V do VIII razreda. U spratnim zgradama učionice odeljenja od I do IV razreda su, po pravilu, u prizemlju, odnosno u posebnom bloku zgrade.

Broj učionica zavisi od razvijenosti škole, broja smena i broja odeljenja po razredima, odnosno i sastava kombinovanih odeljenja shodno članu 43 Zakona o vaspitanju i obrazovanju.

Između dve učionice mlađih i starijih razreda su pripremne prostorije (kabinet) veličine 18 m2, a služe za smeštaj nastavnih sredstava, rad grupa učenika i pripremu nastavnika. Povezane su prolazima sa učionicom i hodnikom škole.

a) Specijalizovane učionice

Veličina specijalizovanih učionica za razrednu i predmetnu nastavu je od 54 do 72 m2.

Veličina specijalizovane učionice je 54 m2. Svaka specijalizovana učionica ima pripremnu prostoriju (kabinet) od 18 m2, koja je sa njom povezana vratima. Razmere kabineta kao i učionica treba da budu u granicama prethodno navedenih higijensko-tehničkih normi.

Pripremna prostorija (kabinet) locirana je uvek sa prednje strane specijalizovane učionice. Specijalizovane učionice za grupu srodnih predmeta imaju 2 pripremne prostorije.

Broj specijalizovanih učionica i njihova namena zavise od razvijenosti škole. Osnovne škole u kojima su stvoreni potrebni uslovi postepeno će povećavati broj predmetnih specijalizovanih učionica, eliminisaće kombinovane specijalizovane učionice za grupu srodnih predmeta, odnosno i zajedničke za više razreda u razrednoj nastavi.

b) Školska radionica za tehničko obrazovanje

Nastava tehničkog obrazovanja izvodi se sa grupom od 15 do 18 učenika. Sve potpune osnovne škole imaju obavezno školsku radionicu, a veličina radionice zavisi od broja odeljenja u školi: od 54 do 128 m2. Uz svaku radionicu je pripremna prostorija od 18 m2. Ako je veći prostor namenjen školskoj radionici, pripremna prostorija se nalazi između radionica. Školska radionica treba da je tako locirana u školskoj zgradi da rad u njoj ne ometa ostali rad u školi.

U nekim školama uz radionice se predviđa: foto-laboratorija - oko 8 m2 i ostava za repromaterijal - oko 6 m2; kabinet za nastavnika - oko 12 m2; mašinski deo - oko 10 m2.

v) Sala za fizičko vaspitanje

Salu za fizičko vaspitanje sa pratećim prostorijama imaju sve potpune osnovne škole:

- osnovna škola od 8 do 16 odeljenja ima jednu salu za fizičko vaspitanje, veličine 24 x 12 m,

- osnovna škola sa više od 16 odeljenja ima jednu salu za fizičko vaspitanje veličine 26 x 15 m.

Sale imaju prateće prostorije:

- prostorija za sprave veličine 30 m2 za manju salu, 50 m2 za veću salu,

- prostorija za nastavnika sa posebnim prostorom za garderobu, tušem i WC-om, uz prostoriju za nastavnika, sve veličine 16 m2,

- dve svlačionice, veličine po 16 m2,

- dva kupatila (tuševi, korito, WC) veličine po 16 m2, od kojih su po jedna svlačionica i po jedno kupatilo povezani i odvojeni za učenike, odnosno za učenice, a po pravilu sa čistim hodnikom povezani sa salom za fizičko vaspitanje.

Salu za fizičko vaspitanje sa pratećim prostorijama najbolje je graditi kao aneks školske zgrade, s tim da ima pristup iz komunikacija škole i posebni pristup spolja za eventualno korišćenje okoline kada škola ne radi. Može se graditi i kao zaseban objekat uz školu, ali prilaz u salu iz škole treba obezbediti u vidu propusnika. Međutim, ovakvom gradnjom zauzima se više zemljišta i poskupljuje izgradnja.

g) Biblioteka - knjižnica i čitaonica

Biblioteka škole sastoji se od dve prostorije - knjižnice i čitaonice. Značaj biblioteke u školi postaje sve veći uvođenjem produženog i celodnevnog boravka učenika u školi. Zato školsku biblioteku imaju sve potpune osnovne škole.

Veličina biblioteke, odnosno knjižnice i čitaonice, zavisi od razvijenosti škole (na jednog učenika dolazi 0,1 m2 prostora za biblioteku).

U većim centralnim školama predviđa se medijateka (multimedija centar) sa sledećom strukturom:

- biblioteka - oko 36 m2

- prostorija za umnožavanje štampanih i audio sredstava, oko 18 m2,

- prostorija za smeštaj AV sredstava, pripremu nastavnika, obučavanje nastavnika - oko 36 m2,

- čitaonica (grupno i individualno učenje, difuzija poruka) - oko 72 m2.

Prostorije za opšte potrebe i društveni život škole

Osnovna škola svoje obaveze i vaspitne funkcije ostvaruje nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Stoga svaka osnovna škola, pored nastavnih prostorija, treba da ima i druge prostorije namenjene kompleksnom vaspitno-obrazovnom radu i celokupnom društvenom životu škole.

a) Višenamenski prostor

Sam naziv - višenamenski prostor - upućuje na njegovo kompleksno projektovanje kako bi mogao poslužiti za više namena; za odmor učenika između časova, u vreme loših vremenskih prilika kada se ne može u tu svrhu koristiti školsko dvorište, za održavanje masovnih sastanaka (opšti roditeljski sastanci, pionirske i omladinske smotre i sl.), za školske izložbe, priredbe i druge javne manifestacije škole i dr. Višenamenski prostor treba tako projektovati da on bude funkcionalno vezan za komunikacije, školsku kuhinju i centralnu garderobu. Pregradnim prostornim zidovima treba omogućiti da višenamenski prostor može jednostavno i brzo da menja svoju funkciju, odnosno da se prilagođava raznovrsnim potrebama škole.

Veličina višenamenskog prostora zavisi od razvijenosti škole. Na jednog učenika dolazi 0,5 m2 za višenamenski prostor.

b) Školska kuhinja i trpezarija

Školska kuhinja služi za pripremanje i konzumiranje hladnih i toplih obroka. S obzirom na svoju funkciju, školska kuhinja se sastoji iz dva dela: kuhinje i trpezarije. U kuhinji se priprema hrana a u trpezariji konzumira.

Veličina školske kuhinje zavisi od broja učenika u školi i od broja dnevnih obroka. Prema normativima za školsku kuhinju treba projektovati najmanje 0,3 m2 po jednom učeniku. U uslovima produženog i celodnevnog boravka učenika u školi, normirani prostor ne može biti dovoljan ukoliko se on funkcionalno ne poveže sa višenamenskim prostorom. Detalje projektovanja školske kuhinje, s obzirom na druge (specifične) uslove, osim broja učenika i broja obroka, treba da ima u vidu projektantska radna organizacija u saradnji sa školom (ruralno i urbano područje škole, planiranje obuhvata učenika produženim, odnosno celodnevnim boravkom i sl.).

v) Prostorije za produženi - celodnevni boravak učenika u školi

Posebne prostorije za produženi i celodnevni boravak učenika u školi služe za organizaciju i realizaciju zadataka ove značajne vaspitno-obrazovne aktivnosti i imaju više namena: za samostalan rad učenika u savlađivanju vaspitno-obrazovnih zadataka, izradu školskih zadataka, organizovano korišćenje slobodnog vremena učenika, za odmor i rekreaciju učenika.

Veličina ovih prostorija s obzirom na njihovu namenu je 0,3 m2 po učeniku. Broj prostorija zavisi od broja planiranih grupa produženog, odnosno celodnevnog boravka. Po mogućnosti, ove prostorije treba obezbediti u posebnom krilu zgrade, odvojeno od prostora za nastavni rad.

Ukoliko se organizuje produženi boravak (što znači da škola radi u dve smene), za svaku grupu učenika (homogenu ili heterogenu), pored učionice opšte namene, potrebna je i prostorija za produženi boravak. Isti je slučaj ako u školi samo pojedini razredi ili odeljenja imaju celodnevni boravak.

Ukoliko škola radi u jednoj smeni i ima organizovan celodnevni boravak za sve razrede (celodnevna škola) nisu potrebne posebne prostorije za samostalni rad učenika u savlađivanju vaspitno-obrazovnih programa i izradi školskih zadataka.

Prilikom projektovanja školske zgrade u uslovima organizacije produženog i celodnevnog boravka učenika u školi (posebno u uslovima celodnevne škole) treba imati u vidu i intenzivnije korišćenje drugog školskog prostora: višenamenskih prostorija, sale za fizičko vaspitanje, sale za kulturnu razonodu, specijalnih učionica, sportskih terena i školskog vrta. Zato prostorije za produženi i celodnevni boravak treba što funkcionalnije komponovati u sklopu ukupnog školskog prostora.

g) Prostorije za pionirsku i omladinsku organizaciju

Ove prostorije imaju posebnu namenu i služe za rad pionirske i omladinske organizacije. Površina zavisi od razvijenosti škole, a kreće se od 18 do 36 m2 (za veće skupove se koriste društvene prostorije, odnosno višenamenski prostor).

Prostorije za upravu i osoblje

Prema razvijenosti i organizaciji škola ima potreban broj prostorija za upravu, nastavno, stručno i administrativno osoblje.

a) Prostorije za upravu škole

Površina prostorije za direktora, odnosno pomoćnika direktora škole kreće se od 14 do 36 m2, u zavisnosti od razvijenosti škole.

b) Prostorija za nastavno osoblje (zbornica)

Veličinu zbornice uslovljava broj odeljenja u školi, odnosno broj nastavnog osoblja. U potpunim osnovnim školama, prema nastavnom planu, prosečno na jedno odeljenje dolazi 1,2 nastavnika. Na svakog nastavnika u zbornici dolazi 2,5 m2 površine. Površina prostorije kreće se od 18 do 72 m2.

v) Prostorije za zdravstvenu zaštitu

Ovaj prostor deli se na dve prostorije: lekarsku sobu i čekaonicu. Veličina prostorija zavisi od razvijenosti škole i, po pravilu, imaju ih samo potpune osnovne škole. Površina prostorije kreće se od 32 do 70 m2.

g) Prostorije za pedagošku, psihološku, defektološku i socijalnu službu

Radna prostorija za pedagoga

Prostorija za stručnog saradnika - pedagoga služi za individualno ispitivanje, za individualno savetovanje, individualni rad sa roditeljima, konsultacije sa nastavnicima, kao i za grupni rad sa učenicima, roditeljima, a po potrebi i sa nastavnicima, kao i za grupni rad sa učenicima, roditeljima, a po potrebi i sa nastavnicima:

- 1 prostorija veličine 18 m2.

Radna prostorija za psihologa

Prostorija za stručnog saradnika - psihologa služi za individualno ispitivanje i psihodijagnostiku, za individualno savetovanje, unapređivanje i zaštitu mentalnog zdravlja dece za individualni rad sa roditeljima, kao i za rad u manjim grupama, bilo sa decom i omladinom, bilo sa njihovim roditeljima.

Za ostale oblike svoga rada psiholog može koristiti prostorije za opšte potrebe i društveni život u vaspitno-obrazovnoj organizaciji:

- 1 prostorija veličine 18 m2.

Radna prostorija za defektologa

U ovoj prostoriji defektolog izvodi poseban deo specijalnog korektivnog vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima koji imaju manje smetnje u fizičkom i psihičkom razvoju, a koji se ne može izvoditi zajedno sa ostalim učenicima:

- jedna prostorija veličine 18 m2.

Radna prostorija za socijalnog radnika

Prostorija za stručnog saradnika socijalnog radnika služi za individualne i grupne razgovore sa učenicima, njihovim roditeljima, kao i sa saradnicima stručnih organizacija iz oblasti socijalnog rada. Prostorija je vezana sa prostorijom za roditelje:

- 1 prostorija veličine 18 m2.

Prostor za rad stručne službe (zdravstveni radnik, pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik) može da se organizuje tako da u jednoj prostoriji rade po 2 stručnjaka (u različitim smenama) - uz uslov da nameštaj, odnosno oprema, zadovoljava potrebe rada oba stručnjaka.

d) Prostorije za administraciju škole

Prostorije za administrativno osoblje (sekretar, računovođa) ima površinu koja se kreće od 18 do 36 m2.

đ) Prostorija za pomoćno osoblje

Prostorija za pomoćno osoblje normira se samo u potpunim školama, površina je 12-24 m2 i služi isključivo pomoćnom osoblju.

e) Portirnica

Površina portirnice je 4 m2, a normira se samo za potpune osnovne škole.

Pomoćne prostorije

U svakoj osnovnoj školi uz prostorije za rad potrebne su i pomoćne prostorije: komunikacije, garderobe, sanitarije, spremišta, kotlarnica i druge pomoćne prostorije.

a) Komunikacije

Komunikacije su: ulazi, holovi, hodnici, stepeništa, vetrobran i nadstrešnice.

Ulaz sa nadstrešnicom ima svaka škola i to najmanje dva ulaza: glavni ulaz sa pristupom iz saobraćajnice i sporedni ulaz iz dvorišta.

Hol sa vetrobranom ima svaka škola. To je prošireni ulaz koji služi i kao prostor za više svrha. Ispred svakog hola je vetrobran.

Hodnici u osnovnoj školi gde su nastavne prostorije samo sa jedne strane hodnika, imaju širinu 2,40 m, a ako su prostorije sa obe strane hodnika, njihova širina je 3 metra.

Stepeništa u svakoj školskoj zgradi sa spratovima ima najmanje dva: glavno i sporedno.

Najmanja propusna širina stepeništa iznosi 120 cm za 100 učenika koji se tim stepeništem služe. Svako povećanje broja učenika iznad 100 zahteva proširenje stepeništa za po 0,5 cm za svakog učenika koji se tim stepeništem služi.

Odstojanje od izlaza iz krajnjih prostorija do stepeništa, odnosno spoljnjeg izlaza (ulaza) ne može biti veći od 30 m. Izuzetno, kod vrlo preglednih i slobodnih komunikacija, ova dužina može iznositi najviše 35 m.

b) Garderoba

Garderoba može biti centralna, a mogu postojati i posebne garderobe:

- centralna garderoba za sve učenike škole locira se uz prostor za više svrha, mora da se odlikuje maksimalnom funkcionalnošću, a izgrađuje se prema mogućnostima;

- posebne garderobe za učenike svakog odeljenja nalaze se, po pravilu, ispred nastavnih prostorija u hodnicima škole, za koje su najcelishodnije zidne vešalice u nišama;

- posebne garderobe u hodnicima ispred prostorija za produženi boravak učenika u školi - garderobni orman za odeću i obuću.

v) Sanitarije

Sanitarije u školi izgrađuju se prema broju korisnika i usvojenoj normi.

Broj sanitarija po higijenskoj normi je sledeći:

- jedna WC-kabina i dva pisoara na 40 učenika,

- jedna WC-kabina na 20 učenika,

- jedna WC-kabina i jedan pisoar na 20 nastavnika,

- jedna WC-kabina na 10 nastavnica.

Sve WC-kabine imaju pretprostore u kojima je po jedan lavabo na svake dve WC-kabine;

- u neposrednu blizinu prostorija za produženi i celodnevni boravak planiraju se i prostorije sa 5 lavaboa i protočnim bojlerom.

Izboru sanitarija treba posvetiti posebnu pažnju i prilagoditi ih uzrastu učenika.

Sanitarije su odvojene: posebno za učenike a posebno za učenice.

Raspored sanitarija u zgradi zavisi od broja korisnika (učenika) po spratovima. Sanitarije su povezane sa glavnim komunikacijama - hodnicima škole i, po pravilu, raspoređene prema severu.

Pretprostor i prostor WC-kabina treba da su neposredno osvetljeni i provetreni.

Pored opštih sanitarija, u prostorijama za fizičko vaspitanje su i posebne sanitarije.

U školskoj zgradi i dvorištu škole treba da su česme sa vodom za piće sa mlazom naviše. U svakom hodniku škole po spratovima treba ugraditi najmanje po jednu česmu, a u dvorištu 2-5 česmi, prema razvijenosti škole. Iz higijenskih razloga voda iz umivaonika u pretprostorijama WC-a nije za piće.

g) Spremišta

Smeštaj inventara i materijala zahteva poseban prostor u školama.

Za ovu svrhu potrebne su sledeće prostorije:

- spremište za pribor za održavanje čistoće, veličine 2m2, na svakom spratu po jedno - dispozicija u sklopu sanitarnog čvora;

- magacin za smeštaj inventara i drugog materijala škole;

- magacin za smeštaj namirnica u školama gde je obezbeđeno pripremanje toplog obroka.

Veličina magacina je 18-54 m2, prema razvijenosti škole.

d) Prostorije za zagrevanje škole

Zagrevanje škole vrši se, po pravilu centralnim grejanjem.

Broj i veličina prostorija za zagrevanje zavisi od veličine škole i sistema zagrevanja i utvrđuje se prema opštim normama za pojedine vrste zagrevanja.

5. Uređaji i instalacije

Normalno izvođenje vaspitno obrazovnog rada u osnovnim školama zavisi od obezbeđenja higijensko-građevinskih uslova kao što su: normalno osvetljenje, potrebno zagrevanje, uredna ventilacija, dovodi vode i struje, ozvučavanje i drugi uređaji i instalacije.

a) Osvetljenje

Osnovni higijenski uslov za rad u školama, a naročito u nastavnim prostorijama za produženi ili celodnevni boravak jeste da su dovoljno osvetljene kako bi se u njima moglo normalno raditi.

Osvetljenje je dvojako: prirodno i veštačko.

Prirodno osvetljenje je dnevna sunčana svetlost. Sve prostorije u školi obavezno moraju imati dovoljno dnevne svetlosti.

Potrebna dnevna svetlost u nastavnim prostorijama obezbeđuje se na sledeći način:

- upadni ugao dnevne svetlosti na najudaljenijem mestu od prozora u nastavnoj prostoriji iznosi najmanje 23o;

- površine svih prozora u nastavnoj prostoriji iznose najmanje 1/5 površine poda nastavne prostorije;

- nastavne prostorije okrenute su, po pravilu, prema dnevnoj sunčevoj putanji (jugoistok) kako bi se rasuta sunčeva svetlost nalazila u vidnom polju svakog radnog mesta, odnosno da bi se "krajičak neba" obavezno video sa svakog radnog mesta.

Zadovoljavanjem ovih zahteva postiže se povoljna osvetljenost nastavnih prostorija prirodnim osvetljenjem, odnosno dnevnim činiocem, ili potrebnim brojem tzv. "Skaj" ("KY") - faktora odnosno oko tri skaj-faktora (jedan skaj-faktor odgovora svetlosti 50 luksa).

Veštačka osvetljenost nastavnih prostorija, prema usvojenim normama, po jednom radnom mestu iznosi: u učionicama i drugim prostorijama gde se verbalno radi, čita i piše 150 luksa, u laboratorijama i radionicama gde se precizno radi - 300 luksa, u sali za fizičko vežbanje - 120 luksa, a u pratećim prostorijama: za stepeništa i sanitarije - 60 luksa, za hodnike i druge pomoćne prostorije - 30 luksa.

Najpodesnije veštačko osvetljenje je poluindirektno električno osvetljenje. U nastavnim prostorijama treba da ima potreban broj izvora ovog osvetljenja, da su pravilno raspoređeni i da obezbeđuju dovoljno svetlosti za svako radno mesto.

b) Zagrevanje

Normalan rad škola u zimskim i hladnim danima uopšte, zahteva održavanje potrebne temperature naročito u nastavnim prostorijama i prostorijama za produženi ili celodnevni boravak.

Higijenska norma temperature u školskim prostorijama za pravilnu fiziološku funkciju organizma i rad iznosi:

- u nastavnim prostorijama, izuzev sale za fizičko vaspitanje, 20oC;

- u svim radnim prostorijama 18oC;

- u sali za fizičko vaspitanje, hodnicima i sanitarijama 16oC.

Navedene norme temperature održavaju se tokom celog radnog vremena škole. Najcelishodniji način zagrevanja škole i stalnog odražavanja potrebne temperature jeste centralno grejanje, odnosno etažno grejanje u manjim prizemnim školskim zgradama.

Samo u izuzetnim slučajevima, zagrevanje manjih škola može biti kaljevim pećima. Zagrevanje nastavnih prostorija metalnim pećima nije dozvoljeno.

v) Ventilacija

Da bi se čuvalo zdravlje učenika i stvarali normalni higijenski uslovi za rad u nastavnim prostorijama, i prostorijama za produženi ili celodnevni boravak, potrebno je obezbediti dovoljno čistog vazduha i održavati normalnu mikroklimu.

Aeracija vazduha je po jednom učeniku 20 m3 u toku jednog školskog časa. Za stalno održavanje čistog vazduha pri kubaturi od najmanje 5 m3 po učeniku u učionici, potrebno je u toku jednog časa najmanje četiri puta izmeniti vazduh (5 m3 x 4 = 20 m3).

Vazduh se izmenjuje putem ventilacije nastavnih prostorija.

Ventilacija se obavlja prirodnim i mehaničkim putem.

Prirodna ventilacija je povremeno provetravanje prostorija. Obavlja se obično povremenim otvaranjem prozora, a obezbeđuje se najčešće izgradnjom uređaja za otvaranje gornjih delova prozora koso unutra (ventus ili drugo), izgradnjom zidnih ventilacionih uređaja, ili na drugi način.

Pri prirodnoj ventilaciji treba voditi računa da učenici ne budu izloženi promaji i udarima hladnog vazduha.

Prirodna ventilacija je celishodna, ekonomična i efikasna, te se obezbeđuje u nastavnim prostorijama svih osnovnih škola.

Mehanička ventilacija je dopuna prirodne ventilacije. Obavezna je u laboratorijama i radionicama gde se pri radu razvijaju gasovi i prašina, kao i u višenamenskom prostoru gde se okuplja veći broj učenika i roditelja - građana. Obezbeđuje se izgradnjom zidnih ventilatora na spoljnim zidovima navedenih prostorija, ili na drugi način.

g) Električna instalacija

U osnovnoj školi se za elektrificirana mesta obezbeđuju dovodi i ugrađuju instalacije za korišćenje električne energije, kako za osvetljenje, tako i za potrebe u neposrednom izvođenju nastave.

Za potrebe nastave u nastavnim prostorijama, prostorijama za produženi ili celodnevni boravak i ostali rad u školi obezbeđuju se zatvorene utikačke kutije, i to:

- u svim učionicama po dve utikačke kutije, od kojih jedna na zidu iza stola nastavnika, a druga na suprotnom zidu iza učenika radi korišćenja audiovizuelnih tehničkih sredstava;

- u svim laboratorijama po pet utikačkih kutija u zidu, od kojih po tri na kraćem zidu iza učenika i dve na zidu školske table iza stola nastavnika, radi korišćenja električne struje pri eksperimentalnom radu, kao i razvodna tabla (šalt-tabla);

- u svim radionicama po sedam utikačkih kutija, od kojih šest u prozorskom zidu, koje mogu biti za priključke mašina, a jedna utikačka kutija iz stola nastavnika i razvodna (šalt) tabla i zidu pored table;

- u pripremnim i drugim prostorijama uz učinice, laboratorije i radionice po dve utikačke kutije od kojih po jedna na prozorskom zidu i zidu do učionica - laboratorija, a samo uz radionicu još po dve utikačke kutije u foto-laboratoriji;

- u nastavničkoj zbornici, višenamenskoj prostoriji, i školskoj kuhinji po dve utikačke kutije, od kojih je jedna u školskoj kuhinji trofazna;

- u ostalim prostorijama: biblioteci, sobama za razonodu, trpezariji za celodnevni boravak i u prostorijama za pomoćno osoblje po jedna utikačka kutija.

d) Vodovodne i kanalizacione instalacije

U mestima gde postoje vodovodni i kanalizacioni objekti obezbeđuju se odgovarajući priključci u školi.

Vodovodne instalacije u školi obavezne su:

- u svim učionicama i trpezariji, kao i u svakom glavnom hodniku škole po jedno točeće mesto;

- u svim radionicama i školskoj kuhinji po dva točeća mesta;

- u pripremnim prostorijama po jedno točeće mesto;

- u laboratorijama po tri točeća mesta, od kojih dva na prednjem delu zida do hodnika i jedno na stolu nastavnika.

U mestima gde ne postoji vodovodna mreža, dovod zdrave vode za piće mora se obezbediti u školi na najbolji higijenski način (hidrofor, ili slično).

Kanalizacione instalacije obezbeđuju se u svakoj školi za sve sanitarije i priključke na kanalizacionu mrežu, ukoliko je mesto ima.

U mestima gde nema kanalizacione mreže; uz školu treba obezbediti septičku jamu (sengrup).

Plakari

Za smeštaj nastavnih sredstava, pribora za rad učenika i drugih sredstava u novim i dograđenim prostorijama, prema građevinskim zgradama za osnovne škole, a naročito u prostorijama za nastavu i prostorijama za produženi ili celodnevni boravak, obavezno se ugrađuju plakari. U postojećim školskim zgradama koje nemaju ugrađene plakare koriste se ormari koji odgovaraju plakarima po prostorijama.

Plakari u svim prostorijama, izuzev u pripremnim i sličnim prostorijama uz nastavne prostorije, sastoje se iz dva dela, od kojih je donji deo 0,80 cm visine s punim krilima, a gornji deo je zastakljen.

Plakari u svim pripremnim prostorijama imaju tri dela od kojih je donji visine 0,80 cm i izvučen 16 cm i gornji visine 0,60 cm sa punim krilima, a srednji je zastakljen. Sva krila plakara su sa klizajućim otvaranjem (šiber-krila).

Plakari po prostorijama:

U učionicama, laboratorijama i radionicama za smeštaj pribora za rad učenika, plakari su u učionicama - veličine 1,80 x 1,80 x 0,35 m (dubine), a u laboratorijama i radionicama - veličine 2,40 x 1,80 x 0,35 m.

Svi plakari u ovim prostorijama su, po pravilu, u zidu do hodnika, izuzev u slučaju specifičnih zahteva nastave.

U pripremnim i drugim prostorijama uz nastavne prostorije za smeštaj nastavnih sredstava, stručne literature i drugih potrebnih sredstava, plakari su celom dužinom zida desno od ulaza u prostorijama iz hodnika škole, visine 2,40 m i dubine 0,35 m. Izuzetak čine plakari u pripremnoj prostoriji uz radionicu, koji zauzimaju dve četvrtine zida, dok su na trećoj četvrtini zida police čiji je jedan deo sa horizontalnim i drugi sa vertikalnim pregradama za smeštaj materijala za rad, a ostatak pripada foto-laboratoriji.

U prostorijama za društveni život u školi plakari su postavljeni u delu biblioteke za knjižnicu u svim slobodnim zidovima i sastoje se iz tri dela kao u pripremnim prostorijama uz nastavne prostorije.

U prostorijama za produženi i celodnevni boravak nalaze se plakari za smeštaj đačkih torbi i pribora za rad učenika - kaset plakari za svakog učenika posebno (30 kaseta), plakari audio-vizelnih nastavnih sredstava, priručne literature i drugih potrebnih sredstava. Svi plakari su u prostoriji duž zidova:

- u školskoj kuhinji za posuđe, začine i druge potrebe su na jednom slobodnom zidu - veličine 3 m x 1,80 m x 0,35 m;

- u hodniku ispred posebnih prostorija za celodnevni boravak su standardni plakari za odeću i obuću;

- u prostorijama za upravu i administrativno osoblje, u zbornicima i prostorijama za lekare i pedagoško-psihološku službu, plakari služe za odlaganje dokumentacije i druge potrebe.

Veličina ovih plakara je 3 m x 1,80 m x 0,35 m, a nalaze se u jednom slobodnom zidu.

e) Ostali uređaji i instalacije

Zamračivanje je potrebno u svim nastavnim prostorijama u kojima se vrši projektovanje. Stoga treba obezbediti uređaje za zamračivanje radi korišćenja savremenih audio-vizuelnih sredstava čija je upotreba u nastavi sve veća.

Ozvučavanje se, prema mogućnostima, obezbeđuje u svim radnim prostorijama u školama, a naročito u višenamenskom prostoru, hodnicima i trpezariji. Prema mogućnostima, postavljaju se instalacije ozvučavanja sa razglasnom stanicom čija je instalacija po pravilu, u zbornici, ili posebno određenoj prostoriji.

TV instalacije se postavljaju u školama koje imaju mogućnost televizijskog prijema. Televizijska antena sa antenskim dovodom je u višenamenskoj prostoriji, čitaonici, zbornici i trpezariji škole za produženi boravak učenika.

Instalacije telefona u školi, ako mesto ima telefonsku mrežu, su:

- u nepotpunim školama od I do IV razreda, instalacije s jednim telefonom u prostoriji za nastavnike (zbornici).

- u potpunim osnovnim školama od I do VIII razreda, instalacije s telefonskim aparatima su u prostoriji direktora, nastavničkoj zbornici, prostoriji lekara i prostoriji za administraciju.

Posebni uređaji u sali za fizičko vaspitanje treba da obezbede normalan i nesmetan rad. U sali za fizičko vaspitanje neophodno je da se ispune posebni zahtevi i obezbede posebni uređaji.

Prozori treba da obezbeđuju dovoljnu prirodnu osvetljenost sale i da se otvaraju pomoću ugrađenih uređaja (ventus ili slično) radi prirodne ventilacije.

Svi prozori, ukoliko su od lomljivog stakla, zaštićeni su manjom žičanom mrežom udaljenom od stakla 10 cm. Svetlosna tela i radijatori su takođe zaštićeni.

Takođe treba uraditi dve duže konzole sa užlebljenjem na dve čeone grede plafona za pokretne konopce i motke za penjanje, krugove, mornarske lestve i slično: dve manje i u podu zatvorene kuke za vratilo na oba duža zida: dvovisinski razboj; dve kuke naspramno na oba duža zida za pričvršćenje mreže za odbojku; uređaje za pričvršćenje tabli sa koševima za košarku na naspramnim kraćim zidovima i uređaje za ripstolove.

Na podu treba obeležiti igralište linijama širine 5 cm: za rukomet belom, za odbojku plavom i za košarku crvenom bojom.

6. Konstrukcije i detalji

Pri izgradnji školskih zgrada posebnu pažnju treba obratiti na na to da budu ispunjene obaveze u pogledu konstrukcionih propisa kao i nekih detalja.

a) Konstrukcioni zahtevi ostvaruju se još pri projektovanju i neposrednoj izgradnji škola obaveznim pridržavanjem određenim propisanim standardima koji doprinose konstrukcionoj sigurnosti, toplotnoj i akustičnoj izolaciji, zaštiti od vlage, buke i slično.

U trusnom području posebnu pažnju treba obratiti na statičko-seizmičku konstrukcionu sigurnost školske zgrade.

Za normalnu akustičnost i izolaciju potrebno je da spoljni zidovi imaju akustično izolacionu moć do 60 decibela, a pregradni zidovi i tavanica do 40 decibela.

Izborom konstrukcionog sistema treba omogućiti eventualne moguće zahteve u vezi sa adaptibilnošću pojedinih delova, a izborom materijala treba obezbediti što veću ekonomičnost u održavanju zgrade.

Posebno se napominje da se izgradnja zgrade za osnovne škole, gde god to objektivne mogućnosti dozvoljavaju izvodi od industrijskih prefabrikovanih elemenata u modularnoj koordinaciji, jer je ovakva izgradnja brža i jeftinija.

b) Zidovi po površini treba da budu otporni prema oštećenju, a podložje zaštićeno niskom soklom. Zidove u nastavnim prostorijama u visini 1,20 m do poda po mogućstvu treba zaštiti od oštećenja pogodnim materijalom (lesonit ili drugo). Površine zidova sanitarnih čvorova treba da omogućuju maksimalno održavanje čistoće (treba ih obložiti pločicama ili slično).

v) Podovi u svim radnim prostorijama škole, a naročito u nastavnim prostorijama, su topli ili polutopli, trajni, ravni i glatki ali ne klizavi, s mogućnošću lakog održavanja i čišćenja, sa dobrom akustičnom izolacijom i dovoljno ekonomični.

Pod u sali za fizičko vaspitanje obavezno je postavljen na elastičnoj podlozi.

g) Vrata treba da su tako konstruisana da se njima može lako rukovati.

Prema nameni, vrata mogu biti puna i zastakljena.

Minimalne širine vrata su:

- za prostorije namenjene nastavi 0,90 m i puna;

- za sanitarije ulazna 0,90 m, a na WC-kabinama 0,60 m, i puna;

- za komunikacije i salu za fizičko vaspitanje dvokrilna 180 cm, za salu za fizičko vaspitanje puna, a za komunikacije donja trećina puna, a ostale dve trećine zastakljene i dobro zaštićene u delu rukovanja.

Vrata u svim nastavnim i društvenim prostorijama, kao i ulazna vrata, otvaraju se prema komunikaciji, pri čemu što manje smetaju komuniciranju i pri otvaranju, ostavljaju slobodan prostor, naročito prema glavnom stepeništu, odnosno izlazu iz zgrade.

Vrata u sanitarnim prostorijama, izuzev ulaznih, izdignuta su za 10 cm od poda, ili obložena materijalom koji je postojan.

d) Prozori su dvostruko zastakljeni i u pogledu konstrukcije izrade i ugrađivanja omogućavaju ravnomerno propuštanje svetlosti, nesmetan vidik, efikasno uklapanje u sistem ventilacije, lako rukovanje i održavanje - čišćenje. Kada su u otvorenom položaju, prozori ne smeju ometati komuniciranje i rad u prostoriji.

đ) Boje školskih prostorija su mat, svetle i mirne. U komunikacijama mogu biti jači tonovi.

Unutrašnja obrada i boje nastavnih prostorija treba da obezbede minimalne procente refleksije: tavanica 80%, podovi 40%, tabla 10% i radna mesta 30%.

e) Protivpožarna zaštita i skloništa kao i ABH zaštita obavezni su i obezbeđuju se pridržavanjem odgovarajućih propisa u vezi sa higijensko-tehničkom, termičkom, kao i hemijskom zaštitom.

II NAMEŠTAJ I OPREMA PROSTORIJA

Školski nameštaj, a naročito nameštaj za učenike, obavezno treba da ispunjava higijenske, pedagoške i tehničke zahteve. Takođe treba da je ekonomski opravdan, da omogućava pravilan razvoj mladih i da odgovara potrebama nastave i ostalih vaspitno-obrazovnih aktivnosti u osnovnoj školi.

Posebno je značajno da školski nameštaj bude jednostavan po konstrukciji i stabilan, da omogućava učenicima udobno sedenje i koncentraciju, da je lako pokretljiv radi primene aktivnih metoda u radu i održavanju higijenskih uslova, kao i da pri pokretanju ne stvara buku i ne oštećuje pod.

Pri utvrđivanju potrebnog nameštaja za osnovnu školu vodilo se računa o nameni prostorija i broju korisnika po prostorijama, a za nastavne prostorije i o specifičnim potrebama pojedinih nastavnih predmeta.

Broj korisnika u nastavnim prostorijama utvrđen je u uvodnom delu.

Svaka prostorija u školi treba da je snabdevena odgovarajućim nameštajem.

 

A. NASTAVNE PROSTORIJE


Red.broj

NAZIV NAMEŠTAJA

Jedinica mere

Količina po normativu


1

2

3

4


 

UČIONICE OPŠTE NAMENE, odnosno za društvene nauke

 

 

1.

sto za dva, odnosno jednog učenika, razmera prema normi uzrasta učenika sa ravnom površinom stola zaobljenih ivica i uglova, za dva učenika veličine 1,30 x 0,50m u svakoj učionici. Za jednog učenika veličine 0,65 x 0,50m u svakoj učionici

komada

15

2.

stolica za učenika, srazmera prema normi uzrasta učenika po dve uz svaki sto za učenike, u svakoj učionici

komada

30

3.

sto za nastavnika, veličine 1,30 x 0,75m sa dve kasete na desnoj strani stola je zatvoren prema učenicima, u svakoj učionici

komad

1

4.

stolica za nastavnika sa naslonom, u svakoj učionici

komad

1

5.

školska tabla veličine 2,60 x 1,20m i, po mogućnosti, sa držačem za karte i zidne slike i ekranom za projekcije, u svakoj učionici

komad

1

6.

zidni pano (aplikator - prenosni fnalelograf) za đačke sastave i aktuelne događaje, veličine 1,20 x 1m, u svakoj učionici

komad

1

7.

zidne slike istaknutih naučnika; umetnika ili prirodnih lepota, u svakoj učionici

komada

2-4

8.

korpa za otpatke, u svakoj učionici

komad

1

 

SPECIJALIZOVANE UČIONICE

 

 

 

a) Specijalizovana učionica za hemiju, fiziku i biologiju - objedinjena

 

 

1.

školski laboratorijski sto za učenike sa tri radna mesta, dimenzije 190 x 60 x 70 cm ili laboratorijski sto za dva učenika 130 x 60 x 76 cm

komada

10-15

2.

školska laboratorijska stolica sa naslonom

komada

30

3.

energetski blok (sa lavaboom i priključcima za struju, vodu i plin)

komada

6

4.

demonstracioni sto sa energetskim blokom (komplet) za nastavnike

komad

1

5.

laboratorijska stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

6.

digestor

komad

1

7.

stalak za projekcione aparate po potrebi

komad

1

8.

mobilni sto za pripremu

komad

1

9.

razvodna tabla (šalt-tabla) ili kutija

komad

1

10.

zidni aplikator - pano

komad

1

11.

zidne slike istaknutih hemičara, fizičara i biologa

komada

2-4

12.

školska tabla 2,60 x 1,2m sa ekranom i držačem za ilustrativni materijal

komad

1

13.

bojler

komad

1

14.

zavesa za zamračivanje, prema broju prozora

komad

-

15.

ventilacioni sistem

sistem

1

16.

aparat za gašenje požara

komad

1

17.

priručna apoteka

komad

1

18.

grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

19.

dijaprojektor

komad

1

20.

televizor u boji sa plejerom

komad

1

21.

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje

komad

1

22.

konzola ili sto za vagu

komad

1

 

U pripremnoj prostoriji - kabinetu:

 

 

1.

ormar za nastavna sredstva, duž celog zida (ormari po JUS-u)

 

 

2.

sto za nastavnika, standardni

komada

3-6

3.

stolica za nastavnika, standardna

komad

1

4.

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje

komad

1

5.

sto za pripremu (školska klupa)

komad

1

6.

laboratorijska stolica za učenike na vijak

komada

2

7.

energetski blok

komad

1

8.

konzola ili sto za vagu

komad

1

9.

bojler

komad

1

10.

ventilator

komad

1

11.

sanduk s peskom

komad

1

 

b) Specijalizovane učionice koje su zasebne:

 

 

 

Hemija

 

 

 

Oprema radne prostorije:

 

 

1.

slika istaknutih naučnika

komada

6-8

2.

kombinovana školska tabla sa ekranom i držačem za zidne slike 2,50 x 1,20

komad

1

3.

zidni pano-aplikator, veličine 1,20 x 1,00

komada

2-4

4.

demonstracioni sto za nastavnika sa energetskim blokom

komad

1

5.

stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

6.

laboratorijska klupa za 3 učenika, veličine 1,90 x 0,60 x 0,76 ili laboratorijska klupa za 2 učenika (1,30 x 60 x 0,76)

komada

10

7.

energetski blok (gas, voda, struja)

komada

16

8.

laboratorijske stolice za učenike na vijak

komada

5

9.

mobilni sto za pripremu

komada

30

10.

stalak za projekcioni aparat - po potrebi

komad

1

11.

grafoskop s rezervnom sijalicom

komad

1

12.

dijaprojektor automatski

komad

1

13.

bojler

komad

1

14.

zavese za zamračivanje - prema broju prozora

komad

1

15.

digestor

komad

1

16.

ventilacioni sistem

sistem

1

17.

aparat za gašenje požara

komad

1

18.

priručna apoteka

komad

1

19.

televizor u boji sa prijemom

komad

1

 

Oprema pripremne prostorije:

 

 

1.

radni sto za nastavnika

komad

1

2.

stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

3.

laboratorijska klupa za dva učenika vel. 1,30 x 0,60 x 0,76

komada

2

4.

laboratorijske stolice za učenike na vijak

komada

4

5.

energetski blok

komad

1

6.

ormar za nastavna sredstva

komada

2-4

7.

konzola ili sto za vagu

komad

1

8.

bojler

komad

1

9.

manji zidni čiviluk

komad

1

10.

ventilator

komad

1

11.

sanduk s peskom

komad

1

 

Fizika

 

 

 

a) Vrsta nastavne prostorije: specijalizovana učionica, kabinet za fiziku1)

 

 

 

b) Prostor u sklopu nastavne prostorije: kabinet za fiziku čine radni deo i pripremna prostorija

 

 

 

v) Oprema nastavnih prostorija:

 

 

 

Specijalizovana učionica

 

 

 

- Veličina 72m2

 

 

 

- Školska tabla sa ekranom za projekcije i po mogućnosti sa držačem za ilustracioni materijal

komad

1

 

- Demonstracioni sto za nastavnika sa ugrađenim audiovizuelnim sredstvima

komad

1

 

- Stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

 

- Školski laboratorijski sto za učenike sa tri mesta, dimenzije 130 x 60 x 70 cm

komada

10-12

 

- Školske laboratorijske stolice sa naslonom

komada

30-36

 

- Lavabo

komad

1

 

- Ormar za nastavna sredstva duž celog zida

 

 

 

- Mobilni sto za pripremu

komad

1

 

- Zidne slike istaknutih fizičara

komada

2-4

 

- Zavese za zamračivanje sa uređajima za pomeranje, prema broju prozora

po potrebi

 

 

___________________

 

 

1) S obzirom na zahteve savremene škole i nastave prirodnih nauka, preporučuje se kao buduća orijentacija kabinet sa radnom i pripremnom prostorijom. Veličina radne prostorije je 54m2. Oprema je identična opremi specijalizovane učionice sem ormara za nastavna sredstva koja se nalaze u pripremnoj prostoriji. Osim toga, u pripremnoj prostoriji treba da se nalazi i sto za nastavnika, standardni i stolica sa naslonom. Veličina pripremne prostorije 18m2.

 

Geografija

 

 

 

Specijalizovana učionica za geografiju

 

 

1.

veličina specijalizovane učinice za geografiju 9m x 6m = 54m2, a pomoćna prostorija za geografiju: 6m x 3m = 18m2

 

 

 

Specijalizovanoj učionici, prema didaktičkim zahtevima, pripada južna ekspozicija
(gnomon, orijentacija, zelenilo i drugo)

 

 

2.

radni sto za dva učenika sa ugrađenim sistemom respondera, razmer prema uzrastu (osnovnoškolski i srednjoškolski) 1,20 m x 0,5 m

komada

15

3.

stolice za učenike sa razmerom prema uzrastu, za svaki radni sto po dve

komada

30

4.

specijalizovani sto za audiovizuelne aparate sa ugrađenom kontrolnom tablom za respondere i radnim delom za nastavnike

komada

2

5.

stolica za nastavnika sa naslonom

komada

2

6.

podijum ispod stola i stolica nastavnika

komad

1

7.

automat sa zavesama za zamračivanje učionice

komad

1

8.

automat za smeštaj geografskih karata

komad

1

9.

okvir ili ram za smeštaj geografskih karata (dodatak automatu)

komad

1

10.

ugrađeni spoljni i unutrašnji termometar

komada

2

11.

ugrađeni gnomon

komad

1

12.

slike i aplikacije na slobodnom prostoru učioničkih zidova (strane sveta, osnovni geografski pojmovi)

komada

6

13.

slike naučnika geografa i putopisaca

komada

6

14.

školska tabla na preklapanje, magnetna sa ugrađenim ekranom dimenzije 3 m x 1,20 m

komad

1

15.

panoi za stalni i izložbeni prostor, kao pet celina dimenzija jednog 1,20 m x 1,20 m

komada

5

16.

plakar sa dimenzijama prema slobodnom zidnom prostoru

komad

1

17.

sanduk sa peskom (1,20 m x 1,20 m)

komad

1

18.

ozvučenje povezano sa razglasnom stanicom

komad

1

19.

lavabo sa slavinom za vodu

komad

1

20.

higijenska kanta

komad

1

 

Pripremna prostorija za nastavu geografije

 

 

1.

plakar za stručnu literaturu, didaktički materijal i za osnovnu pedagoško-metodičku literaturu

komad

1

2.

sto za nastavnika - standardni

komad

1

3.

stolica za nastavnika - standardna

komad

1

4.

stolice standardne za učenike

komad

1

5.

radni sto za učenike

komad

1

6.

ogledalo

komad

1

7.

higijenska kanta

komad

1

8.

ozvučene povezano sa razglasnom stanicom

komad

1

 

Specijalizovana učionica za strani jezik
(kao nameštaj za učionicu opšte namene ili sa opremom kao fonolaboratorija - za veće škole)

 

 

 

Specijalizovana učionica za likovno vaspitanje (atelje)

 

 

1.

Univerzalni sto za učenike od drveta, slobodan sa horizontalnom pločom stola, veličine 0,75 x 0,50 m koja ima običan uređaj tako da se može podizati u zadnjem delu do nagiba 16o

komada

30

2.

stolica na vijak sa naslonom

komada

30

3.

stalak za projekcije

komad

1

4.

tabla školska kombinovana sa ekranom 3 x 1,30 m (mere su standardizovane)

komad

1

5.

aplikatori

komada

2-4

6.

ormar za đački pribor i radove: donji deo ormana sa punim krilima, a gornji deo zastakljen i sa pokretnim policama

komada

2-3

7.

sto za nastavnika (standardni po JUS-u)

komad

1

8.

stolica za nastavnika, standardna

komad

1

9.

štafelaj - slikarski

komada

10

10.

štafelaj - vajarski

komada

5

11.

postolje za stalak za modele

komada

2

12.

slike istaknutih umetnika i reprodukcije umetničkih dela

komada

10

13.

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje

komada

2

 

Pripremna prostorija - kabinet

 

 

1.

sto za nastavnika, manji po JUS-u

 

 

2.

stolica za nastavnika

komad

1

3.

sto za rad grupe učenika, dužine 1,20 m širine 0,80 m visine prema normi učenika, pet fioka i tablom od ultrapasa

komad

1

4.

stolica za učenike sa naslonom

komada

5

5.

ormar za nastavna sredstva (3 ormara po JUS-u)

komada

1-3

6.

kofa plastična

komad

1

 

Muzička kultura

 

 

 

a) Vrsta nastavne prostorije: kabinet

 

 

 

b) Radna prostorija veličine 72 m2 a pripremna prostorija veličine 18 m2

 

 

 

v) Oprema

 

 

 

Radna prostorija

 

 

 

- slike i fotografije istaknutih kompozitora, dirigenata, pevača, instrumentalista i orkestara

komada

10

 

- školska tabla veličine 2,60 x 1,20 sa ekranom vel. 1,40 x 20 m i držačem za zidne slike, 3/4 table sa linijskim sistemom

komad

1

 

- radni sto za nastavnika

komad

1

 

- stolica za nastavnika sa naslonom

komad

1

 

- univerzalni individualni učenički stolovi veličine 65 x 50 cm

komada

30-36

 

- stolica za učenike

komada

30-36

 

- plakar

komad

1

 

- stalak za projekcione aparate

komad

1

 

- pokretni praktikabli za hor (montažni)

komplet

1

 

- pianino ili klavir

komad

1

 

- stolica na vijak uz pianino

komad

1

 

- muzički stub

komad

1

 

- grafoskop sa rezervnom sijalicom

komad

1

 

- dijaprojektor - automatski

komad

1

 

Pripremna prostorija

 

 

 

- sto veličine 1 x 2

komad

1

 

- stolice - standardne

komada

8

 

- plakar za smeštaj instrumenata za orkestar i razredno sviranje

komada

4

 

- sto za nastavnika

komad

1

 

- stolica za nastavnika

komad

1

 

Radionica za tehničko obrazovanje

 

 

 

(Radionica za tehničko obrazovanje nalazi se u prizemlju zgrade u sklopu bučnih prostorija)

 

 

1.

sto radni, univerzalni, za dva učenika, razmera prema normi uzrasta, konstrukcija od metala i tabla od drveta, veličine 1,50 x 0,80 m, debljine 5 cm, sa jačim nosačima, teži i stabilniji u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

16 (8)

2.

stolica, na vijak za učenike

komada

16 (8)

3.

sto za nastavnika, veličine 1,30 x 0,70 x 0,75 m sa jednom kasetom na desnoj strani i praznim prostorom na levoj strani koji je zatvoren prema učenicima, u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

2 (1)

4.

stolica za nastavnika za svaki sto nastavnika, u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

2 (1)

5.

školska tabla, veličine najmanje 2,60 x 1,20 m po mogućstvo sa ekranom i držačem za šeme i zidne slike u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

2 (1)

6.

zidni pano (aplikator) za tehničke aktuelnosti i dostignuća, u svakoj radionici

komada

2

7.

slika savremenih tehničkih dostignuća, u svakoj radionici

komada

3

8.

ormarić za prvu pomoć u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

2 (1)

9.

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje u svakoj radionici (svakoj polovini radionice)

komada

2 (1)

10.

sto pisaći za nastavnika manji, standardni

komada

1-2

11.

stolica, standardna, za svaki sto za nastavnike

komada

1-2

12.

sto za rad grupe učenika, sa tablom, veličine 2 x 0,80 m, u svakoj pripremnoj prostoriji, izuzev prostorije uz radionicu

komad

1

13.

stolica za učenike, kao u učionici, za svaki sto u svakoj pripremnoj prostoriji, izuzev prostorije uz radionicu

komada

8

14.

sto, dužine 1,20 m širine 0,60 m i visine 0,75 m samo u svakoj dodatnoj prostoriji uz radionicu, i to:

 

 

 

- u delu za materijal

komad

1

 

- u fotolaboratoriji

komada

2

15.

stolica, obična, samo u svakoj dodatnoj prostoriji uz radionicu i to:

 

 

 

- u delu za materijal

komad

1

 

- u fotolaboratoriji

komada

4

16.

stočić, (mobilni sto) na točkovima za prenos nastavnih sredstava, veličine 0,60 x 0,60 x 1 m sa dve table, obe sa lajsnama okolo, širine 10 cm od kojih jedna na vrhu stočića, a druga u donjem delu, samo u svakoj pripremnoj prostoriji uz laboratoriju za prirodne nauke

komad

1

17.

tabla školska, manja, veličine 1,50 x 1,20 m u svakoj pripremnoj prostoriji uz učionice i laboratorije

komad

1

18.

stalak za projekciona tehnička sredstva, standardni, u svim pripremnim i drugim prostorijama uz nastavne prostorije

komad

1

 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje:

 

 

 

a) Vrsta nastavne prostorije: sala za vežbanje (za školu do 16 odeljenja jedna, a preko 16 odeljenja dve ili hala, odnosno sala i veća prostorija kabineta za kondiciju

 

 

 

b) Prostor u sklopu nastavne prostorije: sala 28 x 16 x 7 m, kabinet za kondiciju 30 m2 - 50 m2 svlačionice 2 x 16 m2, kupatilo sa WC 2 x 16 m2, spravarnica 30 m2, kabinet za nastavnika sa tuš kabinom i WC, kabinet za korektivno-pedagoški rad 30 m2

 

 

 

v) bazen za plivanje - zajednički za više škola

 

 

 

g) otvoreni sportski tereni - površina terena 4.100 m2

 

 

 

d) oprema nastavnih prostorija daje se pojedinačno u kompletu za svaku prostoriju

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

a) Knjižnica

 

 

1.

sto za bibliotekara, sa fiokama za kartoteku i izdavanje knjiga, u svakoj biblioteci

komad

1

2.

stolica za bibliotekara, u svakoj knjižnici

komad

1

3.

korpa za otpatke u svakoj knjižnici i čitaonici

komada

2

4.

police za smeštaj knjiga, broj polica prema veličini prostorije i broju knjiga

prema potrebi

 

 

b) Čitaonica

 

 

5.

stolovi, obični, standardni, u čitaonici biblioteke, prema razvijenosti škole

komada

4-10

6.

stolice, obične u čitaonicama biblioteke, prema razvijenosti škole

komada

16-40

 

Prostorije za opšte potrebe i društveni život

 

 

 

VIŠENAMENSKI PROSTOR

 

 

1.

stolice, lakše i lako složive u svakoj školi prema razvijenosti i mogućnostima škole (neobavezno). Stolice su u prostoriji pored višenamenskog prostora

komada

30-300

2.

Podijum za binu, montažni, lakši i lako složiv, samo u školama u kojima bina nije drugačije rešena

komplet

1

3.

slika heroja ili književnika čije ime nosi škola

komad

1

4.

umetničke slike (reprodukcije) ili najbolji radovi učenika

komada

1-3

5.

panoi, izložbeni, prema razvijenosti škole

komada

1-3

6.

postolja za vajarska dela, prema mogućnostima

komada

3

7.

zidni kvarcni časovnik

komada

3-6

8

mala klub-garnitura sa po tri polufotelje

komplet

1-2

 

ŠKOLSKA KUHINJA I TRPEZARIJA

 

 

 

a) Kuhinja (za manje škole)

 

 

1.

štednjak (šporet) veći, u svakoj kuhinji

komad

1

2.

frižider, veći

komad

1

3.

bojler, ekspresni (protočni)

komad

1

4.

sto veličine 2 x 0,60 x 0,80 m

komad

1

5.

stolica obična

komad

1

6.

vaga, obična, do 10 kg,

komad

1

7.

polica, za sušenje posuđa, odnosno prema mogućnostima mašina za pranje posuđa

komad

1

8

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje

komad

1

9.

kofa sa poklopcem za tečne otpatke

komad

1

 

Za veće osnovne škole pravi se poseban projekat opremanja.

 

 

 

b) Trpezarija

 

 

1.

standardni trpezarijski sto za 4 osobe

komada

10-30

2.

standardne trpezarijske stolice

komada

40-200

3.

pribor za topli obrok (tanjiri, činije, kašike, viljuške noževi - neobavezno)

komada za

80 učenika

4.

umetničke slike ili najbolji radovi učenika

komada

1-3

5.

postolja ili držači za cveće

komada

2-4

6.

korpe za otpatke

komada

4

 

PROSTORIJE ZA PRODUŽENI I CELODNEVNI BORAVAK

 

 

1.

stolovi za učenike (za rad i igru), lako pokretljivi, razmere prema uzrastu učenika. Za jednu grupu

komada

20-30

2.

stolice razmere prema uzrastu učenika, raznih oblika, sa mekanim sedištem. U svakoj grupi, zavisno od broja učenika

komada

20-30

3.

ležaj (jogi madrac) za odmor najmlađih učenika

komada

10-20

4.

kaset-plakar za 20-30 učenika

 

 

5.

ormari ili plakari zatvoreni sa gornjim - zastakljenim delom i donjim zatvorenim drvenim vratima (za odlaganje pomoćne literature i pedagoške dokumentacije, materijala, alata i AV nastavno-tehničkih sredstava).

 

 

6.

sto za nastavnike

komad

1

7.

stolica za nastavnika

komad

1

8.

umetničke slike, slike heroja NOB, prirodnih lepota

komad

1-3

9.

panoi za dečje radove (aplikatori)

komada

2-4

10.

lutkarska scena

komada

2-4

11.

kutak za likovne aktivnosti - 2 štafelaja

komada

2-4

12.

šah stolovi, klubski stolovi i stolovi "jednosedi" sa pokretnim stolicama

komada

2

13.

stalak - bibliotekarski za držanje 5-6 primeraka dečjih listova i slobodno čitanje ili razgovor o pročitanom

 

 

14.

ormarić za vaspitače - sa delom za odlaganje ogrtača i obuće za ulicu

komad

1

15.

kanta za otpatke sa nožnim podizačem

komad

1

16.

tepih u prostoriji za igru najmlađih

komad

1

17.

postolja ili držači za cveće

 

 

18.

školska tabla sa držačem za ekran, zidne karte i sl.

komad

1

 

PROSTORIJA ZA PIONIRSKU I OMLADINSKU ORGANIZACIJU

 

 

1.

pisaći sto, standardni, sa jednom kasetom i fiokom

komada

3

2.

stolica, standardna

komada

6

3.

plakar, dimenzije 3,60 x 1,80 x 0,35 m (ormar)

komad

1

4.

čiviluk, zidni sa 5 vešaonika

komad

1

5.

korpa za otpatke

komad

1

 

v) Prostorije za upravu i osoblje

 

 

 

PROSTORIJA ZA UPRAVU

 

 

1.

pisaći sto sa fiokama sa obe strane stola i praznim međuprostorom, u svakoj prostoriji za upravu škole

komad

1

2.

stolica sa tapaciranim sedištem

komad

1

3.

stočić za telefon (neobavezno)

komad

1

4.

telefon (ako mesto ima telefonsku mrežu)

komad

1

5.

konferencijski sto, veličine 1,20 x 0,80 x 0,75 m u svakoj prostoriji

komad

1

6.

stolice sa tapaciranim sedištem, prema razvijenosti škole

komada

4-10

7.

vitrina za priručni materijal

komad

1

8.

čiviluk

komad

1

9.

slika heroja NOB-a književnika ili naučnika čije ime nosi škola

komad

1

10.

slika umetnička (original, ili reprodukcija)

komad

1

11.

tepih prema mogućnostima

komad

1

12.

zavese sa garnišnom, prema mogućnostima, za svaki prostor

komad

1

13.

klub-garnitura (stočić i 3 polufotelje)

garnitura

1

14.

korpa za otpatke

komad

1

 

ZBORNICA

 

 

1.

konferencijski sto, sa po 6 fioka (po 3 sa obe strane), za 6 nastavnika, prema razvijenosti škole

komada

1-6

2.

stolica sa tapaciranim sedištem

komada

6-36

3.

stočić za telefon

komad

1

4.

telefon

komad

1

5.

ormar sa pregradama za dnevnike, pismene zadatke i slično

komada

1-6

6.

tabla za raspored časova

komad

1

7.

tabla za obaveštenje

komad

1

8.

časovnik (zidni) kvarcni

komad

1

9.

ogledalo, 90 x 90 cm

komad

1

10.

slike, umetničke (originalne ili reprodukcije) ili prirodnih lepota naše zemlje

komada

1-3

11.

čiviluk zidni

 

 

12.

zavesa sa garnišnama, prema mogućnostima škole, za svaki prozor

 

 

13.

korpa za otpatke

komad

1

 

PROSTORIJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

 

 

(za lekara opšte prakse)

 

 

1.

ležaj za lekarski pregled

komad

1

2.

zubarska stolica sa uređajima (komplet)

komad

1

3.

sto (pisaći), standardni

komad

1

4.

stolica od kojih jedna sa tapaciranim sedištem i dve na vijak

komada

3

5.

stočić za telefon (neobavezno)

komad

1

6.

telefon

komad

1

7.

vaga sa visinomerom

komad

1

8.

vitrina za instrumente i lekove

komad

1

9.

slike (zidne) delovi tela i zuba

komad

3

10.

čiviluk, stojeći

komad

1

11.

higijenska posuda za otpatke na nožno otvaranje

komad

1

 

PROSTORIJE ZA STRUČNE SARADNIKE

 

 

 

a) Soba za pedagoga

 

 

1.

radni sto za pedagoga

komad

1

2.

stolica za pedagoga

komad

1

3.

veći sto za grupni rad

komad

1

4.

stolica

komad

1

5.

ormari sa delom koji se zaključava za radna sredstva, biblioteku i dokumentaciju

komada

2-4

 

b) Soba za psihologa

 

 

1.

radni sto za psihologa

komad

1

2.

stolica za psihologa

komad

1

3.

sto za ispitanike

komad

1

4.

stolica za ispitanika

komad

1

5.

plakar ili ormar sa delom koji se zaključava

komad

1

6.

klub-garnitura sa 2 polufotelje

komad

1

7.

veći sto za igru dece (u vaspitno-obrazovnim organizacijama predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja)

komad

1

 

v) Soba za defektologa

 

 

1.

radni sto za defektologa

komad

1

2.

stolica za defektologa

komad

1

3.

đačke klupe - jednosedne

komada

2-4

4.

stolica za učenike

komada

2-4

5.

ormar za učila i tehničku opremu

komada

1-2

6.

školska tabla (manja)

komad

1

7.

flanelograf

komad

1

8.

strunjače

komad

1

9.

ogledalo zidno veličine 90 cm x 40 cm

komad

1

10.

stojeći čiviluk

komad

1

11.

podni zastirač, prema veličini prostorije

komad

1

12.

obložena dva zida pokretnim zavesama

komad

1

 

g) Soba za socijalnog radnika

 

 

1.

niske vitrine (za dečje časopise, literaturu i igračke - po JUS-u)

komada

2-4

2.

klub-garniture sa tri polufotelje

komad

1

3.

ormar za dokumentaciju (sa delom koji se zaključava)

komad

1

4.

pisaći sto

komad

1

5.

stolica

komad

1

 

d) Čekaonica

 

 

1.

klub sto (manji pravougaoni)

komada

1-2

2.

stolice obične

komada

10

3.

pljuvaonica na nožno otvaranje

komad

1

4.

slike o prikazanim delovima i higijenom čovečjeg tela, i zuba, kao i slike uzorno uređenih škola

komada

2-3

 

PROSTORIJE ZA ADMINISTRACIJU

 

 

1.

pisaći sto, standardni, u svakoj prostoriji

komad

2

2.

stolica sa tapaciranim sedištem

komad

2

3.

sto za daktilografa

komad

1

4.

stolica za daktilografski sto

komad

1

5.

stočić za telefon (neobavezno)

komad

1

6.

stočić sa dve polufotelje za stranke

garnitura

1

7.

ormar, metalni sa trezorom

komad

1

8.

vitrina za priručni materijal

komad

1

9.

čiviluk, stojeći

komad

1

10.

slika, umetnička (reprodukcija) ili prirodnih lepota naše zemlje

komad

1

11.

zavesa sa garnišnama, prema mogućnostima, za svaki prozor

komad

1

12.

tepih (staza), prema mogućnostima, prema veličini prostorije

komad

1

13.

korpa za otpatke

komad

1

 

PROSTORIJA ZA POMOĆNO OSOBLJE

 

 

1.

konferencijski sto, manji

komad

1

2.

stolice prema razvijenosti škole

komada

2-6

3.

ormar za garderobu

komad

1

4.

čiviluk (stojeći) sa ogledalom

komad

1

 

PORTIRNICA

 

 

1.

sto običan

komad

1

2.

stolica obična

komad

1

3.

tabla za ključeve

komad

1

 

RAZGLASNA STANICA - Soba režisera

 

 

1.

sto za režisera

komad

1

2.

stolica za režisera

komad

1

3.

vitrina za materijal i uređaje

komad

1

4.

ormar za audio-nastavna sredstva

komad

1

 

đ) Pomoćne prostorije

 

 

1.

slike zidne: umetničke (originali ili reprodukcije) istaknutih naučnika i književnika, prirodnih lepota naše zemlje, najuspeliji đački radovi i slično, u svakom hodniku prema veličini

komada

5-20

2.

postolje ili držač za cveće, u svakom hodniku

komada

2-3

3.

korpa za otpatke u svakom hodniku

komada

2-3

4.

stočić sa dve polufotelje za stranke, u hodniku ispred prostorije za upravu

garnitura

1

5.

brisač, veći, na svakom ulazu

 

 

__________
NAPOMENA: škole, koje nemaju posebne garderobe, obavezno treba da imaju u hodnicima čiviluke za odeću za svakog učenika u nišama zida ispred svake nastavne prostorije. Čiviluci treba da su opremljeni kasetama u donjem delu i vešalicama u gornjem delu. Broj vešaonika zavisi od broja učenika.

Sledeći