Prethodni

III NASTAVNA SREDSTVA

Ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada osnovne škole nemoguće je bez adekvatnih nastavnih sredstava, tj. pedagoško-didaktički prilagođenih predmeta, uređaja i materijala koji u procesu vaspitanja i obrazovanja treba da doprinose razumevanju, bržem usvajanju znanja i sticanja potrebnih veština i navika. Njih podjednako koriste i nastavnici i učenici u svim fazama vaspitno-obrazovnog procesa. To pretpostavlja takav razmeštaj nastavnih sredstava po specijalizovanim učionicama, laboratorijama, bibliotekama, odnosno medijatekama - da budu dostupna i održavana u ispravnom stanju.

Nastavna sredstva su vezana za savremeno koncipirane planove i programe u funkciji optimalne realizacije vaspitno-obrazovnih zadataka. Novi pristupi njihovom izboru i korišćenju u prvi plan stavljaju:

- programiranje aktivnosti učenika i nastavnika u svim etapama vaspitno-obrazovnog procesa;

- postepeno osamostaljivanje učenika u procesu sticanja novih znanja i njihove praktične primene, pri čemu je rad sa različitim izvorima znanja osnova za podsticanje perceptivnih, praktičnih i misaonih operacija učenika, bez kojih nema usvajanja novih znanja i njihove praktične primene, formiranja stavova i uverenja;

- omogućavanje šireg uvođenja diferenciranih oblika i savremenih didaktičkih sistema i učenja;

- revalorizovanje u većem stepenu metoda sticanja znanja neposrednim iskustvom učenika kao i permanentnog sticanja sekundarnih informacija putem savremenih medija i materijala kao najznačajnijeg vida obogaćivanja neposrednog iskustva učenika i

- osposobljavanje učenika za selektivni pristup informacijama i za savremeno samoobrazovanje.

Škola memoriranja, sa dominacijom verbalne predavačke nastave treba da ustupi mesto - zahvaljujući velikim delom i korišćenju odgovarajućih nastavnih sredstava i, posebno, savremenih medija i materijala - školi kultivisanja učenikovih misaonih i voljnih snaga.

Nastavna sredstva (štampana, auditivna, vizuelna, audiovizuelna, pa ni ona najsavremenija za delimičnu automatizaciju nastavnog procesa) ne mogu izolovano obezbediti realizaciju ciljeva i zadataka nastavne teme, ako nisu integralni deo šire grupe nastavnih sredstava (programskih zahteva, udžbenika, sredstava za laboratorijske eksperimente, predmeta neposredne stvarnosti i sl.) uključujući i nastavnika kao najvažnijeg nastavnog činioca. Hijerarhijskog odnosa među vidovima nastavnih sredstava nema. Izbor adekvatnog nastavnog sredstva treba stalno usavršavati.

Nastavna sredstva (od klasičnih preko audiovizuelnih do najsavremenijih elektronskih medija i materijala, uključujući i korišćenje mikrokompjutera), stavljena u službu sve punijeg izgrađivanja subjekatske pozicije učenika, mogu veoma značajno da doprinose (svestranom razvoju ličnosti učenika).

Jedna grupa nastavnih sredstava - aparati, uređaji i savremena audiovizuelna nastavno-tehnička sredstva, koriste se u svim razredima i oblastima vaspitno-obrazovnog rada, te su navedena kao opšta (zajednička) nastavna sredstva (iako se određeni aparati i uređaji ove grupe sredstava obezbeđuju u svakoj specijalizovanoj učionici).

Sva ostala nastavna sredstva uglavnom su namenjena za korišćenje u nastavi i učenju pojedinih predmeta, odnosno vaspitno-obrazovnih oblasti, pa se navode u Normativu kao nastavna sredstva za pojedine predmete.

A. Opšta (zajednička) nastavna sredstva

Optimum ovih sredstava obezbeđuje se u zavisnosti od uslova i materijalnih mogućnosti osnovne škole. Njihovim navođenjem želi se ukazati na potrebu stalne modernizacije vaspitno-obrazovnog rada, odnosno postepenog poboljšanja opremljenosti do nivoa optimalnih zahteva.

Rezervni delovi, dodatne aplikacije i potrošni materijal smatraju se sastavnim delom datih aparata i uređaja bez čega oni ne bi mogli trajno funkcionisati, odnosno postići puni efekat.

Pri sačinjavanju liste opštih nastavnih sredstava treba naročito imati u vidu zastupljenost i klasičnih i savremenih AV nastavno-tehničkih sredstava i pomagala koja doprinose upečatljivijem održavanju i doživljavanju stvarnosti i njenoj aktuelizaciji, kao i kibernetskih nastavno-tehničkih sredstava i didaktičkih materijala koji naročito doprinose omogućavanju interaktivne nastave i učenja i obezbeđuju određeni stepen upravljanja vaspitno-obrazovnim procesom. Prilikom nabavke novih nastavno-tehničkih sredstava i zamene dotrajalih aparata i uređaja treba imati u vidu njihove tehničke i minimalne pedagoške karakteristike, kako bi se ujednačili tipovi i omogućilo modularno povezivanje u širi sistem sukcesivno.

Uz predloženu listu opštih nastavnih sredstava biće navedene i osnovne tehničke karakteristike, prema sadašnjem sagledavanju situacije na tržištu.

Prilikom potreba da se u određenim osnovnim školama obnovi, odnosno dopuni veći deo raspoloživih opštih nastavnih sredstava, trebalo bi voditi računa da se ide na savremenija rešenja koja dopuštaju zamenu dva ili više nastavnih sredstava jednim, čime se mogu postići uštede u finansijskim sredstvima, pored jednostavnijeg rukovanja aparatima.

Opšti trend osavremenjavanja AV tehnike ide ka elektronskim tipovima i kolor-tehnici sa korišćenjem kaseta. Bliska budućnost će sve više afirmisati korišćenje elektronsko-kompjuterske učionice u kojima se obavljaju sondažni eksperimenti i u nekim našim osnovnim školama, s obzirom na to da ostvaruju sintezu komparativnih prednosti kompjutera kao interaktivnog medija i televizije kao univerzalnog elektronskog projektora svega audiovizuelnog.

Širim prodiranjem mikrokompjutera u osnovne i srednje škole prema utvrđenoj koncepciji informatičnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i kriterijumima za izbor računara, obrazovna tehnologija će se značajno unapređivati u pravcu interaktivne nastave i učenja i korišćenja višemedijskih sklopova u nastavi i učenju.

Strateški cilj uvođenja ličnih i profesionalnih mikroračunara u osnovne i srednje škole jeste da se do kraja devedesetih godina omogući u određenom obimu autentična individualizacija nastave i učenja uz pomoć mikrokompjutera, odnosno terminala profesionalnih računara.

Dinamika opremanja osnovnih škola mikrokompjuterskom tehnikom ostvarivaće se u skladu sa koncepcijom informatičkog obrazovanja.


Redni broj

Naziv sredstva

Minimalni zahtev

Optimalni zahtev


1

2

3

4


1.

grafoskop (retroprojektor) s polarizatorom i 2-4 rezervne projekcione sijalice (sijalice 24 V 250 W, minimalni nivo svetlosti 1800 lumena, maksimalni nivo šuma 35 dB, projekciona površina 25 cm x 25 cm)

1 na 2 odeljenja

1 za svako odeljenje

2.

automatski ili poluautomatski dijaprojektor (univerzalni) sa 2-4 rezervne projekcione sijalice i dodatkom za mikroskopiranje (halogena sijalica od najmanje 150 W, nivo svetlosti 400 Ln, maksimalni šum ventilatora 55 dB, magacin sa 20 dijapozitiva)

1 na 4 odelj.

1 na 2 odelj.

3.

episkop sa 2-4 rezervne projekcione sijalice (jačina sijalice najmanje 1000 W, nivo svetla 40 Ln, šum ventilatora do 50 dB, temperatura radne površine nakon 1/2 časa projiciranja do 90oC

1 na 8 odelj.

1 na 4 odelj.

4.

radiokasetofon sa trakama (C-60) i (C-90) (ravna frekventna karakteristika od 80 do 10000 Xz, izlazna snaga pojačala 0,5 W, šum do 50 dB)

1 na 8 odelj.

1 na 4 odelj.

5.

jezička laboratorija za 30 radnih mesta sa magnetofonom, slušalicama, mikrofonom i nastavničkim pultom

-

1 za školu

6.

TV prijemnik u boji VHF i UHF talasno područje, dijagonala ekrana najmanje 61 cm)

1 na 2 odelj.

1 za svako odeljenje

7.

Video-kamera

1 za školu

 

8.

Video-rikorder ili plejer

1 na 4 odelj.

 

9.

Računarska učionica sa 15 radnih mesta (tip računara i prateće opreme odrediće komisija pri komitetu za informatiku)

 

 

10.

stereo radio-prijemnik (Ra-tranzistor) sa ugrađenim priključcima za gramofon i izlazom za direktno magnetofonsko snimanje (4 talasne dužine, 40-12000 Hz, šum do 50 dB, izlazna snaga pojačala 10 W, odnosno 0,4 W za tranzistorski prijemnik).

1 za školu

2 za školu

11.

fototermokopirni aparat na papir i foliju (5 kopija u minuti)

-

1 za školu

12.

foto-aparat - lajka format sa mogućnošću zamene objektiva (objektiv 1:2,8 žižna daljina objektiva 50 mm, najkraća brzina ekspozicije 1:500 sek)

1 na 12 odelj.

1 na 8 odelj.

13.

projektor za element-film 8 mm

-

1 na 8 odelj.

14.

mamut ekran (dijal, 2 m)

-

1 za školu


NAPOMENA: Nepotpune osnovne škole do 4 odeljenja (I-IV) treba da obezbede kao minimum: grafoskop, dijaprojektor, episkop ili epidijaskop, TV prijemnik u boji, radio-prijemnik - kasetofon i plejer

 

Školska biblioteka

Osnovne intencije samoupravnog socijalističkog preobražaja vaspitanja i obrazovanja da učenik postane subjekat vaspitno-obrazovnog procesa, da se osposobi za samostalno sticanje znanja iz različitih izvora znanja (tekstualnih i nekonvencionalnih), da najveći deo svojih radnih obaveza obavi u samoj osnovnoj školi - nemoguće je ostvariti bez dobro opremljene školske biblioteke sa čitaonicom. Ona je u posebno povoljnim uslovima u sklopu školske medijateke, u kojoj su koncentrisani različiti vidovi "konzerviranih" informacija, tehničko-nastavna sredstva i pomagala za pristup ovim informacijama i neophodni prostor i uslovi za individualni grupni rad učenika i nastavnika.

Tekstualni izvori informacija još uvek su najrasprostranjeniji i najekonomičniji i zadugo neće biti ugroženi sredstvima AV komuniciranja, odnosno, ni korišćenjem računara u vaspitno-obrazovnom procesu, jer se samo u komplementarnom korišćenju raspoloživih izvora znanja mogu saznati činjenice, pojmovi, zakonitosti i procesi i sticati nova znanja. Stoga će biti data struktura školske biblioteke i najosnovniji naslovi za njeno popunjavanje, koje treba neprekidno da prati razvoj nauke, tehnike i tehnologije i posebno pedagoških, psiholoških i socioloških znanja u skladu sa materijalnim mogućnostima društva.

a) Učenička biblioteka

Potpuna osmorazredna osnovna škola od 8 do 24 odeljenja treba da ima početni broj knjiga od 2.000 do 4.000 primeraka, odnosno ukupan broj knjiga po učeniku bi trebalo da bude najmanje 10.

Struktura knjižnog fonda učeničke biblioteke


Redni broj

Naziv dela

Količina po normativu


1

2

3


 

a) Učenička biblioteka

 

1.

dela prema programu za maternji jezik i jezik društvene sredine (I-VIII)

1 naslov na 5 uč.

2.

slikovnice (domaće i strane) na oba pisma:

1 zbirka za školu

3.

dela izvan programa za maternji jezik:

1 komad na 30 uč.

4.

ostala literatura (enciklopedije, leksikoni, rečnici, literatura za slobodne aktivnosti i sl.);

 

5.

dečji i omladinski listovi i časopisi:

1 kompl. za razred

 

NAPOMENA: Odnos beletristike i ostale literature trebalo bi orijentaciono da bude 2:1

 

 

Osnovna škola treba da ima po jedno mesto u čitaonici na svakih 20 učenika

 

 

b) Nastavnička biblioteka

 

1.

udžbenici i priručnici za učenike I-VIII:

1 kom. za svakog nastavnika

2.

dela lektire koja se obrađuje od I do VIII razreda:

1 kompl. za stručni aktiv nastavnika

3.

stručna literatura za nastavnike (po predmetima, jezik i književnost, slobodne aktivnosti, didaktička, metodička, pedagoška, psihološka, filozofska literatura, estetika, etika, umetnosti, enciklopedije, leksikoni, rečnici, pravopisni i etimološki rečnici i sl.):

po 1 komp. za stručni aktiv nastavnika

4.

stručni i pedagoški listovi i časopisi i druga periodika (po oblastima):

po 1 komad za stručni aktiv nastavnika

5.

plan i program vaspitno-obrazovnog rada OŠ

1 komad za školu

6.

zakoni i prateća dokumenta iz oblasti vaspitanja i obrazovanja:

1 kompl. za školu

7.

Ustav SFRJ, SR Srbije i SAPV:

po 1 komad

8.

literatura namenjena idejno-političkom i marksističkom obrazovanju nastavnika:

po potrebi

9.

odabrani primerci najkvalitetnijih inostranih udžbenika, po izboru:

po 1 komad

10.

naučna i popularna literatura:

po potrebi

 

v) Priručna biblioteka sa specifičnom opremom za stručne saradnike

 

 

(u pedagoško-psihološkoj službi)

 

1.

instrumenti za pedagoška, psihološka, sociološka istraživanja i istraživanja u oblasti specijalnog pedagoškog i korektnog pedagoškog rada, za profesionalno savetovanje, (testovi, upitnici, inventari ličnosti, projektivne tehnike i sl.)

 

2.

aparati (štoperica, pisaća mašina, magnetofon, grafoskop)

 

3.

komplet učeničkih udžbenika i priručnika

 

4.

programi rada dečjih i omladinskih organizacija

 

5.

programi i statuti društveno-političkih organizacija

 

6.

programi rada i analize stručnih organa škole i organizacija i institucija u oblasti pedagoških, psiholoških istraživanja i socijalne zaštite

 

7.

časopisi, listovi i druga periodika iz oblasti pedagogije, andragogije, psiholoških disciplina, sociologije, specijalne pedagogije (teorija i praksa specijalnog vaspitanja i obrazovanja)

 

8.

materijali sa kongresa, stručnih i naučnih savetovanja

 

9.

druga stručna literatura specifična za rad pojedinih profila stručnih saradnika na jeziku naroda i narodnosti Jugoslavije i stranom jeziku

 

10.

dijafilmovi i filmovi iz oblasti vaspitanja i vaspitno-obrazovne tehnologije, profesionalne orijentacije, saradnje sa roditeljima, o socijalnim problemima, kolektivnom pedagoškom radu i sl.

 

11.

bibliografija literature u vezi sa radom stručnih saradnika

 

 

NAPOMENA: Stručni saradnici će grupisati potrebnu literaturu i instrumente i aparate u svojim radnim prostorijama u skladu sa potrebama i režimom rada osnovne škole.

 

MATERNJI JEZIK (I - IV razred)


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Posebne
napomene


1

2

3

4

5

6


 

a) Vizuelna sredstva

 

 

 

 

1.

Zidne slike za usmeno i pismeno izražavanje

komplet

1 za raz.

1. za šk.

 

2.

Slike ili ilustracije jugoslovenskih i stranih pisaca

komplet

1 za školu

 

 

3.

Ilustracije tekstova iz čitanki

komplet

1 za školu

1 za razred

 

4.

Gotove grafofolije sa obrađenim nastavnim jedinicama

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

5.

Razredna slovarica - slagalica

komad

1 za odelj.

 

 

6.

Zidna slovarica

komad

1 za odelj.

1 za razred

 

7.

Dijafilmovi

komplet

1 za školu

1 za razred

 

8.

Dijapozitivi

serija

1 za školu

1 za razred

 

9.

Aplikacije za flanelograf

zbirka

1 za školu

1 za odeljenje

 

10.

Nastavni listići

zbirka

1 za razr.

-

 

11.

Gramatička kutija - klaser

komad

1 za odelj.

-

 

 

b) Auditivna sredstva

 

 

 

 

1.

Zvučne čitanke ili kasete za srpskohrvat. jezik

komplet

1 za školu

1 za razred

 

2.

Akcenatske vežbe na pločama ili kasetama

komplet

1 za školu

1 za razred

 

3.

Snimci emisije Radio-škole

komplet

1 za školu

1 za odelj.

 

 

c) Audiovizuelna sredstva

 

 

 

 

1.

Video-kasete sa snimcima2) emisija TV škole

komplet

1 za školu

1 za razred

 

2.

Snimljene kasete za kompjutere

komplet

1 za školu

1 za razred

 

3.

Nastavni, crtani, lutka-filmovi, dokumentarni i igrani filmovi (zvučni 16 mm)3)

komplet

1 za školu

-

 

____________
2) Ako škola nema video-rikorder i monitor, može da koristi emisije TV-školski program u toku nastave (takođe i druge pogodne emisije)
3) Škola treba da stvara filmoteku od navedenih vrsta filmova ili da pozajmljuje iz opštinske filmoteke.

 

 

 

 

 

 

MATERNJI JEZIK (V - VIII razred)


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Posebne
napomene


1

2

3

4

5

6


 

A. VIZUELNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

a) Zidne slike

 

 

 

 

1.

Slike (fotosi, umetničke reprodukcije) jugoslovenskih i stranih pisaca koji se obrađuju po Programu

zbirka

1 za školu

-

 

2.

Umetničke reprodukcije slika jugoslovenskih i stranih autora (pejzaži, portreti, mrtve prirode, scene iz života)

zbirka

1 za školu

-

 

 

b) Zidne karte (1:250000)

 

 

 

 

1.

Karta indoevropskih jezika

komad

1 za školu

-

 

2.

Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

-

 

3.

Karta dijalekata, narečja i govora srpskohrvatskog i hrvatskosrpskog jezika

komad

1 za školu

-

 

 

v) Dijaserije, element-filmovi

 

 

 

 

1.

Pisma naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

-

 

2.

Ivo Andrić

komad

1 za školu

-

 

3.

Miroslav Antić

komad

-

1 za školu

 

4.

Desanka Maksimović

komad

1 za školu

-

 

5.

Vladimir Nadzor

komad

-

1 za školu

 

6.

Dušan Radović

komad

1 za školu

-

 

7.

Branko Ćopić

komad

1 za školu

-

 

8.

Ivan Cankar

komad

-

1 za školu

 

9.

Ivana Brlić-Mažuranić

komad

-

1 za školu

 

10.

Tone Seliškar

komad

-

1 za školu

 

11.

Vidoe Podgorec

komad

-

1 za školu

 

 

g) Grafički prikazi (grafofolije, sheme, skice i sl.)

 

 

 

 

1.

Književni rodovi i vrste

zbirka

1 za školu

-

 

2.

Glasovi SHJ (nastanak, vrste)

zbirka

1 za školu

-

 

3.

Glasovne promene

zbirka

1 za školu

-

 

4.

Vrste reči

zbirka

1 za školu

-

 

5.

Tvorba reči

zbirka

1 za školu

-

 

6.

Glagolski oblici

zbirka

1 za školu

-

 

7.

Prosta rečenica (vrste)

zbirka

1 za školu

-

 

8.

Subjekat

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

9.

Predikat

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

10.

Imenski dodaci

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

11.

Glagolski dodaci

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

12.

Tipovi zavisnih i naporedo složenih rečenica

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

13.

Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

14.

Funkcija padeža

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

15.

Kongruencija

zbirka

1 za školu

-

 

16.

Akcenatske vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

17.

Pravopisne vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

18.

Leksičke vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

19.

Semantičke vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

20.

Sintaksičke vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

21.

Stilske vežbe

zbirka

1 za školu

1 za razred

 

22.

Oblici i vrste usmenog i pismenog izražavanja

zbirka

1 za školu

-

 

 

* Nastavnik može sam da napravi grafofolije (10 - 15)

 

 

 

 

 

B) AUDITIVNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

a) Ploče, kasete (Zvučna čitanka)

 

 

 

 

1.

Usmena književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti (školska i domaća lektira za V-VIII razred)

komplet

1 za školu

1 za razred

 

2.

Jugoslovenska i svetska pisana književnost (školska i domaća lektira za V-VIII razred)

komplet

1 za školu

1 za razred

 

3.

Artikulacija glasova

komplet

1 za školu

1 za razred

 

4.

Akcenatske vežbe

komplet

1 za školu

1 za razred

 

5.

Dijalekti i narečja

komplet

1 za školu

1 za razred

 

6.

Govori SHJ/HSJ

komplet

1 za školu

1 za razred

 

7.

Makedonski jezik

komplet

1 za školu

1 za razred

 

8.

Slovenački jezik

komplet

1 za školu

1 za razred

 

9.

Jezici naroda i narodnosti

komplet

1 za školu

1 za razred

 

10.

Naglašavanje reči, grupa reči i rečenica

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

 

11.

Izgovor rečenica različitog značenja

komplet

1 za školu

1 za razred

 

12.

Jezičko-stilske vežbe

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

 

13.

Leksičko-semantičke vežbe

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

 

14.

Pravopisne vežbe

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

 

15.

Dušan Radović: Kapetan Džon Piplfoks

komplet

1 za školu

1 za razred

 

16.

Kosta Trifković: Izbiračica (odlomci)

komplet

1 za školu

-

 

 

B) AUDIOVIZUELNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

a) Nastavni filmovi - 8 i 16 mm

 

 

 

 

1.

Vrste umetnosti

komad

1 za školu

-

 

2.

Film o knjizi

komad

1 za školu

-

 

3.

Kako nastaje film

komad

1 za školu

-

 

4.

Kako nastaje pozorišna predstava

komad

1 za školu

-

 

5.

Kako nastaju novine

komad

1 za školu

-

 

6.

Kako nastaje TV emisija

komad

1 za školu

-

 

7.

Kako naći željenu knjigu u biblioteci

komad

1 za školu

-

 

8.

Sredstva komunikacije

komad

1 za školu

-

 

9.

Vuk Karadžić

komad

1 za školu

-

 

10.

Jovan Sterija Popović

komad

1 za školu

-

 

11.

Branko Radičević

komad

1 za školu

-

 

 

b) Video-kasete, filmovi

 

 

 

 

1.

B. Nušić: Sumnjivo lice

komad

-

1 za školu

 

2.

Igrani film snimljen prema delu iz Programa

komad

-

1 za školu

 

 

G) APARATI I PRIBOR

 

 

 

 

1.

Grafoskop

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

2.

Folije s priborom za pisanje

kompl.

1 za aktiv

1 za spec. učion. SHJ

 

3.

Magnetofon

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

4.

Kasetofon (s radio-prijemnikom)

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

5.

Trake (kasete)

kompl.

1 za aktiv SHJ

1 za nastavnika SHJ

 

6.

Stereo-gramofon (sa 4 zvučnika)

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

7.

Epidijaprojektor

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

8.

Televizijski prijemnik (s video-rikorderom i trakama)

komad

-

1 za spec. učion. SHJ

 

9.

Projekciono platno

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

10.

Stalak za karte

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

11.

Projektor za element-filmove

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

12.

Flanelograf

komad

1 za SHJ

1 za spec. učion. SHJ

 

13.

Krede i flomasteri u boji

komplet

1 za aktiv SHJ

1 za nastavnika SHJ

 

14.

Pisaća mašina (s papirom, indigom i matricama)

komad

-

1 za aktiv SHJ

 

 

D) ŠKOLSKA BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

a) Učenički fond

 

 

 

 

1.

Ukupan broj knjiga (po učeniku)

primerak

10-15

15-20

 

2.

Dela iz Programa SHJ za I-VIII razred (po naslovu)

primerak

1 na 5 uč.

1 na 1-2 uč.

 

3.

Dela iz programa ostalih predmeta

primerak

1 na 5 uč.

1 na 2 uč.

 

4.

Udžbenici i priručnici za sve predmete i aktivnosti

komplet

1 na 15 uč.

1 na 10 uč.

 

5.

Priručna literatura za sve predmete i aktivnosti (rečnici, leksikoni-enciklopedije i dr.)

kompl.

1 na 200 uč.

1 na 100 uč.

 

6.

Dečiji i omladinski listovi i časopisi

kompl.

1 na razred

1 na odeljenje

 

7.

Književna i naučno-popularna literatura za učenike I-VIII razreda (izvan programa) - po naslovu

primerak

1 na 10 uč.

1 na 5 uč.

 

8.

Napomene:

 

 

 

 

 

a) Svako fizički izdvojeno odeljenje ima na odgovarajući broj knjiga, udžbenika, priručnika i druge literature (punkt biblioteke matične škole).

 

b) U čitaonici školske biblioteke treba obezbediti po jedno radno mesto na svakih 20 učenika I-VIII razreda.

 

v) U biblioteci je evidentirana i smeštena sva knjižna i neknjižna građa koju poseduje škola (školska biblioteka - medijateka).

 

b) Nastavnički fond

 

 

 

 

1.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspit.

primerak

1 na 20 nast.

1 na 15 nast.

 

2.

Zajednički plan i program obrazovno-vaspitnog rada

primerak

1 na 10 nast.

1 na 5 nast.

 

3.

Programi predmeta i aktivnosti (separati)

primerak

1 na aktiv nast.

1 na nastav.

 

4.

Udžbenici i priručnici za sve predmete i razrede

komplet

1 na aktiv nast.

1 na nastav.

 

5.

Priručna literatura za predmete (rečnici, leksikoni, enciklopedije, studije, kritike, monografije i dr.)

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 

6.

Didaktičko-metodička literatura za sve predmete i aktivnosti

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 

7.

Pedagoško-psihološka literatura

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 

8.

Dela koja se obrađuju u lektiri raznih predmeta

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 

9.

Zbirke zadataka i testova za razne predmete

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 

10.

Stručni listovi i časopisi - po oblastima (najmanje 10 naslova)

komplet

1 na školu

1 na aktiv nastavnika

 


NORMATIV
NASTAVNIH SREDSTAVA ZA JEZIKE DRUŠTVENE SREDINE ZA OSNOVNU ŠKOLU


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Primedba


1

2

3

4

5


 

I Vizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Zidne slike i karte

 

 

 

1.

Slike (fotografije, umetničke reprodukcije) pisaca iz književnosti jugoslovenskih naroda i narodnosti koji se obrađuju po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Stablo jezika

komad

1 za školu

 

3.

Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

 

 

Dijapozitivi i dijafilmovi

 

 

 

1.

Pisma jugoslovenskih naroda i narodnosti

serija

1 za školu

 

2.

Razvoj ćirilice

serija

1 za školu

 

3.

Razvoj latinice na našem tlu

serija

1 za školu

 

4.

Dijafilmovi sa tematikom iz Programa

komplet

1 za školu

 

 

Grafički prikazi (grafofolije, šeme, skice i sl.)

komplet

1 za školu

 

1.

Glasovni sistem jezika društvene sredine

komplet

1 za školu

Škola može i sama da izradi navedene grafičke prikaze

2.

Glasovne alternacije

komplet

1 za školu

 

3.

Akcenatski znaci

komplet

1 za školu

 

4.

Vrste reči

komplet

1 za školu

 

5.

Tvorba reči

komplet

za školu

 

6.

Prosta rečenica i njeni glavni delovi

komplet

za školu

 

7.

Glagolski oblici

komplet

za školu

 

8.

Kongruencija

komplet

za školu

 

9.

Tipovi naporednih i zavisnih složenih rečenica

komplet

za školu

 

10.

Red reči u rečenicama i rečenica u složenoj rečenici

komplet

za školu

 

11.

Interpunkcija i pravopisni znaci

komplet

za školu

 

12.

Pravopisne vežbe

komplet

za školu

 

13.

Leksičke vežbe

komplet

za školu

 

14.

Gramatičke vežbe

komplet

za školu

 

 

Nastavni listić

komplet

za školu

 

 

II Auditivna nastavna sredstva

 

 

 

 

Gramofonske ploče, kasete

 

 

 

1.

Usmena književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti

zbirka

1 za školu

 

2.

Književna dela iz programa od I do VIII razreda

zbirka

1 za školu

 

3.

Artikulacija glasova

zbirka

1 za školu

 

4.

Akcenatske vežbe

zbirka

1 za školu

 

5.

Naglašavanje reči, grupe reči i rečenica

zbirka

1 za školu

 

6.

Akcenat i značenje reči

zbirka

1 za školu

 

7.

Izgovor reči i rečenica različitog značenja

zbirka

1 za školu

 

8.

Jezičko-stilske vežbe

zbirka

1 za školu

 

9.

Jezici naroda i narodnosti SFRJ

zbirka

1 za školu

 

10.

Dijalekti, govori i narečja jezika društvene sredine

zbirka

1 za školu

 

 

III Audiovizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Nastavni filmovi - 8 i 16 mm i video kasete

 

 

 

1.

Filmovi sa tematikom koja se obrađuje po programima

kopija

1 za školu

 

2.

Filmovi o elementima kulture naroda čiji se jezik uči

kopija

1 za školu

 

3.

Filmovi iz života i rada pisaca čija se dela obrađuju po programu

kopija

1 za školu

 

4.

Video-kasete sa tematikom iz programa jezika društvene sredine

kopija

1 za školu

 

 

IV Školska biblioteka

 

 

 

 

Fond za nastavnike

 

 

 

1.

Plan i program obrazovno-vaspitnog rada

primerak

za aktiv nastavnika

 

2.

Plan i program jezika društvene sredine

primerak

za nastavnika

 

3.

Rečnik jezika društvene sredine

primerak

za aktiv nastavnika

 

4.

Pravopis jezika društvene sredine

primerak

za aktiv nastavnika

 

5.

Etimološki rečnik jezika društvene sredine

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

7.

Leksikon pisaca

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

8.

Dvojezični rečnici (jezika naroda i narodnosti SFRJ)

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

9.

Opšta enciklopedija

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

10.

Metodike i priručnici za nastavu jezika društvene sredine

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

11.

Udžbenici jezika društvene sredine

primerak

1 za aktiv nastavnika

 

12.

Književna dela koja su predviđena programom od I do VIII razreda

komplet

1 za aktiv nastavnika

 

13.

Književne studije, kritike i eseji o piscima i delima iz Programa

komplet

1 za aktiv nastavnika

 

14.

Književni, jezički i metodički časopisi

komplet

1 za aktiv nastavnika

 

15.

Pedagoška i psihološka literatura

komplet

1 za aktiv nastavnika

 

 

Fond za učenike

 

 

 

1.

Program jezika društvene sredine

primerak

1 za školu

 

2.

Udžbenici jezika društvene sredine

komplet

1 za školu

 

3.

Sva dela iz Programa od I do VIII razreda

komplet

1 za školu

 

4.

Književne studije, kritike i eseji o piscima i delima iz Programa

komplet

1 za školu

 

5.

Rečnik jezika društvene sredine

komplet

2 za odeljenje

 

6.

Pravopis jezika društvene sredine

primerak

3 za odeljenje

 

7.

Etimološki rečnik jezika sredine

primerak

3 za odeljenje

 

8.

Frazeološki rečnik (stručnih termina) po strukama

primerak

3 za odeljenje

 

9.

Opšta enciklopedija

primerak

1 za školu

 

10.

Enciklopedija Jugoslavije

primerak

1 za školu

 

11.

Časopisi iz jezika, književnosti, filmske i scenske umetnosti

komplet

1 za odeljenje

 

12.

Dnevna i nedeljna dečja i omladinska štampa na jeziku društvene sredine

komplet

1 za odeljenje

 

 

V Tehnička sredstva

 

 

 

1.

Grafoskop s rezervnom lampom

komad

1 za specijalizovanu učionicu

 

2.

Folije sa priborom za pisanje

komplet

1 za nastavnika

 

3.

Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom

komad

1 za specijalizovanu učionicu

 

4.

Gramofon sa 4 zvučnika

komad

1 za specijalizovanu učionicu

 

5.

Epidijaprojektor

komad

1 za specijalizovanu učionicu

 

6.

Televizijski prijemnik s videorikorederom

komad

1 za specijalizovanu učionicu

 

7.

Magnetofonske trake

komplet

1 za nastavnika

 

8.

Projekciono platno

komad

za spec. učionicu

 

9.

Stalak za karte i grafičke prikaze

komad

za spec. učionicu

 

10.

Krede i flomasteri u boji

komplet

1 za nastavnika

 

11.

Pisaća mašina sa priborom

komad

za specijalizovanu učionicu

 


 

NORMATIV NASTAVNIH SREDSTAVA ZA BUGARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Primedba


1

2

3

4

5


 

BUGARSKI KAO MATERNJI JEZIK (I - IV razred)

 

 

 

 

a) Vizuelna sredstva

 

 

 

1.

Zidne slike za usmeno i pismeno izražavanje (I-IV)

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

2.

Slike ili ilustracije bugarskih, jugoslovenskih i stranih pisaca (I-IV)

komplet

1 za školu

-

3.

Ilustracije tekstova iz čitanki (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

4.

Gotove grafofolije sa obrađenim nastavnim jedinicama (I-IV)

zbirka

1 za školu

1 za razred

5.

Razredna slovarica - slagalica (I) komad

1 za odeljenje

-

 

6.

Zidne slovarice (I)

komad

1 za odeljenje

1 za razred

7.

Dijafilmovi (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

8.

Dijapozitivi (I-IV)

serija

1 za školu

1 za razred

9.

Aplikacije za flanelograf (I-II)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

10.

Nastavni listići (I-IV)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

11.

Gramatička kutija - klaser (III-IV)

komad

1 za odeljenje

-

 

b) Auditivna sredstva

 

 

 

1.

Zvučne čitanke ili kasete za bugarski jezik (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Akcenatske vežbe na pločama ili kasetama (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Snimci emisija Radio-škole (I-IV)

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

 

v) Audiovizuelna sredstva

 

 

 

1.

Video-kasete sa snimcima4) emisija

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Snimljene kasete za kompjutere (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Nastavni, crtani, lutka-filmovi, dokumentarni i igrani filmovi (zvučni 16mm)5)

komplet

1 za školu

 

4) Ako škola nema video-rikorder i monitor, može da koristi emisije TV - školski program u toku nastave (takođe i druge pogodne emisije).
5) Škola treba da stvara filmoteku od navedenih vrsta filmova ili da pozajmljuje iz opštinske filmoteke.

 

BUGARSKI KAO MATERNJI JEZIK (V - VIII razred)

 

I Vizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Zidne slike

 

 

 

1.

Slike (fotografija, reprodukcija) pisaca iz književnosti bugarskog, jugoslovenskog i drugih naroda, koji se obrađuju po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Stablo jezika

komad

1 za školu

 

 

Zidne karte (1:25.000)

 

 

 

1.

Karta indoevropskih jezika

komad

1 za školu

 

2.

Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

 

3.

Karte govora i dijalekata bugarskog jezika

komad

1 za školu

 

 

Dijapozitivi (serija)

 

 

 

1.

Pisma jugoslovenskih naroda i narodnosti

serija

1 za školu

 

2.

Razvoj ćirilice

serija

1 za školu

 

3.

Tri dela iz bugarske književnosti koja se obrađuje po Programu od V do VIII razreda

serija

1 za školu

 

 

Grafički prikazi (grafofolije, šeme, skice i dr.)

 

 

 

1.

Književni rodovi i vrste

komplet

1 za školu

Sve grafičke prikaze škola može sama da izradi

2.

Glasovi bugarskog jezika (nastanak, vrste)

komplet

1 za školu

 

3.

Glasovi promene

komplet

1 za odeljenje

 

4.

Glasovni sistem bugarskog jezika

komplet

1 za odeljenje

 

5.

Glasovne alternacije

komplet

1 za odeljenje

 

6.

Akcenatski znaci

komplet

1 za odeljenje

 

7.

Vrsta reči

komplet

1 za odeljenje

 

8.

Tvorba reči

komplet

1 za odeljenje

 

9.

Glagolski oblici

komplet

1 za odeljenje

 

10.

Imenski dodaci i dopune

komplet

1 za odeljenje

 

11.

Glagolski dodaci i dopune

komplet

1 za odeljenje

 

12.

Glagolski dodaci i dopune

komplet

1 za odeljenje

 

13.

Kongruencija

komplet

1 za odeljenje

 

14.

Tipovi nezavisnih i zavisnih rečenica

komplet

1 za odeljenje

 

15.

Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici

 

 

 

16.

Interpunkcija i pravopisni znaci

komplet

1 za odeljenje

 

17.

Pravopisne vežbe

komplet

1 za odeljenje

 

18.

Leksičke vežbe

komplet

1 za odeljenje

 

19.

Semantičke vežbe

komplet

1 za odeljenje

 

20.

Gramatičke vežbe

komplet

1 za odeljenje

 

21.

Stilske vežbe

komplet

1 za odeljenje

 

22.

Oblici i vrste usmenog i pismenog izražavanja

komplet

1 za odeljenje

 

 

II Auditivna nastavna sredstva (zvučne čitanke)
Gramofonske ploče, kasete (zvučne čitanke)

 

 

Uključuju se sva dela iz školske i domaće lektire (lirska u celini a epska u odlomcima)

1.

Usmena književnost bugarskog i jugoslovenskog naroda i narodnosti

zbirka

1 za školu

 

2.

Književnost NOB-a i revolucije

zbirka

za školu

 

3.

Bugarska i jugoslovenska književnost (školska i domaća lektira)

zbirka

za školu

 

4.

Artikulacija glasova

zbirka

za školu

 

5.

Akcenat i značenje reči

zbirka

za školu

 

6.

Dijalekti i govori bugarskog jezika

zbirka

za školu

 

7.

Izgovor rečenica različitog značenja

zbirka

za školu

 

8.

Jezičkostilske vežbe

zbirka

za školu

 

9.

Domaća radio-oprema

zbirka

za školu

 

 

III Audiovizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Nastavni filmovi - 8 i 16 mm (crno-beli i u boji)

 

 

 

1.

Kako nastaje knjiga

kopija

1 za školu

 

2.

Kako nastaje film

kopija

1 za školu

 

3.

Kako nastaje pozorišna predstava

kopija

1 za školu

 

4.

Kako naći knjigu u biblioteci

kopija

1 za školu

 

5.

Vuk Stefanović Karadžić

kopija

1 za školu

 

6.

Jedan film iz bugarske književnosti

kopija

1 za školu

 

 

Video-kasete (magnetoskopske trake)

 

 

 

1.

Dve video-kasete ili magnetoskopske trake iz bugarske književnosti

komad

1 za školu

 

2.

Domaća savremena televizijska drama

komad

1 za školu

 

 

IV Tehnička sredstva i pribori

 

 

 

1.

Grafoskop s rezervnom lampom

komad

spec. učion.

 

2.

Folije sa priborom za pisanje

komplet

za nastavnika

 

3.

Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom

komad

za spec. učion.

 

4.

Magnetofonske trake (kasete)

komad

za nastavnika

 

5.

Gramofon

komad

za spec. učion.

 

6.

Epidijaprojektor

komad

za spec. učion.

 

7.

Projekciono platno

komad

za spec. učion.

 

8.

Stalak za karte i grafičke prikaze

komad

za spec. učion.

 

9.

Kreda i flomasteri u boji

komplet

za nastavnika

 

10.

Pisaća mašina sa priborom

komad

 

 

 

V Školska biblioteka

 

 

 

 

Fond za nastavnike i saradnike

 

 

 

1.

Plan i program obrazovno-vaspitnog rada

primerak

za aktiv nast.

 

2.

Program bugarskog jezika i književnosti

primerak

za 1 nastavnika

 

3.

Rečnik bugarskog jezika

primerak

za aktiv

 

4.

Pravopis bugarskog jezika

1 primerak

za aktiv

 

5.

Etimološki rečnik

1 primerak

za aktiv

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

1 primerak

za aktiv

 

7.

Leksikon novinarstva

1 primerak

za aktiv

 

8.

Opšta enciklopedija

1 primerak

za aktiv

 

9.

Enciklopedija Jugoslavije

1 primerak

za aktiv

 

10.

Metodika nastave bugarskog jezika

1 primerak

za aktiv

 

11.

Didaktičko-metodička literatura

komplet

za aktiv

 

12.

Udžbenici jezika, književnosti i kulture izražavanja

komplet

za nastavnika

 

13.

Književna dela koja se obrađuju po Programu od I do VIII razreda

komplet

za aktiv nast.

 

14.

Književne studije, kritike, eseji o piscima iz Programa

komplet

za aktiv nast.

 

15.

Književni, filološki i metodički časopisi ("Književnost", "Jezik", savremene metodike)

komplet

za aktiv nast.

 

16.

Pedagoška i psihološka literatura

komplet

za aktiv nast.

 

17.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

za aktiv nast.

 

18.

Udžbenici iz istorije književnosti

komplet

za aktiv nast.

 

 

Fond za učenike

 

 

 

1.

Program bugarskog jezika

primerak

za odeljenje

 

2.

Udžbenici i priručnici jezika, kulture izražavanja, istorije i teorije književnosti

1 komplet

1 na 10 učenika

 

3.

Sva književna dela koja se obrađuju po Programu od I do VIII razreda

komad

10-15 za školu

 

4.

Rečnik bugarskog jezika

komad

2-3 za školu

 

5.

Pravopis bugarskog jezika

komad

2-4 za školu

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

2-4 za školu

 

7.

Leksikon pisaca

primerak

2-5 za školu

 

8.

Opšta enciklopedija

primerak

1 za školu

 

9.

Enciklopedija Jugoslavije

primerak

1 za školu

 

10.

Leksikon novinarstva

primerak

1 za školu

 

11.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

1 za školu

 

12.

Literatura o štampi, radiju i televiziji

komplet

1 za školu

 

13.

Autobiografije, biografije pisaca iz programa

komplet

1 za školu

 

14.

Filmski scenariji i knjige snimanja, tekstovi radio-televizijskih drama

komplet

1 za školu

 

15.

Časopis iz jezika i književnosti

 

 

 

16.

Dnevna i nedeljna dečja i omladinska štampa

komplet

1 za odeljenje

 


NORMATIV

NASTAVNIH SREDSTAVA ZA ALBANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Primedba


1

2

3

4

5


 

ALBANSKI KAO MATERNJI JEZIK (I-IV RAZRED)

 

 

a) Vizuelna sredstva

 

 

 

1.

Zidne slike za usmeno i pismeno izražavanje (I-IV)

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

2.

Slike ili ilustracije albanskih, jugoslovenskih i stranih pisaca (I-IV)

komplet

1 za školu

-

3.

Ilustracije tekstova iz čitanki (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

4.

Gotove grafofolije sa obrađenim nastavnim jedinicama (I-IV)

zbirka

1 za školu

1 za razred

5.

Razredna slovarica - slagalica (I)

komad

1 za odeljenje

-

6.

Zidne slovarice (I)

komad

1 za odeljenje

1 za razred

7.

Dijafilmovi (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

8.

Dijapozitivi (I-IV)

serija

1 za školu

1 za razred

9.

Aplikacije za flanelograf (I-II)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

10.

Nastavni listići (I-IV)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

11.

Gramatička kutija - klaser (III-IV)

komad

1 za odeljenje

-

 

b) Auditivna sredstva

 

 

 

1.

Zvučna čitanka ili kaseta za albanski jezik (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Akcenatske vežbe na pločama ili kasetama (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Snimci emisija Radio-škola (I-IV)

komplet

1 za razred

1 za razred

 

v) Audiovizuelna sredstva

 

 

 

1.

Video-kasete sa snimcima,6) emisije TV škole (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Snimljene kasete za kompjutere (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Nastavni, crtani, lutka-filmovi, dokumentarni i igrani filmovi (Zvučni 16 mm)7)

komplet

1 za školu

1 za razred

6) Ako škola nema video-rikorder i monitor, može da koristi emisiju TV - školski program u toku nastave (takođe i druge pogodne emisije).

7) Škola treba da stvara filmoteku od navedenih vrsta filmova ili da pozajmljuje iz opštinske filmoteke.

 

ALBANSKI KAO MATERNJI JEZIK (V-VIII RAZRED)

 

I Vizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Zidne slike

 

 

 

1.

Slike (fotografije, reprodukcije) pisaca albanske narodnosti, jugoslovenskih i drugih naroda koji se obrađuju po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Stablo jezika

komad

1 za školu

 

 

Zidne karte (1:25.000)

 

 

 

1.

Karta indoevropskih jezika

komad

1 za školu

 

2.

Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

 

3.

Karta dijalekata i govora albanskog jezika

komad

1 za školu

 

 

Dijapozitiv

 

 

 

1.

Pismo albanskog naroda

komad

1 za školu

 

2.

Razvoj latinice

komad

1 za školu

 

 

Grafički prikazi (grafofolije, šeme, skice)

 

 

 

1.

Književni rodovi i vrste

komplet

za školu

 

2.

Glasovni sistem albanskog jezika

komplet

za školu

 

3.

Akcenatski znaci

komplet

1 za školu

 

4.

Tvorba reči

komplet

1 za školu

 

5.

Vrste reči

komplet

1 za školu

 

6.

Glagolski oblici

komplet

1 za školu

 

7.

Prosta rečenica - vrsta i njeni delovi

komplet

1 za školu

 

8.

Imenski dodaci i dopune

komplet

1 za školu

 

9.

Glagolski dodaci i dopune

komplet

1 za školu

 

10.

Kongruencija

komplet

1 za školu

 

11.

Vrste nezavisnih rečenica

komplet

1 za školu

 

12.

Vrste zavisnih rečenica

komplet

1 za školu

 

13.

Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici

komplet

1 za školu

 

14.

Interpunkcija i pravopisni znaci

komplet

1 za školu

 

15.

Pravopisne vežbe

komplet

1 za školu

 

16.

Leksičke vežbe

komplet

1 za školu

 

17.

Sintaksičke vežbe

komplet

1 za školu

 

18.

Gramatičke vežbe

komplet

1 za školu

 

19.

Stilske vežbe

komplet

1 za školu

 

20.

Oblici i vrste usmenog i pismenog izražavanja

komplet

1 za školu

 

 

II Auditivna nastavna sredstva

 

 

 

 

Gramofonske ploče, kasete (zvučna čitanka)

 

 

 

1.

Usmena književnost albanske narodnosti i jugoslovenskih naroda i narodnosti - po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Albanska, jugoslovenska i svetska književnost (školska i domaća lektira od V do VIII razreda)

zbirka

1 za školu

 

3.

Književnost NOB-a i revolucije

zbirka

1 za školu

 

4.

Posleratna književnost

zbirka

1 za školu

 

5.

Artikulacija glasova

zbirka

1 za školu

 

6.

Akcenatske vežbe

zbirka

1 za školu

 

7.

Dijalekti izgovora albanskog jezika

zbirka

1 za školu

 

8.

Srpskohrvatski jezik

zbirka

1 za školu

 

9.

Naglašavanje reči, grupe reči i rečenica

zbirka

1 za školu

 

10.

Izgovor rečenica različitog značenja

zbirka

1 za školu

 

11.

Vrsta stilova

zbirka

1 za školu

 

12.

Jezičko stilske vežbe

zbirka

1 za školu

 

13.

Domaća radio-drama

zbirka

1 za školu

 

 

III Audiovizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Nastavni filmovi (8 i 16 mm)

 

 

 

1.

Razvoj pisma kroz vekove

kopija

1 za školu

 

2.

Kako nastaje knjiga

kopija

1 za školu

 

3.

Kako nastaje film

kopija

1 za školu

 

4.

Kako nastaje pozorišna predstava

kopija

1 za školu

 

5.

Kako nastaju novine

kopija

1 za školu

 

6.

Savremena književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti

kopija

1 za školu

 

7.

Kako nastaje TV emisija

kopija

1 za školu

 

8.

Dva filma o najznačajnijim predstavnicima književnosti albanske narodnosti

kopija

1 za školu

 

 

Video-kasete (magnetoskopske trake)

 

 

 

1.

Dva dela iz albanske književnosti

komad

1 za školu

 

 

IV Tehnička sredstva i pribori

 

 

 

1.

Grafoskop s rezervnom lampom

komad

za spec. učion.

 

2.

Folije sa priborom za pisanje

komplet

za 1 nastavnika

 

3.

Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom

komplet

za spec. učion.

 

4.

Magnetofonske trake (kasete)

komplet

za 1 nastavnika

 

5.

Gramofon

komplet

za spec. učion.

 

6.

Epidijaprojektor

komplet

za spec. učion.

 

7.

Magnetofonske trake

komplet

za spec. učion.

 

8.

Projekciono platno

komad

za spec. učion.

 

9.

Stalak za grafičke prikaze

komad

za spec. učion.

 

10.

Krede i flomasteri u boji

komplet

za 1 nastavnika

 

11.

Pisaća mašina (sa priborom)

komad

za aktiv nastav.

 

 

V Školska biblioteka

 

 

 

 

Fond za nastavnike i saradnike

 

 

 

1.

Plan i program obrazovno-vaspitnog rada

primerak

za aktiv nastav.

 

2.

Plan i program albanskog jezika i književnosti

primerak

za aktiv nastav.

 

3.

Rečnik albanskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

4.

Pravopis albanskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

5.

Etimološki rečnik albanskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

za aktiv nastav.

 

7.

Leksikon pisaca

komad

za aktiv nastav.

 

8.

Opšta enciklopedija

komad

za aktiv nastav.

 

9.

Enciklopedija Jugoslavije

komad

za aktiv nastav.

 

10.

Metodika nastave albanskog jezika

komplet

za aktiv nastav.

 

11.

Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dodatni rad, dopunski rad i dr)

komplet

za aktiv nastav.

 

12.

Udžbenici jezika, književnosti i kulture izražavanja

komplet

za 1 nastav.

 

13.

Književna dela koja se obrađuju po programu od I do VIII razreda

komplet

za aktiv nastav.

 

14.

Istorija i teorija književnosti

komplet

za aktiv nastav.

 

15.

Književne studije, kritike, eseji o piscima iz Programa

komplet

za aktiv nastav.

 

16.

Književni, filološki i metodički časopisi

komplet

za aktiv nastav.

 

17.

Pedagoška i psihološka literatura

komplet

za aktiv nastav.

 

18.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

za aktiv nastav.

 

 

Fond za učenike

 

 

 

1.

Ukupan broj knjiga (po učeniku)

primerak

10-15

 

2.

Udžbenici i priručnici

komplet

1 na 10 učenika

 

3.

Književne studije, kritike, eseji o piscima iz Programa od I do VIII razreda

komplet

3-5 za školu

 

4.

Rečnik albanskog jezika

primerak

1 za odeljenje

 

5.

Pravopis albanskog jezika

primerak

2-3 za odeljenje

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

1 za školu

 

7.

Enciklopedija Jugoslavije

primerak

2-3 za školu

 

8.

Leksikon novinarstva

primerak

1-2 za školu

 

9.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

2-3 za školu

 

10.

Literatura o štampi, radiju i televiziji - mediji

komplet

2-3 za školu

 

11.

Časopisi iz jezika, književnosti, filmske i scenske umetnosti

komplet

za odeljenje

 

12.

Dnevna i nedeljna dečja i omladinska štampa

komplet

za odeljenje

 


 

NORMATIV
NASTAVNIH SREDSTAVA ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Primedba


1

2

3

4

5


 

TURSKI KAO MATERNJI JEZIK (I-V RAZRED)

 

 

a) Vizuelna sredstva

 

 

 

1.

Zidne slike za usmeno i pismeno izražavanje (I-IV)

komplet

1 za razred

1 za odeljenje

2.

Slike ili ilustracije turskih, jugoslovenskih i stranih pisaca (I-IV)

komplet

1 za školu

 

3.

Ilustracija tekstova iz čitanki (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

4.

Gotove grafofolije sa obrađenim nastavnim jedinicama (I-IV)

zbirka

1 za školu

1 za razred

5.

Razredna slovarica - slagalica (I)

komad

1 za odeljenje

 

6.

Zidne slovarice (I)

komad

1 za odeljenje

1 za razred

7.

Dijafilmovi (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

8.

Dijapozitivi (I-IV)

serija

1 za školu

1 za razred

9.

Aplikacije za flanelograf (I-II)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

10.

Nastavni listići (I-IV)

zbirka

1 za razred

1 za odeljenje

11.

Gramatička kutija - klaser (III-IV)

komad

1 za odeljenje

 

 

b) Auditivna sredstva

 

 

 

1.

Zvučne čitanke ili kasete za turski jezik (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Akcenatske vežbe na pločama ili kasetama (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Snimci emisija Radio-škole (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za odeljenje

 

v) Audiovizuelna sredstva

 

 

 

1.

Video-kasete sa snimcima,8) emisija TV škole (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

2.

Snimljene kasete za kompjutere (I-IV)

komplet

1 za školu

1 za razred

3.

Nastavni, crtani, lutka filmovi, dokumentarni i igrani filmovi (zvučni 16 mm)9)

komplet

1 za školu

1 za razred

8) Ako škola nema video-rikorder i monitor, može da koristi emisije TV - školski program u toku nastave (takođe i druge pogodne emisije).

9) Škola treba da stvara filmoteku od navedenih vrsta filmova ili da pozajmljuje iz opštinske filmoteke.

TURSKI KAO MATERNJI JEZIK (V-VIII RAZRED)

 

I Vizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Zidne slike

 

 

 

1.

Slike (fotografije, reprodukcije) pisaca turske narodnosti, jugoslovenskih i drugih naroda koji se obrađuju po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Stablo jezika

komad

1 za školu

 

 

Zidne karte (1:25.000)

 

 

 

1.

Karta indoevropskih jezika

komad

1 za školu

 

2.

Karta jezika naroda i narodnosti SFRJ

komad

1 za školu

 

3.

Karta dijalekata i govora turskog jezika

komad

1 za školu

 

 

Dijapozitivi

 

 

 

1.

Pismo turskog naroda

komad

1 za školu

 

2.

Razvoj latinice

komad

1 za školu

 

 

Grafički prikazi (grafofolije, šeme, skice)

 

 

 

1.

Književni radovi i vrste

komplet

za školu

 

2.

Glasovni sistem turskog jezika

komplet

za školu

 

3.

Akcenatski znaci

komplet

1 za školu

 

4.

Tvorbe reči

komplet

1 za školu

 

5.

Vrste reči

komplet

1 za školu

 

6.

Glagolski oblici

komplet

1 za školu

 

7.

Prosta rečenica - vrste i njeni delovi

komplet

1 za školu

 

8.

Imenski dodaci i dopune

komplet

1 za školu

 

9.

Glagolski dodaci i dopune

komplet

1 za školu

 

10.

Kongruencija

komplet

1 za školu

 

11.

Vrste nezavisnih rečenica

komplet

1 za školu

 

12.

Vrsta zavisnih rečenica

komplet

1 za školu

 

13.

Red reči u rečenici i rečenica u složenoj rečenici

komplet

1 za školu

 

14.

Interpunkcija i pravopisni znaci

komplet

1 za školu

 

15.

Pravopisne vežbe

komplet

1 za školu

 

16.

Leksičke vežbe

komplet

1 za školu

 

17.

Sintaksičke vežbe

komplet

1 za školu

 

18.

Gramatičke vežbe

komplet

1 za školu

 

19.

Stilske vežbe

komplet

1 za školu

 

20.

Oblici i vrste usmenog i pismenog izražavanja

komplet

1 za školu

 

 

II Auditivna nastavna sredstva

 

 

 

 

Gramofonske ploče, kasete (zvučna čitanka)

 

 

 

1.

Usmena književnost turske narodnosti i jugoslovenskih naroda i narodnosti - po Programu

zbirka

1 za školu

 

2.

Turska, jugoslovenska i svetska književnost (školska i domaća lektira od V do VIII razreda)

zbirka

1 za školu

 

3.

Književnost NOB-a i revolucije

zbirka

1 za školu

 

4.

Posleratna književnost

zbirka

1 za školu

 

5.

Artikulacija glasova

zbirka

1 za školu

 

6.

Akcenatske vežbe

zbirka

1 za školu

 

7.

Dijalekti izgovora turskog jezika

zbirka

1 za školu

 

8.

Srpskohrvatski jezik

zbirka

1 za školu

 

9.

Naglašavanje reči, grupe reči i rečenica

zbirka

1 za školu

 

10.

Izgovor rečenica različitog značenja

zbirka

1 za školu

 

11.

Vrsta stilova

zbirka

1 za školu

 

12.

Jezičko stilske vežbe

zbirka

1 za školu

 

13.

Domaća radio-drama

zbirka

1 za školu

 

 

III Audiovizuelna nastavna sredstva

 

 

 

 

Nastavni filmovi (8 i 16 mm)

 

 

 

1.

Razvoj pisma kroz vekove

kopija

1 za školu

 

2.

Kako nastaje knjiga

kopija

1 za školu

 

3.

Kako nastaje film

kopija

1 za školu

 

4.

Kako nastaje pozorišna predstava

kopija

1 za školu

 

5.

Kako nastaju novine

kopija

1 za školu

 

6.

Savremena književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti

kopija

1 za školu

 

7.

Kako nastaje TV emisija

kopija

1 za školu

 

8.

Dva filma o najznačajnijim predstavnicima književnosti turske narodnosti

kopija

1 za školu

 

 

Video-kasete (magnetofonske trake)

 

 

 

1.

Dva dela iz turske književnosti

komad

1 za školu

 

 

IV Tehnička sredstva i pribori

 

 

 

1.

Grafoskop s rezervnom lampom

komad

za spec. učion.

 

2.

Folija sa priborom za pisanje

komplet

za 1 nastavnika

 

3.

Magnetofon ili kasetofon s radio-prijemnikom

komplet

za spec. učion.

 

4.

Magnetofonske trake (kasete)

komplet

za 1 nastavnika

 

5.

Gramofon

komplet

za spec. učion.

 

6.

Epidijaprojektor

komplet

za spec. učion.

 

7.

Magnetofonske trake

komplet

za spec. učion.

 

8.

Projekciono platno

komad

za spec. učion.

 

9.

Stalak za grafičke prikaze

komad

za spec. učion.

 

10.

Kreda i flomasteri u boji

komplet

za 1 nastavnika

 

11.

Pisaća mašina (sa priborom)

komad

za aktiv nastav.

 

 

V Školska biblioteka

 

 

 

 

Fond za nastavnike i saradnike

 

 

 

1.

Plan i program obrazovno-vaspitnog rada

primerak

za aktiv nastav.

 

2.

Plan i program turskog jezika i književnosti

primerak

za aktiv nastav.

 

3.

Rečnik turskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

4.

Pravopis turskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

5.

Etimološki rečnik turskog jezika

primerak

za aktiv nastav.

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

za aktiv nastav.

 

7.

Leksikon pisaca

komad

za aktiv nastav.

 

8.

Opšta enciklopedija

komad

za aktiv nastav.

 

9.

Enciklopedija Jugoslavije

komad

za aktiv nastav.

 

10.

Metodika nastave turskog jezika

komplet

za aktiv nastav.

 

11.

Didaktičko-metodička literatura (književnost, jezik, kultura izražavanja, dodatni rad, dopunski rad i dr.)

komplet

za aktiv nastav.

 

12.

Udžbenici jezika, književnosti i kulture izražavanja

komplet

za 1 nastav.

 

13.

Književna dela koja se obrađuju po Programu od I do VIII razreda

komplet

za aktiv nastav.

 

14.

Istorija i teorija književnosti

komplet

za aktiv nastav.

 

15.

Književne studije, kritike, eseji o piscima iz Programa

komplet

za aktiv nastav.

 

16.

Književni, filološki i metodički časopisi

komplet

za aktiv nastav.

 

17.

Pedagoška i psihološka literatura

komplet

za aktiv nastav.

 

18.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

za aktiv nastav.

 

 

Fond za učenike

 

 

 

1.

Ukupan broj knjiga (po učeniku)

primerak

10-15

 

2.

Udžbenici i priručnici

komplet

1 na 10 učenika

 

3.

Književne studije, kritike, eseji o piscima iz Programa od I do VIII razreda

komplet

3-5 za školu

 

4.

Rečnik turskog jezika

primerak

1 za odeljenje

 

5.

Pravopis turskog jezika

primerak

2-3 za odeljenje

 

6.

Leksikon stranih reči i izraza

primerak

1 za školu

 

7.

Enciklopedija Jugoslavije

primerak

2-3 za školu

 

8.

Leksikon novinarstva

primerak

1-2 za školu

 

9.

Literatura o scenskoj i filmskoj umetnosti

komplet

2-3 za školu

 

10.

Literatura o štampi, radiju i televiziji - mediji

komplet

2-3 za školu

 

11.

Časopisi iz jezika, književnosti, filmske i scenske umetnosti

komplet

za odeljenje

 

12.

Dnevna i nedeljna dečja i omladinska štampa

komplet

za odeljenje

 


 

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovna škola)
Potrebna učila za početno čitanje i pisanje


Red.broj

Vrsta i naziv nastavnog sredstva

Jedinica mere

Količina

Primedba


1

2

3

4

5


1.

Odeljenjska ilustrovana slovarica sa slikama u boji za svako odeljenje I razreda

komplet

1

 

2.

1 m metalne šine za slova za svako odeljenje I razreda

komplet

1

 

3.

1 x.80 m aplikaciona metalna tabla

komplet

1

 

4.

Tabla malih slova

komad

1

 

5.

Tabla velikih slova

komad

1

 

6.

Kratki i dugi samoglasnici i suglasnici

komplet

1

 

7.

Aplikacione slike za svako odeljenje I razreda

komplet

1

 

8.

Individualna (učenička) slovarica sa ilustracijama

komplet

1

 

9.

Potrošni materijal za modelovanje i izradu slova: drvca, hartija u boji, hamer-papir, karton, žica raznih profila za savijanje, razne pantljike, plastelin, git itd. za svako odeljenje I razreda po izboru nastavnika

 

 

 

10.

Slike za razvijanje kulture izražavanja (usmeno - pismeno) i za uvežbavanje čitanja. Zidne slike prirodne boje. Najmanja veličina: 70 x 50 cm

 

 

 

11.

Zidne nastavne slike, šematski niz estetskih, opisnih slika koje ilustruju na primer:

 

 

 

 

a) predmete, događaje i doživljaje iz svakodnevnog dečjeg života i rada u školi (naročito proslava Dana Republike, Dana JNA, Nove godine, Dana žena, dana škole i dr.); u domu i igri; prirodnu sredinu i rad, zanimanje ljudi; izgled kraja, kao i prošlost mesta i kraja - vezano za promene na biljkama i životinjama i rad ljudi u svim godišnjim dobima i tipičnim situacijama gradske i seoske sredine;

 

 

 

 

b) odabrane primere iz dečje, narodne i umetničke književnosti, mađarske, jugoslovenske i strane (priče, bajke, basne, naučno-popularna štiva, poslovice, pesme - lirske i epske);

 

 

 

 

v) najznačajnije pisce čija se dela čitaju i obrađuju u školi, kako svetske, tako i pisce jugoslovenskih naroda i narodnosti;

 

 

 

 

g) istaknute istorijske ličnosti i značajna mesta gde su se odigrali važniji događaji iz bliže i dalje prošlosti naših naroda, kao i glavne ličnosti kulturnog nasleđa iz dalje i bliske prošlosti naših naroda i narodnosti. Za svaki razred

komplet

1

 

12.

Slikovnice u boji za I i II razred po odeljenju

kompleta

2

 

13.

Aplikacije, niz slika po sledećim temama: godišnja doba, škola za vreme godišnjih doba, roditeljski dom, igračke, zabava, izlet, logorovanje, selo, grad za I, II i III razred po odeljenju

komplet

1

 

NAPOMENA: U nastavi maternjeg jezika mogu se koristiti učila prirode i društva ako su povezana sa nastavom maternjeg jezika.

14.

Nastavni listići za individualizaciju nastave - tekstovi i pitanja u vezi sa nastavnim sadržajima iz sledećih područja:

 

 

 

 

a) vežbe u usmenom i pismenom;

 

 

 

 

b) gramatika;

 

 

 

 

v) lektira, dečja literatura;

 

 

 

 

g) tematike iz sledećih oblasti:

 

 

 

 

- život i rad u školi

 

 

 

 

- život i rad u roditeljskom domu

 

 

 

 

- prirodna sredina i rad ljudi

 

 

 

 

- prošlost mesta i kraja

 

 

 

 

Individualna sredstva za II, III i IV razred za svakog učenika

komplet

1

 

15.

Gramofonske ploče, magnetofonske trake (kasete), grafofolije

 

 

 

 

a) Izbor iz programa predviđenih književnih dela

zbirka

1

 

 

b) Odabrani primeri za razvijanje tehnike govora i za vežbanje, za uvežbavanje pravilnog izgovora glasova, za pravilnu intonaciju reči i rečenica

zbirka

1

 

16.

Dijafilmovi i dijapozitivi: u koloru ili crno-beloj tehnici, koji obrađuju tematiku iz sledećih nastavnih oblasti:

 

 

 

 

početno čitanje i pisanje

 

 

 

 

a) jednosložne, dvosložne i višesložne reči za vežbanje fiksacije

serija

1

 

 

b) literatura: narodna i umetnička književnost - lirska i epska (mađarska, jugoslovenska i svetska)

 

 

 

 

v) slikovnice za vežbe u usmenom i pismenom izražavanju:

 

 

 

 

- tematika vezana za oblast:

 

 

 

 

- život i rad u školi i domu;

 

 

 

 

igre i zabave dece;

 

 

 

 

- prirodna sredina i rad ljudi i promene u biljnom i životinjskom svetu u zavisnosti od godišnjih doba;

 

 

 

 

- prošlost mesta i kraja; iz NOB-a naših naroda i narodnosti;

 

 

 

 

g) gramatika: šematski i drugi prikazi

 

 

 

 

Za svaki razred od I do IV razreda

serija

1

 

17.

Osnove filmske tehnike i stvaralaštva

 

(serija od 200 dijapozitiva)

 

 

Albumi koji ilustruju život i dela pisaca čija se dela čitaju i obrađuju u školi, kao i glavne ličnosti kulturnog nasleđa iz dalje i bliske prošlosti naših naroda, mesta rođenja i dr, veličine minimum 30 x 20 cm i (neobavezno - individualni) manje veličine. Ilustrativni materijal služi za projektovanje pomoću epidijaprojektora. Za svaki razred od I do IV razreda

komad

1

 

18.

Trodimenzionalna učila za učenje gramatike i pravopisa

 

 

 

 

- slovna šina sa slovima

komplet

1

 

 

- velika slova (pokretna)

komplet

1

 

 

- slovna karta za prepoznavanje srodnih glasova

komplet

1

 

 

- zadaci za rešavanje izostavljenih slova

komplet

1

 

 

- karte za gramatičke znake na kraju rečenice

komplet

1

 

 

- karta reči za -e upitnu rečenicu (-e=li); lj-j; glagoli sa završetkom -it, -ul, -ül;

 

 

 

 

uvežbavanje imenica (1 komplet ima oko 100 karata)

komplet

1

 

 

- karta za razvrstavanje slogova

komplet

1

 

 

- karta za podelu reči na slogove

komplet

1

 

 

- slog - domino za uvežbavanje pravopisa

komplet

1

 

 

U školskoj radionici mogu se izraditi ova učila.

 

 

 

19.

Dečja štampa: Jó Pajtás, Mézeskaláos i dr. Pedagoški časopisi: Oktatás és Nevelés, Misao i dr. i predmetna bibliografija

 

 

 

20.

Po programu predviđene domaće lektire (minimum)

komad

15

 

Od V do VIII razreda

1.

Gramofonske ploče, magnetofonske trake i kasete za svaki razred od V do VIII razreda

 

 

 

 

a) izbor tekstova iz narodne književnosti:

 

 

 

 

- narodne pesme

komplet

1

 

 

- balade

komplet

1

 

 

- bajke, običaji, dečje igre

komplet

1

 

 

b) izbor tekstova iz umetničke književnosti:

 

 

 

 

- lira

komplet

1

 

 

- drama

komplet

1

 

 

- proza

komplet

1

 

 

v) primeri dijalekata mađarskog jezika

 

 

 

2.

Zidne slike

 

 

 

 

a) Zidne slike najznačajnijih svetskih pisaca, pisaca jugoslovenskih naroda i narodnosti kao i mađarskih pisaca čija se dela čitaju i obrađuju u školi

komplet

1

 

 

b) Likovni i scenski momenti iz odabranih književnih dela

komplet

1

 

3.

Zidne karte

 

 

 

 

a) Zidna karta dijalekata mađarskog jezika

komplet

1

 

 

b) Zidna karta jezika naroda Jugoslavije

komplet

1

 

 

v) Zidna karta jezika narodnosti u SR Srbiji

komplet

1

 

4.

Albumi koji ilustruju život i rad pisaca čija se dela čitaju i obrađuju u školi

komplet

1

 

5.

Nastavni dijafilmovi - dijaserije i filmovi:

 

 

 

 

dijafilmovi i dijaserije za određene teme ili šire delove nastavnog programa (govorne i pismene vežbe, književna dela, pisci i dr.)

komplet

1

 

6.

Nastavni filmovi 16 mm (o piscima koji su u programu)

komad

1

 

7.

Aparati

 

 

 

 

a) gramofon

komad

1

 

 

b) magnetofon ili kasetofon (3-5 rezervnih traka)

komad

1

 

 

v) 16 mm projektor

komad

1

 

 

g) platno za projektovanje filma

komad

1

 

8.

Dečja biblioteka

 

 

 

 

Domaće lektire predviđene programom, po odeljenju (minimum)

komada

15

 

 

Stručna literatura (za nastavnike od I do VIII razreda)

 

 

 

 

- metodički priručnici (za jezik, za književnost, govorno i pismeno izražavanje, filmsku i scensku umetnost)

primerak

po 1

 

 

- priručnici za svakog nastavnika uz komplet udžbenika za početno čitanje i pisanje

primerak

po 1

 

 

- udžbenici za svakog nastavnika

primerak

po 1

 

 

- pedagoško-metodički časopisi

godišnja pretplata

 

 

 

- književni časopisi

godišnja pretplata

 

 

 

- školski pravopis

primeraka

10

 

Sledeći