Pomoć za tab SADRŽAJ

Tab Sadržaj predstavlja jedan od načina za pristup dokumentima u pravnoj bazi. Pruža mogućnost kretanja kroz stablo hijerarhijski organizovanih tipova dokumenata.

Pri vrhu stranice se nudi izbor da sadržaj obuhvata podelu po rubrikama i podrubrikama ili bez njih.
Osnovna podela dokumenata prema tipu je na: propise, službena mišljenja, objašnjenja Uprave carina, sudsku praksu, stranu sudsku praksu, modele, evropsko zakonodavstvo i druga strana prava, Carinsku tarifu i dokumente elektronskih časopisa.
U okviru elektronskih časopisa postoji podela na stručne komentare i pitanja i odgovore, odnosno na vesti (samo kod časopisa Paragraf Vesti).

Kroz Sadržaj se pristupa aktuelnim dokumentima. Za propise to znači da se u stablu pojavljuju one verzije propisa koje su u tom trenutku (prema sistemskom datumu računara) na snazi ili tek treba da stupe na snagu. Treba imati u vidu da se kroz sadržaj ne može direktno pristupiti ranijim verzijama propisa, niti se kroz sadržaj može pristupiti propisima koji više nisu na snazi (ovo je moguće putem taba Pretrage ili Glasila). Takođe, kroz sadržaj se može pristupiti samo aktuelnim dokumentima elektronskih časopisa (pristup svim dokumentima se ostvaruje putem taba Časopisi).

Izborom nekog tipa dokumenata, na bilo kom nivou stabla, u prozoru za pregledanje dokumenata prikazuje se odgovarajuća lista dokumenata.

NAPOMENA:

Klikom na + pored svake stavke stabla, izabrana stavka se "otvara" (stablo se razgranava) i prikazuje dalja podela po kojima su ovi dokumenti sistematizovani.


Na sličan način, izborom kvadratića sa znakom -, koji se nalazi ispred stavke, izabrana stavka se "zatvara" i skrivaju se njene podstavke.


Tasteri numeričke tastature + i – se takođe mogu koristiti za otvaranje/zatvaranje jednog nivoa stabla ispod selektovane grane.


Na dnu stranice, dugmetom Skupi stablo se razgranato stablo vraća u prvobitno (skupljeno stanje).